Шет тілі


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
Сабақтың тақырыбы
Білім беру мазмұнын жаңартудың алғышарттары.
ҚР МЖМБС және үлгілік оқу бағдарламаларының
мазмұны.
Жаңартылған орта
білім беру
мазмұнының
ерекшеліктері

Үлгілік оқу бағдарламасы: оқу мақсаттарының
жүйесі, ұзақ мерзімді жоспар. Оқу
бағдарламасының спиральді құрылымы.
Бастауыш және негізгі орта мектеп пәндері
бойынша үлгілік оқу бағдарламалары.
Талқыла
у
1. Білім беру мазмұнын жаңартудың
алғышарттары
2. Оқу және XXI ғасыр дағдылары
3. Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін
нені үйренуі керек?
Ұлттық білім беру саясатына шолу:
Қазақстандағы орта білім беру, ЭЫДҰ, 2014 ж.

Ұсыныстар:
Орта білім берудің әрекеттегі оқу бағдарламасын толық талдау және қайта
қарастыру керек, өйткені ол жоғары оқу көрсеткіштерін қамтамасыз еткен
жоқ, барлық оқушыларға функционалды және математикалық сауаттылықтың
минималды деңдейіне жетуге мүмкіндік берген жоқ, жоғары деңгейлі ойлау
дағдыларын дамытуға ықпалын тигізген жоқ.

Әрекеттегі оқу бағдарламасы аясында келесіні ескеру/азайту керек:
академиялық пәндердің артық санын; теорияға тым артық назар
бөлінуін, өйткені бұл басқа кемшіліктермен қатар бағдарламаны одан да
күрделі және нашар үлгеретін оқушылар үшін түсініксіз қылады.

Санаулы пәндер бойынша тереңдетілген оқытуды қамтамасыз ету үшін
оқу бағдарламасын қайта қарастыру қажет, әсіресе жоғары сынып
оқушыларына арналған бағдарламаны, сонымен қатар оқушыларға
пәндерді таңдау үшін мүмкіндік беру керек. Осындай жағдайда жоғары
деңгейлі ойлау дағдыларын дамыту мүмкіндіктері айтарлықтай жоғары
болады.

«…Біріншіден, барлық дамыған елдердің өзіндік бірегей білім беру жүйелері
бар. Біздің алдымызда ұлттық білім берудің барлық буындарын жетілдіру
бойынша үлкен жұмыс күтіп тұр. 2020 жылға дейін Қазақстандағы 3-6 жас
аралығындағы балалардың 100 пайызын мектепке дейінгі білім берумен
қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Демек, бұл балаларды заманауи білім беру
әдістемелерімен және жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ету аса маңызды
болып табылады. Орта білім беруде жалпы білім беретін мектептердің деңгейін
Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу қажет. Мектеп
түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеріп шығуы тиіс. Оқытудың
нәтижесінде оқушылар сын тұрғысынан ойлау дағдыларын, өз бетінше зерттеу
жүргізу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгеруі тиіс».
Дереккөз:
«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 17 қаңтар
2014 жыл
http://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-
nenazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-2014-zhylgy-17-kantar
Орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде қолданылатын
құжаттар
ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (бастауыш, негізгі орта, жалпы
орта білім беру)
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың,
оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі қағидалары (ҚР Білім және
ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген
Оқу бағдарламасы (пән бойынша)
Оқу жоспары (пән бойынша)
Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық
Негізгі және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша
нұсқаулық
Өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық
Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы (пән бойынша)
Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар (пән бойынша)
ҚР МЖМБС білім алушылардың дайындық деңгейіне, білім беру мазмұнына,
білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне және оқу
мерзіміне қойылатын жалпы талаптардың жиынтығын анықтайды

2015

2012
МЖМБС құндылықтар:

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік
Құрмет
Ынтымақтастық
Еңбек пен шығармашылық
Ашықтық
Өмір бойы білім алу

Құндылықтар

Мектептегі білім беру құндылықтары оқушылардың қабілеттерінде
көрінуі керек:

жауапкершілік, белсенді азаматтық ұстаным таныту және өз елінің
дамуына үлесін қосу;
мәдениеттер мен пікірлердің сан-алуандығын құрметтеу;
шығармашылық және сыни тұрғыдан ойлау;
көпшіл және жылы шырайлы болу;
әлеуметтік жауапкершілігі және жанашыр болу;
ақпараттық-коммуникациялық құралдарды қолдана отырып, кез-келген
ортада, ұжымдық жұмыста коммуникативті болу;
өмір бойы білім алуға дайын болу.

Оқыту үдерісін ұйымдастыру арқылы құндылық-мәндік
нұсқауларын құру

ҚҰНДЫЛЫҚТА ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮДЕРІСІ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ
Р
Құрмет Өзгеге деген, олардың мәдениеті мен Өзіне бағытталған
басқа ұлттарға деген құрмет эмоционалды-жағымды
қатынастарын, өз ісіне жауапкер- қатынасты, өзгелерге
шілікті, өзге адамдардың сезімдерін және олардың
түсіну және оларға жаны ашу, адамға пікірлеріне, ұлттық және
деген адами қатынастарды жалпы адамзаттық
тәрбиелеуді дамытуға бағытталған құндылықтарға, әр
оқу жағдайлары мен тапсырмаларын ұлттың тарихы мен
құрастыру. мәдениетіне деген
құрметті қалыптастыру.

