МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯДА
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТІРЛІГІ М.О.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯДА
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕР

Орындаған:Бимұрза Жания
Тобы: АП-16-2к
Қабылдаған:Cеденова Ақнұр
Шымкент 2017
Аналитикалық
химия, аналитика (грек. аnalysіs – тал
дау, жіктеу) – заттардың химиялық
құрамын анықтау әдістері туралы
ғылым.
Ең алғаш «химиялық анализ» ұғымын

1654 ж. ағылшын химигі Роберт Бойль,
ал «аналитикалық химия» ұғымын 1801
ж. В.А.Лампадиус енгізген.
Аналитикалық химияның даму
кезеңдері: алхимия' (4–16 ғ-
лар), 'иатрохимия (16–17 ғ-
лар), флогистондық(17–18 ғ-лар) және
ғылыми (19–20 ғ-лар) болып бөлінеді.
Бұл ғылымның негізгі міндеттері –
талдау әдістерінің қолдану шегін
анықтау, түрлі заттардың құрамын
анықтау әдістемелерін жетілдіру, жаңа
әдістемелер ұсыну. Осыған байланысты
аналитикалық химия іргелі қолданбалы
ғылым болып табылады.
Онда сапалық және сандық талдау
жүзеге асырылады.
Аналитикалық
химия

Химиялық талдау
әдісі
Физико-химиялық
талдау әдісі

Сапалық Сандық
Хромотогра
фиялық
Элетро-
химиялық

Спектроскопиялық
Сандық

Гравитметрия Питриметрия
талдау әдісі талдау әдәсі

Адиметри
я
Қыздыру

Комплекс
ометрия
Жандыру
Тотығу-
тотықсызда
ну
Кептіру

Қышқылдық
-негіздік
Химиялық әдістер – химиялық реакцияларға
негізделген, анализдің эффектісін визуальды
түрде көзбен көріп байқауға болады.
Сапалық талдау (орыс. качественный
анализ) - аналитикалық химияның негізгі
бөлімі; күрделі зат құрамындағы
элементтерді физикалық физика-
химиялық, химиялық әдістермен ажыратып
зерттеу.
Заттың сапалық құрамын

хроматографиялық әдіс көмегімен, тәжірибе
кезінде алынған хроматографиялық
параметрлер мен құрамдас бөліктердің
ұқсас параметрлері бойынша анықтауға
болады. Сондай-ақ қоспа ішіндегі құрамдас
бөлікті жіктеп алып, басқа физикалық
және химиялық әдістер арқылы да жүзеге
асыруға болады. Бұл әдістерге тән
хроматографиялық сызба суретте
көрсетілген. Қоспа хроматограммасын
алған кезде оның сапалық құрамын анықтау
үшін әрбір шоқтықтың ұсталу уакытын
айқындау керек, яғни сынаманы енгізген
сәттен оның детекторда көріну сәтіне
дейінгі уақыт.
Сандық анализ, сандық талдау —
аналитикалық химияның зат құрамындағы
жеке бөліктердің сандық қатынасын
анықтайтын әдістер жөніндегі бір саласы.
Зерттелу әдістеріне байланысты Сандық
анализ элементтік талдау, функционалдық
талдау және молекулалық талдау болып
үшке бөлінеді. Олардың әрқайсысы зат
құрамындағы хим. элементтердің,
функционалдық топтардың, молекулалық
қосылыстардың, т.б. сандық мөлшерін
анықтайды. Сандық анализ заттың
сапалық құрамы белгілі болған жағдайда
ғана тиімді әдістерді пайдалану арқылы
жүзеге асады. Зерттеуге алынатын заттың
мөлшеріне байланысты Сандық анализ:
макроәдіс (сынама массасы 0,1 г-нан көп),
жартылай микроәдіс (0,01 — 0,1 г),
микроәдіс (0,001 — 0,01 г), ультрамикроәдіс
(шамамен 1 мкг) және субмикроәдіс
(шамамен 0,001мкг) деп бөлінеді. Сандық
анализ ғыл.-зерт. жұмыстары мен өндірісте
жиі қолданылады. Ол арқылы жер
қыртысының және атмосфераның сандық
құрамы зерттеледі.
Гравиметриялық анализ анықталатын
заттың массасын дәл анықтауға негізделген.
Анықталатын зат бос күйінде болуы не
құрамы тұрақты қосылыс күйінде болуы
мүмкін.
Кептіру

Қыздыру

Жандыру
Титриметрлік әдіс тез орындалады, яғни
анализдің нәтижесін тез алады. Титриметрлік
анализ әдісі анықталатын затпен реакцияға
түсуге кеткен реактивтің мөлшерін өлшеуге
негізделген. Титр – ерітіндінің
концентрациясын көрсетеді, яғни титр – 1 мл
ерітіндідегі еріген заттың грамын көрсетеді –
Т
Физика-химиялық әдістер – химиялық немесе
электрохимиялық реакциялардың жүруі барысында заттардың
физикалық қасиеттерінің өзгеруін байқауға негізделген әдістер.
Талдау электрохимиялық әдістерін- зерттеу бойынша немесе
интерфейс және аналитикалық құрылымына, химиялық
құрамы немесе концентрациясы байланысты өзгеруі де ортада
болып жатқан құбылыстар электрохимиялық негізделген
сандық және сапалық талдау комбинациясы
Спектроскопиялық әдістер толқын ұзындығы немесе

жиіліктен сәулеленудің шығарылуы немесе жұтылуы
интенсивтілігінің тәуелділігін зерттейді.

Ұқсас жұмыстар
Катиондардың аналитикалық жіктелуі
Кешенді қосылыстардың аналитикалық химиядағы маңызы
Комплексті қосылыстардың алынуы
Титрлеу түрлері
ХРОМАТОГРАФИЯ ТЕОРИЯСЫ. ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ
Хроматографиялық анализ әдіс
Альдегид тобына тән реакциялары
АТОМДЫҚ - АБСОРБЦИЯЛЫҚ СПЕКТРОСКОПИЯ
Химиялық әдістер
Газ хроматографиясы
Пәндер