Инвестициялық жобалар
Презентация қосу
ИНВЕСТИЦИЯЛЫ
Қ ЖОБА
ИНВЕСТИЦИЯ
► Пайда алу және басқа да пайдалы нәтижеге қол
жеткізу мақсатымен кәсіпкерлік және басқа да
қызмет объектілеріне салынған қаражаттар(ақша
қаражаттары, құнды қағаздар, технология,
машиналар, жабдықтар, лицензия, несиелер т.б.)
► Құнын сақтау мен өсіру мақсатымен экономиканың
түрлі секторларына салынған капитал, басқаша
айтсақ ол қауіпсіздік пен өсімді қамтамасыз ететін,
ақша салуға болатын кез-келген объект.
► нақты ► белсенді
► қаржылық ► пассивті
капитал салу ұдайы өндіріс
объектілеріне үдерісіне
байланысты қатысуына
байланысты
инвестициялау
мерзімі инвестицияланатын
меншік формасына
бойынша байланысты
►қысқа мерзім ►жеке
(1 жылға дейін) ► мемлекеттік
► орта мерзімді (1-3 жыл)
► шетелдік
► ұзақ мерзімді (3жылдан
артық) ►аралас
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБА —
алға қойылған мақсатқа
қол жеткізуді сипаттайтын
ой, іс, қызмет пен
шаралардың жиынтығы,
оныжүзеге асырудың
кезектілігі мен осы
шараларды сипаттайтын
ұйымдастырушылық-
құқықтық , сараптамалық,
инженерлік-техникалық,
экономикалық және
қаржылық құжаттардың
жүйесі.
Инвестициялық жобалар
● ●
.

Қаржылық Нақты
инвестициялық жобалар: инвестициялық жобалар:

Қаржылық активтерге Материалдық өндіріске
қаражат салуды бағытталған ұзақ
көздейді мерзімдік салымдар
Нақты инвестициялық жобаларды жүзеге асырудың
келесідей ерекшеліктері бар :
1. нақты инвестиция кәсіпорынның экономикалық даму
стратегиясын жүзеге асырудың басты формасы болып
саналады;
2. кәсіпорынның операциялық қызметі нақты инвестициялау
үдерісімен тығыз байланысты , операциялық қызметтің
болашақтағы параметрлеріжүзеге асырылатын
инвестициялық жобалардың нәтижесіне тікелей тәкелді.
3. нақты инвестициялар жоғары табыстылықты қамтамасыз
етеді.
4. нақты инвестициялардың инфляцияға қарсы қорғаныс
деңгейі жоғары.
5. нақты инвестициялардың моральдық тозу тәуекеліне
ұшырау деңгейі жоғары.
6. нақты инвестициялардың өтімділігі төмен
өндірістің
тиімділігін
жоғарылатуға
әлеуметтік арналған заң
міндеттерді
шешуге талаптарын
арналған орындауға
арналған
жоба түрлері
(инвестицияның
жұмсалу бағыты
бойынша)

жаңа
өндірісті технологияларды
кеңейтуге зерттеуге, игеруге
арналған арналған

жаңа өндіріс
орнын ашуға
арналған
Қажетті инвестиция көлеміне байланысты
жобалар ірі, әдеттегі және ұсақ жобалар
болып бөлінеді.
Халықаралық тәжірибеде ірі , мега жобалар
қатарына :
1.капитал сыйымдылығы 1 млрд. доллардан
астам;
2. еңбек сыйымдылығы 15-20млн адам-
сағаттан астам;
3. жүзеге асыру уақыты 5 жылдан артық;
4. аймақтың, мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық жағдайына елеулі әсер ететін
жобалар жатқызылады.
Өзара тәуелділігіне байланысты
жобалардың түрлері:

Өзара тәуелсіз жобалар — ●
Баламалы жобалар — бір
бір жобаны жүзеге асыру жобаны жүзеге асыру
туралы қабылданған шешім туралы қабылданған шешім
екінші жобаны қабылдау басқа жобалардан бас
туралы шешімге әсер тартуды білдірсе
етпесе.

Бірін-бірі толықтырушы ●
Бірін-бірі алмастырушы
жобалар — қандай да бір жобалар — қандай да бір
жаңа жобаны жүзеге асыру жаңа жобаны жүзеге
нәтижесі әрекет етіп тұрған асырудың әрекет етуші
басқа жобалардың басқа жобалардың
табыстылығының өсуіне табыстылығының
әсер етсе төмендеуіне әсері болса
Инвестициялық жобаның даму кезеңдері:

I. Инвестициялау алдындағы кезең

инвестициялық жобаны техникалық-
инвестициялық
мүмкіндіктерді экономикалық негіздеу
ойды
талдау
қалыптастыру

II. Инвестициялау кезеңі

жобаның құрылыс-
келісім шарт монтаждау
құжаттарын
құжаттарын жұмыстары
дайындау
дайындау
III. Жобаны пайдалану кезеңі

объектіні өндірісті кеңейту,
технологиялық
пайдалану, инновациялар
жабдықтар іске
мониторинг жүргізу енгізу
қосылады

IV. Жобаның жойылу кезеңі

айналыс
жобаның теріс нәтиженің капиталын
пост – аудиті пайдалану
салдарын жою мүмкіндіктерін
іздестіру
Қаржылық инвестициялық жобаларды
жүзеге асыру келесідей сатыларды
қамтиды :
►инвестициялаудың мақсатын анықтау

►қаржылық құралдарды бағалау

►диверсификациялық портфель құру

►портфелді басқару
инвестициялық сипаттағы
шешімдер

жобаны
іріктеу және пайдалану инвестициялық
ранжирлеу бағдарламаны
мерзімін қалыптастыру
негіздеу

жобаны жобаны
тоқтату сәтін кеңістікті
таңдау оңтайландыру
негіздеу

алмастыру, уақыт
жобаларды
жаңарту бойынша
ранжирлеу
оңтайландыру
ОРЫНДАҒАН : ҚАСЕНОВА ӘСЕЛ
ТОП : ФН – 305
ТЕКСЕРГЕН : ИБРАЕВА А.К.

Ұқсас жұмыстар
Бюджеттік инвестициялар
Инвестициялық жобалардың ақшалай ағымдары, реттелетін және реттелмейтін жобалар
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБА ҚҰРЫЛЫМЫ, ОНЫҢ ТАЛДАУЫ МЕН ӨМІРЛІК ЦИКЛЫ
Инновациялық жобаны іске асыру
Жобаны іске асыру
Инвестициялық жоба
Қаржылық институттар ретіндегі инвестициялық қорлар қызметтері және оларды басқару ерекшеліктері
Қаржы менеджменті
Жекешелендіру
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ НАРЫҒЫНА ШЫҒУ
Пәндер