Оқыту үдерісін ұйымдастыру арқылы құндылық-мәндік
нұсқауларын құру

ҚҰНДЫЛЫҚТАР ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮДЕРІСІ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Ынтымақтастық - ұжымда жұмыс дағдыларын құру Мүдделі тараптармен
- жағымды өзара әрекет пен бірігіп жұмыс істеуге
ынтымақтастық атмосферасын құру дайындық, олардың
- сынып, мектеп, жергілікті пікірлері мен
қоғамдастық төңірегіндегі ұсыныстарына
ынтымақтастық ашықтық, шешімді
бірігіп қабылдау

Оқыту үдерісін ұйымдастыру арқылы құндылық-мәндік
нұсқауларын құру

ҚҰНДЫЛЫҚТАР ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮДЕРІСІ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Ашықтық Оқу үдерісінің ашықтығы мен Оқушыларда ашықтық
мөлдірлігі: белгілі оқыту пен адалдық
мақсаттары, бағалау критерийлері қағидаларын
мен шешім қабылдау бойынша қалыптастыру. Жаңа
жұмысты ұйымдастыру.
білімге деген
ашықтық.

Оқыту үдерісін ұйымдастыру арқылы құндылықтарды
қалыптастыру

ҚҰНДЫЛЫҚТАР ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮДЕРІСІ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ

Қазақстандық Өз Отанына деген мақтаныш Өз Отаны, халқы мен
отансүйгіштік сезімін, отбасында, жергілікті, тарихына деген
және азаматтық аудандық, ұлттық және жаһандық мақтаныш пен
қоғамдастықтарда өз орнын көре
жауапкершілік ортақтастық,
білу сезімдерін қалыптастырушы,
қазақстандық қоғамның Қазақстандағы қоғам
құндылықтарын ұғынуға септік мен дамудың әл-
тигізетін жағдайлар үлгі болады. ауқатына
жауапкершілігін сезіну
сезімдерін
қалыптастыру.

Оқыту үдерісін ұйымдастыру арқылы құндылықтарды
қалыптастыру

ҚҰНДЫЛЫҚТАР ҚАЛЫПТАСТЫРУ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ
ҮДЕРІСІ
Өмір бойы білім Өмір бойы білімін Әрі қарай білім алуға
алу арттыруға, жаңаны тануға және біліктілігін қайта
және шығармашылыққа арттыруға
деген ынтаны психологиялық
қалыптастыру. дайындық. Өзінің
Өзін-өзі оқыту мен өз танымын әр қилы
бетінше білім алу өмірлік жағдаятта өз
дағдыларын бетімен реттеу
қалыптастыру. қабілеті.

Табысты келешекке қол жеткізу шарттары

Умение работать с
информацией
Бастауыш сыныптар
Білім беру салалары және пәндер

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін бастауыш білім берудің
үлгілік оқу жоспары
№ Білім салалары және оқу пәндері Сыныптар бойынша апталық сағат саны Жалпы жүктеме, сағат

1 2 3 4 апталық жылдық

Инварианттық компонент
I Тіл және әдебиет 10 11 11 11 43 1452

1 Сауат ашу 6 - - - 6 198
2 Қазақ тілі - 4 4 4 12 408
3 Әдебиеттік оқу - 3 3 3 9 306
4 Орыс тілі (Я2) 2 2 2 2 8 270
5 Ағылшын тілі 2 2 2 2 8 270
II Математика және информатика 4 4 6 6 20 676
6 Математика 4 4 5 5 18 608
7 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар - - 1 1 2 68
III Жаратылыстану 1 1 2 2 6 203
8 Жаратылыстану 1 1 2 2 6 203
IV Адам және қоғам 2 2 2 2 8 270
9 Дүниетану 1 1 1 1 4 135
10 Өзін-өзі тану 1 1 1 1 4 135
V Технология және өнер 2 2 2 2 8 270
11 Көркем еңбек 1 1 1 1 4 135
12 Музыка 1 1 1 1 4 135
VI Дене шынықтыру 3 3 3 3 12 405
13 Дене шынықтыру 3 3 3 3 12 405
Инварианттық оқу жүктемесі 22 23 26 26 97 3276
Вариативтік компонент
Таңдауы бойынша сабақтар - 1 1 1 3 102
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы 2 1 2 2 7 236
жеке және топтық сабақтар
Вариативтік оқу жүктемесі 2 2 3 3 10 338
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі 24 25 29 29 107 3614
Негізгі орта білім беру
Білім беру салалары және пәндер

Жалпы орта білім беру пәндері
Жаратылыстану-математикалық бағыт Қоғамдық-гуманитарлық бағыт

Міндетті пәндер
«Қазақ тілі»/«Орыс тілі», «Қазақ әдебиеті»/ «Орыс әдебиеті», «Ана тілі мен әдебиеті» (оқыту
ұйғыр/өзбек/тәжік тілінде жүргізілетін сыныптар үшін), «Орыс тілі мен әдебиеті» /«Қазақ тілі мен
әдебиеті», «Шет тілі», «Математика», «Қазіргі әлемдегі Қазақстан», «Өзін-өзі тану», «Экономика
және кәсіпкерлік негіздері», «Дене шынықтыру», «Алғашқы әскери және технологиялық дайындық»

Тереңдетілген Стандарттық Тереңдетілген деңгейде Стандарттық
деңгейде оқытылатын деңгейдегі оқу оқытылатын оқу деңгейдегі оқу
оқу пәндері пәндері пәндері пәндері
«Биология» «География» «Қазақ тілі»/ «Орыс тілі» «Информатика»
«Химия» «Құқық негіздері» «Қазақстан тарихы» «Құқық негіздері»
«Физика» «Графика және «Дүниежүзі тарихы» «Жаратылыстану»
«Информатика» жобалау» «География»

Жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларында оқытудан күтілетін нәтижелер әрбір оқу пәнінің
бөлімдері бойынша оқыту мақсаттарымен нақтыланады.
(Дереккөз: Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы
№ 292 қаулысына 7-қосымша)

ҚР МЖМБС
Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
«Жаратылыстану» білім беру саласы бойынша оқытудан күтілетін нәтижелер:
Негізгі орта білім беру аяқталғанда білім алушы

ҚР МЖМБС
Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
«Адам және қоғам» білім беру саласы бойынша оқытудан күтілетін нәтижелер:
Негізгі орта білім беру аяқталғанда білім алушы

