Корпорацияның қарыз капиталының құрамына
Презентация қосу
КОРПОРАЦИЯНЫ
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
ДЫҢ
ҚАРЫЗ КӨЗДЕРІ

ОРЫНДАҒАН: Қасенова Әсел
ТОП: ФН-305
Қарыз капиталы – кәсіпорын капиталын
қаржыландырудың қарыз көзі арқылы қалыптасқан
бөлігі.

Корпорацияның қарыз капиталының құрамына:

Қысқа Кредиторлық
Ұзақ мерзімді
мерзімді берешек
кредит пен
кредит пен (тартылған
қарыз
қарыз қаражат)
Қысқа мерзімді кредит пен қарыз
айналым активтің орнын толтыратын көз
болып табылады.
Алдын ала төлем жүргізушілерге

берілетін пайызсыз кредит ретінде
қарастырылады және көбінесе
шаруашылықта төлемеу себебіне
айналады .
Батыс корпорациялары тауарды төлеудің

осы түрін сирек қолданылады.
Қарыз алушы компанияның алынған
кредит пен қарыз бойынша қарыз
берушіге берешегі бухгалтерлік есепте
қысқа мерзімдіге және ұзақ мерзімдіге
бөлінеді .
Берешек мерзімді және мерзімі өтіп

кеткен болады.
Алынған қарыз бен Алынатын қарыз бен
кредит бойынша кредит бойынша
берешеекті өтеу берешектің өтеу
мерзімі шарт ережесі мерзімі шарт ережесі
бойынша 12 айдан бойынша 12 айдан
аспайтын берешек асатын берешек ұзақ
қысқа мерзімді болып мерзімді берешекке
саналады. жатады.

Алынған кредит пен
Алынған кредит пен
қарыз бойынша
қарыз бойынша
берешектің өтеу
қарызды өтеудің
мерзімі әлі келмесе
шартты мерзімі өтіп
немесе белгіленген
кеткен берешек мерзімі
тәртіппен ұзартылса
өтіп кеткен деп
берешек мерзімді деп
аталады.
саналады .
Сырттан тартылған ұзақ
мерзімді капитал (кредит пен
қарыз нысанында), әдетте,
айналымнан тыс активті
қаржыландыруға жұмсалады.

Айналымнан тыс
(инвестициялық) активке
негізгі құрал-жабдық
объектісі, мүліктік кешен және
сатып алуға және салуға
қомақты шығынды қажет
ететін осындай актив жатады.
Алынған кредит пен қарызға жұмсалған шығын
инвестициялық қызметтің бастапқы құнына :

1. Осы активті сатып алуға немесе салуға
шығын жұмсалса;
2. Инвестициялық актив құрумен байланысты
жұмыс нақты болса;
3. Кредит пен қарыз немесе оны жүзеге асыру
жөніндегі міндеттеме бойынша нақты шығын
жұмсалса енгізіледі.
Ұзақ мерзімді кредит пен
қарыз бухгалтерлік
баланста өтеу мерзімі
есепті күннен кейін 12
айдан аспайтын ұзақ
мерзімді міндеттеме
ретінде көрсетіледі.

Егер бухгалтерлік есептегі
кредит пен қарыз сомасы
шартқа сәйкес есепті
күннен кейін 12 ай ішінде
өтелуі тиіс болса, онда
есепті кезеңнің соңында
оның өтелмеген сомасы
қысқа мерзімді
міндеттеменің тиісті
баптары бойынша
көрсетіледі.
Ұйымның есептік саясаты жөніндегі
ақпараттың құрамына :

Ұзақ мерзімді берешекті қысқа мерзімдіге
ауыстыру

Қосымша шығынның құрамы мен оны
есептен шығару

Қарыз міндеттеме бойынша тиесілі кірісті
есептеу және оны бөлу тәсілін таңдау

Қарыз қаражатты уақытша салудан
алынған кірістің есебін жүргізу тәртібі
жөніндегі ақпаратты енгізу қажет.
Ұйымның бухгалтерлік есеп-
қисабында:

Кредит пен қарыздың негізгі түрі бойынша
берешектің болуы және оның мөлшерінің
өзгеруі;
Қарыз қаражаттың негізгі түрін өтеу мерзімі;

Операциялық шығынға және инвестициялық

активтің құнына енгізілген кредит пен қарызға
жұмсалған шығынның сомасы;
Кредит пен қарыздың орташа өлшенген

ставкасының мөлшері жөніндегі деректер
көрсетіледі.
Қор биржасынан тартылған қарыз арқылы қаржыландырумен қарағанда
ұзақ мерзімді кредит қарыз алушыға мынадай артықшылық береді:

Эмиссиялық құжаттамалық бағалы қағаз
басып шығаруға, қаржы делдалының
қызметін төлеуге шығын жұмсалмайды;

Қарыз алушы мен банк арасындағы
құқықтық қатынас жөнінде шамалы ғана
адам хабардар болады;

Қор биржасынан қаражат түсумен
салыстырғанда өтініш беру және банкіден
кредит алу арасындағы мерзім азаяды.
Банк кредитінің құны қарыз алушы борышқа қызмет көрсетуге
жұмсайтын негізгі шығынды қалыптастыратын пайыздық
ставканың, яғни “кредит бағасының” негізінде анықталады.

Бағалау процесінде осы ставканы нақтылау қажет.
Ол:

Қарыз алушының
Қарыз алушының кредит тартуға
кредит шартымен жұмсалған нақты
байланысты басқа шығынын көрсету
да шығынның мақсатында табыс
мөлшеріне салығының
ұлғайтылуы; ставкасына
төмендетілуі тиіс.
Осы ережені ескере отырып қарыз капиталының құны
мына формула бойынша анықталады:

СЗКбк = СП х (1-Нс) / 1-УРбк

Урбк = Рбк / ЗКбк
Мұнда:
СЗКбк – банк кредит нысанында тартылатын қарыз капиталының құны, %
СП – банкінің кредитіне қойылатын пайыз ставкасы , %
Нс – КТС-ң, бірлік үлесінің ставкасы;
Урбк -- қарыз алушының банк кредитінің сомасын алуға жұмсаған
шығынының деңгейі, бірлік үлесі
Рбк -- банккредиті нысанында тартылған қарыз капиталы, а.б.;
ЗКбк -- қарыз алушының банкінің кредитін алуға жұмсаған шығыны , а.б..
Банк кредитін тарту саясатына мына
негізгі кезең кіреді:

Тартылған Қарыз алушының
банк ықтимал
кредитін кредиторы –
пайдалану коммерциялық
мақсатын банкіні зерделеу
анықтау. және бағалау.

Қысқа Түрлі
мерзімді және банкілерден
ұзақ мерзімді жекелеген
кредит кредит түрін
арасындағы тарту
арақатынасты мүмкіндігінің
бағалау ережесін
салыстыру
Қарыз капиталды облигациялық қарыз
нысанында қалыптастыру, оны тарту
құнын бағалау.

Облигация – өзінің иесінің оны
белгіленген мерзімді өтеуді
(атаулы құн мен пайызды немесе
дисконттық облигация бойынша
атаулы құнды төлеуді) талап ету
құқығын растайды.
Корпоративтік облигация
қаржы құралы ретінде:

Капиталды Инвесторлардың
шоғырландыруға пайыздық кірісті
және алдын-ала Инвесторларға
шаруашылықтың белгіленген қосымша құқық пен
түрлі салалары нысанда алуға және кепілдік беруге
арасында оны қарыздың негізгі мүмкіндік береді.
ақшалай нысанда сомасын қайтаруды
қайта бөлуге; қамтамасыз етуге.
Қарыз капиталын облигация шығару арқылы тарту
акционерлік қоғамға мына артықшылықтарды береді :

Қарыз капиталын облигация Облигация эмиссиясы қоғамды
шығару арқылы тарту басқаруды бақылауды жоғалтуға
акционерлік қоғамға мына әкеп соқтырмайды;
артықшылықтарды береді :

Облигация қоғамның мүлкімен Облигация қоғамның мүлкімен
қамтамасыз етіледі және пайыз қамтамасыз етілген , сондықтан
төлеуде басымдылығы болады, акциямен салытырғанда
сондықтан облигация пайыз инвестор үшін оның тәуекел
бойынша біршама жоғары емес деңгейі төмен, сондықтан
қаржы міндеттемелерімен облигацияны тарту мүмкіндігі
шығарылуы мүмкін. мол.

Корпоративтік облигация ұзақ
мерзімге капитал тартуды
Корпоративтік облинация құнды
қамтамасыз етеді, бұл ірі
қағаздың басқа түрімен
ауқымды инвестициялық
салыстырғанда қор биржасында
жобаны іске асыру үшін
тұрақтылау.
қомақты қаржы ресурсын
жұмылдыруға мүмкіндік береді.

Ұқсас жұмыстар
КОРПОРАЦИЯНЫҢ АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ
Компанияның меншік капиталы
Нарықтан тыс бағалы қағаздар
Қонақжайлылык бизнесіндегі кәсіпорындардың айналым капиталы
ШЫҒЫНДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
Өсу портфелі
Өзге айналым капиталы
АҚШ - тың сыртқы қарыздары
Жарғылық капитал Банк несиелері
КӘСІПКЕРЛІК КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ
Пәндер