БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
«Білім алушылардың үлгеріміне
ағымдық бақылау, аралық және
қорытынды аттестаттау өткізудің
жаңа үлгілік қағидалары»
тақырыбындағы оқыту семинары
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008
жылғы 18 наурыздағы “Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық
бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік
қағидаларын бекіту туралы” №125 бұйрығына өзгеріс енгізу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017
жылғы 6 маусымдағы №265 бұйрығы

“Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім
алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық
және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі қағидалары”
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

3-тарау. Жаңартылған орта білім мазмұны бойынша
білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау
жүргізудің тәртібі

15. «Өзін-өзі тану», «Көркем еңбек», «Музыка», «Дене
шынықтыру» пәндері бойынша жиынтық бағалау
жүргізілмейді. Тоқсанның («Дене шынықтыру»),
жартыжылдықтың («Өзін-өзі тану», «Көркем еңбек»,
«Музыка») және оқу жылының соңында аталған пәндерден
«есептелінді»/«есептелінген жоқ» деген белгі жазылады.

17. Формативті және жиынтық бағалау тапсырмаларын
педагог өзі дайындайды.
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

18. Тілдік пәндерден жиынтық бағалау сөйлеу әрекетінің төрт
түрі бойынша жүргізіледі (тыңдалым, айтылым, оқылым,
жазылым). Тыңдалым (тыңдау) және айтылым дағдыларын
бағалау жиынтық бағалауды өткізу жоспарланған аптаның ішінде
сабақтың барысында жүргізіледі.

19. Білім алушылардың тоқсандағы оқу жетістіктерінің
нәтижелері бойынша жазбаша түрде өткізілетін жиынтық
бағалауда объективтілік және ашықтықты қамтамасыз ету үшін
модерация жүргізіледі.
Модерация қорытындысы бойынша білім алушылардың
өзгертуге жататын жиынтық жұмыстарының тоқсандық балы
қайта тексеріледі. Модерация қорытындысы бойынша
қойылатын жиынтық жұмыс балы жоғарылатып, сол сияқты
төмендетіліп те қойылады.
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

20. Білім алушы белгілі себептермен екі аптаға дейін болмаған
жағдайда (ауырып қалуына байланысты, жақын туыстарының
қайтыс болуы, конференцияға, олимпиадалар мен ғылыми
жобаларға (ғылыми жарыстарға) қатысу), білім алушы орта білім
беру ұйымына қайтып оралғаннан кейінгі екі аптаның ішінде
мектеп жасаған жеке кестеге сәйкес жиынтық бағалауды
тапсырады.

21. Бөлім (ортақ тақырып) және тоқсан бойынша жиынтық
бағалау қорытындысы болмаған жағдайда білім алушы уақытша
аттестаттаудан өтпеген болып есептеледі.

23. Балл түріндегі білім алушылардың жиынтық бағалау
нәтижелері осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес балдарды бағаға
ауыстыру шәкілі бойынша тоқсандық және жылдық бағаларға
ауыстырылады.
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

24. Формативті және жиынтық бағалау қорытындысы
бойынша ақпарат білім алушыларға және ата-аналарға немесе
баланың заңды өкілдеріне қағаз түрінде немесе электронды
нұсқада беріледі.
Формативті бағалау нәтижелері тоқсандық және оқу жылының
бағасын қою кезеңінде есепке алынбайды.

25. Тоқсандық баға бөлім (ортақ тақырып) және тоқсан
бойынша жиынтық бағалау қорытындысының негізінде 50%-да
50% пайыздық арақатынаста қойылады.
Балдарды бағаға ауыстыру шәкілі

1 сыныптағы 2-11 (12) сыныптардағы Баға
Балдарды
балдардың пайыздық бағағапайыздық
балдардың ауыстыру шәкілі
мазмұны (%) мазмұны (%)

0-20 0-39 қанағаттанарлықсыз –
«2»

21-50 40-64 қанағаттанарлық – «3»

51-80 65-84 жақсы – «4»

81-100 85-100 өте жақсы – «5»
ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ

Қалыптастырушы бағалау – оқушы мен мұғалім арасындағы
кері байланысты қамтамасыз ететін және оқу үдерісін дер кезінде
түзетуге мүмкіндік беретін бағалаудың түрі болып табылады.

