ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ТӘРБИЕ
«Қазақтардың байқағыш көзі табиғаттағы тіршілік
атаулыны үнемі бақылап отырған, олардың халықтық
даналығы көптеген қызықты толықтырулар мен
тұжырымдарды жинақтаған»
А.Н.Формозов

«Табиғат тылсымын түсіне білген адам – кіршіксіз де асыл
жан»
Л.М.Леонов

«... Экологиялық проблемалар – ең маңызды өмірлік
проблемалардың бірі ғой, өйткені әңгіме адамның өмір
сүретін ортасы, болашақ ұрпақтарының өмірі туралы болып
отыр»
Ш.Айтматов
үй
баспан өсімдікт
а ер

жер Экология ауа

жануарл табиға
адамда т
ар
р
кология – табиғатты пайдалануды
ғылыми-теориялық негізі.
Экология грекия «oikos» – үй және «logos» - зерттеу, тірі
ағзалардың бір - бірімен және олардың сыртқы ортамен
байланысын зерттейтін ғылым. Бұл терминді 1868 жылы неміс
ғалымы Эрнест Геккель ұсынды. Экология ғылым ретінде ХХ
ғасырдың басында ғана жаратылыстану ғылымынан бөлініп
шықты, дегенмен де тек биология ғылымының саласы ғана
болып отыр. Айналадағы барлық дүние «табиғат» деп аталады
да, «экология» тек ғылыми ұғым болып табылады.
Қазір ХХІ ғасыр табалдырығына қадам басқан шағымызда
экологиялық өте қиын жағдайда қалып отырмыз. Планетамызда
өсімдіктер мен жануарлардың ондаған түрлері жойылды.
Топырақ құнарлығы азайып, су қоймалары былғанды,
қалалардың ауасы санитарлық қалыпқа сай еместей бұзылды.
Қазіргі экологиялық мәселелер бүкіл адам баласын
ойландырып отырған кезде, халқымыздың бұл салада қалдырған
тағылымдық та, тәрбиелік мәні зор асыл мұраларына көңіл бөлу
ерекше қажет. Әрбір ұстаз өзінің күнделікті жұмысында
халықтық педагогиканың асыл маржандарына үнемі көңіл бөліп,
оны тиімді пайдаланып отырулары тиіс.
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ТӘРБИЕ

Жастардың экологиялық көзқарасын,
санасын, табиғатқа деген
парасаттылығын, жауапкершілік қарым-
қатынасын қалыптастырады.
МАҚСАТЫ

- Қоршаған ортаға жаупсыздықпен қараушыларға жол
бермеу;
- Жастардың бойында экологиялық мәдениет дағдысын
қалыптастыру;
- Қоғамдық пайдалы еңбек және еңбек тәрбиесі арқылы
табиғатты қорғау, күту және жақсарту;
- Экологиялық білімді насихаттау.
МІНДЕТТЕРІ

• өмірде және нақты іс-әрекетте экологиялық білімді
қолдана білу;
• табиғатты қорғау мақсатында оқушыларды
пайдалы еңбекке баулу;
• мектепте білім және тәрбие қоғамын
ұйымдастыру;
• оқушыны өзі тұрған аймақтың табиғатын қорғауға
үйрету;
• оқушыларды табиғатты зерттеу жұмыстарына
тарту.
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ
Мақсаты Міндеттері Әдісі Түрлері

• жастардың • өмірде нақты • экологиялық • орман
мінез-құлқын іс-әрекетте тєрбиеге шаруашылығына
тәрбиелеу; экологиялық арналған көмектесу;
• қоршаған ортаға білімді қолдана кештер; • дәрі-дәрмек
жауапсыздықпен білу; • ғылыми өсімдіктерін
қараушыларға • табиғатты қорғау конференциялар; жинау, дайындау;
жол бермеу; мақсатында • кинофильмдер • жануарларды
• жастардың оқушыларды көрсету; қорғау есебіне
бойында пайдалы еңбекке • өнеркәсіп ауыл- алу;
экологиялық баулу; шаруашылық • табиғатќа зиян
мәдениет • мектепте білім мамандарымен келтіретін
дағдысын жєне тәрбие кездесу; адамдармен
қалыптастыру; қоғамын • экологиялық күресу;
• Қазақстан ұйымдастыру; штаб құру; • ауыл
«Қызыл • оқушыны өзі • «Жасыл ел» мектептерінің оқу-
кітабының» тұрған аймақтың бағдарламасын тәжірибе
мазмұнымен табиғатын жүзеге асыру. учаскесінде
таныстырып қорғауға үйрету; бағалы ағаштар
насихаттау; • оқушыларды тұқымының
• «Жасыл ел» табиғатты зерттеу отырғызу.
экологиялық жұмыстарына
мәдени ортасын тарту.
құру.
1. Қазақстан Ресепубликасында эколог мамандар дайындау
тұжырымдамасы. 1995 ж.
2. Қазақстан – 2030 даму стратегиясы. 1997 ж.
3. Қазақста Республикасының экологиялық білім мен тәрбие берудің
ұлттық стратегиясы. 1998 ж.
4. Қазақстан Республикасының Тұрғын-халықтың санитарлық
шығармашылық жағдайы туралы заңы. 1995 ж.
5. Қазақстан Республикасының «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңы.
1997 ж.
6. Қазақстан Республикасының білім мен тәрбие берудің ұлттық
стратегиясы. 1998 ж.
7. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. 2007 ж.
Ұжымдық оқыту әдісі арқылы топты
беске
бөлеміз:
• Халық педагогикасындағы экологиялық тәрбие.

• Экологиялық апат аудандары.

• Мемлекеттік қорықтар.

• Батыс Қазақстан облысында экологиялық насихатты
ұйымдастыру туралы мәлімет.

• Жасыл ел бағдарламасы.

Ұқсас жұмыстар
Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық білім мен тәрбие беру жолдары
Қазақстан Республикасындағы халыққа экологиялық білім және тәрбие беру
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ
Бала тәрбиесіндегі халықтық ұстанымдар (экологиялық тәрбие)
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ МӘНІ МЕН СИПАТЫ
Экологиялық білім берудің негізгі ұстанымдары
ТӘРБИЕНІҢ МАЗМҰНЫ
Экологиялық білім
Отбасы тәрбиесі
Тәрбиедегі жаңашылдық
Пәндер