Бейіндік оқытуды ұйымдастыру формалары
Презентация қосу
12 Жылдық мектепалды балаларды
мектепке даярлау
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ҚОҒАМНЫҢ ҚАЗІРГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СҰРАНЫСЫНА
СӘЙКЕСТЕНДІРУ

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ІЗГІЛЕНДІРУДІ, ОНЫҢ ВАРИАТИВТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ӨЗ БЕТІМЕН БІЛІМ АЛУҒА, ОНЫ ПРАКТИКАДА ҚОЛДАНА БІЛУГЕ ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІЛІККЕ
ТӘРБИЕЛЕУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН, НЕГІЗГІ ҚҰЗЫРЛЫЛЫҚ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН БІЛІМ
БЕРУ МАЗМҰНЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ТАНЫМДЫҚ УӘЖДЕМЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН
ІРІКТЕУ

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ОҚУШЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ ТӘСІЛМЕН ТАНУЫНА, ӨЗ БЕТІМЕН ІЗДЕНУІНЕ
МАҚСАТТЫ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ ТАРТУҒА БАҒДАРЛАУ

БІЛІМ МАЗМҰНЫН ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ҚҰРМЕТТЕУГЕ, ӨЗГЕ МӘДЕНИ БАСТАМАЛАРҒА
АШЫҚ БОЛУҒА ТӘРБИЕЛЕУГЕ БАҒДАРЛАУ
Оқуды бастау жасы – 6 жас
Оқу мерзімі – 4 жыл
Негізгі міндеті – баланың жеке басының қарқынды
қалыптасуын қамтамасыз етіп, оның өз бетінше
білім алуы және оларды танымдық есептерді
шығаруда пайдалану қабілеттері,
коммуникативтік іскерліктері дамытылады,
оқуға құштарлық, оқу іскерліктері мен мақамдары
қалыптастырылады.
Оқу мерзімі - 6 жыл
Негізгі міндеті – адамдар арасындағы
және этносаралық қатынастар
мәдениетін, тұлғаның біртұтас
көзқарасын, өзін-өзі анықтауын
қалыптастыру, теориялық ойлау
тәсілдері мен ғылыми таным әдістерін
игеруіне ықпал ететін оқу әрекетін
ұйымдастыру.Бейіналды оқыту
енгізіледі.
Оқыту ұзақтығы – 2 жыл
Негізгі міндет – бейінді оқыту
Бейінді оқыту – жалпы орта білім
берудің соңғы кезеңі болып табылатын,
оқытудың саралануы мен даралануына,
оқушылардың білімін жалғастыруға
қатысты жеке және өмірлік өзін-өзі
танытуына ықпал ететін талабымен,
қызығушылық ниетімен сәйкес
әлеуметтендіруге бағдарланған бейіндік
оқытуды іске асыруға жағдай жасау.
ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ ПСИХОДИАГНОСТИКАЛЫҚ
ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨБЕЮ РӨЛІ
ВАТИАТИВТІ БІЛІМ (оқушыны оқыту
БЕРУ МАЗМҰНЫ кезеңдерінде тұлғалық ішкі
ресурстарын дамытуды
қадағалау)

НЖБ
(обучен.ориен.резуль)

ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛІ ЖӘНЕ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЖАС
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖӘНЕ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ
ҮЙЛЕСІМДІ ҚАБЫСҚАН
ДАМУ ЕРЕКШЕЛІГІНІҢ
ЕСКЕРІЛУІ
ТҰЛҒАЛЫҚ-
ӘРЕКЕТТІК БАҒДАРЛЫҚ
ТӘСІЛ ТӘСІЛ

12 ЖЫЛДЫҚ
ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МЕКТЕПТЕГІ
ДЕНСАУЛЫҚ
ТӘСІЛ ОҚЫТУ ЖӘНЕ
САҚТАУ КЕҢІСТІК
ТӘРБИЕ
НЕГІЗДЕРІ ОРТАСЫ

БІЛІМ БЕРУ
ҮРДІСІН АҚПАРАТТАНДЫРУ
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ
ЛАУ
ҚҰНДЫЛЫҚТЫ- КОММУНИКАТИВТІ
БАҒДАРЛЫ

12 жылдық
ӘЛЕУМЕТТІК мектеп АҚПАРАТТЫҚ-
ЕҢБЕК түлегінің ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
негізгі
құзырлылығы