ҚБ ерекшеліктері:

•қалыптастырушы бағалауда баға, балл қойылмайды;
•ҚБ тоқсандық бағаға әсер етпейді;
•оқушылардың оқу мақсаттарына жеткендігі бағалау
критерийлеріне сәйкес жүзеге асады;
•әр оқушының ілгерілеуі туралы кері байланыс беріледі.
БІЛІМ АЛУШЫ ЖҰМЫСЫНА КЕРІ БАЙЛАНЫС ҮЛГІСІ

КЕРІ БАЙЛАНЫС БЕРУ ҮЛГІЛЕРІ
жазбаша

ы рманы
с
айс ың! Тап дың.
Жа р
ыс орында
ауызша дұр

график
ал ы қ

БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

• БЖБ саны оқу бағдарламасына сәйкес анықталады
• БЖБ өткізу ұзақтығы 15-20 минуттан артық болмағаны ұсынылады. 15-20 минуттық
шектеу – шартты болып келеді, бұл – сабақтың бір бөлігін қамтитын, шағын
тапсырмалардан тұратын бағалау жұмыстарын қолдану қажет екендігін көрсетеді.
• БЖБ-ды қандай түрде (бақылау, практикалық, шығармашылық жұмыс, проект,
ауызша сұрау, эссе және т.б.) және қай сабақта өткізетінін мұғалім өз бетінше анықтайды
• БЖБ тапсырмаларын құрастыру кезінде тек өтілген материалдарды ғана қамту керек
• БЖБ үшін тапсырмалар мен дескрипторларды мұғалім өз бетінше құрастырады
(әдістемелік нұсқаулықта берілген тапсырмаларды қолдануға рұқсат етіледі)
• БЖБ-да максималды балды дескрипторларды ескере отырып, мұғалімнің өзі анықтайды

• БЖБ өткізу тоқсан аяқталғанға дейін кемінде 1 апта бұрын жоспарланады
• Мұғалімге кез келген қолжетімді және қолайлы формада (электрондық күнделік
арқылы ақпараттандыру қарастырылуда) БЖБ нәтижелері туралы оқушыны, ата-
ананы ақпараттандыру қажет
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

• Тоқсандық бағалау жұмыстарын және балдарды қою кестесін әзірлеу бір параллельдегі
барлық сыныптар үшін біркелкі Тест спецификациясы негізінде жүзеге асырылады

• Тоқсандық жиынтық жұмыстар әр түрлі болуы мүмкін (тест, сынақтар, бақылау
жұмысы және т.б.)

• Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу кестесі мектеп директорының бұйрығымен
бекітіліп, тоқсан басында ата-аналар мен оқушылардың назарына жеткізіледі.

• Тоқсандық жиынтық жұмыс бір параллель үшін бірдей жағдайда өткізіледі

• Тоқсандық жиынтық бағалауды қайтадан орындауға (көшіруге) болмайды

• Егер оқушы тоқсандық жиынтық бағалауға белгілі бір себептермен қатыса алмаған
жағдайда (ауырып қалуы, конференцияға, олимпиадаға және басқа да ғылыми
жарыстарға қатысқан жағдайда), пән бойынша орындай алмаған тоқсандық жиынтық
жұмысын мектепке келгеннен кейінгі екі апта ішінде орындауы тиіс; бұл жағдайда
тоқсандық жиынтық бағалау жұмысының қосымша нұсқасы қолданылады.
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Бағалаудың аталған рәсімдерін ұйымдастыру, жоспарлау кезінде жиынтық бағалауға
арналған әдістемелік ұсыныста берілген тапсырмалар үлгілері бар тоқсандық жиынтық
бағалаудың спецификациясы қолданылады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы мазмұнын, құрылымын анықтайтын
келесі ақпараттардан тұрады:
тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты;
пән бойынша күтілетін нәтижелер;
пән бойынша ойлау дағдылары деңгейлерінің сипаты;
ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды тоқсандарға бөлу;
тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережесі;
тоқсандық жиынтық бағалауға шолу;
тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы;
тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының үлгілері;
тапсырмалардың балл қою кестелері.
Әр мектептің ұсынылған үлгілерді қолдануына немесе өз бетінше тапсырмалар
құрастыруына мүмкіндігі бар. Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыру
спецификацияға сәйкес бір параллельдегі барлық сыныптарда бірыңғай талаптар негізінде
жүзеге асырылады.
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТОҚСАНДЫҚ БАҒАСЫН ЕСЕПТЕУ ҮЛГІСІ