ҚР МЖМБС
Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
«Математика және информатика» білім беру саласы бойынша оқытудан күтілетін нәтижелер:
Негізгі орта білім беру аяқталғанда білім алушы

Жаңартылған оқу бағдарламалары

Оқу бағдарламасы әр пәннің мақсатын, құндылықтарын
белгілейді, мұғалімнің ұстанымына сәйкес педагогикалық
тәсілдерді қысқаша сипаттайды. Бұл құжат әр пәннің
құрылымы мен мазмұны туралы ақпаратты қамтиды. Оқу
бағдарламасының мазмұны бөлім, бөлімше, ортақ
тақырыптар бойынша берілген

Оқу бағдарламасының құрылымымен танысу

Әлем қалай өзгеруде?
Біздің балаларымыз нені
білуі керек?
Бастауыш білім беру Негізгі орта және жалпы орта білім
Оқу бағдарламасының беру
құрылымы Оқу бағдарламасының құрылымы

1. Түсіндірме жазба
1-тарау. Жалпы ережелер
2. Пәнді оқыту мақсаты мен
міндеттері 2-тарау. Пәннің мазмұнын
3. Оқыту процесін ұйымдастырудағы ұйымдастыру
педагогикалық 3-тарау. Оқу мақсаттарының
әдіс-тәсілдер жүйесі
4. Оқу жетістіктерін бағалау тәсілдері
Қосымша.
5. Пәнінің мазмұнын ұйымдастыру
Оқу жүктемесінің бөлінуі Оқу бағдарламасын жүзеге
Оқу бағдарламасының асыру бойынша ұзақ мерзімді
мазмұны жоспар
Оқу мақсаттарының жүйесі
Ұзақ мерзімді жоспар
Пәннің мазмұны оқыту бөлімдерінен тұрады. Бұл бөлімдер сыныптарға арналған оқыту мақсаттары
бойынша білім, білік және дағдыларды қалыптастыруға арналған бөлімшелерден тұрады. Бөлімшелердің
ішіндегі оқу мақсаттары мұғалімге өз жұмысын жоспарлауға, оқушылардың жетістіктерін бағалауға,
сонымен қатар оқушыларды келесі оқу мақсаттарымен таныстыруға мүмкіндік береді.
«Математика» пәнінің мазмұны
Бастауыш білім беру Негізгі орта білім беру (5-6-сыныптар)

№ Бөлім Бөлімше № Бөлім Бөлімше
1 Сандар 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер 1 Сандар 1.1 Сандар және шамалар туралы түсініктер
және
өлшемдер 1.2 Сандармен амалдар орындау 1.2 Сандарға амалдар қолдану
1.3 Шамалар және өлшем бірліктер 2 Алгебра 2.1 Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру
2.2 Теңдеулер және теңсіздіктер, олардың жүйелері
2 Алгебра 2.1 Санды және әріпті өрнектер және жиынтықтары
элементтері
2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу 2.3 Тізбектер және олардың қосындысы
3 Геометрия 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың 2.4 Тригонометрия
элементтері жіктелуі 3 Геометрия 3.1 Геометриялық фигуралар туралы түсінік
3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және 3.2 Геометриялық фигуралардың өзара орналасуы
салу 3.3 Метрикалық қатыстар
3.3 Нүктелер координаттары және қозғалыс 3.4 Векторлар және түрлендірулер
бағыты 4 Статистика 4.1 Жиындар теориясы және логика элементтері
4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар және 4.2 Комбинаторика негіздері
Жиын. ықтималдықт 4.3 Ықтималдықтар теориясының негіздері
4 Логика 4.2 Пікірлер ар теориясы
4.4 Статистика және деректерді талдау
элементтері 4.3 Тізбектер
4.4 Заттардың комбинациялары
5 Математикал 5.1 Математикалық анализ бастамалары
5 Математика 5.1 Есептер және математикалық модель ық модельдеу 5.2 Математикалық модельдеудің көмегімен есептер
және анализ шығару
лық
5.3Математикалық тіл және математикалық модель
модельдеу
«Алгебра» пәнінің мазмұны (7-9-сыныптар) «Геометрия» пәнінің мазмұны (7-9-сыныптар)

№ Бөлім Бөлімше

1 Сандар 1.1 Сандар және шамалар туралы
түсініктер
«Геометрия» бөлімінің бөлімшелері
1.2 Сандарға амалдар қолдану
1.1 Геометриялық фигуралар туралы
2 Алгебра 2.1 Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру
түсінік
2.2 Теңдеулер және теңсіздіктер, олардың
жүйелері және жиынтықтары 1.2 Геометриялық фигуралардың өзара
2.3 Тізбектер және олардың қосындысы
орналасуы
2.4 Тригонометрия
3 Статистика
және 3.1 Комбинаторика негіздері 1.3 Метрикалық қатыстар
ықтималдық
тар 3.2 Ықтималдықтар теориясының негіздері
теориясы 3.3 Статистика және деректерді талдау 1.4 Векторлар және түрлендірулер
4 Математика 4.1 Математикалық анализ бастамалары
лық 4.2 Математикалық модельдеудің көмегімен
модельдеу есептер шығару
және анализ
4.3. Математикалық тіл және математикалық
модель
«Жаратылыстану» пәнінің мазмұны
Бастауыш білім беру Негізгі орта білім беру

