ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА
Презентация қосу
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
КАРТА
Орындаған:
Турдыаман Женісгул Абайқызы
Жоспар:
• Кіріспе
• Технологиялық карта – құрылыс процестері
технологиясының негізгі ережелері, мазмұны мен
құрылымы.
• Технологиялық картаны жасау принциптері.
• Нормативтік сілтемелер
• Қорытынды
Технологиялық жобалау өзімен ең аз техника-экономикалық
көрсеткіштермен жоғары сапалы құрылыс өнімін шығаруын
камтамасыз ететін құрылыс процестерін орындау үшін ең жақсы
ұйымдастыру-технологиялық шешімдерін табылуын көрсетеді.Ең
жақсы шешім көптеген мүмкіншілік шешімдер ішінен негізгі
техника-экономикалық көрсеткіштерді: өзіндік құнын,
ұзақтылығын және еңбек сыйымдылығын салыстыру және таңдау
арқылы үйлесімді вариантты табуды қарайды. Сонымен
технологиялық процестерді өндіру варианттарын жасауды жұмыс
өндірісінің жобасы құрамына кіретін технологиялық карта, еңбек
процестер картасы түрінде жүзеге асырылады.Құрылыс
процестерін жобалау оларды әр түрлі технологиялық
варианттармен орындауды жасауды, технологиялық сенімділігін
есептейді және оны құжаттауды қарайды (СНиП 3.01.01.—
85).Технологиялық жобалаудың мұндай қорытынды құжаттарына
жұмыс өндірісінің жобасы, технологиялық карталар және құрылыс
өндірісінін еңбек процестерінің карталары жатады.
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА (ТК)
• құрылыс-жинақтау жұмыстарының жиі қайталанатын түрі,
өндірістің ұтымды және тұрақты технологиясын іске асыратын
және жұмыс өндірісінің жобасы орнына немесе оған косымша
ретінде пайдаланатын құжат және бұған кіретіндер: пайдалану
саласы; жұмысты орындауды ұйымдастыруы және технологиясы;
еңбек шығындарының, машиналық уақыттың және еңбек
ақысының калькуляциясы; жұмыс өндірісінің графигі;
материалдық-техникалық қаржылар; қауіпсіздік техникасы;
техникалық-экономикалық көрсеткіштер.
I — картаның пайдалану II — технологиялық
саласы және технологиялық ережелер; өнім алу
талаптар тәсілдері және әдістері;

ТК төрт топты
мөлшерлік
құжаттарды
бейнелейді:

ІІІ — техника- IV — материалдық-
экономикалық көрсеткіште техникалық қаржылар.
р;
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА НЕ ҮШІН
ҚАЖЕТ ЖӘНЕ ОЛ ҚАЙДА
ҚОЛДАНЫЛАДЫ?
• Технологиялық картаның негізгі мақсаты - жоғары сапа деңгейін
және техникалық қауіпсіздікті толық сақтай отырып, өзіндік
құнын төмендетуге, жұмыс уақытын қысқартуға мүмкіндік
беретін стандартты технологиялық процестің әдісін және егжей-
тегжейлі ұйымдастыру
• Технологиялық карталар мына жұмыстарда қолданылады:
• құрылыс жобасы;
• ғимаратты бұзып немесе реконструкция жобасы;
• Жұмыс өндірісінің жобасы (ЖӨЖ);
• құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыру-техникалық
құжаттама;
• сапа жүйелерін сертификаттау алгоритмі;
• тендерлік жобалар бойынша құжаттар.
Карталарды пайдаланудың тағы бір тәсілі - тапсырыс беруші
тарапынан, сондай-ақ мердігер немесе қадағалау органдарының
өкілдерімен аяқталған құрылыс жұмыстарының сапасын тексеру.

ТК төмендегілер үшін белсенді қолданылады:
жұмыс схемаларын ұйымдастыру;
еңбек ақысын есептеу;
еңбек және уақыттық персоналды және машина жасауды ұтымды
пайдалану;
еңбек өнімділігін арттыру;
құрылыс жұмыстарының қысқартылуы;
қауіпсіздік шараларын сақтауды қамтамасыз ету.
ТК-НЫ КІМ ӘЗІРЛЕЙДІ ЖӘНЕ
КІМ БЕКІТЕДІ?
• Технологиялық карталардың дамуы, әдетте, ғылыми және
жобалау институттары, конструкторлық бюролар және жобалық
құжаттаманы дайындау кезінде тартылған басқа да ұйымдармен
және ЖӨЖ-мен қабылданады. Олар ТК құру, байланыстыру және
қолдану тәртібін бекітеді. Сондай-ақ, тиісті білікті мамандар бар
болса, құрылыс ұйымы өзі жүзеге асыра алады.
• Картаны жасау басшылардың, шеберлер мен құрылыс
командаларының тәжірибесін пайдаланумен инженерлік
кадрлардың қатысуымен жүргізіледі. Бекітуден бұрын құрылыс
басқармасының ұжымының жиналысы міндетті рәсім болып
табылады.
• Жиналыс барысында ТК-да көрсетілуі тиіс соңғы түзетулер,
ескертулер мен ұсыныстар енгізілді. Технологиялық карта
ұйымға қол жетімді болатын әдістер мен құрылыс техникасын
ғана пайдалануды қамтуы тиіс. ТК-да берілген ақпарат құрылыс
процесінің түпкілікті бейнесін және оған шығындарды есептеу
әдістерін береді.
• Құжатты құрылыс ұйымының бас инженері немесе тікелей
басқарушысы бекітеді.
Құрылыстағы технологиялық карталарды
әзірлеу, келісу, бекіту және олардың құрамы
жөніндегі мемлекеттік нормативі Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24
қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген.
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
• ҚР СН 1.01-01-2011 С әулет, қала құрылысы ж әне құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер. Негізгі ережелер.
• ҚР ҚБҚ 1.01-02-2001 Сәулет, қала құрылысы ж әне құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтерді тіркеу, оларды басып шы ғару
және тарату тәртібі.
• ҚР СТ 1.5-2008 Қазақстан Республикасыны ң мемлекеттік техникалы қ
реттеу жүйесі. Стандарттарды ң қалыптастырылуына, баяндалуына,
ресімделуіне ж әне мазм ұнына қойылатын жалпы талаптар.
• ҚР СН 1.03-00-2011 Құрылыс өндірісі. Құрылыс к әсіпорындарын,
ғимараттарды және құрылыстарды ұйымдастыру.
ҚОРЫТЫНДЫ

• Технологиялық карталар ұзақ уақыт бойы құрылыс
алаңынан тысқары шығып, әртүрлі салаларда ұзақ
уақыт пайдаланылып жатыр. Прогресс пен
инновациялар технологиялық үдерістердің сапалы
ұйымдастырылуы туралы білімді талап етеді.
Технологиялық карталарды жасау және құру барлық
міндеттерді табысты шешеді.

Ұқсас жұмыстар
Топографиялық картаның рамкасы
КАРТАНЫ БАСПАҒА ШЫҒАРУ ПРОЦЕССІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
Карта план жайлы жалпы түсінік
Пластикалық карта жасау
Пластикалық карточкалар нарығы және оның қазіргі кездегі жағдайы
Картографиялық жұмыстардың түрлері
Бисерден көбелек бейнесін жасау
Сарамандық жұмысқа кірісу
ИНЖЕНЕРЛІК ГЕОДЕЗИЯ пәні
Мағлұматтар ақпаратты өңдеу ақпаратты өңдеу базасы
Пәндер