Ғылымдарды іріктеу жөнінде
Презентация қосу
ӘЛ-ФАРАБИ
ФИЛОСОФИЯСЫ
• ТАРИХЫМЫЗДАҒЫ ҰЛЫ
ТҰЛҒАЛАРДЫН БІРІ, ИСЛАМ
ДҮНИЕСІНІҢ ЕҢ ІРІ, АТАҒЫ
ӘЛЕМГЕ ЖАЙЫЛҒАН ҒҰЛАМА
ФИЛОСОФЫ, АРИСТОТЕЛЬДЕН
КЕЙІНГІ "ЕКІНШІ ҰСТАЗ"
АТАНҒАН ӘБУ НАСЫР ӘЛ-
ФАРАБИ ҚАЗАҚ ЖЕРІНДЕ,
ОТЫРАР ҚАЛАСЫНДА ДҮНИЕГЕ
КЕЛГЕН.
Әл- фараби антикалық заманның алыптары-
Платонның, Аристотельдің, Птолемейдің
шығармашылықтарымен өте жақсы таныс
ғұлама – энциклопедист ғана емес, сонымен
бірге өздері ислам өркениеті жағдайында
жоғары адамгершіліктік құндылықтарды
насихаттаған рухани тұлғалар бола отырып,
сол замандағы ғылым мен философия
дамуының әлемдік биік деңгейіне қол
жеткізді. Өзінің энциклопедиялық мұрасында
Философиялық мәселелерді, шешілуіне үлес
қосты.
Әл- Фарабидің философиялық
еңбектері:

• Ғылымдарды іріктеу жөнінде;
• Ізгі қаланың тұрғындарының көзқарастары жөнінде;
• Азаматтық саясат;
• Мемлекет қайраткерінің нақыл сөздері;
• Бақытқа жету жөнінде;
• Философияның дінге қатысы;
• Категориялар;
• Әріптер кітабы;
• Мемлекет қайраткерлерінің нақыл сөздері;
• Ғылымның логикалық негіздері
Фараби «Ізгі қала тұрғындарының Фараби «Табиғат ғылымдарының
көзқарастары туралы трактат» атты негіздері» (космогония) жайлы
еңбегінде адамның өзін танымақтығы еңбегінде жалпы хакасқа, әсіресе, оның
жөнінде айтылатын ойларын«өсімдік хауаси хамса заһири деп аталатын
жаны», «хайуан жаны», «адам жаны» деп сыртқы сезім мүшелеріне ерекше назар
жүйелейді. аударған.

« Философияның дінге қатынасы»
« Әріптер» кітабында әрбір халықта
еңбегінде мемлекетті басқарудағы
философиялық қарсыластары бар,
философия мен діннің мәнін аша
қалам өнері философияға қарсы
отырып, бұл мәселені мемлекеттің
әрекет етеді. Философия дінге қай
басқарушысы шешуі тиіс өзге де
жерде қарсы әрекет етсе, дінде сол
маңызды әлеуметтік- саяси және
дәрежеде философияға қарсы әрекет
этникалық мәселелермен
етеді дейді.
байланыстырады.

