Темірбетон арматурасы
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Құрылыс және көлік» факультеті
«Өнеркәсіптік азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы

Презентация
Тақырыбы: Темірбетон арматурасы

ОРЫНДАҒАН: ____________
ТОБЫ: ____________
ҚАБЫЛДАҒАН: ____________

2019жыл
Жоспар:

Кіріспе
Жалпы түсінік
Негізгі бөлім
Арматуралық болаттарды жіктеу
Арматураның түрлері
Арматуралық болаттардың механикалық қасиеттері
Қорытынды
ТБК-ларда арматураны колдануы
Пайдаланған әдебиеттер
Жалпы түсінік

Арматура - деп бетон денесінде орналастырған стержіндерді
атайды. Арматура ретінде негізгі болат материалын қолданады.
Кейбір кезде арматураның орнына басқа материалды қолданады,
мысалы: шыныпластика (стеклопластика) – осы материалдың
беріктігі және химиялық төзімділігі жоғары. Арматура – грек сөзі,
аудармасы «қаруландыру».
Арматуралық болаттарды
жіктеу
Арматура негізгі механикалық сипаттамаларына
байланысты келесі кластарға бөлінеді:

а) стержіндік арматура А әріппен және римдық санмен
белгіленеді А-І, А-ІІ, А-ІІІ, А-ІУ, А-У, А-УІ (неғұрлым
цифрдың мәні жоғары болса, соғұрлым беріктігі жоғары
болады);

б) В-І, В-ІІ, Вр-І, Вр-ІІ – сымдық арматура «В» әріппен және
римдық санмен белгіленеді. «Р» әріппен арматураның бетіндегі
периодтық профильді белгілейді; В-І, Вр-І – жай сымдық
арматура Вр-І, Вр-ІІ – жоғары беріктік сымдық арматура

в) К-7, К-19 арқанды арматура, арқандар жеке сымдардан
жиналады (2,3,4,5).

• Мысалы: А-ІІ – болат маркасы ВСт5, 10ГТ, 18Г2С А-ІІІ – болат маркасы
25Г2С, 35ГС, 18Г2С, 20хГ2Ц А-ІУ – болат маркасы 20хГ2Ц, 800С А-У - –
болат маркасы 23х2Г2Т 25Г2С – 0,25% көміртек, Г – марганец 2%,
20хТ2Ц - С – кремний, 0,20% көміртек, Х,Г – 2%, Ц-цирконий
Арматураның түрлері
Арматура
Арматураның
болаттардың
келесі түрлері
арматураның Қолдану тәсілі белгісінде
белгілі:
бетінің бейнесі бойынша қосымша
дайындалу
индекстер
тәсілі бойынша
болады:
- ыстықтай өңделген - кернелмеген жай - Ат-ІУс дәнекерлеуге
- тегіс беті А-І, В-І, В-ІІ;
А-І......А-УІ; арматура; рұқсат етіледі;

- периодтық профильді –
- суықтай созылған Вр-І, А-ІІ (бұранда пішінді), - кернелген, яғни алдын- - Ат-ІУк коррозияға
Вр-ІІ, В-ІІ А-ІІІ (спиральді пішінді), ала керілген. төзімділігі жоғары;
Вр-І, Вр-ІІ, К-7, К-19.

Арматураның бетіндегі
қырлар мен жаншылған
- термиялық бекемделген - Ат-ІУ ск дәнекерлеуге
жерлер арматура мен
(Т-индексі бар) Ат-ІІІ, болады, әрі коррозияға
бетонның ілінісуін, яғни
Ат-ІУ, Ат-У, Ат-УІ төзімді
бірлескен жұмысын
едәуір жоғарлатады.

- тартып бекемделген А-
ІІв, А-ІІІв;

