Статистика ұғымы
Презентация қосу
Статистика пәні
және
оның зерттеудің
кезеңдері
Жоспар

І. Кіріспе
Статистика ұғымы
ІІ. Негізгі бөлім
А) Статистика: пәні, міндеттері, негізгі ұғымдары
Ә) Статистикалық зерттеудің кезеңдері
ІІІ. Пайдаланылған әдебиеттер
«Статистика» деген
не?

«Стат
латын истик
ның « а» тер
сөзіне s ta мині
н tu s »-
«statо шыққан. А күй, жай
» л
мемле - мемлекет италянша
кеттің , «stati
білу д ж ағдай sto»
егенд ын же -
і білд ті
іреді. к
Статистика қоғамдық ғылым ретінде пайда болды. Оның бастауы
XVII ғасырдың аяғынан Англияда басталады.
«Статистика» ғылымының негізін қалаған ағылшын ғалымдары

Уильям Петти
Джон Граунт
«Статистика» терминін XVIIІ
ғасырдың ортасында ғылымға
енгізген неміс ғалымы – Готфрид
Ахенваль. Ол бұл жаңа оқу пәні
мемлекеттің саяси жағдайын,
көрікті орындарын сипаттайтын
мемлекеттану ғылымдарының бір
саласы деп есептеген. Г.Ахенваль
1742 жылдан бастап Магдебург,
кейінірек Геттинген
университетінде өзі статистика
деп атаған пәнін оқыта бастаған.
Статистика ғылымын зерттеуде пайда
болған мектептер
Саяси арифметиктер мектебі
Сипаттамалық мектеп Ағылшынның бұл мектеп
Немістің бұл мектеп өкілдері өкілдері қоғамдық
мемлекеттің аумағын, халқын құбылыстарды сан жағынан
шаруашылықты жүргізу сипаттауды негізге алды.
көрсеткіштерін статистикалық Көрнекті өкілдері: У.Петти,
санмен емес, сөзбен сипаттауды Э.Галлей, Дж.Граунт. Олардың
қажет деп санаған. Олар: еңбектерінде демографиялық
Г.Комринг, Г.Ахенваль, және статистикалық-
А.Бюшинг экономикалық деп аталатын 2
бағытқа назар аударылды.
Статистика – әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды және
олардың құрамы мен дамуын сапалық ерекшеліктерін ескере
отырып, сан жағынан белгілі бір орынға, мерзімге байланысты
сипаттайтын ғылым
Статистиканың маңызды міндеттері
Статистика ғылымы осындай
пәндердің біртұтас жүйесін құрайды
Статистикалық зерттеудің кезеңдері

3. Мәліметтерге талд
ау
және қорытынды жа
сау

2. Жиналған мәліметтерд
і
топтау, өңдеу, жинақтау

1. Статисти
калық бақыл
ау
Статистикалық бақылау – қоғамдық құбылыстар
туралы мәліметтерді жоспарлы және ғылыми
ұйымдастырылған түрде жинауды айтамыз.
Ол 3 кезеңнен тұрады:
Статистикалық бақылауға қойылатын
талаптар
Ақпарат алу
тәсілдері
Статистикалық бақылау
объектісі – статистикалық
мәлімет жиналуы тиіс
байқалатын құбылыс
немесе процесс

Бақылау бірлігі – бақылау
объектілерінің құрамындағы
элементтер

Бақылау бағдарламасы – бақылау бірліктеріне қойылатын сұрақтар
тізімі. Онда дәл жауап алынатын сұрақтар болуы тиіс. Бағдарламадағы
сұрақтардың жауабын жазу үшін формуляр қолданылады.
Жинақтау – зерттелетін құбылысты сипаттау үшін бақылау
мәліметтерін ғылыми түрде өңдеп, бір жүйеге келтіруді айтады.
Ол 3 кезеңнен тұрады
Топтастыру үшін қолданылатын мәліметтерге
байланысты бөлінуі
Топтау сандық белгі бойынша жүргізілуде
топтау интервалы ұғымы қолданылады.
Интервал – белгінің әр топтағы жоғарғы не
төменгі мәндерінің айырмасын айтады.

Бірдей интервал мына
Әртүрлі интервал формуламен есептелінеді:
вариация ауқымы үлкен
болған жағдайда және i=
белгі мәні біркелкі i – интервал ұзындығы
өзгермегенде - белгінің ең үлкен және кіші
қолданылады мәндері
– топ саны

Интервал 2 түрде болады:
1. Жабық интервал – төменгі және жоғарғы
шегінде көрсетіледі
2. Ашық интевал - төменгі немесе тек жоғарғы
шегінде ғана көрсетіледі
Статистикалық кесте – статистикалық жиынтықтың сандық
сипаттамасын білдіретін кестелер
Жинақтау, топтау нәтижелері статистикалық кесте түрінде беріледі.
Статистикалық кесте құру кезінде сақталуы тиіс
негізгі ережелер!
Пайдаланылған әдебиеттер

1. «Статистика»: оқу құралы / Байдильдина А.М. – Алматы: Қазақ
университеті, 2013. – 238 бет
2. «Статистика»: Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған
оқулық / Шоқаманов Ю.К., Белгібаева Қ.Қ. – Алматы: Экономика –
540бет
3. «Әлеуметтік – экономикалық статистика»: оқу құралы /
Болатханова З.А. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 207 бет
4. https://yandex.kz/images/search?text=
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%B8%D0%BA%D0%B0
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Сапалық зерттеудің негізгі әдістері
Халықтың өмір сүру сапасы жөнінде мемлекеттік саясат
Геометрия бөлімінің бөлімшелері
Сандық әдістер
Статистика агенттігінің ұйымдастырылуы және оның міндеттері
ЫҚТИМАЛДАР ТЕОРИЯСЫ
Статистика ұйымдастырылуы міндеттері
Статистикалық агенттігінің ұйымдастырылуы және оның міндеттері
Статистика теориясы
Статистика агенттігінің ұйымдастырылуы,міндеттері
Пәндер