№ Бөлімдер Бөлімшелер № Бөлімдер Бөлімшелер
1 Ғылым әлемі 1.1. Ғылымның рөлі
1 Мен – 1.1 Ғылым мен 1.2. Зерттеу мәселесі
зерттеуші- 1.3. Зерттеуді жоспарлау
зерттеушілердің рөлі 1.4. Деректерді жинау және жазу
мін 1.5. Деректерді талдау
1.2 Табиғатты тану әдістері
1.6. Қорытынды және талқылау
2 Тірі 2.1 Өсімдіктер 2 Ғалам. Жер. 2.1. Макро- және микроәлем
табиғат Адам 2.2. Жер туралы жалпы мағлұматтар
2.2 Жануарлар
2.3. Жер қабықтары және олардың құрамдас
2.3 Адам бөліктері
3 Заттар 2.4. Жердегі тіршілік
3.1 Заттардың типтері
2.5 Жер бетін бейнелеу тәсілдері
және 3.2 Ауа 2.6 Материктер мен мұхиттар
олардың 2.7 Халық географиясы
3.3 Су 3 Заттар және 3.1. Заттардың құрылысы мен қасиеттері
қасиеттері материалдар
3.4 Табиғат ресурстары 3.2. Заттардың жіктелуі
3.3. Заттардың пайда болуы мен алынуын
4 Жер және 4.1 Жер алу
Ғарыш 4.2 Ғарыш
4 Тірі және өлі 4.1. Өлі табиғаттағы үдерістер
табиғаттағы
үдерістер 4.2. Тірі табиғаттағы үдерістер
4.3 Кеңістік және уақыт
5 Энергия және 5.1. Энергия түрлері мен көздері
5 Табиғат 5.1 Күш және қозғалыс қозғалыс 5.2. Қозғалыс
физикасы 5.2 Жарық 6 Экология және 6.1. Экожүйелер
тұрақты даму 6.2. Тірі ағзалардың сан алуандығы
5.3 Дыбыс 6.3. Табиғатты қорғау
7 Әлемді 7.1. Әлемді өзгерткен жаңалықтар
5.4 Жылу
өзгертетін
5.5 Электрлік жаңалықтар 7.2. Болашақ ашылулар
«Құқық негіздері» пәнінің мазмұны
№ Бөлім Бөлімше

1 Құқық және Құқық түсінігі
мемлекет Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам
Оқу
2 Конституциялы Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтары
жүктемесінің қ құқық
Мемлекеттік органдардың конституциялық жүйесі
бөлінуі
3 Азаматтық Азаматтық құқық түсінігі
құқық
Меншік құқығы
Сы- Апта- Жыл-
Азаматтық құқықтағы міндеттеме мен жауапкершілік
нып лық дық
Тұтынушылар құқығын қорғау
жүктеме жүктем
е 4 Еңбек құқығы Еңбек құқығы түсінігі
Еңбек жағдайлары
9 1 34 Еңбекті қорғау
сағат сағат Еңбек шарты
5 Отбасы құқығы Отбасы құқығының түсінігі
Некені қию және тоқтату жолдары
Отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері
Отбасының қоғамдағы маңыздылығы
6 Әкімшілік Әкімшілік құқық түсінгі
құқық
Әкімшілік жауапкершілік
Әкімшілік құқық бұзушылықты алдын алу
7 Қылмыстық Қылмыстық құқық түсінігі
құқық Қылмыс ұғымы
Қылмыстық жауапкершілік
Жазалау және гуманизм мәселесі
«Құқық негіздері» пәнінің мазмұны
№ Бөлім Бөлімше

1 Құқық және Құқық түсінігі
мемлекет Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам
Оқу
2 Конституциялы Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтары
жүктемесінің қ құқық
Мемлекеттік органдардың конституциялық жүйесі
бөлінуі
3 Азаматтық Азаматтық құқық түсінігі
құқық
Меншік құқығы
Сы- Апта- Жыл-
Азаматтық құқықтағы міндеттеме мен жауапкершілік
нып лық дық
Тұтынушылар құқығын қорғау
жүктеме жүктем
е 4 Еңбек құқығы Еңбек құқығы түсінігі
Еңбек жағдайлары
9 1 34 Еңбекті қорғау
сағат сағат Еңбек шарты
5 Отбасы құқығы Отбасы құқығының түсінігі
Некені қию және тоқтату жолдары
Отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері
Отбасының қоғамдағы маңыздылығы
6 Әкімшілік Әкімшілік құқық түсінгі
құқық
Әкімшілік жауапкершілік
Әкімшілік құқық бұзушылықты алдын алу
7 Қылмыстық Қылмыстық құқық түсінігі
құқық Қылмыс ұғымы
Қылмыстық жауапкершілік
Жазалау және гуманизм мәселесі
Жаңартылған оқу бағдарламалары

Негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейі
«Тіл және әдебиет» білім беру саласы
пәндерінің оқу бағдарламалары
Тілдік пәндерді оқыту ерекшеліктері.
«Тіл және әдебиет» білім беру саласы пәндері:
Қазақ тілі /Орыс тілі
Қазақ әдебиеті/Орыс әдебиеті
Орыс тілі мен орыс әдебиеті/ Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті
Шет тілі
Сөйлеу әрекетінің төрт түрін дамыту

ТЫҢДАЛЫМ

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

ЖАЗЫЛЫМ

…бала әуелі тәжірибеге талпынып, нәрсемен танысып, сонан
кейін сол нәрсе туралы сөйлесін, тыңдасын, жазсын, оқысын,
тілге үйренсін.
Ж. Аймауытов
«Қазақ тілі» пәнінің мазмұны
Негізгі орта білім беру

Пәндік білімнің мазмұны коммуникативтік әрекеттер мен коммуникативтік
дағдыларға негізделген

Оқу дағдыларына қойылатын талаптар:

