Азаматтардың қоршаған ортаға құқықтары
Презентация қосу
Студенттің өзіндік жұмысы

Мамандығы:Жалпы медицина
Пәні:Экология
Кафедра:Жалпы гигиена және экология
Тақырыбы: Қоршаған ортаны қорғауда Қазақстан
Республикасының негізгі заңдылыққұжаттары.
Курс:1
Орындаған:Досмагамбетова Л.Р
Тексерген: Қойшыгулова Гүлшат Өмірбекқызы
Ақтөбе-2015ж.
ЖОСПАРЫ:
1.Азаматтардың қоршаған ортаға құқықтары.
2.Экологиялық құқықтың қайнар көздері.
Азаматтардың қолайлы қоршаған ортаға
құқықтары — Қазақстан Республикасындағы жалпы
табиғатты пайдалану құқығының негізгі бөлігі және
азаматтардың денсаулығын сақтауға байланысты
конституциялық құқықтардың құрамдас бөлігі болып
табылады.
ҚР-ның Конституциясы бойынша азаматтардың
құқықтары табиғатты қорғауға байланысты тазарту
шараларын кең түрде жүргізумен қамтамасыз етіледі.
Қоршаған ортаны тазарту — адамның өмір сүру ортасының сапасы мен
адамның денсаулығы үшін шаруашылық қызметтердің зиянды салдарын жою
және ескертуге бағытталған техникалық ұймдастырылған, құқықтық,
санитарлық гигиеналық шаралардың жиынтығын құрайды. Азаматтың
қолайлы қоршаған ортаға құқықтарының объектісі болып, табиғи ресурстар
табылады: таза атмосфералық ауа, су, табиғи аймақтар, ормандар, ұлттық
табиғи парктер, рекреациялық аймақтар, санаториялық-курорттық,орындар, т.
б. Азаматтардың бұл құқықтары Қазақстан Республикасының зандарында
ары карай дамуы кезделген. Азаматтардың қолайлы қоршаған ортаға
құқықтарына — адамдар және оны коршаған орта үшін зиянды салдарын
төмендетуге және ескертуге, халықын демалысқа, еңбек пен тұрмысты
жақсарту шарттарына, қоршаған ортаны жақсартуға бағытталған мемлекеттік
органдардың, кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың және басқа да
қоғамдық ұйымдардың санитарлық-гигиеналық шараларды жүргізу
міндеттілігі сәйкес келеді.
1997 жылы 15 шілдеде қабылданған «ҚР-ның қоршаған ор
таны қорғау туралы» заңының 5-бабына сәйкес, азаматтардың
қоршаған ортаны қорғауға байланысты кұқықтары мен
міндеттері көрсетілген.
Әрбір азаматтың және ҚР-ның аумағында тұратын
азаматтығы жоқ адамдардың, соңдай-ақ шетелдіктердің өз өмірі
мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортаға, оның жай-күйі
туралы дұрыс ақпарат алуға, қоршаған ортаны қорғау туралы
заңдардың бұзылуы салдарынан өз денсаулығы мен мүлкіне
келтірілген залалдың өтеуін алуға құқығы бар.
Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) атынан Әлемдік
қауымдастық қоршаған ортаға және болашақ ұрпаққа
зиян келтірмейтіндей қазіргі адамның өсіп келе
жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыруды
қамтамасыз ететін Тұрақты (орнықты) даму
тұжырымдамасын әзірледі. Бұл тұжырымдама —
қоғам мен табиғаттың өзара әрекетін көрсететін қазіргі
заманға сай, неғұрлым кең тараған және қолдау
тапқан тұжырымдамалардың бірі. БҰҰ Бас
хатшысының бастамасымен 1984 жылы қоршаған
ортаны қорғау және дамыту жөніндегі Халықаралық
комиссия құрылды.
• 1996 жылы Қазақстан Республикасының
экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы
қабылданды. Бұл құжатта экологиялық қауіпсіздік
"қоршаған ортаға шамадан тыс антропогендік
әсер ету салдарынан, сондай-ақ дүлей
апаттардың, өнеркәсіптік кездейсоқ оқиғалар мен
күйреулердің зардаптарынан жеке адамдардың,
қоғам мен мемлекеттің қорғалу дәрежесі" ретінде
қарастырылады.
• 1997 жылы 15 шілдеде қабылданған: "Қоршаған
ортаны қорғау туралы" ҚР Заңы табиғатты қорғау
саласындағы басты заң болып табылады. Бұл заң
қазіргі және болашақ ұрпақтың мүддесі үшін
қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық, экономикалық
және әлеуметтік негіздерін анықтайды, сонымен қатар
ол экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге,
адамның шаруашылық және өзге қызметінің табиғи
экологиялық жүйеге зиянды әсерінің алдын алуға,
биологиялық әртүрлілікті сақтау мен табиғатты тиімді
пайдалануды ұйымдастыруға бағытталған.
