ҚОҒАМДАҒЫ АУЫЗША


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тілдік
коммуникаци
я
және сөз
мәдениеті
02

ҚОҒАМДАҒЫ
АУЫЗША
қарым-қатынас

СӨЙЛЕУ НЕМЕСЕ Ауызша сөйлеудің де,

ЖАЗБАША жазбаша тілдің де түп
негізі – ұлттың ғасырлар

ТІЛДЕСУ АРҚЫЛЫ бойы жасаған, ұрпақтан-
ұрпаққа мұра етіп, жылдар

ЖҮРЕДІ.
сын нан өткізген
жалпыхалықтық тілі.
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ДАҒДЫ 08

ДӘСТҮРІМЕН БІТЕ ҚАЙНАСҚАН,
ЕЛДІҢ ТАРИХ, ШАРУАШЫЛЫҚ,
МӘДЕНИ, ӘДЕБИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН
ЖАРҚЫРАТА КӨРСЕТЕТІН – АУЫЗША
СӨЙЛЕУ ТІЛІ.

АУЫЗША СӨЙЛЕУ ТІЛІ КҮНДЕЛІКТІ
ТҰРМЫСТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН, БЕТПЕ-
БЕТ КӨРІП ОТЫРҒАН ЕКІ
НЕМЕСЕ ОДАН ДА КӨП
АДАМДАРДЫҢ БІРІМЕН СӨЙЛЕСУІ,
ПІКІР АЛЫСУЫ.
LE S S I S M O R E

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ТҮРЛЕРІ КӨП.
ТІЛДІК ҚАТЫНАС – ТІЛ АРҚЫЛЫ
БАЙЛАНЫС, СӨЙЛЕУ ТІЛІ АРҚЫЛЫ
АДАМДАРДЫҢ БІР-БІРІМЕН ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАС ЖАСАУЫ; ҚОҒАМДЫҚ
ҰЛТТЫҚ ТІЛ АРҚЫЛЫ ҰҒЫНЫСУ,
ТҮСІНІСУ; ЯҒНИ АДАМЗАТТЫҢ ТІЛ
АРҚЫЛЫ ҚАТЫНАСҚА ТҮСУІ ТІЛДІК
ҚАТЫНАС ДЕГЕНДІ БІЛДІРЕДІ.
“Сөйлесім” осы басты


шарты және ортақ
тілдік әрекетті
аңғартатын сөз.
08

Ж АЛ ПЫ А ДА МД АРД ЫҢ
ҚА РЫ М -ҚАТ ЫН АСЫН А
Қ АТ Ы СТЫ ӘРЕ К ЕТТ Е Р Е К І
ҮЛ К Е Н ТА РМА ҚТА Н Т ҰРАД Ы .
ОН Ы Ң Б І РІ – ТІ Л ДІ К
ҚАТ Ы Н АС,
ЕКІНШІСІ – ТІЛСІЗ ҚАТЫНАС.
Тілдік қатынас пен тілсіз қатынастың
ұқсастықтары да, айырмашылықтары да
бар.

ЕКІНШІДЕН, ТІЛДІК
БІРІНШІДЕН,
ҚАТЫНАСТА ДА , Ү Ш І НШ ІД Е Н ,
АДАМДАРДЫҢ
ТІЛСІЗ ҚАТЫНАСТА Т ІЛ Д І К , Т І Л СІ З
бір-бірімен
ДА БЕЛГІЛІ БІР ҚАТ ЫН АС ТА
байланысын
НӘРСЕ А Д А М Д А РД Ы Ң
қамтамасыз етеді,
ХАБАРЛАНАДЫ, ӨЗА РА
яғни адамдар
БІРАҚ ТІЛСІЗ Т ҮС ІН І СУ ІН Е
арасындағы
ҚАТЫНАСТА ХАБАР ЖОЛ А Ш А Д Ы .
қатынасқа
ШАРТТЫ ТҮРДЕ
қызмет етеді.
БОЛУЫ МҮМКІН.
14

Г.В.КОЛШАНСКИЙ:
“ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПРЕЖДЕ
ВСЕГО ОБЩЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА В ЦЕЛЯХ
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ”, – ДЕП,
ТІЛДІК ҚАТЫНАСТЫ ӨЗАРА
ТҮСІНІСУДІҢ ТІЛ АРҚЫЛЫ ЖҮЗЕГЕ АСУЫ ДЕП
БАҒАЛАЙДЫ
13

И.М.КОБОЗЕВА ОНЫ ОЙДЫҢ ТІЛ АРҚЫЛЫ
БЕРІЛУ ТӘСІЛІ ДЕЙ ОТЫРЫП, БҰЛ
ПРОЦЕСТІ СӨЙЛЕУГЕ ҚАТЫСТЫ ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАСПЕН
БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ: “…ЭТО СПОСОБ
ПЕРЕДАЧИ МЫСЛИ ПОСРЕДСТВОМ
ЯЗЫКА, ОБЪЕКТИВИРУЕМЫЙ
В ФОРМЕ РЕЧЕВОГО АКТА – ЭТОГО
ЭЛЕМЕНТАРНЕГО ЗВЕНА РЕЧЕВОГО
ОБЩЕНИЯ”
25

ТІЛДІК ҚАТЫНАС – ТІЛСІЗ
ҚАТЫНАСТАН ӘЛДЕҚАЙДА
КҮРДЕЛІ ЖӘНЕ БӨЛЕК.
Л И Н ГВ И СТ И К АДА Ғ
Ы Т І Л ДІК Қ АТ Ы Н А С СОНДЫҚТАН ДА ТІЛ БІЛІМІ-
М ӘСЕ Л Е СІ Н АДАМДАРДЫҢ
Ж А Н -Ж АҚ Т Ы
Қ АР АС ТЫ РЫ П, ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ҚҰРАЛЫ
Б ЕЛ ГІ Л І БІ Р
Т ҰЖ Ы Р Ы МҒА
ТІЛ ТУРАЛЫ ЖӘНЕ СОЛ
К Е Л ГЕ Н А В ТОР ДЫ Ң ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСҚА НЕГІЗ
Б І РІ – Э. П. Ш У Б И Н .
БОЛАТЫН ТІЛДІК
ҚАТЫНАС ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМ.
02

АУЫЗША ТҚ АДАМНЫҢ СӨЙЛЕУ ҚАБІЛЕТІНЕ
ҚАРАЙ ӨЗГЕРІП ОТЫРАДЫ ЖӘНЕ ТІЛДІК
ҚАТЫНАСТЫҢ ӘР ТҮРЛІ ҚЫЗМЕТІН
/ЭМОЦИЯЛЫҚ, ЭКСПРЕССИВТІК,
БАЙЛАНЫСТЫРУШЫЛЫҚ Т.Б./ ІСКЕ АСЫРАДЫ.
БҰЛ РЕТТЕ ДАУЫС ЫРҒАҒЫНЫҢ МӘНІ
ЕРЕКШЕ.

ЖАЗБАША ҚАТЫНАС ТІЛДІК ТҰЛҒАЛАРДЫҢ
ТАҢБАЛЫҚ ҚАСИЕТІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ БОЛА
КЕЛІП, АДАМДАРДЫҢ БІР-БІРІМЕН ТІКЕЛЕЙ
ҚАТЫНАСТА БОЛУЫН АСА ҚАЖЕТ ЕТПЕЙДІ.
ТІЛДІК ҚАТЫНАС СӨЗ ЖОҚ 03
ОЙЛАУ МЕН СӨЙЛЕУДІҢ
БІРЛІГІНЕН ТҰРАДЫ.
ӨЙТКЕНІ ТІЛ-ОЙДЫҢ
КӨРІНІСІ, АДАМ ОЙЫН ТІЛ
АРҚЫЛЫ
ЯҒНИ СӨЙЛЕУ АРҚЫЛЫ
ЖЕТКІЗЕДІ. АЛ ТІЛДІК
ҚАТЫНАСТЫҢ НЕГІЗІ – ТІЛ.
СОН Ы МЕ Н , А У Ы З Ш А Қ А Т Ы Н А С
ДЫ БЫ С ТА Л А К Е Л І П, СӨ Й Л Е У А РҚ Ы Л Ы
ІС К Е А СА ДЫ Ж ӘН Е ТЫ Ң ДА Л А ДЫ .
Ж А З Б АШ А Қ А Т Ы Н А С Т АҢ Б А Л А Н А К Е ЛІ П ,
Ж А З У А РҚ Ы Л Ы Ж ҮЗ Е ГЕ А САДЫ Ж Ә Н Е
ОҚ Ы Л АДЫ . ОС Ы АЙ ТЫ Л Ғ АН ДА РДЫ
Ө РН Е К Т Ү РІ Н ДЕ Б Е РСЕ К , Т Ө М Е Н ДЕГІ ДЕ Й
13

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДАҒЫ
Жас ерекшеліктері психологиясының психологияның басқа салаларынан басты айырмашылығы - даму қарқынына басым көңіл бөлінуі
СӨЙЛЕУ ЖӘНЕ ОЙЛАУ
Сөйлеу әрекетін үйретуді жазба сөзден бастаған дұрыс
Ыбырай Алтынсарин туралы ақпарат
Қазақ тіл білімінде
ЭТИКА ЖӘНЕ МОРАЛЬ
Пән оқытушысы
Имидж туралы түсінік
Адам- табиғаттағы кемелденіп жетілген ақыл-ой иесі және қоғамдық тұлға. Тұлға- нақты қоғамның мүшесі бола отырып, өзінің іс- әрекеттерін және қоғамдағы орның, рөлін білетін адам
Пәндер