Геометрия бөлімінің бөлімшелері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жаңартылған орта білім беру
мазмұнының ерекшеліктері
Орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде қолданылатын құжаттар

ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (бастауыш, негізгі орта, жалпы
орта білім беру)
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың,
оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі қағидалары (ҚР Білім және
ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген
Оқу бағдарламасы (пән бойынша)
Оқу жоспары (пән бойынша)
Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық
Негізгі және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша
нұсқаулық
Өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық
Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы (пән бойынша)
Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар (пән бойынша)
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының
құндылықтары:

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік
Құрмет
Ынтымақтастық
Еңбек пен шығармашылық
Ашықтық
Өмір бойы білім алу

Құндылықтар

Мектептегі білім беру құндылықтары оқушылардың қабілеттерінде
көрінуі керек:

жауапкершілік, белсенді азаматтық ұстаным таныту және өз елінің
дамуына үлесін қосу;
мәдениеттер мен пікірлердің сан-алуандығын құрметтеу;
шығармашылық және сыни тұрғыдан ойлау;
көпшіл және жылы шырайлы болу;
әлеуметтік жауапкершілігі және жанашыр болу;
ақпараттық-коммуникациялық құралдарды қолдана отырып, кез-келген
ортада, ұжымдық жұмыста коммуникативті болу;
өмір бойы білім алуға дайын болу.

Табысты келешекке қол жеткізу шарттары

Умение работать с
информацией
Жаңартылған оқу бағдарламалары

Оқу бағдарламасы әр пәннің мақсатын, құндылықтарын
белгілейді, мұғалімнің ұстанымына сәйкес педагогикалық
тәсілдерді қысқаша сипаттайды. Бұл құжат әр пәннің
құрылымы мен мазмұны туралы ақпаратты қамтиды. Оқу
бағдарламасының мазмұны бөлім, бөлімше, ортақ
тақырыптар бойынша берілген

Оқу бағдарламасының құрылымымен танысу

Әлем қалай өзгеруде?
Біздің балаларымыз
нені білуі керек?
Бастауыш білім беру
Оқу бағдарламасының Негізгі орта және жалпы орта білім беру
Оқу бағдарламасының құрылымы
құрылымы

1. Түсіндірме жазба
1-тарау. Жалпы ережелер
2. Пәнді оқыту мақсаты мен
міндеттері 2-тарау. Пәннің мазмұнын
3. Оқыту процесін ұйымдастыру
ұйымдастырудағы 3-тарау. Оқу мақсаттарының
педагогикалық жүйесі
әдіс-тәсілдер
Қосымша.
4. Оқу жетістіктерін бағалау
тәсілдері Оқу бағдарламасын жүзеге
5. Пәнінің мазмұнын ұйымдастыру асыру бойынша ұзақ
Оқу жүктемесінің бөлінуі мерзімді жоспар
Оқу бағдарламасының
мазмұны
Оқу мақсаттарының жүйесі
Ұзақ мерзімді жоспар
Пәннің мазмұны оқыту бөлімдерінен тұрады. Бұл бөлімдер сыныптарға арналған оқыту мақсаттары
бойынша білім, білік және дағдыларды қалыптастыруға арналған бөлімшелерден тұрады. Бөлімшелердің
ішіндегі оқу мақсаттары мұғалімге өз жұмысын жоспарлауға, оқушылардың жетістіктерін бағалауға,
сонымен қатар оқушыларды келесі оқу мақсаттарымен таныстыруға мүмкіндік береді.
«Математика» пәнінің мазмұны
Бастауыш білім беру Негізгі орта білім беру (5-6-сыныптар)

№ Бөлім Бөлімше № Бөлім Бөлімше
1 Сандар 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер 1 Сандар 1.1 Сандар және шамалар туралы түсініктер
және
өлшемдер 1.2 Сандармен амалдар орындау 1.2 Сандарға амалдар қолдану
1.3 Шамалар және өлшем бірліктер 2 Алгебра 2.1 Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру
2.2 Теңдеулер және теңсіздіктер, олардың жүйелері
2 Алгебра 2.1 Санды және әріпті өрнектер және жиынтықтары
элементтері
2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу 2.3 Тізбектер және олардың қосындысы
3 Геометрия 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың 2.4 Тригонометрия
элементтері жіктелуі 3 Геометрия 3.1 Геометриялық фигуралар туралы түсінік
3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және 3.2 Геометриялық фигуралардың өзара орналасуы
салу 3.3 Метрикалық қатыстар
3.3 Нүктелер координаттары және қозғалыс 3.4 Векторлар және түрлендірулер
бағыты 4 Статистика 4.1 Жиындар теориясы және логика элементтері
4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар және 4.2 Комбинаторика негіздері
Жиын. ықтималдықт 4.3 Ықтималдықтар теориясының негіздері
4 Логика 4.2 Пікірлер ар теориясы
4.4 Статистика және деректерді талдау
элементтері 4.3 Тізбектер
4.4 Заттардың комбинациялары
5 Математикал 5.1 Математикалық анализ бастамалары
5 Математика 5.1 Есептер және математикалық модель ық модельдеу 5.2 Математикалық модельдеудің көмегімен есептер
және анализ шығару
лық
5.3Математикалық тіл және математикалық модель
модельдеу
«Алгебра» пәнінің мазмұны (7-9-сыныптар) «Геометрия» пәнінің мазмұны (7-9-сыныптар)