Сынып Тыңдалым Оқылым Жазылым Айтылым
Тыңдалым Мәтіндегі
ұзақтығы сөз саны диалог монолог
5 3-5 минут 200-300 300-400 150-200 сөз 6-8 сөйлем 8-10
сөз сөз сөйлем
6 3-7 минут 300-500 сөз 300-500 200-250 8-10 10-12
сөз сөз сөйлем сөйлем
7 5-9 минут 300-700 сөз 500-700 250-300 10-12 12-14
сөз сөз сөйлем сөйлем
8 5-11 минут 500-900 сөз 500-800 300-350 12-14 14-16
сөз сөз сөйлем сөйлем
9 5-13 минут 500-1000 500-900 350-400 12-14 14-16
сөз сөз сөз сөйлем сөйлем
«Қазақ тілі» пәнінің мазмұны Негізгі орта білім беру
Пәндік білімнің мазмұны коммуникативтік әрекеттер мен коммуникативтік
дағдыларға негізделген
№ Коммуникативтік Коммуникативтік дағдылар
әрекеттер
1 Тыңдалым және айтылым Т/А1. Болжау
Т/А2. Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау
Т/А3. Мәтіннен ақпаратты анықтау
Т/А4. Негізгі ойды анықтау
Т/А5. Тыңдалым материалы бойынша жауап беру және бағалау
Т/А6. Сөйлеу мәдениетін дамыту
2 Оқылым О1. Ақпаратты түсіну
О2. Мәтіннің стильдік ерекшелігін тану
О3. Мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату
О4. Мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау
О5. Мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу
О6. Оқылым стратегияларын қолдану
О7. Әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпарат алу
3 Жазылым Ж1. Жоспар құру
Ж2. Әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру
Ж3.Жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну
Ж4. Эссе жазу
Ж5. Оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы
мәтін жазу
Ж6. Мәтіндерді түзету және редакциялау.
ӘТН1. Орфографиялық норма
ӘТН2. Орфоэпиялық норма
4 Әдеби тіл нормалары ӘТН3. Лексикалық норма
ӘТН4. Грамматикалық норма
ӘТН5. Пунктуациялық норма
«Қазақ тілі» пәнінің мазмұны Негізгі орта білім беру
Ұзақ мерзімді жоспар 5-сынып

Тақырып Сөйлесім әрекетінің Оқыту
Тақырып Сөйлесім әрекетінің түрлері Оқыту
түрлері мақсаттары
мақсаттары
Барлығы: 102 сағат, аптасына 3 сағат. 3 тоқсан ( 30 сағат)
1 тоқсан (27 сағат) 6-бөлім: Қиял Тыңдалым және айтылым 5.Т/А2; 5.Т/А3;
Тыңдалым және 5.Т/А2; әлемі
1-бөлім: айтылым 5.Т/А; Оқылым 5.О2; 5.О3;
Мәдениет: тіл Оқылым 5.О1; 5.О3; Жазылым 5.Ж1; 5.Ж3;
және қарым-
Жазылым 5.Ж1; Әдеби тіл нормалары 5.ӘТН 4.3;
қатынас
Әдеби тіл нормалары 5.ӘТН 1; 7-бөлім: Көлік Тыңдалым және айтылым 5.Т/А4; 5.Т/А5;
2-бөлім: Киім. Тыңдалым және 5.Т/А4; және жол
Оқылым 5.О5; 5.О7;
Сән.Талғам. айтылым белгілері
Оқылым 5.О2; Жазылым 5.Ж4;
Жазылым 5.Ж2; Әдеби тіл нормалары 5.ӘТН 1;
Әдеби тіл нормалары 5.ӘТН 4.1; 8-бөлім: Адамның Тыңдалым және айтылым 5.Т/А1; 5.Т/А6;
3-бөлім: Тыңдалым және 5.Т/А1; сырт келбеті мен
Оқылым 5.О6;
Отбасындағы айтылым мінезі.
Жазылым 5.Ж5;
дәстүрлер мен Оқылым 5.О4;
Әдеби тіл нормалары 5.ӘТН 3;
мерекелер Жазылым 5.Ж3; 5.Ж5;
4 тоқсан ( 24 сағат)
Әдеби тіл нормалары 5.ӘТН 5; 9-бөлім: Аспан Тыңдалым және айтылым 5.Т/А2; 5.Т/А4;
2 тоқсан (21 сағат) әлемінің
Оқылым 5.О1; 5.О2;
4-бөлім: Тыңдалым және 5.Т/А1; құпиялары
Жануарлар айтылым 5.Т/А6; Жазылым 5.Ж3; 5.Ж6;
әлемі мен Оқылым 5.О4; 5.О5; Әдеби тіл нормалары 5.ӘТН 1; 5.ӘТН 2;
өсімдіктер Жазылым 5.Ж2; 5.Ж6;
10-бөлім. Саяхат Тыңдалым және айтылым 5.Т/А5; 5.Т/А6;
дүниесі
Әдеби тіл нормалары 5.ӘТН 3; және демалыс.
Оқылым 5.О3; 5.О7;
5-бөлім: Бос Тыңдалым және 5.Т/А2;
уақыт және айтылым 5.Т/А5; Жазылым 5.Ж2; 5.Ж4;
хобби Оқылым 5.О4; 5.О6; Әдеби тіл нормалары 5.ӘТН 3.
Жазылым 5.Ж4; 5.Ж4;
Әдеби тіл нормалары 5.ӘТН 2;
«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінің мазмұны
Негізгі орта білім беру
(оқыту қазақ тілінде емес)

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бағдарламасының ерекшелігі функционалды сауатты, патриот,
жауапты, көптілді, жасампаз және сыни ойлайтын, салауатты өмір салтын ұстанатын, өмір бойы
оқуға қабілетті оқушылардың танымдық дағдыларын, олардың сыни және шығармашылық ойлауын, өз
білімін өз бетінше үйлестіре білуін дамыту болып табылады (Оқу бағдарламасы).
Негізгі орта білім беру деңгейіндегі «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша оқушылардың
білім, білік және дағдыға қойылатын талаптары «Шет тілін меңгерудің жалпы
еуропалық құзыреті» (CEFR) деңгейлерін (B1, B2,) негізге ала отырып, айқындалған және
әр деңгейдің соңындағы күтілетін нәтижелер түрінде берілген.

Жалпы білім беретін мектептерінің жоғары мектебінде (11-сынып) «Қазақ тілі мен
әдебиеті» пәні бойынша оқушылардың білім, білік және дағдыларына қойылатын
талаптар «Шет тілін меңгерудің жалпы еуропалық құзыреті» (CEFR) деңгейлерін (B2,
С1) негізге ала отырып айқындалған және әр деңгейдің соңындағы күтілетін нәтижелер
түрінде берілген

Оқу дағдыларына қойылатын талаптар:
Сынып Тыңдалым Оқылым Жазылым Айтылым
Тыңдалым Мәтіндегі
ұзақтығы сөз саны диалог монолог
5 2-4 мин 150-200 сөз 150-200 сөз 60-100 сөз 4-6 сөйлем 4-6 сөйлем

6 2-5 мин 150-300 сөз 150-250 сөз 100-140 сөз 6-8 сөйлем 6-9 сөйлем

7 3-6 мин 200-400 сөз 200-300 сөз 140-180 сөз 8-10 сөйлем 9-11 сөйлем

8 3-7 мин 200-500 сөз 200-350 сөз 180-200 сөз 8-11 сөйлем 9-12 сөйлем

10 3-8 мин 200-400 сөз 250-350 150-200 сөз 10-12 сөйлем 11-12 сөйлем
сөз
11 3-9 мин 250-450 сөз 300-500 сөз 150-250 сөз 12-15 сөйлем 12-14 сөйлем
«Көркем еңбек» пәнінің мазмұны
Бастауыш білім беру Негізгі орта білім беру

№ Бөлім Бөлімше № Бөлім Бөлімшелер
1 Шығарма- 1.1 Қоршаған ортаны білу және 1 Шығармашы- 1.1 Қоршаған орта туралы білім мен түсінік
шылық түсіну лық идеяларды
идеялар- 1.2 Тарих, мәдениет және дәстүр туралы білім
дамыту және
ды зерттеу 1.2 Тарих, мәдениет және мен түсінік
және зерттеу
дәстүрлерді білу және түсіну 1.3 Ақпарат көздерімен жұмыс істеу
дамыту
1.3 Шығармашылық идеялар мен 1.4 Шығармашылық іс-әрекет үдерісін
сезімдерді көрсету және дамыту жоспарлау
1.5 Дизайн дайындау бойынша
1.4 Жоспарлау тапсырмалармен жұмыс жасау
1.6 Материалдар, олардың қасиеттері мен
2 Шығарма- 2.1 Қоршаған ортаның бейнелері
шылық жұмыс істеу техникалары
жұмысты 2.2 Шығармашылық жұмыстардың
2 Шығармашы- 2.1 Шығармашылық идеялардың көркем
жасау және материалдары және техникалары
дайындау лық көрінісі
2.3 Дайындау технологиялары жұмыстарды 2.2 Құралдар мен жабдықтар
2.4 Қауіпсіздік техникасын сақтау жасау 2.3 Жасау технологиясы
және дайындау 2.4 Тамақтану мәдениеті
3 Презента- 3.1 Презентация 2.5 Үй мәдениеті
ция, талдау 2.6 Қауіпсіздік техникасы мен еңбек
және 3.2 Өнердегі тәсілдерді талдау
гигиенасының ережелерін сақтау
бағалау
3.3 Жұмысты қорғау және 3 Таныстыры- 3.1 Шығармашылық жұмыстардың
талқылау лым, талдау таныстырылымы
және 3.2 Идеяларды талдау және бағалау
шығармаылық 3.3 Әдіс-тәсілдерді талдау және бағалау
жұмыстарды 3.4 Жұмысты жетілдіру және бейімдеу
бағалау
«Музыка» пәнінің мазмұны
Бастауыш білім беру Негізгі орта білім беру

