Негізгі капитал және айналымнан тыс активтер бір ұғым
Презентация қосу
КОРПОРАЦИЯН
ЫҢ НЕГІЗГІ
КАПИТАЛЫ

ОРЫНДАҒАН: Қасенова
Әсел
ТОП: ФН-305
Негізгі капитал - бұл өндіріс процесіне тұтас
қатынасатын, бірақ өз құнын өнімге бір-бірте
ауыстырып, меншік иесіне ақшалай формада
бірте-бірте қайтып оралатын капитал.
Негізгі капиталға барлық жабдықтардың,
машиналардың, өндірістік ғимараттардың,
құрылыстардың құны жатады. Шикізат,
отын, материалдар айналмалы капиталға
жатады, бұлардың құны әрбір ауыспалы
айналым актісінен кейін қайтып оралып
отырады.
Негізгі капитал және айналымнан тыс
активтер бір ұғым.
Ұзақ мерзімді
Негізгі Материалдық
қаржылық
құралдар. емес активтер.
салымдар.
Айналымнан тыс активтерге келесілер кіреді:
Қазіргі таңдағы кәсіпорындарда
айналымнан тыс активтердің
құрамында ұзақ қолдану кезінде
материалдық емес активтер пайда
болуы.
o Материалдық емес активтер –
натуралды заттық формасы жоқ,
бірақ кәсіпорынның шаруашылық
қызметіне қатысатын және оған
табыс әкелетін активтер.
Материалдық емес активтерге келесілер жатады:

7.Өндірістік
ақпаратты
1.Бағдарламалық 6.Саудалық
пайдалану
қамтамасыз ету. маркілер
бойынша
құқықтар.

8.Жерді және
табиғат
2.Патенттер. 5.Ноу-хау ресурстарын
пайдалану
құқықтары.

9.Интеллектуалд
4.Гудвилл (фирма
3.Лицензиялар. ық меншікке
бағасы)
құқықтар және т.б
Ұзақ мерзімді қаржылық
салымдар. Оған корпорацияның
басқа кәсіпорындар мен
мемлекеттің бағалы
қағаздарына салынған ұзақ
мерзімді салымдары жатады.

Мысалы,
кәсіпорынның басқа
ұйымдардың жарғылық
капиталдарына салымдары,
сондай-ақ басқа ұйымдардан
алынған займдар жатады.
Негізгі капиталға тура инвеститцияны қаржыландыру қайнар
көздері мен формалары әдістері өндіріс процесінде және
құрылыс ерекшеліктерінде қатысу сипатымен шарттасқан.
Қазіргі кезде тура инвеститцияларды инвестициялау келесілер
есебінен жүзеге асырылады:

Меншікті қаржылық ресурстар мен шаруашылық тиістілік
резервтер.
Қарыздың ақша қаражаттары.

Бағалы қағаздар коммисиясынан шетел және заңды тұлғалардың

пайлық және басқа да сандарынан алынатын, тартылған ақша
қаражаттары.
Орталық инвеститциялық қорлардан қайта тарату қайта тарату

тәртібінде түсетін ақша қаражаттары.
Бюджеттен тыс қорлардың қаражаттары.

Қайтарымсыз негізде берілген әр түрлі деңгейде бюджеттен қаржы

бөлу.
Шетел инвесторларының қаражаттары.
НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ

бастапқы
ағымдағы

баланстық

сатып-өткізу

Жойылу

Тозу

қалдық құны болады.
Бастапқы құн – негізгі құралдарды сатып алуға,
салуға және жасап шығуға кеткен нақтылы
шығындардың және сатып алу барысында
төленген, т.с.с. негізгі құралдарды жұмыс істеу
жағдайына жеткізген тиісті шығындардан
тұратын құны.

Ағымдағы құн – бұл негізгі құралдардың белгілі
бір мерзімдегі нарықтық бағасы бойынша
бағаланған құны.

Баланстық құн – бұл бухгалтерлік және
қаржылық есептерде көрсетілетін тозу сомасын
алып тастағанда негізгі құралдардың
жинақталған бастапқы немесе ағымдағы құны.
Жойылу құны – тиімді
Сатып-өткізу құны – бір-бірін
қызмет ету мерзімі біткен
білетін, мәмілеге сәйкес
негізгі құралдарды жою
дайын тәуелсіз жақтардың
кезінде пайда болатын
негізгі құралдарды сатуға
қосалқы бөлшектердің
келісілген құны.
болжамдық құны.

Тозу құны - негізгі Қалдық құны – бұл
құралдардың бастапқы және өндірілген өнімге,
жойылу құндарының орындалған жұмысқа, яғни
арасындағы айырмашылығы, көрсетілген қызметке әлі
яғни амортизациялық жолмен аударылмаған құн. Оны
есептеліп, өндіріске немесе анықтау үшін бастапқы
айналымға жатқызылған құннан тозу құнын алып
шығындары. тастайды.
Негізгі капитал материалдық (физикалық) және
моралдық жағынан тозады.

Материалдық тозу: негізгі
капиталдың элементтері
физикалық түрғыдан қызмет
етуге жарамсыз болып
қалуы. Олардың тұтыну - жұмыс кезеңінде
құны жоғалады.
капиталдың қызмет ету
Материалдық тозу мынадай
жағдайларла орын алады: процесінде;
- табиғат күштерінің

әсерімен жұмыссыз
қалған кезенде.
МОРАЛДЫҚ ТОЗУ - БҰЛ НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫҢ, ЕҢБЕК
ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚҰНЫНЫҢ ТӨМЕНДЕУІНІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ,
НЕМЕСЕ, ОЛАРДЫҢ ӨНІМДІЛІГІНЕН ЖОҒАРЫ ӨНІМДІ ЕҢБЕК
ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҚҰНЫНЫҢ
БАҒАЛЫЛЫҒЫНЫҢ ЖОЙЫЛУЫ.

Моралдық
тозудың екі
түрі болады:
2. құны бұрынғыдай
1. еңбек өнімділігінің
машиналар өндіріледі,
өсуіне сәйкес берілген
бірақ техникалық
еңбек құралдары
жағынан жетілуі,
арзандау, аз құнмен
өнімділігі, рентаблділігі
ұдайы өндіріледі;
жогары болады.
Амортизациялық
аударымдарды белгілеу
негізгі қорлардың
қызмет етуінің
нормативтік мерзімінің
Амортизация қорлардың Амортизация негізгі
аяқталғанынан кейін
құнының өндірілген қорлардың өндірістік
өндіріске шығарылатын,
өнімге аударылу қызметі барысында
қайта өндіріске
процесі. тозуын білдіреді.
натуралды формада
қажетті ақша
қаражаттарының
жинақталуына
байланысты.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорын мүлкінің құрамы, негізгі өндірістік қорлар, олардың экономикалық құрамы, құрылымы Мақса
Төленбеген капитал шоты
Жарғылық капиталдың есебі
Компанияның меншік капиталы
Корпорацияның айналымнан тыс активтерін басқару
Бухгалтерлік баланс туралы
Қаржы нарығының міндеттері
Ұйымның айналым активтерін басқару
Есептеу принципі
Кәсіпорынның өндірістік қорлары жайлы ақпарат
Пәндер