Фармацевтикалық көмек тұжырымдамасы
Презентация қосу
«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА»
Фармацияның ұйымдастырылуы, басқарылуы және экономикасы және клиникалық
фармация кафедрасы

Тақырып:Фармация экономикасы негіздеріне кіріспе. Фармация
экономикасының және фармацевтикалық нарықтағы тұтынушылық
мінез-құлықтың ерекшеліктері. Негізгі экономикалық
көрсеткіштерді болжау және экономикалық талдау әдістері.

Орындаған:Серикова Р.С.
Тексерген:Сейтова Ж.Д.
Тобы: ФА17-002-02
Сұрақтар
• Фармацияны басқару және экономикасы ғылым, пән және дисциплина
ретінде. Басқа пәндермен және дисциплиналармен өзара байланысы
(сабақтастық).
• Фармацевтикалық көмек тұжырымдамасы. Даму кезеңдері.
• Фармацевтикалық көмектің моделі.
• Фармацевтикалық көмектің заманауи тұжырымдамасының ерекшеліктері
мен айырмашылықтары.
• Фармацевтикалық қызметті басқару құрылымы.
• Фармацевтикалық нарық субъектілерінің өзара іс-қимыл қағидаттары:
• - формальды ережелер (институттар);
• - бейресми институттар.
• Пайдаланылған әдебиеттер
Фармацияны басқару және экономикасы ғылым, пән және дисциплина
ретінде. Басқа пәндермен және дисциплиналармен өзара байланысы
(сабақтастық).
• Фармацияның басқарылуы және экономикасы –
фармацевтикалық маманның кәсіби білімі мен тәжірибесін
қалыптастыратын маңызды фармацевтикалық арнайы
пәндердің бірі.
• Фармацияның басқарылуы және экономикасы –
фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру негіздері,
фармацевтикалық ұйымдардағы есеп және есеп беру,
фармацевтикалық ұйымдардың экономикасы,
фармацевтикалық менеджмент және маркетинг бөлімдерін
қамтитын арнайы кешенді пән.
• Фармацияның басқарылуы және экономикасы пәнін оқытудың мақсатына
тұрғындарға сапалы түрде фармацевтикалық көмек көрсетуде дәрілік заттар
айналысы саласы субъектілерінің қызметтерін ұйымдастырып басқаруда,
жоспарлап жобалауда, талдап бақылауда және есепке алуда қажетті болатын
кәсіби білімдерді, тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру жатады.
• Фармацияны басқару және экономика-дәрілік заттар айналымы
субъектілерінің басқару және экономикалық қызметін (ДЗ) зерттеумен
айналысатын пән.Фармацияны басқару және экономика пәні оқу пәні ретінде
фармацевтикалық қызметті жүзеге асыратын дәрілік заттардың айналым
субъектілері, олардың сыртқы ортасы мен арасындағы экономикалық
қатынастар, сондай-ақ фармацевтикалық нарықтағы қызметінің негізін
құрайтын объектілер, құбылыстар мен процестер болып табылады.УЭФ-ті
Зерттеудің мақсаты сапалы фармацевтикалық көмек көрсету үшін ДЗ өтініш
беру субъектілерінің қызметін
• Жоспарлау
• Ұйымдастыру
• Талдау
• бақылау және есепке алу саласында білім мен практикалық дағдыларды алу
болып табылады.
Фармацевтикалық көмек тұжырымдамасы. Даму кезеңдері.