№ Оқу мақсаты Оқу мақсаты жүйесінің бөлімшелері № Оқу мақсаттары Оқу мақсаттары жүйесінің
жүйесінің жүйесінің бөлімшелері
бөлімдері бөлімдері
1 Музыканы тыңдау 1.1 Музыканы тыңдау және талдау
талдау және
орындау
1.2 Музыкалық сауаттылық 1 Музыка тыңдау, 1.1 Музыка тыңдау және талдау
орындау және
талдау 1.2 Музыкалық сауаттылық
1.3 Музыкалық-орындаушылық іс-
әрекет 1.3 Музыкалық - орындаушылық іс-
әрекет
2 Музыкалық- 2.1 Шығармашылық идеяларды дамыту
шығармашылық және материалдарды жинақтау 2 Музыкалық- 2.1 Шығармашылық идеяларды
жұмыстарды құру шығармашылық дамыту және материалдарды
2.2 Музыка шығару және жұмыстар жасау жинақтау
импровизациялау 2.2 Музыка шығару және
импровизация
3 Музыкалық- 3.1 Музыкалық-шығармашылық
3 Музыкалық- 3.1 Музыкалық-шығармашылық
шығармашылық жұмысты көрсету және бағалау
шығармашылық жұмысты таныстыру және бағалау
жұмысты көрсету
жұмысты
және бағалау
таныстыру және
бағалау
«Дене шынықтыру» пәнінің мазмұны
Бастауыш білім беру Негізгі орта білім беру
Бөлім Бөлімше
1.1. Негізгі қозғалыс дағдыларын дамыту: тірек-қозғалыс аппараты, денені
1. Қозғалыс
және объектіні басқара біледі Бөлім Бөлімше
әрекеттері 1.1 Түрлі арнайы спорттық қимыл-қозғалыс әрекеттерін орындау
1.2. Физикалық дамуға ықпал ететін түрлі дене жаттығуларында түйіндес
қозғалыстарды жақсартады және орындайды 1.Қозғалыс кезіндегі дәлдікті, бақылауды және икемділікті дамыту
әрекеті 1.2 Түрлі қимыл-қозғалыс комбинацияларын құру және оларды дене
1.3. Кеңістікті, ағынды, салмақты, уақытты түсінгенін көрсету арқылы жаттығуларын орындауда қолдану реттілігі
кезектілігін сақтап, жаттығуларды дұрыс әрі тиімді орындайды 1.3 Арнайы спорттық техникаларды орындау кезінде қимыл-қозғалыс
1.4. Өзінің және басқалардың дене қозғалыстарын, кемшіліктерін және дағдыларын және олардың орындалу ретін түрлендіру
әлеуетін анықтайды 1.4 Қимыл-қозғалыс әрекеттерін орындауды жақсарту үшін өзінің және
1.5. Өзінің және басқалардың қызметін жақсарту үшін негізгі қозғалыс өзгелердің біліктіліктерін бағалау
әрекеттерді бағалау дамыту. 1.5 Бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегиялары мен
1.6. Қозғалыс қабілеттерін жақсарту үшін оқудың әр кезеңдерінде құрылымдық идеяларын қолдану және бағалау
қиындықтар мен тәуекелдерді түсінеді 1.6 Қиындықты жеңе білу және қимыл-қозғалыс белсенділігімен
2.1. Өзгеріп отыратын жағдайларда әрекет ету үшін балама шешімдер байланысты қауіп-қатерлерге жауап қайтара білу дағдыларын дамыту
2. Қозғалыс
арқылы қозғалыспен байланысты жоспарларды, стратегияларды және
дағдылары 2. Қозғалыс 2.1 Қимыл-қозғалыс әрекеттері арқылы өзгермелі жағдайға жауап
идеяларды бейімдейді
дағдылары қайтара білуге бейімделу
арқылы 2.2. Команда жетекшісінің рөлін кезектесіп орындау арқылы мақсаттарға қол арқылы 2.2 Көшбасшылық, сондай-ақ команда құрамында жұмыс істей білу
шығармашылық жеткізу үшін өз бетімен және бірлесе жұмыс істейді шығармашылық дағдыларын дамыту және қолдану
қасиеттер және 2.3 Қолайлы оқу-үйрену ортасын қалыптастыруға қажет бірқатар тиімді
қасиеттер және 2.3. Қолайлы оқу ортасын құру үшін бірлесіп жұмыс істеуге дағдыларын сыни ойлау
білу мен түсіну дағдыларды көрсету
сыни ойлау 2.4 Дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және
2.4. Бірқатар дене жаттығуларында ережелер мен құрылымдық амалдарды балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді
пайдаланады, қолданады және жасайды бағалау
2.5. Өзінің және басқалардың шығармашылық міндеттеріне сыни қарайды, 2.5 Өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін сын
қажет болған жағдайда, құрылымдық ұсыныстар жасайды тұрғысынан бағалау, сондай-ақ оны шешудің балама жолдарын ұсыну
2.6. Эмоциялар, көңіл-күйлер және тақырыптарды көрсету үшін бірқатар 2.6 Жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін білу
құрылымдық идеяларды дамытады
2.7 Жарыс кезінде адал ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа
2.7. Физикалық жаттығулар кезінде жеке және топтық тапсырмаларды жататын мінез-құлық көрсету
орындау барысында топпен жұмыс істеп, әділ жарыса біледі, патриоттық 2.8 Түрлі қимыл-қозғалыстарға негізделген рөлдерді орындау және
сезімін дамыту олардың айырмашылықтарын сезіне білу
2.8. Түрлі қимыл контекстерінен туындаған рөлдерді орындайды және 3. Денсаулық 3.1 Жекебас денсаулығы және салауатты өмір салты туралы білімді
олардың айырмашылықтарын түсінеді және салауатты қалыптастыру
3. Денсаулық 3.1. Денсаулық пен салауатты өмір салтының дене белсенділігіне өмір салты 3.2 Іс-әрекет түрлеріне сәйкес дене қыздыру және қалпына келтіру
және салауатты маңыздылығын түсіну жаттығуларын әзірлеу мен орындау
өмір салты 3.3 Түрлі бағыттағы дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың
3.2. Дене жаттығуларын орындау барысында денені ширату мен босатудың
ағзаның энергетикалық жүйесімен байланысын зерттеу
қажеттілігін түсінеді
3.3. Дене жаттығуларын орындау кезінде тыныс алу, жүрек соғысының 3.4 Денсаулықты нығайтуға бағытталған бірқатар дене жүктемелері
жиілігі, дене қызуы сияқты ағзадағы физикалық өзгерістерді қалай кезінде туындауы мүмкін қауіп-қатерді басқара білу стратегиясын құру
бақылайтынын біледі және қолдану
3.5 Басқалардың дене жаттығулары тәжірибесін байыту мақсатында
3.4. Денсаулық жағдайын нығайтуға бағытталған бірқатар физикалық
білім, біліктілік және дағдыларды қолдану
жүктемелерге қатысу барысында сәйкес әрекет етіп, қиындықтар мен
тәуекелдерді анықтайды және оларды жеңе біледі
3.5. Мектептен тыс және мектеп ішіндегі физикалық қызметтерге қатысу
үшін мүмкіндіктерін анықтайды және ұсынады
Жаңартылған оқу бағдарламаларының мазмұндық ерекшеліктері:

пән мазмұнын жобалаудың спиральділік ұстанымы, яғни білім мен біліктерді
арттыруда оқу материалын тігінен, сондай-ақ көлденеңінен біртіндеп
кеңейту (білімді тақырыптар бойынша және сыныптар бойынша
күрделендіру);
таным заңдылығы мен пәндік операциялардың неғұрлым маңызды түрлері
бойынша ойлау дағдысының деңгейлік жіктелімдеріне негізделген Блум
таксономиясы бойынша оқыту мақсаттарының иерерахиясы;
білім беру деңгейлері және тұтас оқыту курсы бойынша педагогикалық
мақсаттардың пәнішілік байланыстарды барынша ескеруге мүмкіндік беру;
бір білім саласы пәндері арасында, сондай-ақ пәнаралық байланысты
жүзеге асыру барысында «ортақ тақырыптардың» болуы;
бөлімдер мен ұсынылған тақырыптар мазмұнының уақыт талабына сәйкес
болуы, әлеуметтік дағдылардың қалыптасуына назар аудару;
оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспар түрінде
технологияландыру болып табылады.
Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері

Ойлан-жұптас-бөліс

Бастауыш сынып пәндерін оқыту мақсаты мен міндеттерін, оқу үдерісін
ұйымдастырудағы әдіс-тәсілдерді, оқу бағдарламаларының мазмұнын, оқу
мақсаттарының жүйесін зерделеу.

