Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау
Презентация қосу
Кәсіпорынның маркетингтік
қызметін талдау
Маркетинг (ағылш. marketіng —
рынок‚ базар‚ өткізу‚ сауда) —
кәсіпорынның (фирманың,
бірлестіктің‚ т.б.) тауар өндіру-
өткізу және сауда жасау қызметін
ұйымдастыру мен басқару
жүйесі. Маркетинг нарық
дамуының жай-күйі мен
келешегін зерделеуге негізделеді,
тұтыну мен өндіріс өніміне
(тауарға‚ көрсетілетін қызметке)
сұранымды қалыптастырады,
табыс алу мақсатымен рынокта
тауарлардың өткізілуін тездетуге
бағытталады.
Маркетингтік зертеулерді бес кезеңмен өткізуге болады:
Зерттеу
мәселесі мен Зерттеу
мақсаттарын жоспарын құру.
айқындау.

Жиналған
Ақпарат жинау. ақпаратты
талдау.

Зерттеу
қортындылары
туралы есеп.
Кәсіпорынды маркетингілік зерттеу жүйесі:

2. Бәсекелестерді
1. Тұтынушыларды зерттеу – 3. Тауарлық нарықты
зерттеу – зерттеу –
• бәсекелестерді
• тұтынушыларды зерттеудің бірінші • нарықты зерттеу
зертеу олардың деңгейі – деген ол – белгілі
қажеттіліктерін таңдалған нарықта бір тауарды немесе
зерттеуден бәсекелестік тауарлар тобын
басталады. деңгейді бағалау зерттеу.
(монополия, т.б).
Қазіргі жағдайда ірі және орта
кәсіпорындарды, сондай-ақ банктерде
маркетинг қызметі, ал олардың
кейбіреулерінде департаменттер
қызмет етеді.
Бұларға маркетинг бөлімдерін Геогрфиялық
ұйымдастырудың нақты схемалары
мен түрлері әр тұрлі болуы мүмкін.
Нарық сегментициясы – бұл
нарықтың әрқайсысына Әлеуметтік-
жеке тауар не маркетингілік экономикалық
кешен керек болуы мүмкін айқын
топтарға бөлу. Сегменттеу келесі
көрсеткіштерге байланысты
жүреді: Демографиялық Психологиялық
Қазіргі кездегі • Функционалдық
кәсіпорындарда
маркетинг қызметі әртүрлі
ұйымдастыру
ұйымдастырылған. • Маркетингті
Маркетингті тауарлы
ұйымдастыру қызметі – ұйымдастыру
маркетинг бойынша • Маркетинг қызметін
өздеріне жүктелген
міндеттер мен ұйымдастырудың
қызметтерді орындайтын нарықтық үлгісі
бөлімдер мен • Маркетингті
бөлімшелердің географиялық
жиынтығы. Маркетингті
ұйымдастырудың әртүрлі прицитері бойынша
формалары бар. ұйымдастыру
Маркетингті басқару белгілі бір
1. өндірісті
тұжырымдамалар арқылы жүзеге
жетілдіру
асырылуы керек. Өйткені, маркетингті тұжырымдамасы;
басқару белгілі бір тұжырымдарға
бағытталу арқылы жүзеге асады.
Кәсіпорындар өзінің маркетингтік 2. тауарды
қызметін бес тұжырымдаманың негізінде жетілдіру
тұжырымдамасы;
жүзеге асырады:

5. әлеуметтік- 3. коммерциялық іс-
этикалық маркетинг әрекетті күшейту
тұжырымдамасы. тұжырымдамасы;

4. маркетинг
тұжырымдамасы;
Маркетингті енгізу кезіндегі кәсіпорынды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын
дамытуды талдау негізінде келесі қорытындыларға келуге болады:

1. Нарықтық экономика кезінде кәсіпорын – өткізу нарығын,
кәсіпорынның өніміне сұранысты анықтау үшін, бәсеке қабілеттілігін
қамтамасыз ету үшін, жарнаманы, өткізуді, сервистік қызметті
ұйымдастыру мақсататтарында маркетинг қызметтерін құру керек.

2. Маркетинг қызметі кәсіпорынның басқа да бөлімшелерімен тұрақты
және тығыз, тікелей және қарсы байланыста болуы керек, және
тұтынушылардың сапаға деген сұранысын, өнімнің нарыққа қажетті
көлемде және ассортиментте шығуын қаматмасыз ету үшін; сапалы
қызмет көрсету үшін; жоспарланған көлемде табыс алу үшін осы
бөлімшелерге үнемі әсер етуі керек.
4. Маркетинг принциптерімен
3. Маркетинг тек қана өнімді
басқаруды ұйымдастыру тіпті
өткізу ғана емес, ол сонымен
дефицит жағдайында өте қажет,
қатар кәсіпорынның басқару
өйткені маркетинг
жүйесін өзгерту және әрбір
тұтынушылардың қажеттілігіне
жұмысшыны, әрбір қызметті
жауап бермейтін өнімді
кәсіпорынның соңғы
шығармайды. Қазіргі кездегі
мақсатына бағыттайды.
кәсіпорынды басқарудың
Осыны барлық
концепциясы – кәсіпорынның
жұмысшылардың ой
барлық қызметінің негізі
санасына әрқашан жеткізіп
тұтынушылар сұранысын және
отырған дұрыс.
оның өзгерісін біліп отыру.
Сонымен, кәсіпорынның
маркетингтік қызметін басқару Әрбір кәсіпорын немесе
– бұл әрдайым жаңарып компания өз маркетингілік
отыратын процесті білдіреді. қызметін басқаруды тиімді
Бұл жерде зерттеулер негізінде ұйымдастыру үшін
қабылданған стратегияны іске қызығушылық білдіреді.
асыру, сонымен қатар, нарықтар Жекелеп алғанда кәсіпорын
зерттеліп, оның жаңа нарық мүмкіншіліктерін
мәселелері мен одан шығу талдауды, қажетті мақсаты
жолдары анықталады. нарықты таңдауды, тиімді
маркетинг кешенін құруды, және
күш жігерін салған маркетингті
нақты өмірде қолдануын қалай
сәтті басқаруын білуі керек.
Бұның барлығы маркетингті
басқару процесін құрайды
Thanks for your
attention!!!

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
Кәсіпорынның қаржы ресурстарын қалыптастыруда маркетингтің атқаратын қызметі
КӘСІПОРЫННЫҢ МАРКЕТИНГТІК ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ҚЫЗМЕТІ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР
БАСҚАРУШЫЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ
МАРКЕТИНГТІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫ
Маркетингтің қағидалары және қызметтері
Туристік компанияның мақсаты
ТУРИСТІК ФИРМАНЫҢ БИЗНЕС ЖОСПАРЫ
МАҚСАТТЫ НАРЫҚТАР
Пәндер