Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру
Презентация қосу
Марат Оспанов атындағы
БҚММУ
Студенттің өзіндік жұмысы
Мамандығы: «Мейірбике ісі»

Кафедрасы: «Жаратылыстану және ғылыми пәндер кафедрасы»
Курc: 1
Топ: 101
Тақырыбы: Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру

Орындаған: Қазалбаев.Д.А
Тексерген:
Бағасы:

Ақтөбе 2015 жыл
Заманауи ДК – бұл екі құрылымның жиынтығы.
Олар :
аппараттық құрылғылар
бағдарламалық қамту
Бағдарламалық қамту (Software)
Software -есептеуіш жүйенің
қолданатын барлық бағдарламалардың жиынтығы.

Бағдарламалық қамтуға жобалау және құрастыру
бойынша барлық қызметтерi кiредi:

бағдарламаларды жобалау технологиясы;
бағдарламаларды тестiлеу әдiстерi;
бағдарламаларды дұрыстығын тұжырымдау
әдiстерi;
бағдарламалар жұмысының сапасын талдау;
бағдарламаларды құжаттау;
жобалау процессiн жеңiлдететiн бағдарламалық
құралдарын құрастыру және қолдану.
Қазiргi компьютерлердiң бағдарламалық қамтуы ойыннан
бастап, ғылыми бағдарламаларға дейiн миллиондаған
бағдарламаларды кiрiстiредi.
Бағдарламалық қамтуының
классификациясы
Қолданбалы бағдарламалар, қодланушылардың нақты
есептерін шешуге арналған өзара байланысқан
бағдарламалардың кешені
Жүйелік бағдарламалар, ЭЕМ желілер және
компьютердің жұмысын қамтамасыз ететін
бағдарламалық комплекстер мен бағдарламалардың
жиынтығы. Жүйелiк бағдарламалық қамту жалпы және
сервистік бағдарламалық қамтудан тұрады. Базалық
бағдарламалық қамту, әдетте, компьютермен бірге
келеді, сервистік бағдарламалық қамтуды қосымша
алуға болады.
Бағдарламалау жүйелерінің құралдары, компьютерге
жаңа бағдарламаны жасау процессін женілдетеді.
• Операциялық • Мәтіндік редакторлар • Pascal
жүйелер • Графикалық • Delphi
редакторлар • C++
• Сервистік
• Электронды кестелер • Basic
бағдарламалар
• Ән редакторлары • Visual Basic
• Драйверлер • Кәсіптік • Assembler
бағдарламалар Фортран
• Утилиттер
• СУБД • Кобол
• Калькулятор • Ада
• Анықтамалықтар
• Браузерлер т.б.
Жiктеудiң құрылысында есептеуiш техниканың шапшаң дамуы
және компьютерлер қосымшасының саласының кеңейтілуi
бағдарламалық қамтамасыз етудiң эволюциясының процесiн
кенет үдететiн айғақ екенін ескеруiміз керек.

Егер бұрында БҚ негiзгi санаттары (трансляторларды,
қолданбалы программалар,операциялық жүйелер) санаулы
болса, қазіргі кезде біршама көбейді.
БҚ дамуы тереңдеді (басқару жүйесi, бағдарлама жасау
тiлдерiнiң құрылысына және тағы басқалар жаңа тәсiлдемелер
пайда болды) әрі кеңейді (қолданбалы бағдарламалар өзіндік
құндылықтарға ие болды).

Бағдарламалық өнiмдердiң нарықта сұранысы мен ұсынысы
арасындағы арақатынас тез өзгеруде. Операциялық жүйелер
секілді классикалық бағдарламалық өнімдер, ерте кезде адамға
ғана тән интелектуалдық функциялармен қамсыздандырылып
үздіксiз дамуда.
Басқа сарап критерийлеріне жiктеу түрінде қиын
бағдарламалар пайда болды және жай ғана бағдарлама емес,
олар - электрондық әңгiмелесушi сияқты бағдарламалар.
Қазіргі кезде БҚ келесі
топтары бар деуге
болады:
Операциондық жүйелер мен қабықшалар;
Бағдарламалау жүйелері (трансляторлар,
бағдарламалардың кітапханасы, отладчиктер және
т.д.);
Құралдық жүйелер;
Бағдарламаның интеграцияланған пакеттері;
Динамикалық электрондық кестелер;
Машиналы графикалық жүйелері;
Деректер қорларын басқару жүйелері ;
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру.
Қолданбалы бағдарлама—бұл қандай да бір
мәселені шешуге арналған нақты бағдарлама.