МӘДЕНИ-ТАНЫМДЫҚ ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ
БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ КҮТІЛЕТІН
НӘТИЖЕГЕ СӘЙКЕС БАҚЫЛАУ ЖАСАУҒА
ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ ЕНГІЗУГЕ МҮМКІНДІГІ

ОҚУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ТАНЫМДЫҚ
ҚЫЗМЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ

ОҚУШЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ
Қазақстан патриоты Азаматтық белсенділігі

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Саяси жүйені түсіну Болып жатқан әлеуметтік
жағдайларға баға беру
БЕЙІНДЕУ

,

1-2-сыныптардағы кәсіптік 9-10-сыныптардағы
бағдар бейіналды дайындық

11-12-сыныптардағы бейіндік
оқыту
11-12-сыныптардағы бейіналды оқыту

Инварианттық бөлімі Вариативтік бөлімі

Базистік компонент Бейіндік компонент

Математика,
тарих,
қазақ тілі мен Элективтік
әдебиеті, орыс курс.
тілі мен әдебиеті, Қолданбалы
шетел тілдері, Әлеуметтік- Жаратылыстан Технология- арнаулы курс
дене шынықтыру, гуманитарлық у-математи- лық бағыт «Шығармашы
өзін-өзі тану, бағыт калық бағыт лық және
информатика, зерттеу
қоғамтану, қызметінің
жаратылыстану. негізі»
МІНДЕТТІ БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР

ТАҢДАУ БОЙЫНША 4-ТЕН КЕМ ЕМЕС БЕЙІНДІК
ПӘНДЕР

ТАҢДАУ БОЙЫНША 3-ТЕН КЕМ ЕМЕС
ЭЛЕКТИВТІК КУРСТАР

«ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘРЕКЕТ НЕГІЗДЕРІ»
АРНАУЛЫ КУРСЫНЫҢ МОДУЛІ

11-12-сынып оқушыларының аудиториялық оқу жүктемесінің
жиыны рұқсат етілетін жүктеменің 36 сағатынан аспауы тиісті.
Бейіндік оқытуды ұйымдастыру
формалары
Мектепшілік Аймақтық Кешкі және Серверлік
бейіндендіру ресурстық сырттай орталықтар
орталық оқитын
мектептер

монобейінді бұл форманы бейіндік ақпараттық
мектеп,, жүзеге асыруда мектептерде, және
полибейінді жалпы орта білім ресурстық қашықтықтан
мектеп,, беретін бірнеше орталықтар оқыту
ұйымдар, базасында, ЖОО, теориялары
бейіндік
материалдық- ОблБАИ, бұл элементтері
сыныптар жалпы
техникалық және форманы арқылы бейіндік
білім беретін
кадрлық әлеуеті ұйымдастыруға оқытуды жүзеге
мектептерде,
жеткілікті сол құқығы бар асыруға
гимназияларда,
аймақтың қуатты ұйымдар мүмкіндік
дарынды
бір білім жанынан туғызады.
балаларға
арналған беру ұйымының ашылады.
айналасына
мамандандырылғ
біріктіріледі
ан мектептерде
Ауылдық жерлер-
дегі жағдайларда
бейіндік оқытуды
ұйымдастырудың
формалары

Ауылдық мектеп- Аудан орталығы Интернат
тегі бейіндік базасындағы типіндегі
сынып мектеп-интернат пансионат
Бейіналды
даярлықтың
мақсаты

түрлі бейіндік
қызығушылығы Тандаған бейін
оқуды таңдаудағы
өзінің қабілеттілігін
мен қабілеттілігіне бойынша оқу мотива-
объективті түрде сәйкес бейіндік циясының жоғарғы
бағалай алуының оқуды таңдай деңгейінің
алуы қалыптасуы
қалыптасуы
КӘСІБИ КӘСІБИ НАСИХАТ
АҒАРТУШЫЛЫҚ

БЕЙІНАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ
ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ
ҚҰРАМЫ

КӘСІБИ КӘСІБИ КЕҢЕС
ДИАГНОСТИКА

Ұқсас жұмыстар
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖОЛДАРЫ
Портфолио құрамы
Ауызша тіл дамыту
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Орта жалпы білім
БЕЙІНДІК ОҚЫТУ
ТАНЫМДЫҚ УӘЖДЕМЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ІРІКТЕУ
Бейіндік оқытудың нормативтік құқықтық Республикасын базасы
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ
Жаратылыстану - математикалық бағыттағы
Жоғары мектепте оқытуды ұйымдастыру
Пәндер