• Фармацевтикалық көмек тұжырымдамасының
пайда болу көздері ежелгі уақытта жатыр және
мысырлық фармаки (аударма - "емдік немесе
қауіпсіздік беру") және грек фармаконы
(аудармада - "дәрі") сөзінен шыққан. Дәл осы
семантикалық жүктеме дәрі-дәрмектерді
қолдану негізінде халықтың денсаулығын
қорғауға байланысты қызметті анықтайтын
фарма немесе фармако тамыры бар терминдерді
көрсетеді.
Даму кезеңдері
• Дәріхана жұмысына "фармацевтикалық көмек" қызметін енгізу жобасын іске
асыру үшін пациент (фармацевтикалық көмекті тұтынушы), дәрігер мен
провизор арасындағы өзара қарым-қатынасты қалыптастыру маңызды болып
табылады.Дәріхана қызметіне фармацевтикалық көмекті енгізу кезең-
кезеңмен жүргізілуі мүмкін.
• Бірінші кезеңде аурудың түріне, белгілері мен ауруларына байланысты
нақты фармацевтикалық көмек есептелетін пациенттердің санаттары
анықталады.
• Екінші кезеңде дәріхана ұйымының қызмет көрсету мүмкіндіктерін зерттеу
қажет, дәріхананың материалдық және кадрлық ресурстары бағаланады.
• Үшінші кезеңде тұтынушылардың нысаналы тобын ескере отырып,
фармацевтикалық Көмек бағдарламасы әзірленеді.
Фармацевтикалық көмектің моделі.
• Бұл ретте дәрігерлер мен фармацевтика қызметкерлері қойылған мақсаттарға
қол жеткізуде өзара толықтыратын және өзара қолдайтын функцияларды
орындайды. Фармацевтикалық көмек тұжырымдамасын Денсаулық сақтау
практикасына енгізген немесе енгізген әрбір елде ұлттық ерекшелікті
ескеретін модель пайдаланылады.Сонымен, АҚШ-та аурухана және
клиникалық Фармация үшін фармацевтикалық көмектің ең көп таралған
моделі, ал Еуропа елдері халық үшін дәріханаларға бағытталған модельмен
сипатталады. Алайда, бұл модельдерге ортақ нәрсе-олар фармацевтикалық
көмек көрсету кезінде пациенттің өмір сүру сапасын жақсартуға
бағытталған. Отандық тәжірибеде алғаш рет фармацевтикалық көмек
тұжырымдамасын 90-жылдардың басында проф. п. в. Лопатин ұсынған.
Фармацевтикалық көмектің заманауи тұжырымдамасының
ерекшеліктері мен айырмашылықтары.

• Айырмашылығы:
• Қазақстан Республикасының дәрілік саясат тұжырымдамасы дәрілік заттар
айналысы нарығын мемлекеттік реттеуді күшейту, отандық
фармацевтикалық және медициналық өнеркәсіпті одан әрі дамыту жолымен
экономиканың осы секторының қазіргі проблемаларын шешуге, қауіпсіз,
тиімді және сапалы дәрілік заттарға қол жеткізуді қамтамасыз етуге,
фармацевтикалық нарыққа барлық қатысушылардың: тұтынушылардың,
мемлекеттің, фармацевтикалық бизнесті жүзеге асыратын кәсіпкерлердің
мүдделерін теңдестіруге мүмкіндік береді.
Ерекшелігі
• Фармацевтикалық көмек тұжырымдамасының пайда болу көздері ежелгі
уақытта жатыр және мысырлық фармаки (аударма - "емдік немесе қауіпсіздік
беру") және грек фармаконы (аудармада - "дәрі") сөзінен шыққан. Дәл осы
семантикалық жүктеме тамыры бар терминдерді көрсетеді-Фармация немесе
Фармация - дәрі-дәрмектерді қолдану негізінде халықтың денсаулығын
қорғауға байланысты қандай-да бір жолмен анықтайтын қызмет.
• Фармацевтикалық көмек жүйесінің ерекшелігі:
• қарым - қатынастың жаңа түрі - "терапиялық қарым-қатынас" тізбегінде
дәрігер-фармацевтикалық қызметкер-пациент;
• жоғары фармацевтикалық білімі бар маманның емдеу процесін басқаруға
қатысуы, атап айтқанда:
• қажетті дәрілік препараттарды таңдауды
негіздеу, пациенттерге кеңес беру және
оқыту, дәрілік терапия нәтижелерін
мониторингілеу және бағалау;
• оңтайлы экономикалық шығындар кезінде
клиникалық нәтижелерге қол жеткізу;
• дәрілік препараттарды бөлу жүйесін
жетілдіру (сапаны толық Басқару,
әлеуметтік фармация және т. б.));халыққа
арналған дәрілік препараттар туралы
ақпаратты оңтайландыру
(заттаңбалардағы, тұтынушыларға
арналған ақпараттағы мазмұн).
Фармацевтикалық қызметті басқару құрылымы.
• Фармацевтикалық қызметті, оның ішінде фармацевтикалық қызметті басқару
бірнеше деңгейде жүзеге асырылады: федералды, РФ субъектісінің
деңгейінде (аймақаралық; аумақтық), алсондай-ақ жеке ұйым деңгейінде.

