Технология лекарственных форм
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕДИЦИНА
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
АКАДЕМИЯСЫ
МИНИСТРЛІГІ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ТАКЫРЫБЫ: Фармацевттік өндірісте дәрілердің тұрақтылығын
қамтамасыз ету үшін қолдануға рұқсат етілген көмекші заттар

Орындаған: Оразалиева А.
Тобы: В-ФӨТҚА 02-17
Қабылдаған:
Жоспар
I.І.Кіріспе.
Кіріспе
II. Негізгі бөлімі: заттарға жалпы сипаттама
Қосымша
-Дәрілер технологиясының негізгі түсініктері;
ІІ.-Дәрілік
Негізгітүрлер
бөлімтехнологиясының міндеттері;
1) Қосымша
-Дәрілік заттардың
препараттардың жіктелуіжәне өндірістік
дәріханалық
2) Көмекші заттарға қойлатын талаптар
технологиясы:
-Дәрілік препараттар өндірісін
3) Тұрақтандырғыш мемлекеттік
көмекші заттарнормалаудың негізгі
ІІІ.бағыттары;
Қорытынды.
-МФ және басқа нормативті құжаттардың құрылысы және қолдану
ІV.ережелері.
Пайдаланылған әдебиеттер.
III. Қорытынды.
IV. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
Кіріспе
Дәрiлеруақытта
Қазіргі технологиясы (грекдәрілік
бізге таныс тiлiненформалардың
techne – өнер,
шеберлiк;
барлығынlogos
дерлік–қосымша
iлiм) –(қөмекші)
дәрiлiк заттарды
заттарды дәрiлiк
қолдана
отырып дайындайды.
препараттарға белгiлi бiр дәрiлiк түр бере отырып, қайта
өңдеудiңКөмекші заттар
өндiрiстiк – бұл дәрілік
процестерi мен заттарды
теориялық дайындау
негiздерi
үшін қажетті
жөнiндегi ғылым.қосымша
Дәрiлерзаттар. Көмекші заттар
технологиясы фармация
медициналық қолдануға тиісті нормативті
ғылымының
құжаттармен:құрамдас Мемлекеттік
бөлiгi болып табылады және дәрiлiк
фармакопеямен,
заттар мен препараттарды
фармакологиялық жасау,
статьялармен жәнеолардың қасиеттерi,
басқа техникалық
нормативті
өндiрiсi және құжаттармен рұқсат ғылыми
талдау жөнiндегi етілуі керек.
бiлiмдер жүйесiн
құрайды.
Табиғи қосымша заттар өсімдік және жануар
шикізаттарын, микроб тектес шикізаттарды және
минералды өңдеу арқылы алынады. Артықшылығы –
биологиялық қауіпсіздігі, кемшілігі – микробтық
ластану мүмкіндігі жоғары.

Синтетикалық және жартылай синтетикалық
қосымша заттар дәрілік түрлер технологиясында
кеңінен қолданылады.Олар жоғары әсерлі ,улылығы
төмен және оларды алу кезінде табиғи заттар
қасиеттеріне жетілдіру мүмкіндігі бар.
Форматүзуші заттар , сұйық дәрілік форма
технологиясында дисперсті орта (су және сусыз
орта) ретінде қолданылады, қатты дәрілік
формаларды толтырғыштар (ұнтақ , таблетка және
т.б), май негізі , суппозиторий негізі ретінде
қолданылады.

Микробқа қарсы тұрақтандырғыштарды
(консерванттар), дәрілік препараттарды микробтың
әсерінен сақтау үшін қолданады.
Көмекші заттарға келесі міндеттер ұсынылу қажет:

1.Дәрілік препараттың медициналық тағайындауына сәйкес келуі;
2.Пайдаланылатын мөлшері биологиялық қауіпсіз және ағза тінімен
биосәйкес болуы қажет, сонымен қатар аллергиялық және токсикалық
әсер көрсетпеу керек;
3.Дәрілік формаға даярланатын форма тудырушы қасиеттердің сәйкес
болуы;
4.Дәрілік заттармен, қапталған және тығындалған заттармен
химиялық немесе физико-химиялық әрекеттесуінің болмауы,
сонымен қатар дәрілік препараттарды дайындау және сақтау үдерісі
кезінде технологиялық жабдықтау материалымен.
5.Мүмкін микробты контаминацияның талабына дайындалатын
препарат (соңғы өнім ретінде ) тазалықтары дәрежесіне байланысты
сәйкес бола алады; стерилизацияға ұшырау мүмкіндігі;
6.Дәрежеге тәуелділігіне сәйкес дайындалатын препараттың (соңғы
өнім ретінде) шекті жеткілікті микробтық контаминация талаптарына
тәуелді болуы мүмкін; онда стерилизация жасау қажет болады.
7.Экономикалық қол жетімділік;
Химиялық заттарды
тұрақтандырғыштар
(рН реттегіштері және
антиоксиданттар)

физикалық- микробқа қарсы
химиялық тұрақтандырғыштар
қасиеттерін (антисептиктер,
тұрақтандырғышта
консерванттар
р (эмульгаторлар)

Тұрақтандырғыштар 3 түрге бөлінеді:
- химиялық заттарды тұрақтандырғыштар (рН реттегіштері және
антиоксиданттар);
- физикалық-химиялық қасиеттерін тұрақтандырғыштар (эмульгаторлар);
- микробқа қарсы тұрақтандырғыштар (антисептиктер, консерванттар).
Химиялық тұрақтандырғыштар жіктеледі: рН және
антиоксиданттар.
РН реттегіштері (қышқылдар, сілтілер, буферлік
ерітінділер)технологияда стерилдеу кезінде оңай
гидролизденетін заттарды тұрақтандыру инъекциялық
ерітінділер.
Антиоксиданттар (антиоксиданттар) –дәрілік заттар
ерітінділерінің және бірқатар қосалқы компоненттердің тотығу
процестері жылдамдығын төмендетеді (жақпа және
суппозиторий негіздері).
Антиоксиданттардың әсер ету механизмі бойынша 3 негізгі
сыныпқа бөлінеді:
- Тотығу процесін тежейтін антиоксиданттардамуын
тоқтататын бастапқы тотығу өнімдерінің
радикалдарытізбектік реакция (токоферолдар,
каротиноидтар).
- антиоксидантты қалпына келтіруші-төменірек заттарЛВ
қарағанда тотығу потенциалы. Олардың
тотығуыантиоксидантты тотығу алдында. Осы сыныптың
антиоксиданты ретіндеқолдану: төмен валенттілік күкірт
туындылары (натрий сульфиті жәнеметобисульфит,
метионин).
- антиоксиданттар синергистері-заттар, меншікті тотығуға
қарсы әсерібұл шамалы, бірақ олар басқа
антиоксиданттардың әсерін күшейтеді(лимон қышқылы,
шарап; ЭДТА, Трилон Б).
Физикалық-химиялық қасиетті тұрақтандырғыштары
(эмульгаторлар)эмульсияларға және суспензияларға
тұрақтылық бере алатын тұрақтандырғыштар. Фазалардың
беткі қабатына бөліну арқылы коалесценция (слипание) кедергі
келтіреді.
Эмульгатор молекулаларында екі түрге бөлінеді:
– гидрофильді және гидрофобты.
Эмульгатор молекуласының негізгі қасиеттері су фазасына
қарай гидрофильді бастармен, ал гидрофобты ұштармен -май
фазасы бағытында. Эмульгаторлардың сипаттамасы
гидрофильді липофильді тепе-теңдіктің мәні болып табылады,
ол гидрофильді жәнемолекуладағы гидрофобты бөліктер. Бұл
шартты мән, оның мәні 0-ден 20-ға дейін өзгереді.
Қорытынды.
Көмекші заттар , күшейте немесе төмендете отырып дәрілік
формадан жасалған дәрілік заттар резорбциясына әсер етеді ,яғни
көмекші заттарды қолданғанда дәрілік заттардың
фармакодинамикасы мен олардың фармакокинетикасын реттеуге
болады.
Көмекші заттар ,дәрілік заттардың терапевтикалық тиімділігіне
ғана емес ,сонымен қатар, оларды дайындау мен сақтау
процессіндегі физика -химиялық сипаттамаларға да әсер етеді.
Әртүрлі тұрақтандырушы заттарды қосу ,ұзақ уақыт аралығында
дәрілік препараттардың жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді,
үлкен медициналық маңызы ғана емес дәрілік препараттардың
қолдану мерзімін ұзартуға мүмкіндік беретіндіктен экономикалық
маңызы да бар.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Аванесьянц Э.М. Технология изготовления лекарственных
форм. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002
Погорелова В.И. Фармацевтическая технология. Ростов-на-
Дону, «Феникс», 2002 г.
Краснюк И.И., Михайлова Г.В. Фармацевтическая
технология: Технология лекарственных форм. М.,
«Академия», 2006 г.
Технология лекарственных форм. - /Под ред.
Т.С.Кондратьевой. – М.: Медицина, 1991 г.- 1-й том.
«Руководство к лабораторным занятиям по аптечной
технологии лекарственных форм» - (Под ред. Кондратьевой
Т.С.) - М., 1986.
Назарларыңызға
рақмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Дәрілік өнімнің сапасын басқару, терминдер мен - Дәрілік түрлер технологиясының міндеттері
Дәрілер технологиясы ғылым ретінде
Өте ұсақ ұнтақтарды дуст дайындау технологиясы және жалпы сипаттама
Ампулалардағы, флакондардағы, шприц тюбиктердегі шаншуға арналған ерітінділерді стерилдеу тәсілдері. Стерилдеу тәртібін бақылау. Герметикалығын тексеру
Сапаны басқаруды дамыту кезеңдері
Жақпа майлар. Дәрілік жабындар
Суспензияларды дайындау технологиясы және жалпы сипаттама
Эмульсияларды дайындау технологиясы және жалпы сипаттама
Витаминдердің фармакологиялық үйлесімсіздігі
Дәрілік заттарды буып - түю компоненттері
Пәндер