Философия ақиқатқа жетуге
ұмтылғандықтан, адамзаттың бақытқа
жетуіне қызмет етеді деп, « Бақытқа
жету» трактатын жазады.
• ФАРАБИ ҒЫЛЫМНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫҚ-ЛОГИКАЛЫҚ ІРГЕТАСЫН ДҰРЫСТАП
ҚАЙТА ҚАЛАП ШЫКТЫ. ОЛ МУЗЫКА ЖАЙЛЫ КҮРДЕЛІ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖҮРГІЗДІ.
ФАРАБИДІҢ МЕТАФИЗИКА, ТІЛ ҒЫЛЫМЫ, ЛОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ,
ЭТИКА, Т. Б, ҒЫЛЫМДАР ЖАЙЛЫ ЖАЗҒАН ЕНБЕКТЕРІНІҢ МӘНІ ЕРЕКШЕ ЗОР.
ТАРИХҚА НЕҒҰРЛЫМ ТЕРЕҢ ҮҢІЛГЕН САЙЫН БІЗ ЖЕКЕ ҰРПАҚТАРДЫҢ,
ТАЙПАЛАР МЕН ҰЛТТАРДЫҢ МӘДЕНИЕТІ МҮЛДЕ ОҚШАУ ДАМИДЫ ДЕГЕН
ТЕОРИЯНЫҢ НЕГІЗСІЗДІГІН СОҒҰРЛЫМ АЙҚЫН КӨРІП ОТЫРМЫЗ. ДҮНИЕ ЖҮЗІ
МӘДЕНИЕТІНІҢ ДАМУЫНДА ІЗ ҚАЛДЫРҒАН СОЛ КӨРНЕКТІ ҚАЙРАТКЕРЛЕР,
ШЫНДЫҒЫНДА, АДАМЗАТ МӘДЕНИЕТІНІҢ БІРЛІГІН ПАШ ЕТІП КЕЛЕДІ. ӘЛ-
ФАРАБИ ОСЫНДАЙ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ САНАТЫНА
ҚОСЫЛАДЫ. ОЛ ТУҒАН ЕЛІНІҢ МӘДЕНИ БАЙЛЫҒЫН, ИРАН, ҮНДІ, АНТИКА
МӘДЕНИЕТТЕРІНІҢ ЖЕМІСТЕРІН БОЙЫНА ДАРЫТТЫ.
• ФАРАБИ ӨЗІНІҢ "ФИЛОСОФИЯНЫ ҮЙРЕНУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ШАРТАР ЖАЙЛЫ
ТРАКТАТ" ЕҢБЕГІНДЕ АРИСТОТЕЛЬДІҢ ФИЛОСОФИЯСЫН МЕҢГЕРУГЕ ҚАЖЕТ
БОЛАТЫН ТОҒЫЗ ШАРТ ЖАЙЛЫ ӨЗ ПІКІРЛЕРІН ОРТАҒА САЛЫП, БҰЛ ТУРАЛЫ
БЫЛАЙ ДЕЙДІ:

БІРІНШІ ШАРТ — ФИЛОСОФИЯЛЫҚ АҒЫМДАРДЫ ТАНУ (АТЫ-ЖӨНІН
БІЛУ) ЖЕТІ НӘРСЕДЕН ТҰРАДЫ:
1 — ФИЛОСОФИЯЛЫҚ БАҒЫТҚА (АҒЫМҒА) БАС БОЛҒАН ҰСТАЗДЫҢ АТЫ-
ЖӨНІ;
2 — ОНЫҢ ШЫҚҚАН ҚАЛАСЫ;
3 — ФИЛОСОФИЯҒА МЕКЕН (МЕДРЕСЕ) БОЛҒАН ОРЫННЫҢ АТЫ;
4 — ФИЛОСОФИЯЛЫҚ АҒЫМДЫ ТУДЫРҒАН БАСТЫ СЕБЕП;
5 — ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТАЛДАУҒА ТҮСКЕН МӘСЕЛЕЛЕР;
6 — ФИЛОСОФИЯНЫҢ АЛҒА ҚОЙҒАН МАҚСАТЫ ТУРАЛЫ;
7 — ФИЛОСОФИЯНЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ МӘНІ, НӘТИЖЕСІ.
ОНЫҢ ПІКІРІНШЕ, ТҰҢҒЫШ РЕТ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ БАҒЫТТЫҢ АЛҒАШ НЕГІЗІН
САЛУШЫ — ГРЕК ФИЛОСОФЫ ПИФАГОР, ЯҒНИ ПИФАГОРИСТЕР МЕКТЕБІ.
ЕКІНШІ ШАРТ — ӨТКЕНДЕГІ ІРІ ФИЛОСОФТАРДЫҢ
ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ НЕГІЗГІ ОЙЛАРЫН, МАҚСАТТАРЫН ТАНУ.
МҰНДА ФАРАБИ ЕЖЕЛГІ ГРЕКТЕРДЕН КАЛҒАН
ЛОГИКАЛЫК ШЫҒАРМАЛАРДЫҢ ЯҒНИ, ФОРМАЛЬДЫҚ
ДӘЛЕЛ (ЛОГИКА); СИЛЛОГИЗМ; АНАЛИТИКАЛЫҚ
МАЗМҰН МЕН ОҚУ РЕТІН ҚЫСҚАША АЙТЫП ӨТЕДІ.

