Оқушының шығармашылық кітапшасы
Презентация қосу
Оқушылардың түпкілікті құзіреттіліктері – білім
берудің жаңа нәтижелері

Құзірет - оқушының жеке және қоғам талаптарын
қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс-әрекетіне
қажетті білім дайындығына әлеуметтік тапсырыс.
Құзіреттілік – сәйкес құзіретке ие болу негізінде іс-
әрекетті жүзеге асыру қабілетінде байқалатын тұлғалық
қасиет немесе тұлғаның өзара байланысқан қасиеттер
жиынтығы.
Құзыреттілік - оқушылар дайындығы
сапасының сан қырлы және құрылымдық
сипатын анықтайтын толық мөлшерде
стандартталынбайтын баға.

Құзіреттіліктіоқушының пән бойынша
игерген білім, білігінің жинағы деп
қабылдауға келмейді.
Ол - оқу нәтижесінде өзгермелі
жағдайда меңгерген білім, білік,
дағдыны тәжірибеде қолдана алу
қабілеті болып табылатын жаңа сапа.
Құзіреттілікке бағдарланған
оқытудағы жаңа бағалау әдісі

Оқушының білім алу кезеңінде игерген
білім көлемі, интеллектуалдық білігі, іс-
әрекетте, қарым-қатынаста қалыптасқан
дағдылары нәтижесінде қол жеткізген
жетістіктері бағаланады.
Блум теориясы
толық меңгеруді қамтиды, бұл теория негізінде білім сапасын
арттыру үшін мақсаттың айқын болуы шарт.

1. Танып білу → бірінші нәтиже;
2. Түсіну → екінші нәтиже;
3. Қолдану → үшінші нәтиже;
4. Талдау → төртінші нәтиже;
5. Қорытынды → бесінші нәтиже;
6. Баға беру → алтыншы нәтиже.
Құзіреттілікті анықтаудың бір жолы –
портфолио технологиясы

Портфолио технологиясы дәстүрлі
бақылау-бағалау құралын толықтырады.
Оның дәстүрлі жүйеден айырмашылығы –
оқушының оқу, шығармашылық,
әлеуметтік, коммуникативті қызмет
нәтижелерін ескеруге мүмкіндік береді,
баланың жеке құзіреттілігін айқындайды.
“Портфолиоға” педагогика ғылымында түрліше
анықтама беріледі. Шет тілдерінің сөздігінде portfolio
ұғымы былайша түсіндіріледі:

жазба жұмыстарын, құжаттарды сақтауға
және тасымалдауға арналған құрал: а)
портфель, ә) “іс”, папка; б) архив қалта.

бір тақырыпқа біріктірілген жұмыстар
сериясы, құжаттар, қағаздар және т.б.:
а) құнды қағаздар портфелі;
ә) суреттер папкасы.
Американдық педагогтар:

«Портфолио оқушылардың бір немесе
бірнеше пән бойынша жетістіктері мен
білім деңгейін көрсететін жұмыстарын
мақсатты түрде жинақтау» деп түсініктеме
береді.
Ресей тәжірибесінде

портфолиоға таңдап салған жұмыстың
мақсатын айқындап, түсініктеме хат жазу
керек;
портфолионың мазмұны көрсетілуі тиіс;
оқушының өз талдауы мен болашаққа
деген көзқарасы туралы мәлімет.
Портфолионың бала үшін ықпалы
қандай?

біріншіден, балалардың өз жұмыстарын
бағалауына,
екіншіден, ересектердің баланың жеке
дамуын қадағалауына,
үшіншіден, баланың жеке жұмысының
сапасына тікелей ықпал етеді.
Портфолио түрлері:
“Жетістік папкасы” (мақтау грамоталары, алғыс
хаттар, дипломдар);
Оқушының тұлғалық даму динамикасын,
шығармашылық, жобалық, зерттеушілік деңгейін
көрсететін портфолио;
Оқушы жетістігі мен оқу-танымдық іс-әрекетін бағалау,
мұғалім, ата-ана, кластастары, қосымша білім беру
мекемелері қызметкерлері берген пікір, резюме, эссе,
рецензия т.б. арналған портфолио;
Портфолионың қызметін былайша
түсіндіруге болады:

Портфолио – оқушының белгілі бір уақыт аралығында
оқудағы жеке жетістіктерінің жинағы мен бағасын тіркеу
тәсілі.
Портфолио – оқушының түрлі салалар бойынша қабілеті
мен жетістіктерін көрсететін оқу нәтижелерінің жинағы.
Портфолио – оқушының білім, білік, дағдыларына
мониторинг жасауға арналған жүйелі, арнайы жинақталған
дәлелдемелер жинағы.
Портфолио – оқушының жеке жетістіктері мен тәжірибесін
рәсімдеп көрсететін сан алуан ақпараттарды жинақтаған
жұмыс папкасы.
Портфолио – оқушының жеке өсуін қадағалау болып
табылатын өзіндік көрме жұмыстары.
Портфолио бірқатар мынадай
міндеттерді шешуге:

оқушылардың оқуға деген жоғары
қызығушылығын үнемі қолдауға;
олардың жеке және белсенді жұмыс жасауын
ынталандыруға, оқу және өздігінен ізденіп оқу
мүмкіндіктерін кеңейтуге;
оқушылардың рефлексия жасау мен өзін-өзі
бағалау дағдыларын дамытуға;
мақсат қою, өзінің оқу әрекетін жоспарлау мен
ұйымдастыруға үйрену білігін қалыптастыруға
негіз бола алады.
Портфолионың тиімділігі

