Басқарудың классикалық немесе әкімшілік мектебі


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
МЕНЕДЖМЕНТ
Топ:811 ЭЭМ
ЭВОЛЮЦИЯСЫ
Студент: Кенжебай Нұрдос
Жоспары:
• І.Кіріспе
Менедмент туралы жалпы түсінік
ІІ.Негізгі бөлім
1. Менеджмент эволюциясы
2. Ғылыми басқару мектебі, 1885 – 1920
3. Басқарудың классикалық немесе
әкімшілік мектебі
ІІІ.Қорытынды
• ХХ ғасырға дейін ұйымды жүйелібасқару жүйесіне байланысты
сұрақтар ешкімді қызықтырмады,дегенмен ХIX іасырдың
басында Роберт Оуэн өзінің көп уақытын ұйымның мақсаттарына
басқа адамдардың көмегімен жету мәселелерәне арнады.Тұрақ –
жай беріп, жұмыстың жағдайын жақсартып,қосымша еңбекақы
төлеп,материалды өызығушылықты дамытты.Қоғамның дамуы
жүйелі басқаруды талап етті.Англияда өнеркәсіптік революция
басқаруға деген қызығушылыөты арттырады.1911 жылы
Фредерик Тейлордың «Ғылыми басқару принциптері» еңбегі
жарық көрді.Басқарудың ғылыми пән ретіндегі дамуы алға қадам
жасауға әкелмеді.
• Басқарудың теориясының жетістігі басқа математика,әлеуметтану
облысындағы білімдердің жетістіктерімен байланысты болады.
Менеджмент эволюциясы
Еңбектік қызметті ұйымдастыру жүйесі – менеджмент ғылым ретінде АҚШ-та ХIX-XX
Ғ.Ғ.пайда болды.Осы кезеңдегі менеджменттің негізгі бағыттары (мектептер):

Тейлор,Гильбе
Аржирис,Марк
рт және т.б.
ерттің іс-
ғылыми Файоль,Вебер Маслоу және
арекет мектебі Винер,Аккофа
басқару және т.б. т.б. адамдық
– ның көлемдік
мектебі (1885- классикалық қатынастар
психологиямен мектебі –
1920) еңбектің мектебі (1920- мектебі (1930-
әлеуметтану оқиғаларды
ұтымдылығы, 1950)- 1950) – адамдар
негізіндегіадам компьютерлі
материалдық басқарудың арасындағы
дық математикалы
қызығушылық жан-жақты қарым –
потенциалды қ үлгілеу.
тиімділігінің принципі; қатынастар;
максималды
жоғарылауына
қолдану;
әкеледі
Ғылыми басқару мектебі, 1885 – 1920

Мектептің көрнекті өкілдері –Фредерик Тейлор,
Френк және Лилия Гилберт.Классикалық мектептің
негізін қалаушы болып Фредерик Уинслоу Тейлор
саналады.Тейлорға дейін еңбек өнімділігін
жоғарылату қозғаушысы «пәндік» принцип болды –
қанша жасасаң,сонша аласың.Дегенмен бұл амал
ХIX ғасырдың басында өзінің қызметін
жойды.Өнеркәсіптің дамуымен қоса басқару
осындай қарапайым негіздеме алмады.Тейлор
еңбекті жеке жұмысшының өз талқылауы
алмастыратын көптеген заңдар мен формулаларды,
ережелерді шығаратын және статистикалық есеп
,өлшеу олардың қозғалысы арқылы тиімді
пайдаланатын еңбекті ұйымдастыруды
ойлады.Тейлордың пікірін орындаушы өндіріс
процесін толығымен игеруге жағдайы
келмеді,әсіресе, ол үнемі өзгеріп тұратын
қозғалыс.Осылайша ғасырдың басында
басқарушының рөлі орындаушы не істейді,қалай
істейді,қандай көлемде істеу керектігі туралы
шешумен негізделді.
Тейлор орындаушының жұмысын құрамды
бөліктерге бөлді.Бөлік қозғалыстарды
хронометрлеп.ал жұмыс күндерін секундтармен
белгіледі.