• Фармацевтикалық қызметті басқаруды:
• ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті
республикалық деңгейде
• облыстық, қалалық (Астана қ., Алматы қ.) деңгейлерде-ҚР ДСМ
Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің
департаменті жүзеге асырады.
Фармацевтикалық нарық субъектілерінің өзара іс-қимыл қағидаттары:
- формальды ережелер (институттар);
- бейресми институттар.
• Фармацевтикалық нарықтың субъектілеріне – фармацевтикалық нарықтыққа
қатысушылар жатады, оларды біріктіріп келесі жүйелер ретінде қарастыруға
болады:
• басқару және реттеу жүйесі (фармацевтикалық қызметтің жүргізілуін,
дәрілік заттардың сапасын, тиімділігін және қауіпсіздігін республикалық
және аймақтық деңгейлерде бақылау органдары);
• өндіру және тарату жүйесі отандық фармацевтикалық өндірістік
кәсіпорындар, шетел компанияларының өкілдіктері, фармацевтикалық
көтерме сауда және бөлшек сауда ұйымдары;
• тұтынушылар жүйесі (институционалдық, аралық және соңғы
тұтынушылар);
• фармацевтикалық ақпараттар жүйесі (арнайы бағытталған фармацевтикалық
- ақпараттық - аналитикалық басылымдар, агенттіктер, орталықтар,
консалтингтік компаниялар т.б.);
• мамандар даярлау жүйесі (кәсіби бағыттау жұмыстарынан бастап, дипломға
дейінгі және дипломнан кейінгі білім берулерді қамтитын үзіліссіз
фармацевтикалық оқу);
• кәсіби қоғамдық ұйымдар жүйесі (фармацевтердің қоғамдық
ассоциациялары т.б.).
• Фармацевтикалық нарықтың институционалдық ортасы институционалдық
экономикалық теорияның негізінде қалыптасады. Фармацевтикалық
нарықтың институционалдық ортасының құрылымы Нобелдік сыйлықтың
иегері Д. Норт енгізген «институт» және «ұйым» түсініктеріне негізделді.
• Институттар – адамдардың өзара қатынастарындағы экономиканың сәйкесті
мүмкіншіліктерін анықтай отырып, формалды және формалды емес
ережелерді қолдануларын қарастырады. Формалды емес нормалар мен
ережелер формалдыларға қарағанда өте берік келеді. Сондықтан
экономикалық өзгерістер барысында формалды емес нормаларға өте
ұқыптылықпен қараған дұрыс.
Институттар

Формалды ереже, Формалды емес
нормалар ереже, нормалар

- ҚР Конституциясы
- Мәдениет және
- Жалпы құқық
дәстүрлер
негіздері
- Фармацевтикалық
- Республикалық
этика, деонтология,
Заңдар
фармацевтикалық
- Фармация
биоэтика
саласындағы
- Басқару, іскерлік
стандарттар
этикалары
Пайдаланылған әдебиеттер
• Негізгі:
• 1. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации. – Москва: Медицина,
2004. – 716 с.
• 2. Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. Фармацевтическая
деятельность. Организация и регулирование. – Москва: ACADEMIA, 2003.
• 3. Ж.М. Арыстанов Фармацевтикалық Қызметті Ұйымдастыру Негіздері–
2012. – 216 б.
• Қосымша:
• 1. Криков В.П., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации. –
Москва: Медицина, 1999. – С. 624.
• 2. Абдуллин К.А. Экономика фармации. Учебное пособие. – Алматы, 2006.
– 195 с.

Ұқсас жұмыстар
Фармацевтикалық білім
Фармацевтикалық көмек жүйесі
Фармацевтикалық көмек түсінігі
Кәсіби этика және фармацевтикалық деонтология
БҰЙЫМДАРДЫҢ АЙНАЛЫМЫ
Денсаулық сақтауды мемлекет тарапанынан реттеу
Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы көтерме және бөлшек саудада өткізу қағидаларын бекіту туралы
Фармацевтикалық кеңес беру
Дәрілік заттар айналымында фармацевттің рөлі
ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Пәндер