№ Бөлім Бөлімше

1 Сандар 1.1 Сандар және шамалар туралы
түсініктер
«Геометрия» бөлімінің бөлімшелері
1.2 Сандарға амалдар қолдану
1.1 Геометриялық фигуралар туралы
2 Алгебра 2.1 Алгебралық өрнектер және оларды түрлендіру
түсінік
2.2 Теңдеулер және теңсіздіктер, олардың
жүйелері және жиынтықтары 1.2 Геометриялық фигуралардың өзара
2.3 Тізбектер және олардың қосындысы
орналасуы
2.4 Тригонометрия
3 Статистика
және 3.1 Комбинаторика негіздері 1.3 Метрикалық қатыстар
ықтималдық
тар 3.2 Ықтималдықтар теориясының негіздері
теориясы 3.3 Статистика және деректерді талдау 1.4 Векторлар және түрлендірулер
4 Математика 4.1 Математикалық анализ бастамалары
лық 4.2 Математикалық модельдеудің көмегімен
модельдеу есептер шығару
және анализ
4.3. Математикалық тіл және математикалық
модель
«Жаратылыстану» пәнінің мазмұны
Бастауыш білім беру Негізгі орта білім беру

№ Бөлімдер Бөлімшелер № Бөлімдер Бөлімшелер
1 Ғылым әлемі 1.1. Ғылымның рөлі
1 Мен – 1.1 Ғылым мен 1.2. Зерттеу мәселесі
зерттеуші- зерттеушілердің рөлі 1.3. Зерттеуді жоспарлау
мін 1.4. Деректерді жинау және жазу
1.2 Табиғатты тану әдістері 1.5. Деректерді талдау
2 Тірі табиғат 2.1 Өсімдіктер 1.6. Қорытынды және талқылау
2 Ғалам. Жер. 2.1. Макро- және микроәлем
2.2 Жануарлар Адам 2.2. Жер туралы жалпы мағлұматтар
2.3 Адам 2.3. Жер қабықтары және олардың құрамдас
3 Заттар бөліктері
3.1 Заттардың типтері
2.4. Жердегі тіршілік
және 3.2 Ауа 2.5 Жер бетін бейнелеу тәсілдері
олардың 2.6 Материктер мен мұхиттар
3.3 Су
қасиеттері 2.7 Халық географиясы
3.4 Табиғат ресурстары 3 Заттар және 3.1. Заттардың құрылысы мен қасиеттері
материалдар
4 Жер және 4.1 Жер 3.2. Заттардың жіктелуі
3.3. Заттардың пайда болуы мен алынуын
Ғарыш 4.2 Ғарыш алу
4 Тірі және өлі 4.1. Өлі табиғаттағы үдерістер
4.3 Кеңістік және уақыт
табиғаттағы
5 Табиғат 5.1 Күш және қозғалыс үдерістер 4.2. Тірі табиғаттағы үдерістер
физикасы 5.2 Жарық 5 Энергия және 5.1. Энергия түрлері мен көздері
қозғалыс 5.2. Қозғалыс
5.3 Дыбыс 6 Экология және 6.1. Экожүйелер
5.4 Жылу тұрақты даму 6.2. Тірі ағзалардың сан алуандығы
6.3. Табиғатты қорғау
5.5 Электрлік 7 Әлемді 7.1. Әлемді өзгерткен жаңалықтар
5.6 Магниттілік өзгертетін
жаңалықтар 7.2. Болашақ ашылулар
«Құқық негіздері» пәнінің мазмұны
№ Бөлім Бөлімше

1 Құқық және Құқық түсінігі
мемлекет Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам
Оқу
2 Конституциялы Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтары
жүктемесінің қ құқық
Мемлекеттік органдардың конституциялық жүйесі
бөлінуі
3 Азаматтық Азаматтық құқық түсінігі
құқық
Меншік құқығы
Сы- Апта- Жыл-
Азаматтық құқықтағы міндеттеме мен жауапкершілік
нып лық дық
Тұтынушылар құқығын қорғау
жүктеме жүктем
е 4 Еңбек құқығы Еңбек құқығы түсінігі
Еңбек жағдайлары
9 1 34 Еңбекті қорғау
сағат сағат Еңбек шарты
5 Отбасы құқығы Отбасы құқығының түсінігі
Некені қию және тоқтату жолдары
Отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері
Отбасының қоғамдағы маңыздылығы
6 Әкімшілік Әкімшілік құқық түсінгі
құқық
Әкімшілік жауапкершілік
Әкімшілік құқық бұзушылықты алдын алу
7 Қылмыстық Қылмыстық құқық түсінігі
құқық Қылмыс ұғымы
Қылмыстық жауапкершілік
Жазалау және гуманизм мәселесі
«Құқық негіздері» пәнінің мазмұны
№ Бөлім Бөлімше