Ф.Тейлор ұсынған әдісті қолдана отырып
жұмыс күйінде 12,5 тонна жүкті тасымалдайтын
жоғары маманды жүк тиеуші 47тонна салмағы
бар жүкті тасымалдады.

Тейлор тәжірибеде жұмысшының өз
жұмыс күнінұзақ уақытта ұтымды
жіберуін анықтап,жұмыстың белгілі
біркөлемін тапты.
Классикалық мектеп
үшін арнайы сағаттар –
Тейлордың
микрохрономерт және
теоретикалық
Бөлек құрамды кинокамера арқылы
жұмыстарын
элементтерге Ырэнк және Лилия
ережелерге сәйкес,
жіктелінген жұмыс – Гилбертзерттеулері бір
неміс әлеуметтанушы
қатаң регламентация үлгідегі болып
Макс Вебер
мен бақылауға табылады және ол
талдаған,негіздеген негізделген Тейлор- сағаттар еңбекті
қатаң тәртіп Вебердің теориясына ұйымдастыру 17 кол
жұмыстың неғұрлым негізделген саусақтарының
тиімді әдісі болып қозғалыстар . элементарлы
табылатындығын
қозғалыстарына
негіздеді.
негізделгендігін
сипаттады.
Мектептің басты негіздері:
Ғылыми менеджменттің әдістемесінің алғашқы фазасы жұмыстың
мазмұнын талдау және оның негізгі компоненттерін анықтау болды;

Жұмыс операциялары оның неғрлым тиімді орындалуына жетуге
байланысты өзгеріп отырады;

Бұл операцияларды шығару нормалары құрылды;

Жұмысшылардың өнемділігінің молаюы мен өндірістің көлемінің
өсуіне қызығушылықтарын ынталандыру мақсатында қоладнылады;

Жұмысшыларды оқытуға көп мән берілді;
• Басқарудың классикалық
немесе әкімшілік мектебі
• Басқарудың әкімшілік мектебі (1920-1950) пайда болуы-
нан бастап мамандар ұйымды басқару тәсілдерін
жетілдіруді үнемі іздестіруде болады.
• Бұл мектептің авторлары үлкен бизнес саласында
басқарудың жоғарғы деңгейінде бас-шы болып
көп еңбек тәжірибесін өздері жинағандар.

А. Файоль

Л. Урвик

М. Вебер

А. А. Богданов

А. К. Гостев

П. М. Керженцев

Н. А. Вознесенский
Мектептің артықшылықтары Мектептің кемшіліктері

• Басты назарын • Басқарудың әлеуметтік
қызметкерлерді басқаруға, аспектілеріне назар
оның ішінде әкімшілік аударылмауы
кадрларға аударды • Ұйымдағы адами фактордың
• Жетістікке жеткізетін басқару ескерілмеуі
принциптерінің жүйесін • Ғылыми әдістерді қолдану
жасауы арқылы емес, жеке тәжірибе
• Классикалық мектептің негізінде жаңа жұмыс
мақсаты басқарудың әмбебап түрлерін меңгеру
қағидаларын қалыптастыру
болды
• Ұйымның жалпы
сипаттамасы мен
заңдылықтарын анықтауға
ұмтылып, ұйымға кең
перспектива тұрғысынан
қарауға тырысты
Анри Файоль
Анри Файоль (1841-1925ж.ж) мамандығы
бойынша тау инженері болды.

Ол бар ғұмырын “Камомбо” атты француздық
таулы-металлургиялық синдикат компаниясында
жұмыс атқарды. Алғашында инженер болды,
кейіннен басқармада қызмет етті.

1886-1918 ж.ж аралығында синдикат директоры
- т ау и нженері, қызметін атқарды.
ль
Анри Файо не м ен еджмент
ж ә
теоретик у ды ң кл ас с икалық
қар
практигі, бас ін қалаушы
гіз
мектебінің не
Классикалық (1920-1950) әкімшілік
мектеп
(«ғылыми менеджерлеу мектебі») кез келген ұйымды басқаруға принциптерін әзірлеуге
ұмтылды.
Файоль әкімшілік зерттеу орталығын
ашты және оны өзі басқарды.

