Мағлұматтар ақпаратты өңдеу ақпаратты өңдеу базасы
Презентация қосу
“Жобалау процесін
автоматтандыру үшін ЭЕМ
қолдану”
Орындаған:
Қабылдаған:
Жоспар:
• Кіріспе
• Негізгі бөлім
– ЭЕМ-ді қолданудың кезеңдері
– Бағдарламалық қамтамасыз етудің модульдік құрылымы
– Жобалау процесінде ЭЕМ пайдалану салалары
– Жобалық шешімдерді шолу және бағалау.
– ЭЕМ-ді кеңінен пайдалануды қиындататын факторлар
• Қорытынды
• Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
• Өнеркәсіптік өндіріс үшін
автоматтандырылған жобалау жүйесі үлкен
мәнге ие. ЭЕМ-ді қолдану құрастыруға,
технологияға әсер етеді және кәсіби қызмет
саласында конструкторлар мен
технологтардың қызмет өрісін кеңейтуге
және құрылымдық өзгерістерге әкеп
соқтырады.
Негізгі бөлім
• ЭЕМ бірқатар рутиндік операцияларды автоматтандыру
мүмкіндігін қамтамасыз етеді, тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстарды (ТКР) жүргізу кезінде еңбек
өнімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді.

Автоматты жобалау есептерін шешу үшін ЭЕМ-
ді қолданудың келесі кезеңдерін шартты түрде
бөліп көрсетуге болады.
1. Жобалаудың жеке есептерін шешу, оның ішінде

нақты жеке есепті қалыптастыру;
математикалық модель құру;
сандық әдісті таңдау;
алгоритм әзірлеу;
ЭЕМ-де нәтижелер алу және нәтижелерді
қолмен өңдеу.
2. Автоматтандырылған жобалау жүйесін құру
(АЖЖ)
жекелеген рәсімдердің ғана емес, жобалау кезеңдерінің
де өзара іс – қимылы негізінде кешенді тәсіл
жобалаудың интерактивті режимі ("адам-машина"
үздіксіз диалогы);
нақты жұмысқа жақын жұмыс жағдайында РЭА
Имитациялық модельдеу мүмкіндігі
бағдарламалық қамтамасыз ету мен техникалық
құралдардың едәуір күрделенуі;
АҚ процесінің тұйықталуы.
• АЖЖ – бұл бұйым жасау технологиясын
құрастыру және әзірлеу процесінде қажетті
әр түрлі әріптік-сандық ақпаратты өңдеуге
арналған жүйелер. АЖЖ көмекшісімен
жобалау, сызбаларды ресімдеу және
шығару, функционалдық және
динамикалық сипаттамаларды
геометриялық модельдеу және үлгілеу,
спецификацияларды, технологиялық
карталарды құрастырумен байланысты
мәселелерді шешу мүмкін болады.
1-сурет. Бағдарламалық қамтамасыз етудің модульдік құрылымы

Технологияларды Интерпретатор Графикалық екі және үш
құрастыру және әзірлеу координатты диалог
үшін бастапқы
деректерді тілдік енгізу

Жүйені басқару

Есептеулер Сызбаларды Технологияларды Тапсырмаларды
жасау жасау және орындау жолын
программаларды басқару
дайынлау

2-координатты 3-координатты Мағлұматтар
ақпаратты өңдеу ақпаратты өңдеу базасы

Конструктивті Нысаналарды Технологиялық
мағлұматтар машина ішілік мағлұматтар
көрсету
Есептеулер нәтижелері Графикалық Жоспарлау нәтижелері
дизайн

Шығу
ақпараты

Жұмыс Құрастыру Спецификация Беріктік есеп- Технологиялық
сызбалары сызбасы қисаптардың карта
нәтижелері
• АЖЖ жүйесінде шешілетін әртүрлі
жобалау тапсырмалары Шигли жүйесі
бойынша жобалау процесінің төрт
қорытынды фазасына сәйкес келетін төрт
функциялардың тобына біріктіруге болады
(2-сурет).
2-сурет. Жобалау процесінде ЭЕМ пайдалану
салалары
Қажеттіліктерді анықтау