Бөлім/ор- Бөлім/ор- Бөлім/ортақ
тақ тақ тақырып Тоқсан-
тақырып тақырып бойынша Тоқсанды
қ ЖБ дық баға
бойынша бойынша ЖБ
ЖБ ЖБ

15% 15% 20% 50% 100 %

50%
Балды бағаға
айналдыру шәкілі
1-бөлім /о.т. 2-бөлім /о.т. 3-бөлім /о.т. Тоқсандық (бастауыш
бойынша ЖБ бойынша ЖБ бойынша ЖБ ЖБ сыныптар үшін)

Балл Макс. Балл Макс. Балл Макс. Балл Макс.
"1" 0-20%
балл балл балл балл "2" 21%-40%
7 10 8 10 4 12 15 20
"3" 41%-60%
15% 15% 20% 50%
"4" 61%-80%
2,1 3 2,4 3 1,3 4 7,5 10
"5" 81%-100%

Оқушының
2,1+2,4+1,3+7,5 = 13,3 из 20 тоқсандық
13,3 ~ 66,5% бағасы «4» 15
*Балдар мен бағалардың есебі автоматты т үрде электронды қ журналда ж үзеге асырылады
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫН ЕСЕПТЕУ ҮЛГІСІ

Оқушылардың 1-4 тоқсандардағы нәтижесі

1-тоқсан 2-тоқсан 3-тоқсан 4-тоқсан
Оқушы Макс. Оқушы Макс. Оқушы Макс. Оқушы Макс.
балы балл балы балл балы балл балы балл

13,3 20 16 20 24 30 15 20

Оқушының жылдық бағасы

Төрт тоқсан бойынша балл қосындысы

13,3 + 16 + 24 + 15 = 68,3 (90)

Балды бағаға айналдыру
Барлық балдар шәкілі
Оқушы Макс. "1" 0-20%
балы балл
68,3 ~ 75,9 % "2" 21%-40%
68,3 90 "3" 41%-60%
"4" 61%-80%
"5" 81%-100%
Оқушының жылдық
бағасы «4»
*Балдар мен бағалардың есебі автоматты т үрде электронды қ журналда ж үзеге
асырылады
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖУРНАЛДА НӘТИЖЕЛЕРДІ ТІРКЕУ

СЫНЫП ЖУРНАЛЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР
• Мектепте электрондық журнал қосылмаған жағдайда уақытша excel-формадағы үлгіні (smk.edu.kz
сайтынан жүктеп алу қажет) және жаңартылған бағдарлама бойынша дайындалған қағаз журналды
толтырады

ЖУРНАЛДЫ ТОЛТЫРУ ТАЛАПТАРЫ

Журналдың әр бетінде мерзім мен тақырыпқа тек 20 графадан
бөлінген, сондықтан осыған байланысты келесі шешім қабылданды:

1. Сабақ мерзімі мен тақырыбы жол қалдырылмай қатарынан жазылады
(қаржы бақылауының талабы), мысалы, 34 сағат 1,5 бетке, 68 сағат 3,5
бетке жазылады (БЖБ және ТЖБ арналған беттерді қоспағанда).

2. БЖБ және ТБЖ бағалары бірінші беттен басталады – І тоқсан, 2-бетте – 2
тоқсан, 3-бетте – ІІІ тоқсан, 4-бетте – ІV тоқсан, жылдық баға 5-бетте
жазылады.

3. Бағаланбайтын немесе жартыжылдықта бағаланатын пәндерден (мысалы,
“өзін-өзі тану” пәніне 3 бет қалдыруға болады) беттер санын азайтуға
болады. 7-сыныптарда музыка және көркем еңбектен де бет санын 3-ке
азайтуға болады (“өзін-өзі тану” пәніне секілді).

4. Журналдың екі беті бір-біріне байланысты емес, жазулар дербес
жүргізіледі, кейбір беттер толтырылмауы мүмкін.
БАҒАЛАУ БОЙЫНША НЕГІЗГІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 6 маусымдағы №265
бұйрығы “Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық
бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі қағидалары”
2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы
№ 52 бұйрығымен бекітілген «Білім алушылардың білімін бағалау өлшемшарттары”
3. 2017-2018 оқу жылында ҚР жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін
ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хат
4. Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық (2016 ж).
5. Негізгі және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша
нұсқаулық (2016 ж).
6. Өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық.
7. Пәндер аясындағы жиынтық бағалауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар (1, 2, 5, 7-
сыныптар үшін).
8. Пәндер аясындағы қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы (1, 2, 5, 7-
сыныптар үшін).
9. Пәндер аясындағы тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациялары (5 және 7-сыныптар
үшін).
10.Критериалды бағалау бойынша бейнематериалдар мен таныстырылымдар.
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

ОҚУШЫ ПОРТФОЛИОСЫ

1.Оқушы портфолиосына жиынтық бағалау
жұмыстары жинақталады.