қ о р ғалатын
е " Е р е кш е
л и к а сы н ын
шілде д Р еспуб
л ы 1 5 қ с т ан
жы аза мен
• 1997 ақтар туралы Қ р ы қ т а р
б и ғ и а ум аз а қ ст анда қо л да у дың
та . Қ бы
ы қ а бы лданды б ұ л з а ңды қа к е с е р екше
Заң
л а р д ысақтау с ы з а ң ға сәй е л г і ле н д і:
а ылды. О лері б
қорықш т а б ай т ү р
қ с ат ы бол ы п
р д ы ң м ына д
е т т ік ұ лттық
ма
т ы н а у мақта қ т а р , м емлек
қорғала т а б и ғ и қоры т а биғат
м л е к е т т і к
е м ле к е т т і к
а й м ақ тар,
м е а қ тар, м р ықты қ
а я б і к қ о
табиғи с
, м е м л е ке т т
р ы ж ә н е т.б.
ск е р т к іштері и қ о р ы қшала
е і к табиғ
е к е т т
мемл
р ы з д а
18 на у
ж ы л ы ам а
• 1 9 97 са р ап т
г ия л ы қ
"Эко л о ң ы
" Қ Р З а үн д е
к
туралы нды. Бүгінгі н ы ң
д а а м а
қабыл л ы қ с а ра п т
о л ог и я
эк нд ы с ы бі р
ы т ы д а
оң қор нша қандай
л м а й ы з м е т т і
бо л ы қ қы
р у а ш ы ұ қ с а т
ша р
ыруға
• 1993 жылы 21 қазанда қабылданған
"Жануарлар әлемін қорғау, өсіру және
пайдалану туралы" ҚР Заңының маңызы зор.
Жануарлар әлемі мемлекеттің меншігіне
жатады. Елді мекендердің құрылыстарын
салғанда, өсімдіктерді қорғау үшін химиялық
дәрілерді қолданған кезде, өндірістік
процесстерді жүзеге асырған кезде, табиғат
апаттары кезінде, жабайы андардың қоныс
аудару және олардың тіршілік ету ортасын
өзгерту кезінде осы заң бойынша белгілі бір
талаптар қойылады. Мұның бәрі орындалуы
керек. Аң, балық аулау үшін арнайы тәртіппен
пайдалану квотасы мен шектері белгіленеді
Қазақстанда табиғатты қорғау
қызметін реттейтін арнайы
кодекстер бар. Олар: 2003 жылы 20
маусымда қабылданған "Жер
кодексі", 2003 жылы 9 шілдеде
қабылданған "Су кодексі; 2003
жылы 8 шілдеде қабылданған
"Орман кодексі",
• 2002 жылы 11 наурызда
"Атмосфералық ауаны қорғау
туралы" ҚР Заңы қабылданды. Бұл
заң әрбір қазақстандыққа
қоршаған ортаны ластағаны үшін
кәсіпорынды сотқа беруге
мүмкіндік береді.
Сонымен, қоршаған ортаны корғау мен адамның өмір сүруі
үшін қолайлы жағдай туғызу — демократиялық мемлекеттің басты
мақсаты болып табылады. Осыған байланысты мемлекет өз
органдарын кешенді экономикалық, техникалық,
ұйымдастырушылық және құқықтық шараларды жүзеге асыруға
міндеттейді. Әрбір адамның салауатты қоршаған ортаға құқығы
бар, сонымен бірге әрбір адам табиғатты аялауы керек, қоршаған
ортаны ластамауы қажет. 1992 жылы БҰҰ-ның
КонференциясындаБразилияда қоршаған орта және оны дамыту
жөнінде Рио-де-Жанейро Декларациясы қабылданды. Қазақстан
осы декларацияға қосылды. Қазақстанда қоршаған ортаны
қорғауға байланысты бірнеше заң актілері қабылданды, олардың
мақсаты — еліміздің табиғат байлықтарын болашак ұрпақ үшін
сақтау болып табылады.

Ұқсас жұмыстар
Қоршаған ортаны
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ
Төтенше жағдайлар көрсеткіші 2009 - 2010 жылдар
Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар
Қалалық тіршілік ортаның ластануы
Қазақстан Республикасының азаматтарының міндеттері
Әкімшілік құқықтың субъектілері
Адамның діни сеніміне құ рмет оның таң дауына құ рмет ретінде
Азаматтық қоғамның қызметі
Табиғатты пайдалану құқығы
Пәндер