Мысалы егер компьютер қандайда бір фирманың қаржысын
тексеру есебін атқаратын болса, онда төлеу ведомостің
дайындау -компьютердің қолданбалы бағдарламасы болады.

Қолданбалы бағдарламалар жалпы сипаттамасы түрінде де
болуы мүмкін, мысалы, құжатты жасау және басып шығаруын
қамсыздандыру

Қолданбалы бағдарламалар кей бір жағдайларда автономды
қолданылады, ал кей кезде басқа бағдарламалардың құрамында
қолданылады.

Қолданбалы бағдарламалардың спектрі өте кең : бастаушылар
жай есептерді шығаратын бағдарламалардан мықты кәсіби
баспа жүйелерінің есептерін шығаруға арналған.
Қолданбалы бағдарламалар:
• Мәтіндік редакторлар
• Графикалық редакторлар
• Электронды кестелер
• Ән редакторлары
• Кәсіптік бағдарламалар
• ДҚБЖ
• Калькулятор
• Анықтамалықтар
• Кітаптар
• Браузерлер
• Ойындар
қолданбалы
бағдарламалар
Мәтіндік редакторлар.
редакторлар Негізгі Мәтіндік процессорлар. Мәтінді
атқаратын қызметтері - бұл енгізу
рәсімдеуге рұқсат етеді..Мәтіндік
және мәтіндік деректерді
процессорлардың неғізгі міндеті ол
редакциялау. Енгізу, шығару және
мәтіндерді, кестелерді, графиктерді
деректерді сақтау үшін- мәтіндік
редакторлар жүйелі бағдарламалық және тағы басқа объектілерді бір
қамсыздандыруды пайдаланады. бірімен әрекеттесуіне арналған құрал.

Графикалық редакторлар. Электрондық кестелер. Әртүрлі
Графикалық кескіндерді жасау және деректер типтерін сақтайтын және
өндеу үшін арналған өңдейтін жиынтық құралы болып
бағдарламалардың кең сыныбы. Олар табылады.Мұндағы негізгі акцент -
үш топқа болінеді: растрлік сандық деректер мен оларды
редакторлар; векторлық редакторлар; түрлендіру.
3-D редакторлары (трехмерная
графика).
Деректер қорларын басқару жүйелері.
жүйелері Деректер қоры-ақпараттық
жүйелердің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ақпараттық жүйе өз
алдына басқару функциясын орындау үшін әр алуан денгейдегі
жұмыстарды ақпаратпен жабдықтаған объект туралы ақпаратты жинау,
тасымалдау, қайта өңдеу бойынша қатынас жүйесін білдіреді.
Автоматтандырылған жобалау Столға қоятын баспа жүйелерi.
жүйесi (CAD-системы ) . Жоба- Полиграфиялық басылымдарды
конструкторлық жұмысты беттеудiң процесiн автоматтандырады.
автоматтандыру үшiн арналған. Баспа жүйелерi беттi параметрлерi бар
Машина жасау, құрал жасауда және мәтiннiң әрекеттесуiн басқарудың
архитектурада қолданылылады, ұлғаймалы қаржылары және кескiндi
График түрiнде жұмыстардан басқа, нысандар ерекшеленедi, бiрақ енгiзудiң
дерекқор қазiргi даяр құрастырымдық автоматтандыруы және мәтiннiң
элементтерiн бос таңдауың есептейтін редакциялауы на арналған мүмкiндiк
мәліеттерді өткiзуге рұқсат бередi әлсiздеу болады.

HTML редакторлары (Web- Браузерлер Web-беттерін қарап
редакторлары). HTML тілі Web- шығуға арналған
құжатқа суреттерді, кестелерді енгізу құрал. Гиперсілтеме көмегімен
мүмкіндігін береді. Сонымен қатар
желідегі басқа Web-құжаттармен бір бетті қарап шыққаннан кейін
байланысуда гиперсілтемелерден келесі бетке өтуге мүмкіндік
пайдаланады жасайды.