• Арналуы бойынша - жұмыстық арматура ТБК-ларда сыртқы күшсалмақтардың және
өзінің салмағы әсерінен пайда болған күштерді қабылдауға арналған, жұмыстық арматура
қимасының ауданы есептеу арқылы анықталады; - бөліп таратушы арматура күштерді
жұмыстық арматураларға біркелкі бөліп таратуға, олардың бірлескен жұмыстық және
жекелеген стержіндердің конструкцияны бетондау кезінде қозғалып кетпеуге қамтамасыз
етуге арналған, жұмыстық және бөліп таратушы стержіндер бір-біріне дәнекерленеді
немесе тоқыма сымдармен бекітеледі;
Арматуралық болаттардың механикалық қасиеттері
• Арматуралық болаттардың механикалық
қасиеттерін анықтау үшін арматуралық үлгіні
созуға сынау қажет. Арматуралық стержінді
сынағаннан кейін ______ графикті салуға
болады. Осы график бойынша _____
арматураның беріктік және деформациялық
сипаттамаларын анықтаймыз.
Жұмсақ болат
___- физикалық аққыштық шегі
___- үзілуге уақытша кедергісі
1 - қисық – А-І, А-ІІ, А-ІІІ.
Термиялық бекемделген және жоғары қоспалы
қисық – А-ІІв, А-ІІІв (тартып болаттар
бекемделген арматура) ___ үшін болатты термиялық бекемдейді. Ол үшін
Жұмсақ болат (1 қисық) пластикалы және арматураны қыздырады (800-9000С) және тез
үзілгеннен кейін де біршама созылады (25% салқындатады (суытады), одан кейін қайтадан
қыздырып (300-4000С) біртіндеп салқындатады.
дейін).
Арматуралық болаттардың құрамына көміртегі,
Суық күйінде тарту, болаттардың марганец, кремний, хром қоспаларын кіргізсек, онда
механикалық бекемделуінің бір түрі деп болаттардың беріктігі жоғарлайды. Осындай
саналады. Болатты ___ -тен жоғары кернеуіне болаттарды жоғары қоспалы болат деп атайды.
___ дейін жүктеп, одан кейін жүктеуді ___ - шартты аққыштық шегі
аяқтасақ, онда қайтадан тартқан кезде ___ ___ - үзілуге уақытша кедергісі
кернеуі жасанды түрде көтерілген жаңа
аққыштық шегі болып табылады (2 қисық).
Жоғары беріктік сым
Арматуралық болатты тартып бекемдегеннен кейін, яғни сымды көп
мәрте тартып созсақ, онда бұл арматураны суықтай созылған
арматура деп атайды. Осының нәтижесінде ____ тәуелділігі
үзілгенше сызықты болып шығады, ол беріктік шегі болса біршама
артады (4-қисық).
ТБК-лардың күшсалмақтардың әсеріне жұмыс істеуі және
арматуралық жұмыстарды механизациялау үшін арматуралық
болаттардың төменде аталған қасиеттерінің маңызы үлкен:

- болат пластикалығы төмен болған сайын тиімді пайдалану
мүмкіндіктері шектеледі, конструкцияның морт қирауы ықтималды
артады;

-арматуралық болаттың дәнекерленгіштігі сенімді жалғануымен,
жарықшақтардың пайда болмауымен сипатталады;

- суықтай сынғыштық деп болаттың теріс температурада (-300С-тан
төмен) морт қирауға бейімділігін айтады;

- болаттың реологиялық қасиеттері жылжығыштық пен релаксация
арқылы сипатталады;

Болаттың жылжығыштығы деп – уақыт өткен сайын шамасы
тұрақты күшсалмақтардың әсерінен пластикалық
деформациялардың артуын айтады;

Релаксация – бұл арматуралық стержіннің ұзындығы өзгермегенде,
яғни деформациялар тұрақты болғанда, кернеудің азаюы.
- арматуралық болаттың шаршап қирауы көп мәрте қайталанатын
күшсалмақтардың әсерінен пайда болады;

- арматуралық болатты жоғары температура арқылы қыздырған
кезде металлдың құрылымының өзгеруіне, беріктіктің төмендеуіне
әкеп соғады;
ТБК-ларда арматураны қолдануы
Жай (кернелмеген) арматура ретінде келесі
арматуралық кластары қолданады

- А-ІІ, А-ІІІ, Ат-ІІІ.

Кернелген арматура ретінде

А-ІУ, А-У, А-УІ, А-ІІІв, Ат-ІУ, Ат-У, Ат-УІ.

Конструкциялардың ұзындығы 12м аса, онда жоғары
беріктік сымдар және арқанды арматураны қолданады

– В-ІІ, Вр-ІІ, К-7, К-19.

Дәнекерленген және тоқылған қаңқаларда монтаждық
арматура ретінде

– А-І, А-ІІ, Вр-І.

Дәнекерленген және тоқылған торлар

– Вр-І, В-І, А-ІІІ.
Пайдаланған
әдебиеттер
1. Бржанов Р.Т. Темірбетон және
тас құрылымдары: Қысқаша
дәрістер құралы / Бржанов Р.Т. –
Петропавловск.: М.Қозыбаев
атындағы СКМУ.2006.- 67 бет.

2. Мандриков А.П. Темірбетон
конструкцияларын есептеудің
мысалдары: оқу құралы. І-бӛлім /
А.П. Мандриков. – Алматы.: РБК.
1996.-229б.

Ұқсас жұмыстар
Темірбетон конструкцияларының арматурасы
Құрылыстық тор
ТҰТАС ҚҰЙМАЛЫ БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН
БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Бетон қоспасын төселген бетон
Темірбетон бұйымдарын өндіру технологиясы
ПОЛИЭТИЛЕН ГАЗ
Құрылыс алаңы
Мұнай қоймасы
ҚҰРЫЛЫС ЕРІТІНДІЛЕРІ
Пәндер