ОҚУШЫ КҮНДЕЛІГІ
1. Күнделікке кері байланыс жазылуы мүмкін (ата-
ананы баласының білімі туралы хабардар ету
мақсатында).
МОДЕРАЦИЯ

Модерация – бағалаудың анықтығы мен дәлдігін қамтамасыз ету үшін қойылған
балдарды стандарттау мақсатында тоқсандық жиынтық бағалау бойынша білім
алушылардың жұмыстарын талқылап қарастыратын үдеріс.

Әрбір мұғалім үшін модерацияға қатысу тиімді болып келеді.
Мүмкіндіктері:
• балл қою кестесі ескерілмегендіктен дұрыс жауап қабылданбаған, балл қою
кестесінде қате жіберілген, жалпы балл дұрыс есептелмеген,және т.б.
жағдайларды анықтау;
• әріптестердің бағалауды қалай жүргізгенін көру;
• бағалаудағы өз тәжірибесімен бөлісу;
• жиынтық бағалаудың дұрыс өтуін, білім алушылардың барлық жауаптарының
есептелуін, мұғалімдер арасында бағалаудың айырмашылықтарын талқылау
және түсіну;
• балл қою кестесіне өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуі және білім
алушылардың алған балдарын қайта қарау туралы шешімдер қабылдау.
МОДЕРАЦИЯЛАУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ
МҰҒАЛІМНІҢ ӘРЕКЕТІ

Модерацияға дейін: Модерация кезінде: Модерациядан кейін:

жұмыс қорытындысын білім алушылардың
жиынтық бағалау
ұжымда талқылайды жұмыстарын қайта
жұмыстарын балл қою
және балл қою қарайды, балдарды
кестесіне сәйкес
кестесіне сәйкес жоғарылатуы немесе
бағалайды;
қойылғанына көз төмендетуі мүмкін;
баға қарындашпен жеткізеді;
қойылады;
нақты балл бағалау
жиынтық бағалау
қажет болған жағдайда нәтижелерін тіркейтін
жұмыстары іріктелініп
нәтижелерге немесе электрондық
алынады (максималды,
балл қою кестесіне журналға қойылады.
минималды балдары бар,
өзгерістер енгізеді;
бағалауда қиындық
туғызған жұмыс);
іріктелген жиынтық отырыс хаттамасына
жұмыс үлгілерінде білім қол қояды.
алушылардың жеке
мәліметтері шифрленеді.

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ МОДЕРАЦИЯ ХАТТАМАЛАРЫ
ЖАҢАРТЫЛҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНДА
ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ҚҰЖАТТАР

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (бастауыш,
негізгі орта, жалпы орта)
Оқу бағдарламасы
Оқу жоспары
Бастауыш/Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мектеп
мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық
Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы
Жиынтық бағалауға арналған ұсыныстар
ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Оқу бағдарламасы – білім беру деңгейі бойынша пән
тұжырымдамасын, сағат санын, бағалау жүйесін және т.б.
сипаттайтын құжат.
Оқу бағдарламасы әдетте нормативті-құқықтық құжат
ретінде бекітіледі. Оқу бағдарламасында кодтау арқылы оқу
мақсаттары айқын көрсетіледі. Осы оқу бағдарламасының
негізінде пәннің ұзақ мерзімді жоспары жүзеге асырылады.
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

І Жалпы мәлімет
1. Пәннің маңыздылығы
2. Оқу бағдарламасының мақсаты
3. Үштілділік саясатын жүзеге асыру
4. Оқыту үдерісін ұйымдастыруға қойылатын талаптар
5. Педагогикалық әдіс-тәсілдер
6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет сезімін
қалыптастыру
7. АКТ қолдану құзыреттілігі
8. Коммуникативті дағдыларды дамыту
9. Оқу жетістігін бағалау
ІІ Оқу мақсаттарының жүйесі
1. Пәннің мазмұны
2. Оқу мақсаттарының жүйесі
3. Ұзақ мерзімді жоспар
ОҚЫТУ МАҚСАТТАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ

Бағдарламада оқыту мақсаттарын пайдалану
ыңғайлылығы үшін кодтау енгізілді.
Кодта:
• бірінші сан сыныпты,
• екінші және үшінші сандар – бөлім мен бөлімшенің,
• төртінші сан – оқыту мақсатының реттік санын
білдіреді.
• Мысалы, 7.2.1.4. кодында «7» - сынып, «2.1» - екінші
бөлімнің бірінші бөлімшесі, «4» - оқыту мақсатының
реттік саны.
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ

5.1.2.1 – әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын
анықтау (қазақ әдебиеті)

5 – 5 сынып

1 – түсіну және жауап беру

2 – әдеби шығарманың тұжырымдамасы

1 – оқыту мақсаты
ОҚУ ЖОСПАРЫ

• Ұзақ мерзімді жоспар
• Орта мерзімді жоспар

• Қысқа мерзімді жоспар үлгісі

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар - ?
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ЖОСПАР

Физика

Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты
Физика – табиғат Физика – табиғат 7.1.1.1 - физикалық
туралы ғылым туралы ғылым құбылыстарға
мысалдар келтіру
Табиғатты зерттеудің 7.1.1.2 - табиғатты
ғылыми әдістері зерттеудің ғылыми
әдістерін ажырату
КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

География

Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты
Зерттеу және Географияны зерттеу 7.1.1.1 - географияның
зерттеушілер нысандары зерттеу нысандарын
анықтайды;
География ғылымының 7.1.1.2 - саяхатшылар
дамуы мен зерттеушілердің
география ғылымының
дамуына қосқан үлесін
сипаттап, баға береді;
КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

• 1, 2, 5, 7-сыныптарға арналған жаңартылған білім
мазмұнының оқу бағдарламаларында қайталау
сабақтары барлық оқу пәндерінде бірдей
қарастырылмаған. Сондай-ақ әр тоқсанда бөлімдер
бойынша және бөлімдердің ішінде сағат санын бөлу
мұғалімнің қалауы бойынша өзгертіледі, сондықтан
қайталау сабақтарын мұғалімнің өзі енгізуге құқығы
бар.
ОРТА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР

1. Орта мерзімді жоспар мұғалімге нұсқау ретінде
беріледі.
2. Орта мерзімді жоспарда осыған дейін меңгерілген
білім, осы бөлімнің тілдік мақсаттары, бөлімге
қысқаша щолу жасалады.
3. Сонымен қатар оқу мақсаттары көрсетіліп, нақты
сабақты қалай өтуге болатынына түсініктеме беріліп,
пайдалануға ұсынылған ресурстардың сілтемелері
берілген.
4. Ұзақ мерзімді жоспарда шартты белгілер туралы
түсініктемелер қамтылған.
ОРТА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР
Ұзақ мерзімді жоспарда шартты белгілер туралы түсініктемелер
қамтылған.
Математика
Ұ = ұжымдық (сыныппен) жұмыс; Т = топтық жұмыс;
Ө = өздік жұмыс; Ж = жұптық жұмыс;
М = мұғалімнің көрсетуімен; Ү = үй тапсырмасы.
Тарих
Б – бүкілсыныптық жұмыс Т – топтық жұмыс
Ж – жұптық жұмыс Д - дербес жұмыс
Э – оқушы эксперименті М - мұғалімнің түсіндірмесі
КН – күтілетін нәтиже З - зерттеу
Ф - қалыптастырушы бағалаудың мүмкіндіктері
БЫМ – бастапқы ынталандырушы материал
Қазақ тілі
ТЖ – топтық жұмыс ЖЖ – жұптық жұмыс;
С – сыныппен жұмыс Ж – жеке жұмыс;
ҚБ – қалыптастырушы бағалау ЖК – жетістік критерийлері.
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР

• Бағалау критерийі – білім алушының оқу жетістіктерін
бағалауға болатын белгі.
• Дескриптор – тапсырмаларды орындау кезіндегі әрекетті
көрсететін сипаттама.
• Кері байланыс – белгілі бір оқиға немесе әрекетке жауап
беру, үн қату, пікір білдіру.
• Рефлексия – қайта ойлауға және өз әрекетінің нәтижелеріне
талдау жасауға, өзін-өзі тануға бағытталған ойлау үдерісі
Тақырып:

Қазақстанда ерекше қорғалатын аймақтар.
Жергілікті жердің ерекше қорғалатын аймақтары. Жергілікті өңірдің ҚР Қызыл кітабына енгізілген жануарлары мен өсімдіктері.