ҮШІНШІ ШАРТ — ФИЛОСОФ БОЛУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ
ҒЫЛЫМДАРДЫ ТАНИ БІЛУ.

ТӨРТІНШІ ШАРТ — ФИЛОСОФИЯ ҒЫЛЫМЫН
ҮЙРЕТУДЕГІ МАҚСАТТЫ ТҮСІНУ. ФИЛОСОФИЯ ҒЫЛЫМЫН
ҮЙРЕНУДЕ ОНЫҢ КҮТТІРЕТІН МАҚСАТЫН ТАНУ.
БЕСІНШІ ШАРТ—ФИЛОСОФИЯ ҒЫЛЫМЫНА КІРІСУДІҢ
ТӨТЕ ЖОЛЫН ТАНУ. БҰЛ ЖЕРДЕ ФАРАБИ БІЛІМ,
ҒЫЛЫМҒА ЖЕТУДІҢ ЕҢ БІР ДҰРЫС ЖОЛЫ АЯНБАЙ ЕҢБЕК
ЕТУ ДЕЙДІ. СОНЫМЕН ҚАТАР ФИЛОСОФИЯНЫ ТЕК
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ АРҚЫЛЫ ҒАНА ТАНЫП
БІЛУГЕ БОЛАДЫ ДЕГЕН ПІКІРЛЕР АЙТАДЫ.
АЛТЫНШЫ ШАРТ — АРИСТОТЕЛЬ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ҒЫЛЫМИ ҰҒЫМДАРДЫ ТАЛДАЙ БІЛУ.
ЖЕТІНШІ ШАРТ — АРИСТОТЕЛЬДІҢ ӨЗІНІҢ ЕҢБЕКТЕРІН
ОҚЫҒАН АДАМНАН ТЕРЕҢ ЖҰМБАҚ СЫРЛАРДЫ ШЕШУДІ
ТАЛАП ЕТУІНІҢ СЕБЕБІН БІЛУ, АРИСТОТЕЛЬ
ЕҢБЕКТЕРІНДЕ ЖҰМБАҚ ТҮРІНДЕ АЙТЫЛҒАН
ТҮСІНІКТЕРДІҢ СЫРЫН АШУ.
Сегізінші шарт — философ адамның
міндеті мен тіршілік ережесін және
қалпын түсіну.
Тоғызыншы шарт — Аристотель
ілімін үйрену үшін нендей нәрселер
қажет екенін білу. Фараби бұл жерде
Аристотельдің логика ғылымын,
шығармаларын оқу тәртібін келтіріп,
оны жоғары бағалайды
• АРИСТОТЕЛЬДІҢ "НИКОМАХТЫҢ ЭТИКАСЫНДА"
КЕЛТІРІЛГЕН СХЕМАСЫН НЕГІЗГЕ АЛА ОТЫРЫП, ӘЛ-
ФАРАБИ ФИЛОСОФИЯНЫ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
ПРАКТИКАЛЫҚ ДЕП ЕКІГЕ БӨЛЕДІ. ТЕОРИЯЛЫҚ
ФИЛОСОФИЯ ӨЗГЕРМЕЙТІН, ӨТКІНШІ ЕМЕС ЗАТТАРДЫ,
ПРАКТИКАЛЫҚ ФИЛОСОФИЯ ӨЗГЕРТУГЕ НЕМЕСЕ
ЖАСАУҒА БОЛАТЫН ЗАТТАРДЫ ЗЕРТТЕЙДІ.
ФИЛОСОФИЯ, ӘЛ-ФАРАБИДІҢ БІЛУІНШЕ, АДАМДА ҒАНА
БОЛАТЫН "ЕҢ ЕРЕКШЕ" ИГІЛІК, АҚЫЛ, ПАРАСАТ
АРҚЫЛЫ МЕҢГЕРІЛЕДІ. АҚЫЛ, ПАРАСАТТЫҢ ҚЫЗМЕТІ
ҚАЛАЙ БОЛСА СОЛАЙ БЕТ АЛДЫ ЖҮРГІЗІЛМЕУГЕ ТИІС,
ОНДА МАҚСАТТЫЛЫҚ СИПАТ АЛАДЫ. ОНЫҢ НЕГІЗІН
ЛОГИКА ӨНЕРІ ҚАРАСТЫРАТЫН ОЙЛАУДЫҢ ДҰРЫС
ӘДІСТЕРІ ҚҰРАДЫ. ӘЛ-ФАРАБИДІҢ АТАП КӨРСЕТУІНШЕ,
АДАМ ӨЗІНІҢ БАҚЫТҚА ЖЕТУ ЖОЛЫН ЛОГИКАДАН
БАСТАҒАНЫ ЖӨН.
БІР СӨЗБЕН АЙТҚАНДА, ФАРАБИ АДАМДАРДЫҢ ӨЗ
КЕЗДЕГЕН МАҚСАТЫНА ЖЕТУІ ОНЫҢ ӨЗІНЕ ҒАНА
БАЙЛАНЫСТЫ ЕКЕНІН АЙТАДЫ. АДАМ РУХАНИ
ЖАҒЫНАН ҮНЕМІ ӨЗІН-ӨЗІ ЖЕТІЛДІРІП ОТЫРУҒА ТИІС,
АДАМ ТЕК АҚИҚАТТЫ, АЙНАЛАДАҒЫ ДҮНИЕНІ ТАНЫП
БІЛУ АРҚЫЛЫ ЖЕТІЛЕДІ ДЕП ТҮЙІН ЖАСАЙДЫ.
Әл –Фарабидің интеллект ( ақыл- ой) жөніндегі ілімі