Ұзақ мерзімді жоспар білім беру деңгейі бойынша барлық сыныптардағы пән
тарауларын белгілеп, олардың жалпы ережелерін анықтайды.
Ұзақ мерзімді жоспар оқу бағдарламасының элементі ретінде оқу жылына
арналған тақырыптар мен бөлімдерді анықтайды. Ұзақ мерзімді жоспар белгілі бір
бөлімнің/бөлімшенің/тақырыптың аясына қажетті оқу мақсатын қамтиды.
Ұзақ мерзімді жоспарда:
Әр бөлімнің тақырыбы бар және бұл тақырыптар пәнаралық байланыс аясында
ұсынылған.
Ұғымдар түрлі тоқсан аясында қайталанады.
Оқушылар пәнді әртүрлі деңгейлерде қайталап зерделейді, әр деңгей алдыңғы
деңгейге қарағанда күрделене береді және анағұрлым терең зерттейді.
Тақырыптар тоқсан сайын қайта қаралады, күрделене түседі.
Кейбір оқу мақсаттары тоқсанына бір реттен көбірек қаралады.
Пәнаралық тақырыптар оқушыларға анағұрлым күрделі идеялар туралы түсінік
қалыптастыру үшін алып жатқан білімін алдыңғы біліміне негіздеуге мүмкіндік
береді.
Спиральді оқу бағдарламасы

Тақырыптар әртүрлі деңгейлерде
қайталанады, кейде бір тоқсан аясында,
кейде әр тоқсанда;

Тақырыптар әрбір келесі деңгейде
алдыңғыға қарағанда анағұрлым күрделі
әрі тереңдетіліп оқытылуы тиіс;

Деңгей жоғарылаған сайын, тақырыптың
күрделілігі артып отыруы керек.
Спиральді білім беру бағдарламасының басымдықтары:

оқушыларды межеленген оқу мақсаттарына қол жеткізу
үшін бұрын алған білімдерін қолдануға жетелеу
ұсынылады;
жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және
бұған дейін алынған ақпарат тұрғысынан қарастырылады;
әрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пәннің
күрделілігі арта түседі;
спиральді білім беру бағдарламасы қарапайым идеялардан
анағұрлым күрделі идеяларға қисынды жолмен ауысуға
мүмкіндік береді.
Оқу бағдарламасы: Ұзақ мерзімді жоспар

Ұзақ мерзімді жоспар білім беру деңгейі бойынша барлық
сыныптардағы пән тарауларын белгілеп, олардың жалпы
ережелерін анықтайды.

Ұзақ мерзімді жоспар оқу бағдарламасының элементі ретінде
оқу жылына арналған тақырыптар мен бөлімдерді анықтайды.
Ұзақ мерзімді жоспар белгілі бір
бөлімнің/бөлімшенің/тақырыптың аясына қажетті оқу
мақсатын қамтиды.
Пәнаралық байланысты ұйымдастыруда ортақ тақырыптардың маңызы.
Бастауыш сыныпқа арналған ортақ тақырыптар

1 - сынып 2 - сынып 3 - сынып 4 - сынып
Өзім туралы Өзім туралы Тірі табиғат Менің Отаным -
Қазақстан
Менің мектебім Менің отбасым Жақсыдан үйрен, Адами құндылықтар
және достарым жаманнан жирен
Менің отбасым Менің мектебім Уақыт Мәдени мұра
және достарым
Бізді қоршаған Менің туған өлкем Сәулет Мамандықтар әлемі
әлем
Саяхат Дені саудың – жаны Өнер Табиғи құбылыстар
сау
Салт-дәстүр және Салт-дәстүр және Атақты тұлғалар Қоршаған ортаны
ауыз әдебиеті ауыз әдебиеті қорғау
Тағам және сусын Қоршаған орта Су – тіршілік көзі Ғарышқа саяхат
Дені саудың – Саяхат Демалыс мәдениеті. Болашаққа саяхат
жаны сау Мерекелер
Орта білім беру мазмұнын жаңартудың тұжырымдамалық
идеяларының визуалды көрінісі
Тәжірибелік бөлім

Педагогикалық шеберлік орталығының білім беру
порталы www.cpm.kz

«Жүйелі-әдістемелік кешен» порталы http://smk.edu.kz/

Тіркелу
Оқу-әдістемелік материалдармен танысу
Пікір алмасу
Тәжірибемен бөлісу
Өзін-өзі бағамдау Егер ісім өнсін десең, ретін тап
Абай

Рефлексиялық күнделік:

Орта білім беру мазмұнын
жаңартудың өзектілігі және 1. Өз тәжірибесі негізінде білім беру
жаңартылған оқу мазмұнын жаңартудың және оқыту
бағдарламаларының мазмұндық үдерісінде педагогикалық тәсілдерді
ерекшелігі түрлендіру қажеттілігін негіздеп,
жаңартылған оқу
бағдарламаларының мазмұндық
ерекшеліктерін сипаттау.
2. Пәндердің оқу бағдарламасы мен оқу
жоспарының құрылымын талдау.
3. Спиральді оқу бағдарламасының
мазмұнын ашып көрсету.
Ұқсас жұмыстар
Қазақ тілі Ағылшын тілі
Мемлекеттік тілі - қырғыз тілі
Ресми тілі қазақ тілі
Шет елдердің ұлттық валютасы
Шет ел сақтандыру нарығы
Қазақ тілі матика тілі әдебиеті
Қазақ тілі Математика Ағылшын тілі
Қазақ тілі, Қазақ тілі әдебиеті
Қазақ тілі
Паскаль тілі
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть