Жерге меншік құқығы
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Х.Досмұхамедов
атындағы
Атырау Мемлекеттік Университеті
Экономика және құқық факультеті
Құқықтану кафедрасы

ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ
ТҮСІНІГІ
Тексерген: аға оқытушы Идресова У.
Орындаған: студент ЮК-302 Қарасай
Н.
ЖОСПАРЫ:
I. Жер құқығы. Жер түсінігі
II. Жер құқығының пәні
III. Жер құқығының әдістері
IV. Жер құқығының жүйесі

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ
жерге меншік құқығы, жерді
табиғи ресурс ретінде пайдалану,
оны баскару мен корғау
қатынастарын реттейтін құқықтық
нормалар жиынтығын құрайтын
ҚР құқығының дербес саласы.
Жер құқығы Қазакстан
Республикасының құкық саласы
ретінде өз бастауын КСРО жер
құқығының пайда болу сәтінен,
яғни, 1917 жылдан алады. Жер
табиғаттың басты объектісі
ретінде өмір сүрудің негізгі
қайнар көзі болып табылады.
ГОСТ 26640-85 БОЙЫНША ЖЕР
бұл кеңістікпен, рельефпен,
климатпен, топырақ қабатымен,
өсімдіктер әлемімен, жер
койнауымен су көздерімен
сипатталатын, ауыл және орман
шаруашылығында өндірістің басты
құралы әрі халық
шаруашылығының барлык
салаларының кәсіпорындары мен
ұйымдары үшін негізгі базис болып
табылатын қоршаған ортаның
маңызды бөлігі.
ЖЕР ТҮСІНІГІ
2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан
Республикасы Жер кодексінің 12- бабының
7-тармағына' сәйкес жер бұл Қазақстан
Республикасының егемендігі белгіленетін
шектегі аумақтық кеңістік, табиғи ресурс,
жалпыға ортақ өндіріс құралы және кез
келген еңбек процесінің аумақтық негізі.
Жер қатынастарының объектісі - Қазақстан
Республикасы аумағының шегіндегі бүкіл
жер, онда орналасқанына және олардың
жекелеген субъектілерге бекітіліп берілуінің
құқықтық негіздеріне қарамастан жекелеген
жер учаскелері, сондай-ақ жер учаскелері
мен жер үлестеріне құқықтар;
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ПӘНІ
Құқықтың және жер құқығының
жалпы теориясына сәйкес жер пәні
болып объектісі жер болып
табылатын ерікті коғамдық жер
қатынастары табылады.
Жер құқығының пәні болып жерге
меншік кұкығын орнықтыруға, жерді
басқаруға, пайдалануға, және
қорғауға байланысты пайда
болатын, жер туралы заңнаманың
нормаларымен реттелетін
қатынастар табылады.
ЖЕРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ҚЫЗМЕТТЕРДІ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ҚАТЫНАСТАР
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ, КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ,
АЗАМАТТЫҚ, ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ЖЕР
КҰҚЫҒЫМЕН РЕТТЕЛЕДІ
экологиялык экономикалық
катынастарды катынастарды
әлеуметтік • шаруашылық кызметтің
қатынастарды объектісі ретінде
• адамның тіршілік ету көзі мемлекеттік органдардың
және қажетті жағдайы жерді қорғау мен
ретінде пайдалану саласындағы
саяси катынастарды
функцияларымен
• мемлекеттің аумактык байланысты
үстемдік ету шегі ретінде • басқару қатынастарын реттеу
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ
ӘДІСТЕРІ
Пәнді құрайтын қоғамдық
катынастарға құқықтық әсер ету
құралы. Мысалы, жер, бір
жағынан, бұл - табиғат
объектісі, ал екінші жағынан -
меншік объектісі. мүліктің бір
түрі және баскару объектісі; осы
жағдайлар жерді қорғау мен
пайдалануға катысты
катынастарды реттеу әдістерінің
ерекшеліктерін анықтайды.
Жер қатынастарын мемлекеттік басқару
функцияларын (есен,кадастр, мониторинг
жүргізу) жүзеге асыру үшін жер
катынастарын реттеудің императивтік
әдісі қолданылады.
Жерге меншік құқығын және жер
пайдалану құқығын жүзеге асыру үшін
диспозитивтік (латын сөзі "диспоноре" -
"таңдаймын") әдіс қолданылады, ол
меншік иесіне немесе жер пайдаланушыға
жер учаскелерін пайдаланумен
байланысты шаруашылық мәселелерін
дербес шешуге мүмкіндік береді.
Жерге табиғи объект ретінде
экологиялық әдіс колданылады, ол
құқықтық реттеу пәнінің, яғни, жердің
(жер учаскесінің) табиғи қасиеттерін
есепке алуды білдіреді.
Диспозитивтік әдістің түрлері:
ұсынушы- бұл жер құқығы санкциялаушы- жер құқық беруші- жер құқығы
қатынастары субъектілеріне құқығы катынастарының қатынастарының
баламалы жүріс-тұрыс субъектісіне өзінің жерге субъектілеріне белгілі бір
мүмкіндіктерін беру,бұл қатысты әрекеттерін жағдайлар бойынша
кезде субъектіге өз уәкілетті мемлекеттік құқықтар мен бостандықтар
максаттарына жету үшін органның рұқсатымен жүзеге беруден көрініс табады.
жүріс-тұрыс тәсілін таңдауға асыру кұкығын беруден
мүмкіндік беріледі. көрініс табады.
Императивтік әдістің түрлері:
құқықтық катынастар тыйым салушы экологиялык әдіс.
субъектілерінің құқықтары (шекараларды, жер құқығы
мен міндеттерін катынастары
орныктырушы; катысушыларының тиісті
жүріс-тұрысын анықтау);
Экологиялық әдістің түрлері:
Жер-құқықтық әдісі ретіндегі жер Жер-экологиялық әдіс ҚР Жер
қатынастарын реттеу ҚР Жер кодексінің 64-б. кодексінің
қарастырылған, мысалы, аталған баптың 1-тарм. 140-б. қарастырылған, оған сәйкес жер
жер учаскелерінің иелері мен жер учаскелерінің иелері мен жер
пайдаланушыларға жерді осы учаскенің пайдаланушыларға жерді қорғауға,
нысанасынан туындайтын мақсатта жерді қалпына келтіруге және т. б.
пайдаланып, сол жерде дербес шаруашылық бағытталған міндетті шараларды
жүргізу құқығын береді. жүктейді.
ҚР ЖЕР
КОДЕКСІНІҢ 1-Б. 3-ТАРМ. СӘЙКЕС. ҚР
АУМАҒЫНДА ТАБИҒИ ЖАҒДАЙЛАРЫ
БОЙЫНША МЫНАДАЙ АЙМАҚТАР
ЕРЕКШЕЛЕНЕДІ:
орманды дала тау етегі-шөлді-далалық;

дала субтропикалык шөлді;

субтропикалык-тау етегі-
қуаң дала
шөлді;

Шөлейтті орта азиялык таула;

оңтүстік-сібір таулы
Шөлді аймақтар.
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ
Жер құқығының жүйесі дегеніміз жер-құқықтық
институттарының жер қатынастарын реттеудегі
рөліне сәйкес ғылыми негізделген түрде орналасуы
Жер құқығы өзінің жүйесі бар құқық саласы ретінде
жалпы және ерекше бөлімдерден құралады.
Жалпы ережелерден тұратын, әрекеті реттелетін жер
катынастарының барлығына немесе басым көпшілігіне
таралатын институттардың жиынтығы жер
құқығының жалпы бөлімін құрайды.
Жер құқығының ерекше бөлімі жалпы бөлімге
караганда шартты түрде бағыныңқы сипатқа не, және
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жер коры
институттарынан құралған. Бұл институттар
жерлердің жекелеген санаттарының құқықтың
режимін олардың пайдалану мақсаттарына сәйкес
анықтайды.
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ЖАЛПЫ БӨЛІМІ КЕЛЕСІ
ИНСТИТУТТАРДАН (15-ТАРАУ)ТҰРАДЫ:
Жеке меншік құқығы мен жер пайдалану
Жер құқығының түсінігі, пәні, әдісі және құқығындағы жер учаскелерінің құқықтық режимі;
жүйесі. Жер құқығының сабақтас құқық
салаларымен арақатынасы;
Жерге жеке меншік құқығы мен жер пайдалану
Қазақстан Республикасы жер заңдарының құқығын қорғау және зияндарды өтеу;
міндеттері, мақсаттары және қағидалары;
Жер үшін төленетін төлем;
Жер құқығының тарихы;
Сервитуттар;
Жер құқығының қайнар көздері;
Жер құқығы қатынастары саласындағы басқару
органдарының құзыреті және мемлекеттік
Жер құқығы қатынастары; басқарудың жалпы мәселелері;

Жерді қорғау, мемлекеттік бакылау, жерге
Жерге меншік құқығы; орналастыру, мониторинг және жер кадастры;

Жер заңдарын бұзғаны үшін заңды жауаптылык:
Жер пайдалану құқығы;
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕ БӨЛІМІ КЕЛЕСІ
ИНСТИТУТТАРДАН (7-ТАРАУДАН) ТҰРАДЫ:
Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің құқықтық режимі;

Елді мекен жерлерінің құқықтық режимі;

Өнеркәсіптік, көлік, байланыс, қорғаныс және ауыл шаруашылығынан өзге максатка
арналған жерлердің құқықтық режимі;.

Ерекше корғалатын аумақтар жерлерінің құқықтық режимі;

Су қоры жерлерінің құқықтық режимі;

Орман қоры жерлерінің құқықтық режимі;

Босалқы және пайдалануға жарамсыз жерлердің құқықтық режимі
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
I. Қазақстан Республикасының жер құқығы/ оқу
құралы/ жалпы бөлім/ авторлары Стамқұлов Ә. С.,
Стамқұлова Г. Ә./ Алматы 2006
II. ҚР Жер кодексi 2003 жылғы 20 маусымдағы N 442
Кодексі

Ұқсас жұмыстар
Жерге мемлекеттік меншік
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ
Жер пайдалану құқығы және жерге өзге де құқықтар
Жер қатынастары негізінде туындайтын құқық бұзушылықты реттеу
Жер құқығы қатынастары
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ НЕГІЗДЕРІ
Жер құқығының әдістері
Жер құқығығының негіздері
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер субъектілері
Босалқы жерлердің субъектілері
Пәндер