Потенциалды интеллект- ол жеке пенденің жан дүниесінің болмыстағы заттардың
бітілімін тану- білу мүмкіншілігі.

Актуальды интеллектіге келер болсақ. Әл- Фараби ойынша, болмыстағы заттардың
табиғатында олардың бітімінің ақыл- ойда өзінің материалдық негізінен бөлініп өмір
сүру мүмкіндігі жатыр.

Игерілген и нтеллектіге келер болсақ, ол жеке пенденің Дүниені, заттарды танып,
олардың мән- мағынасын өзінің жан дүниесінің ажырамас бөлігіне айналдыруында
жатыр.

Іс- әрекеттік интеллект- Әл- Фарабидің ең күрделі ұғымдарының бірі. Ол ешқашанда
материяда болмаған. Ол потенциалдық ақыл – ойдың шындыққа айналуыа дәнекерлік
жасайды.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. « Философия» Серік Мырзалы, Алматы,
2010жыл.
2. « Философия» Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов,
Алматы, 2008 жыл.

Ұқсас жұмыстар
Фарабидің шарттары
Әлеуметтанулық зерттеулер
Огюст Конттың еңбектері
Алғашқы медициналық көмек
Өнімдерді сертификаттауды жүргізу тәртібі
Айнымалы шамаларды анықтау
Химияны оқытудың мақсаттары мен міндеттері
СӨЖ
ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУДЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ
Адам философиясы
Пәндер