Портфолионы қолданысқа енгізу баланың
дамуына байланысты қажеттілік ауқымын
толық ашатын білім беру саясаты мен
оқыту әдістерінің өзара әрекеттестігін
өзгертуге мүмкіндік береді.
Нақты анықтамасы:

портфолио – оқу жоспарының бір немесе
бірнеше саласы бойынша оқушылардың
күш-жігерін, дамуы мен жетістігін мақсатты
түрде жинақтап көрсететін жұмыстар
жинағы болып табылады.
Портфолио ерекшеліктері
№1

Портфолиоға Бұл портфолионың Бұл портфолионың
жинақталған құжаттар артықшылығы кемшілігі

диплом Қорытынды аттестация Мұндай портфолио
мақтау қағазы бағасына қосымша нәтиже туралы мағлұмат
куәлік оқушының білімділік бергенімен, оқушының
басқа да оқушы рейтингін нақты жеке дамуын
жетістігін дәлелдейтін анықтауға мүмкіндік шығармашылық
құжаттар береді. белсенділігін,
қызығушылығын толық
көрсете алмайды.
Оқушының шығармашылық кітапшасы
Тақырыбы мазмұны Нәтижесі (балл)
І- бөлім
олимпиадалар қалалық 5
жеңімпаз 4
жүлдегер 3
аудандық 2
жеңімпаз 1
жүлдегер
мектепшілік

ІІ-бөлім
Басқа сертификаттар Байқаулар мен конкурстар, пән 1-ден 5-ке дейін
бойынша курстар мен тест
қорытындылары.
Мектепшілік, аудандық ғылыми
қоғам байқауларының нәтижесі
№2
Портфолиоға Бұл портфолионың Бұл портфолионың
жинақталған құжаттар артықшылығы кемшілігі
Портфолионың сапалық
көрсеткіші қорытынды
Ведомость немесе Мұндай портфолио аттестацияны
арнаулы курс өткендігі оқушының білім толықтырады, бірақ
туралы сынақ деңгейі мен оқушының білімділік
кітапшасы шығармашылық көрсеткіші болып
шығармашылық белсенділігі туралы табылмайды. Кей
кітапшасы, электрондық толық мәлімет береді, жағдайда мүндай
құжаттар, жобалар, оның қызығушылығы портфолио педагогикалық
шығармашылық мен бейіналды тұрғыда маңызды болып
жұмыстар дайындығын есепке есептелінеді, кейбір оқушы
алады. үшін жетістікке жетудің,
білімге ұмтылудың бір
тәсілі болып саналады.
№3

Портфолиоға Бұл портфолионың Бұл
жинақталған артықшылығы портфолионың
құжаттар кемшілігі
мұндай портфолио
қорытынды сөз, оқушының өзін-өзі
рецензия бағалауына, жиналған
пікір жауапкершілік ақпаратты
резюме деңгейінің жүйелеу, есепке
эссе көтерілуіне,болашақ алу күрделілігі
түсінік хат мамандық таңдауына
бағдар береді
Негізгі мектепті бітіруші портфолиосы
Бейін ( бейіндік компонент)

№ атауы Пәні деңгейі қорытынды күні Бағасы (балл)

Олимпиада
№ атауы Пәні деңгейі қорытынды күні Бағасы (балл)

Байқаулар
№ атауы Пәні облысы деңгейі қорытынды күні Бағасы (балл)

Қосымша білім беру жүйесіндегі жетістіктер мен ЖОО дайындық
№ атауы оқу бағыты мекеме нәтиже күні Бағасы (балл)

Тәжірибе, жоба және шығармашылық жұмыстар
№ атауы Іс-әрекет мазмұны мекеме нәтиже күні Бағасы (балл)

Портфолионың қорытынды ұпай саны _________
___________________________________ қорытынды портфолиода
(оқушы аты-жөні)
жинақталған құжаттар түпнұсқасы негізінде жасалды.
Күні ________ директордың қолы ________
Қорытынды тұжырым:
оқушылардың білім, білік, дағдыларының ауқымын көрсете отырып,
бағалау процесін жеделдету;
оқу мақсаттарын қолдау;
белгілі бір уақыт аралығында оқушының өзгерісі мен өсуін тіркеу;
оқушылардың, мұғалімдер мен ата-аналардың қатынасын нығайту;
оқу процестерінің сабақтастығын қамтамасыз ету;
өздігінен оқуды қолдау;
оқу мүмкіндіктерін кеңейту;
оқыту процесін зерттеу мүмкіндіктерін кеңейту;
анықталған нәтижелерге орай дамуды айқындау;
алынған нәтижелерге нұсқау жасау мен бағалауға арналған ортақ
тәсілді құрастыру;
оқушылар өз оқуларын еркін бағалай алатын тәсілмен қамтамасыз ету;
оқушылардың дамуын біркелкі қолдау мүмкіндіктері.

Ұқсас жұмыстар
Оқушылардың түпкілікті құзіреттіліктері – білім берудің жаңа нәтижелері
Портфолио - оқу жетістіктерін жинақтап бағалау
Отбасы бөлмесі
Есептеуіш техниканың даму тарихы
Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту ерекшеліктері
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарындағы тіл дамыту жұмыстары
Ауыз қуысы ауруларында тағайындалатын диеталык азықтар
Қазіргі таңда барлық оқушы дарынды оқушы
Шығармашылық жоба
Сыни тұрғысынан ойлау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту
Пәндер