Оқу мақсаты

7.3.2.3 Ерекше қорғалатын Қазақстан Республикасының
табиғи аймақтарының өсімдіктері мен жануарларын сипаттау
7.3.2.4 Жергілікті өңірдің ҚР Қызыл кітабына енгізілген
жануарлары мен өсімдіктеріне мысалдар келтіру
Тема: Моя семья.

Цели обучения:
1.1.2.1. Понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к
повседневной жизни.
1.2.3.1. Понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать
собеседнику, соблюдая речевые нормы.

Цели урока:
Все учащиеся смогут: понимать значение слов, относящихся к названиям
членов семьи, показывать членов семьи на картинке
Большинство учащихся смогут: отвечать на вопросы, строить предложения о
членах семьи.
Некоторые учащиеся смогут: рассказать о своей семье, используя новые слова.
ДЕСКРИПТОРЛАР МЕН БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІН ҚҰРУ

Тапсырма сабақ тақырыбына емес, оқу мақсатына сәйкес беріледі!!!

Тапсырмалар құрастыру үшін мұғалімге:

• оқу бағдарламасымен, оқу жоспарымен танысу, оқыту мақсаттарына
талдау жасау;
• оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары негізінде бағалау
критерийлерін құрастыру;
• тапсырма құрастыру кезінде бағалау критерийлерін ойлау
дағдыларының деңгейлеріне бөлу;
• бағалау критерийлері мен ойлау дағдылары деңгейлеріне сәйкес
тапсырмалар құрастыру;
• әр тапсырмаға оның орындалу кезеңдерін сипаттайтын
дескрипторлар құрастыру ұсынылады.
Нормативтік-құқықтық Қысқа мерзімді жоспар құрылымы Мұғалімге нұсқаулық,
құжаттар көмекші
Оқу бағдарламасы Сабақ тақырыбы Ұзақ Орта
(жаңартылған білім мерзімді мерзімді
мазмұны) Оқыту мақсаттары жоспар жоспар
Жалпы білім беретін
пәндердің үлгілік оқу Сабақ мақсаттары
бағдарламалары (ҚР БҒМ
министрінің 23.11.2016 №
668 бұйрығы); Бағалау критерийлері

«Білім алушылардың
үлгеріміне ағымдық бақылау,
аралық және қорытынды Құндылықтарды дарыту
аттестаттау өткізудің үлгілік
қағидаларын бекіту туралы" Пәнаралық байланыс
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2017 АКТ қолдану дағдылары
жылғы 6 маусымдағы № 265
бұйрығы. Сабақ барысы
ТАПСЫРМА
Жаңа сабақ тапсырмасы: Оқу

сілтемелер
Ресурстар
мақсаттарының негізінде беріледі.
ҚР БҒМ министрінің Оқулықтар
Үй тапсырмасы: Мұғалім сабақ басында,
4.04.2017 №150 ортасында немесе аяғанда сұрай алады.
бұйрығымен бекітілген
оқу басылымдары. Бағалау критерийлері

Дескрипторлар
«Алма ағашы»
Қалыптастырушы «Табыс
бағалау сатысы»
«Таңдау»
Кері байланыс: т.б.
Қауіпсіздік
Саралау Бағалау ережесін сақтау

Сабақ бойынша рефлексия
Ұқсас жұмыстар
Критериалды бағалау (қалыптастырушы бағалау, жиынтық бағалау)
Тоқсандық жиынтық бағалау
Солар бойынша оқушылар білімін бағалау
Сәйкестікті растауды бағалау бойынша жұмыстарды жүргізу тәртібі
Жиынтық ұсыныс
Өзін өзі бағалау және өзара бағалау бойынша нұсқаулық
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныстың мәні
Дүниетану сабақтарының әдістемелік жиынтық
ЭКСТЕРЬЕР МЕН КОНСТИТУЦИЯ БОЙЫНША ІҚМ ТҰҚЫМДАРЫН БАҒАЛАУ
Оқыту үшін бағалау Оқуды бағалау
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь