Оқу әдістері мен құралдарын іріктеу
Презентация қосу
Оқыту әдістері мен
құрал жабдықтары
Оқу әдістері және құрал жабдықтары
Жоспары
1. Оқу, әдіс, тәсіл және ережелері түсінігі мен мәні
2. Оқу әдістерін топтастыру
3. Оқу құрал-жабдықтары
4. Оқу әдістері мен құралдарын іріктеу
5. Нақты бір тақырыпта оқыту әдісіне мысал
Әдіс – оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған
міндеттерді дұрыс орындау үшін мұғалім мен оқушылардың
бірлесіп жұмыс істеу үшін қолданатын тәсілдері.

Әдіс – (грек
тіл. ) тәсілі
әрекеті,
қызметі:
мақсатқа жету
жолы Оқыту әдістері – бұл оқушылар
мен мұғалімдердің оқыту
процесінде көрсететін әдістер мен
тәсілдердің жиынтығы .
Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін істелетін
жұмыстар ретке келтіріледі.
Оқыту әдістері танымға қызығушылық туғызып,
оқушының ақыл-ойын дамытады, ізденуге, жаңа
білімді түсінуге ықпал етеді.
Оқытуда ең басты нәрсе – оқушылардың
танымдық жұмыстары.
Оқыту әдістері ең анық фактілерді білуді
қамтамасыз етеді, теория мен тәжірибенің арасын
жақындатады.
Оқу ережелері

Оқу ережелері (дидиактикалық ережелер) –
оқу процесінің қалыпты педагогикалық
жағдайларында қандай және қайтіп әрекет
жасау қажеттігін көрсететін нақты
ұсыныс.
Оқыту әдістерінің жіктелуі
(по ( Юрий Константин Бабанский)

1) әдістері ұйымдастыру және жүзеге асыру оқу-
танымдық қызметі;

2) ынталандыру әдістері және оқу қызметінің
мотивациясы;

3) бақылау әдістері және өзін-өзі бақылау, тиімді оқу-
танымдық қызметі.
Оқу əдістерін топтастыру
2. Оқу əдістерін білім көзі бойынша
1. Оқу əдістерін дидактикалық
топтастыру.
мақсаттарға орай топтастыру.
Тəжірибеде негізгі үш білім көзі нақты
Мұндай топтастыруға
танылған: сөз, көрнекілік, іс-əрекеттік
байланысты əдістерді бөлу ең
(практика). Осыған орай
алдымен оқу мақсатын назарға
ажырататынымыз: сөздік əдістер (білім
алады. Бұл жағдайда оқу
көзі ретінде ауызша не жазба сөз
мақсатына қол жеткізуге
қызмет етеді); көрнекі əдістер (білім
бағытталған мұғалім əрекетіне
көзі- бақылауға түскен заттар,
көп көңіл бөлінеді. Мақсатты
құбылыстар, көрнекі құралдар) жəне
көздеген əдістер тобына
іс-əрекеттік əдістер (білім жəне
енетіндер:
ептіліктер ойын, оқу, қарапайым
- білім жинақтау əдісі;
еңбектік істер процесінде
- ептілік жəне дағды
қалыптасады).
қалыптастыру əдісі;
Оқу əдістері жүйесінде басты орын
- білімді қолдану, пайдалану
сөздік əдістерге беріледі. Олар-
əдісі;
əңгімелеу, түсіндіру, сұхбат, сөз-жарыс,
- білім, ептілік, дағдыларды
пікір-талас, дəрісбаян (лекция),
бекіту мен тексеру (бақылау)
кітаппен жұмыс.
əдістері.
Әңгімелеу – оқу материалын тыңдарманға сипаттама не баян
формасында монологты, бірізді сөйлеп жеткізу.

Түсіндіру – бұл игеруге қажет обьект, құбылыс, кейбір
ұғымдар заңдылықтары мен мәнді қасиеттерін талқы, талдау,
мысал келтіру жолымен дәлелдеп, оқушы санасына енгізу.
Сұхбат – оқудың диалогтық әдісі: педагог бірізді сұрақтар қоя
отырып, оқушыны жаңа материалды түсіну, ұғу деңгейіне
көтереді не ұсынылған материалдың қаншалықты
меңгерілгенін тексереді.

Дəрісбаян (лекция) - көлемді материалды монологтық жолмен
баяндау. Дәрісбаянның басқа сөздік әдістерден өзгешелігі – қатаң
құрылымды, мол ақпаратты, баяндалуы қисынды, білім мәнін ашу
жүйелікке негізделеді.
Дәрісбаян ғылыми-көпшілік және академиялық болып ажыралады.
Өткен материалды қорытындылауға, қайталауға шолу
дәрісбаяндары қолданылады.
Қазіргі кезеңде дәрісбаян әдісін қолданудың көкейкестілігі ірі
бөлімдер мен жеке тақырыптарды игеруде оқу материалын топтап
ұсыну (блок) тәсілін пайдалану қажетттігінен туындап отыр.
Педагогикадағы əңгімелесу — Сөздік әдісте оқытушы сөз
оқушылардың ойы мен тілін дамыту арқылы оқу материалын
үшін қолданылатын оқыту әдісінің бір түсіндіріп баяндайды ,ал оқып-
түрі. Әңгімелесу кезінде оқушы үйренушілер тыңдау арқылы
мұғалімнің қойған сұрақтарына жауап есте сақтап белсенді
беру арқылы оқу материалын қабылдайды және меңгереді.
пысықтап, ой қорытады. Әңгімелесу
әдісі — оқушыларға эмоциялық,
эстетикалық әсер ететін тиімді
әдістердің бірі. Оның сапасы
оқытушының тәжірибесіне,
әдістемелік шеберлігіне байланысты.
Оқытудың белсенді әдістерінің пайда болу тарихы

Оқытудың белсенді əдістерін
жандандырушы Я. А. Коменский, Ж.-
Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Г. Гегель,
Ф. Фрёбель, А. Дистервег, Дж. Дьюи,
К. Д. Ушинский жəне басқалары.
Дидактикалық
алғышарттар
Проблемді оқу әдісі
Проблемді оқу əдісі - оқу процесіндегі орындаушылық қызметтен
шығармашыл іс-әрекетке өту құралы ретінде танылады. Бұл әдістің
мәні – оқытушы мәселе ұсына отырып, оның шешімін береді, таным
процесіндегі ой өрісінің даму жолын көрсетеді.Мұндай әдісті
қолдану барысында оқушылар таным процесінің тікелей
қатысушысы болмағанымен, мұғалімнің ой топшылауларына зер сала
отырып, өздеріде проблема шешуге үйреніп барады.

Танымдық процестің біршама жоғары деңгейде танылғаны - бұл
бөлшектеп ізденіс (эвристикалық) әдісі. Бұл әдіске байланысты
Бөлшектеп ізденіс әдісі оқушылар күрделі оқу проблемасын толықтай бастан-аяқ
шешпестен, проблеманы бөлшектерге келтіріп, оларды бірінің
ізімен екіншісіне жауап тауып отырады.
Оқытушы мұндайда оқушының ізденіс әрекетіндегі әр қадамына
назар сала отырып, оған бағыт-бағдар сілтейді. .

Оқудың зерттеу əдісі – оқушының білім игерудегі
шығармашылдық ізденісіне басты назар аударады. Бұл әдісті
Оқудың зерттеу әдісі қолданудағы басты мақсат- оқушының білім игерудегі
саналылығын көтеру, құбылыстар мен оқиғаларды нақты күйінде
қабылдамай, олардың мән-мағынасына тереңдей ұғынуға үйрету,
қорытындылар жасауға баулып, игерген білім, ептілік және
дағдыларын тұрмыста қолдануға жаттықтыру.
Дидактикалық
алғышарттар
Оқудың белсенді әдістері – оқушы іс-әрекетіне өнімділік, шығармашыл-
жасампаздық және ізденісті - зерттеу сипатын беретін жол-жобалар тобы. Оқу
танымдық процесте шәкірт белсенділігін көтеруге дидактикалық ойындар, нақты
ситуатцияларды талдау, іскерлік ойындар, проблемді мәселелерді шешу, алгоритм
бойынша оқу, ақыл шабуылы (“мазговая атака”), жеке ұғымдармен жұмыс істеу.

Жедел әдістер – қысқа уақыт аралығында оқу сеанстарына ұзақтай ендіру
жолымен көзделген іс-әрекетке үйретуде қолданылады (шомдыру әдісі). Бұл
әдістер бизнес, маркетинг, шет ел тілдерін, практикалық психология мен
педагогиканы оқытуда кең қолданылуда.

Қазіргі уақыттары жалпы педагогикада теориялық негізін тауып, оқу-тәрбие процесіне
еніп жатқан бұрын соңды естімеген әдістер тобын келтіруге болады: суггестопедия -
иландыру жолымен оқыту; гипнопедия –ұйқыда оқыту; фармакопедия - дәрі-дәрмек
қолданып оқыту. Бұл әдістердің бәрі адамның табиғатындағы, ішкі мүмкіндіктеріне қозғау
салып оқытуға бағытталған.
Сонымен, әдіс көп, оның топтастырылуы да сан қилы, әрқайсысы өз алдына тиімді де,
кемшілігі де жоқ емес.Осынысына көз жібере отырып, зерделі ұстаз оқу мақсатына,
мазмұнына, алдындағы оқу субъектіне сай келетін нақты әдіс таңдайды, оны қолданудың
жолдарына мән береді.
Оқу құрал-жабдықтары

Оқу құрал-жабдықтары - бұл білім
алу, ептіліктер қалыптастыру
көздері. оқу құрал-жабдықтары деп
білім мақсатын іске асыруға
жәрдемші жағдаяттардың бәрін
түсінеміз, яғни оқу әдісі, формасы,
мазмұны, сонымен бірге оқудың
арнайы бұйымдарының бәрі осы оқу
жабдықтарын құрайды.

Ұқсас жұмыстар
КӨРНЕКІ ҚҰРАЛДАР
Кадрларды дайындау
Музыкалық-педагогикалық әрекет ізденістері
Сапалық зерттеудің негізгі әдістері
Міндеттердің Мета пәніндегі жұмыс кезеңдері
Оқыту әдістері мен құрал жабдықтары
Ауызша тіл дамыту
Оқу әдістері және құрал­жабдықтары
ЖОО БАСҚАРУ
Атмосфералық ауаны зерттеу әдістері
Пәндер