Автоматтандырылған Электронды сөздіктер –
аударма жүйесі. Электронды бұл жеке сөзді аударуға
сөздіктер мен тілдің аударма мүмкідік береді.Аудармашы
бағдарламаларының мамандар өз бетімен
айырмашылығы бар мәтіндерді аударады.
WordPad

MSWord
Блокно
т
Paint
Illustrator
CorelDra
w

PhotoShop
Excel

Lotus
SoundForge
MediaPlayer
Access
Oracul
Internet
Explorer
Opera
Mozilla Firefox
Google Chrome
және т.б.
Жүйелiк бағдарламалар қолданбалылармен бiрге
орындалады және компьютердiң ресурстарын
(орталық процессор, жады және енгізу-шығару)
басқару үшiн қызмет көрсетедi.

Бұл бағдарлама жалпы пайдалануға арналған және
барлық компьютердің пайданушыларына қолдануға
мүмкіндік береді. Жүйелiк бағдарламалар
қамтамасының өңделуі соншама, компьютер
қолданбалы бағдарламаларды тиімді түрде атқарады.
Жүйелiк бағдарламалар жұмыспен аппараттық құрал
қамтамасыз жұмысты қолданбалы бағдарламалар
басқарады. Басқару жүйелерiнен басқа қызмет ету
бойымен әр түрлi функцияны орындайтын
бағдарламалар: дисктер, қапылыста алшақ ақпаратты
қалпына келу, iздестiру және вирусқа қарсы
бағдарламалар, файлдардың архивтеуi,
диагностикалық модульдар т.б.Қазіргі кезде ДК аталған
бағдарламаларыдан өте көбiсі Windows операциялық
бағдарламаға кіреді.
Утилиталар - бұл жеке құрылғылардағы жұмысты
немесе процессорды ықшамдап тездететiн арнаулы
бағдарламалар.
бақылаудың бағдарламасын тестілеу және компьютердiң құрылғыларының
қызмет етуiнің дұрыстығын тексеруi үшiн пайдаланатын және
пайдаланудың процесiнде ақаудың табылу үшiн диагностиканың қолдануы;
енгiзу-қорытынды құрылғыны басқару бойымен басқару жүйесiнiң
мүмкiндiгiн даярлайтын бағдарлама- драйвер, оперативтiк жадпен және
тағы басқалар; драйверлердiң көмегiмен қалыпсыз қолдануының бар жаңа
құрылғыларын компьютерге қосу мүмкiн;
бағдарлама - дисктерде ақпарат тығыздырақ жазуға мүмкiндiк берген
(архиваторлар ) жинақтап түюшi, сонымен бiрге бiр мұрағат файлға
бiрнеше файлдардың көшiрмесiн бiрлестiру;
компьютер вирустерiнiң жұқтырудың болдырмауы және вирустардың
жұқтырудың зардаптарының жоюы үшiн қолайлы вирусқа қарсы
бағдарламалар;
дискiлi кеңiстiктiң оптимизация және сапаны бақылау бағдарламасы ;
ақпарат, қалыптау, мәлiметтердi қорғау қалпына келтiру программасы;
компьютерлердiң арасындағы ақпараттың коммуникациялық
бағдарламалары;
жадты басқару үшiн оперативтiк жад икемдi қолданудан астам қамтамасыз
ететiн бағдарламалар;
CD-ROM, CD-R дисктерің жазу бағдарламасы және т.б.
Назарларыңызға
Рахмет

Ұқсас жұмыстар
Мультимедиа жүйесі
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ БАПТАУ
Қолданбалы бағдарламалар
Қолданбалы программаның дестелері
Қолданбалы программалық жабдықтау
Менеджментті ақпаратпен қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникация
Операциялық жүйелер. Бағдарламалық жасақтама
Бағдарламалық жасақтама. Операциялық жүйелер
Компьютерлік желі және топология түрлері
Операциялық жүйенің стандартты қосымшалары
Пәндер