Міндеттерді қою

Жобалық шешімдері Геометриялық модельдеу
синтездеу

Анализ және оптимизация Инженерлік анализ

Бағалау Жобалық шешімдерді қарау
және бағалау

Нәтижелерді көрсету Сызбаларды автоматты
дайындау
Инженерлік талдау.
• Жобаны орындау кезінде талдау рәсімін
жүргізу талап етіледі. Бұл талдау
Жобаланатын объектінің динамикалық
мінез-құлқын сипаттайтын механикалық
кернеу мен күш-жігерді, жылу процестерін,
дифференциалдық теңдеулерді,
аппаратуралық есептеулерді қамтуы
мүмкін.
Жобалық шешімдерді шолу және
бағалау.
• Жобалаудың дәлдігін графикалық терминалды
пайдалану арқылы оңай тексеруге болады.
Пайдаланушы көрсететін беттерге өлшемдік
сипаттамаларды байланыстырушы өлшемдер
мен рұқсатнамаларды анықтаудың жартылай
автоматты стандартты бағдарламалары
өлшемдерді анықтаудағы қателердің санын
қысқартуға мүмкіндік береді. Шолу барысында
қабаттарға бөлу процедурасы жиі қолданылады.
Адамның бірте-бірте станокта
шаршаған жұмысынан қалай
босатылғанын қараңыз:
•1-қозғалтқыш болған жоқ,
жұмысшы машина қозғалысқа алып
келді, қолмен кескіш ұстап,
жұмысты басқарды;
•2 — қозғалтқышты қолданды;
•3 — суппортты құрастырды;
•4 — көшіру станогын құрды,
адамды толығымен қолмен
жұмыстан босатады;
•5 — ЭЕМ Автоматты зауыттарында
адамды және бақылау
функцияларында алмастырды.
Алайда, автоматтандырылған жұмыс
орындарын құру үшін база ретінде үлкен
әмбебап ЭЕМ-ді кеңінен пайдалануды
қиындататын бірқатар факторлар бар.

есептеу құралдарын техникалық және бағдарламалық
қамтамасыз ету жөніндегі арнайы бөлімшенің қажеттілігі;
пайдаланылатын бағдарламалық құралдардың жеткіліксіз
икемділігі;
операциялық жүйеге қатысты техникалық құралдар
талаптарының қаттылығы;
машина ресурстарының жоғары құны;есептеуіш жүйенің
қолданушыға-бағдарламашы емес және т. б. әлсіз
бағдарлануы.
Қорытынды
• Электронды есептеуіш машиналарды ( ЭЕМ) және басқа
есептеуіш техниканы пайдалана отырып технологиялық
процестерді жобалауды автоматтандыру жобалау сапасын
арттыруға және әзірлемелердің еңбек сыйымдылығын
азайтуға мүмкіндік береді. Есептеу техникасын кеңінен
қолдану технологтардың еңбегін едәуір жеңілдетуге және
технологиялық әзірлемелерді неғұрлым жоғары ғылыми
деңгейге көтеруге мүмкіндік беретін өндірісті технологиялық
дайындауды жеделдетудің негізгі бағыттарының бірі болып
табылады. Технологиялық процестерді оңтайландыру машина
жасау және математикалық үлгілеу технологиясының ғылыми
негіздері негізінде ЭЕМ-ді пайдалана отырып жүргізілуі тиіс.
Пайдаланылған әдебиеттер
• «Технические средства и операционные
системы САПР» М. «Высшая школа» , 1986г.
• «САПР и автоматизация производства» 1999г.
• «АРМ для статистической обработки
данных» М. «Финансы и статистика», 1990г.
• «Автоматизированные рабочие места на
основе персональных ЭВМ», М. «Финансы и
статистика», 1989г.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Қорғау жеке Қорғау Қорғалған ақпараттық
Процесс Ақпараттық процесс
БИОЛОГИЯЛЫҚ ДЕРКҚОРЛАРДЫ АҚПАРАТТЫ ІЗДЕУ
Автоматтандырылған ақпараттық
Ақпараттық жүйелер ұғымы
КӨЛІКТЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Бірінші электронды компьютер
Деректердің абстракты түрі, құрылымы және оларға қолданатын негізгі операциялар. Деректер моделін таңдау
Автоматтандырылған ақпараттық жүйе
Менеджмент әдістері мен қызметтері
Пәндер