Файоль “Почетный легион” және
басқа да мемлекеттік наградалармен
марапатталды. Сонымен қатар
жоғары ғылыми лауазымдарға ие
болды.

Файоль басты назарын әкімшілік
функция ретінде қарастырған
басқару процессіне аударды.
А. Файольдің негізгі еңбектері

Файольдің басты еңбегі – 1916 жылы
жазылған және СССР-да (1923ж) А.К.Гастевтің
алғы сөзімен қайта шығарылған "Общая и
промышленная администрация" кітабы. Ол
өзінің "Общая и промышленная администрация"
атты негізгі еңбегінде әкімшілік қызметін
талдаудың жалпы тәсілдемесін жасауға
талпынды. Оның пікірі бойынша, әкімшілік өзіне
мына функцияларды құрамақ: өндірістік,
коммерциялық, қаржылық, кредиттік, есептік-
бухгалтерлік, әкімшілік.

“Принципы научного управления” , 1911 ж.
“...басқарушының қызметтік
дәрежесі жоғары болған сайын,
оның техникалық біліміне
қарағанда ұйымдастырушылық
біліктілігі жанына серік болады”

Осыдан Файоль басқару қағидаларына және
басқаруға оқытуға қажеттілік барлық жерде бар
деді, және бұл пәннің өз уақытыңда техникалық
оқу орындарында жүргізілмегеніне өкініш
білдірді
Басқару функциялары
1. Жоспарлау

2. Ұйымдастыру

3. Басшылық ету

4. Координациялау

5. Бақылау
Әкімшілік басқару жүйесі
Файоль 6 бағытта көрсетуге болатын әкімшілік қызмет сферасын
атап өтті

1. техникалық 2. коммерциялық 3. қаржылық

4. қорғау 5. есептік 6. әкімшілік
Қорытынды
Анри Файоль менеджмент тарихында “менеджмент атасы”
болып табылады. Оның жұмыстарының жан-жақтылығы ерекше
назар аудартады.
Файоль “менеджмент және әкімшіліктендіру ғылыми тұрғыдан
зерттелуі керек” деген Тейлордың ойын дамытты.
Анри Файоль (1841-1925) практикалық тәжірибені жинақтау
негізінде мынадай қортындыға келді: “басқару-кәсіпорынның
мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып, оны белгілі бір
мақсатта жетелеу”.
Ол сондай-ақ, мемлекеттік басқару ісін ғылыми жолымен
ұйымдастырудың принциптерін қолдану мүмкін екендігіне алғаш
рет ой жүгіртті.
Қолданылған әдебиеттер
• Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Педагогика / О 74 Жалпы редакциясын
басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын - Павлодар: "ЭКО" ҒӨФ. 2006. - 482 б.
ISBN 9965-808-85-6
• Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007. ISBN 9965-32-491-3
• Қаржы-экономика сөздігі. — Алматы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің
Экономика институты, «Зияткер» ЖШС, 2007. ISBN 978-601-215-003-2
• С. Әкімбеков, А.С. Баймұхаметова, У.А Жанандаров Экономикалық теория.
Оку құралы. Жалпы редакция С. Әкімбековтікі. — Астана: 2002.
ISBN 9965-408-99-8
• Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Әлеуметтану және саясаттану бойынша
/ Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын - Павлодар:
«ЭКО» ҒӨФ. 2006. - 569 б. ISBN 9965-808-89-9

http://referaty.kz/node/3628
http://bigox.kz/baskarudagy-klassikalyk-nemese-akimshilik-mektebi/
https://www.topreferat.com/
Материал/2325-Басқару-теориясы-және-менеджмент-негіздері
Назарларыңызға
рахмет!
Ұқсас жұмыстар
Милет мектебі
Әкімшілік құқық
Моизм мектебі
Әкімшілік жауапкершілік
Музыка мектебі,музыка студиясы, өнер мектебі
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДАНЫҢ КЛАССИКАЛЫҚ ТЕОРИЯЛАРЫ
Немістің классикалық философиясы
Шүкірлік негізгі мектебі
Әкімшілік құқық жайлы
Зигмунд Фрейдтің классикалық психоанализі
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть