Педагогика тарихында қолданылатын диалектикалық әдіс
Презентация қосу
Педагогикалық кəсіп жəне оның
қазіргі қоғамдағы рөлі.

Орындаған: Ж.Демеуова
Жоспар:
1. Педагогика тарихы ғылымы, мақсаты мен міндеттері.
2. Педагогика тарихында қолданылатын диалектикалық әдіс.
3. Әдіснамалық білімдер құрылымы.
4. Педагогика тарихын зерттеудегі негізгі тұғырлар.
5. Тарихи-педагогикалық зерттеу әдістері.
Педагогика ( гр 'παῖς', paіda — бала, гр. 'ἄγω', gogos —
жетектеуші) — жеке адамды тәрбиелеп,
қалыптастыру үшін белгілі мақсатқа бағытталған
жүйелі тәрбие мен білім беру туралы ғылым
тәрбиені, білім беруді және оқытуды зерттейтін
теориялық және практикалық ғылымдардың жиыны.
философия
Педагогика алғашында осы
әдебиетте ғылым салаларында дамыды,
кейіннен ХІІ ғасырда жеке
ғылым саласы болып бөлініп
саясаттану
шықты. Кейіннен бір қатар
ғалымдардың еңбегінен
құқықтануда педагогика ғылым саласы
зерттеліп, көптеген еңбектер
діни ілімдер жүйесінде шыға бастады
(аталған ғалымдар келесі бетте)
Фрэнсис Бэкон Ян Амос Коменский Джон Локк

Жан Жак Руссо А.Дистервег И.Гербард И.Песталоцци
Мақсаты
Педагогика адам дамуы мен қалыптасуының мән-мағынасын зерттей
отырып, арнайы ұйымдастырылған үрдіс сипатындағы тәрбиенің теориясы
мен әдістерін айқындайды. Адам жөніндегі ғылымдардың, теория идеяларын
біріктіріп, оларды өз теориясын дамытуда негізге алады. Сондай-ақ
Педагогика таза қолданбалық қызмет атқарып, адам тәрбиесіне бағытталған
практикалық іс-әрекетті, яғни қажетті ептілік, дағды, қабілеттер жүйесін
қамтиды. Білім берудің мақсатын, міндетін, мазмұнын, қағидалары мен
әдістерін оқытудың дидакт. теориясын, адамды тәрбиелеу мен жетілдіру
жолдарын тәрбие теориясы, оқыту мен тәрбие әдістерін іске асырудың
жолдарын педагогика әдістемесі қарастырады
Даму үдерісінде заттар мен Педагогика тарихында қолданылатын
құбылыстар қандай өзгерістерге
ұшырайды, бұл өзгерістердің диалектикалық әдіс.
өзара байланысы қандай, даму
үдерісін, заттардың арасындағы әр
түрлі байланысты адам өз
санасында қалай бейнеленетінін
түсіндіретін – диалектикалық әдіс.
Педагогика тарихында
қолданылатын
философиялық диалектикалық
әдіс: педагогикалық
құбылыстардың өтетін орны мен
нақты жағдайларын, қоғамдық
өмірдің басқа құбылыстарымен
байланысын өзара
әрекеттестікте қарастыруды
талап етеді. Әр құбылыс өзінің
даму барысында зерттелуі тиіс.
Зерттеуші осы құбылысқа
қандай жаңалық енгізетінін
әрқашан анықтап алуы керек.
Осы екеінің теориялық ережелер топтамасы
Болмысты
Педагогикалық
қанғатаным
жасау
Педагогикалық
әдіснама
Тарихи педагогикалық зерттеу әдістерінің
әдіснамадан ерекшелігі – бұл педагогика-
лық құбылыс зерттеу, олар жөніндегі
ғылыми ақпаратты жинақтап, заңдылықты
байланыстар мен нәтижелерін анықтау.

педагогикалық тәжірбиені
зерттеу әдістері
педагогикалық
теориялық зерттеу зерттеу
әдістері
әдістері

математикалық әдістер;
Тарихи педагогикалық Теориялық талдау –

Теориялық талдау
әдістері
Тарихи педагогикалық зерттеу
зерттеу әдістері педагогикалық құбылыстың
педагогикалық процесс кей тараптарын, белгілерін,
қиыншылықтарымен, пайда ерекшеліктері мен
болған не енді туындауы қасиеттерін біліп, қарастыру
мүмкін проблемаларды үшін қажет. Жеке деректерді
шешуде қолайлы рөл талдаумен оларды жүйелі
атқарады топтарға біріктіреміз,
әрбіріндегі жалпылық пен
даралықты ескере отырып,
ортақ принциптері мен
ұстанымдарға келеміз.
Талдауды біріктіру
процесімен қатар жүргізе
отырып, зерттеудегі
педагогикалық құбылыстың
мән-жайына енеміз.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Теориялық әдіс Эмпирикалық әдіс
Ғылым философиясы
ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСЫП, ДАМУЫ ТУРАЛЫ ЕҢБЕКТЕР
Көрнекілік принципін жүзеге асырудың теориялық негіздері
Әдістанымның жалпы сипаты
Жалпы әдіснама
Философия пәні
ДИАЛЕКТИКА ФИЛОСОФИЯНЫҢ МЕТАФИЗИКА ӘДІСТЕРІ
Оқыту үрдісінің әдіснамалық тұғырлары
Тәрбиешінің мінсіз тәрбиеші туралы қалыптасқан ұстанымдарын зерттеу
Пәндер