1 Құқық және Құқық түсінігі
мемлекет Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам
Оқу
2 Конституциялы Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтары
жүктемесінің қ құқық
Мемлекеттік органдардың конституциялық жүйесі
бөлінуі
3 Азаматтық Азаматтық құқық түсінігі
құқық
Меншік құқығы
Сы- Апта- Жыл-
Азаматтық құқықтағы міндеттеме мен жауапкершілік
нып лық дық
Тұтынушылар құқығын қорғау
жүктеме жүктем
е 4 Еңбек құқығы Еңбек құқығы түсінігі
Еңбек жағдайлары
9 1 34 Еңбекті қорғау
сағат сағат Еңбек шарты
5 Отбасы құқығы Отбасы құқығының түсінігі
Некені қию және тоқтату жолдары
Отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері
Отбасының қоғамдағы маңыздылығы
6 Әкімшілік Әкімшілік құқық түсінгі
құқық
Әкімшілік жауапкершілік
Әкімшілік құқық бұзушылықты алдын алу
7 Қылмыстық Қылмыстық құқық түсінігі
құқық Қылмыс ұғымы
Қылмыстық жауапкершілік
Жазалау және гуманизм мәселесі
Жаңартылған оқу бағдарламаларының мазмұндық ерекшеліктері:

пән мазмұнын жобалаудың спиральділік ұстанымы, яғни білім мен біліктерді
арттыруда оқу материалын тігінен, сондай-ақ көлденеңінен біртіндеп кеңейту
(білімді тақырыптар бойынша және сыныптар бойынша күрделендіру);
таным заңдылығы мен пәндік операциялардың неғұрлым маңызды түрлері
бойынша ойлау дағдысының деңгейлік жіктелімдеріне негізделген Блум
таксономиясы бойынша оқыту мақсаттарының иерерахиясы;
білім беру деңгейлері және тұтас оқыту курсы бойынша педагогикалық
мақсаттардың пәнішілік байланыстарды барынша ескеруге мүмкіндік беру;
бір білім саласы пәндері арасында, сондай-ақ пәнаралық байланысты жүзеге асыру
барысында «ортақ тақырыптардың» болуы;
бөлімдер мен ұсынылған тақырыптар мазмұнының уақыт талабына сәйкес болуы,
әлеуметтік дағдылардың қалыптасуына назар аудару;
оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспар түрінде
технологияландыру болып табылады.
Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері

Спиральді оқу бағдарламасы
Тақырыптар әртүрлі деңгейлерде қайталанады,
кейде бір тоқсан аясында, кейде әр тоқсанда;

Тақырыптар әрбір келесі деңгейде алдыңғыға
қарағанда анағұрлым күрделі әрі тереңдетіліп
оқытылуы тиіс;

Деңгей жоғарылаған сайын, тақырыптың
күрделілігі артып отыруы керек.
Спиральді білім беру бағдарламасының басымдықтары:

оқушыларды межеленген оқу мақсаттарына қол жеткізу
үшін бұрын алған білімдерін қолдануға жетелеу
ұсынылады;
жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және
бұған дейін алынған ақпарат тұрғысынан қарастырылады;
әрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пәннің
күрделілігі арта түседі;
спиральді білім беру бағдарламасы қарапайым идеялардан
анағұрлым күрделі идеяларға қисынды жолмен ауысуға
мүмкіндік береді.
Оқу бағдарламасы: Ұзақ мерзімді жоспар

Ұзақ мерзімді жоспар білім беру деңгейі бойынша барлық
сыныптардағы пән тарауларын белгілеп, олардың жалпы ережелерін
анықтайды.

Ұзақ мерзімді жоспар оқу бағдарламасының элементі ретінде оқу
жылына арналған тақырыптар мен бөлімдерді анықтайды. Ұзақ
мерзімді жоспар белгілі бір бөлімнің/бөлімшенің/тақырыптың аясына
қажетті оқу мақсатын қамтиды.
Орта білім беру мазмұнын жаңартудың тұжырымдамалық
идеяларының визуалды көрінісі
Тәжірибелік бөлім

Педагогикалық шеберлік орталығының білім беру порталы
www.cpm.kz

«Жүйелі-әдістемелік кешен» порталы http://smk.edu.kz/

Тіркелу
Оқу-әдістемелік материалдармен танысу
Пікір алмасу
Тәжірибемен бөлісу

Ұқсас жұмыстар
МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖІ УПРАВЛЕНИЯ МЕМЛЕКЕТТІК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сауықтыру қаласы, ауылы
Аксиомалар системасының интерпретациясы
Ішкі істер органдарының міндеттері
Ауруханалардың ішін ұйымдастыруға қойылатын гигиеналық талаптар
Екінші дәуір - Евклидтен Декартқа дейінгі кезең
Жазықтықтағы аналитикалық геометрияның элементтері
Шет тілі
Математиканың негізгі философиялық мәселелері
Бос клеткаларды толтыр
Пәндер