Қазақстан Республикасындағы фармацевтикалық өндірісті ұйымдық жобалау
Презентация қосу
Қазақстан
Республикасының С.Д.Асфендияров
Денсаулық Сақтау атындағы Қазақ Ұлттық
Министрлігі Медицина Университеті

СӨЖ
Тақырыбы: «Қазақстан Республикасындағы
фармацевтикалық өндірісті ұйымдық жобалау»

Орындаған: Байдул М.
Тобы: ФӨТ18-009-02
Қабылдаған: Омаркулова
Н.

Алматы 2020ж
ЖОСПАР
I. Кіріспе
Қазақстанның фармацевтикалық нарығы

II. Негізгі бөлім
Қазақстан Республикасында фармацевтикалық өндірісті зерттеудің
міндеттері
Жобалау
Өндірістік кәсіпорынның жобасы

III. Қорытынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер
Фармацевтикалық нарық әлемдік экономиканың
жоғары табысты және тез дамитын маңызды
секторларының бірі және ел экономикасы мен
әлеуметтік дамуының көрсеткішін, халықтың әл-
ауқат деңейін көрсетеді. Фармацевтикалық
өнеркәсіптің дамуы мемлекет экономиканың
жоғары инновациялық дамығандығының
көрсеткіші ретінде көрініс табады. көрініс табады.
IMS Health Consulting халықаралық аналитикалық

компанияның бағалауы бойынша 2020 жылы
дүниежүзілік фармацевтикалық нарық $1,5 трлн.
дейін өсімі болжанады.
Қазіргі таңдағы отандық фармацевтикалық
өнеркәсіп – ол, бір жағынан, Қазақстанның
инвестициялық тартымдылығын,
тұрғындардың әл-ауқатын қамтамасыз ететін,
екінші жағынан, елдің қауіпсіздігін сақтауға
бағытталған стратегиялық маңызды сала
болып саналады.
Отандық фармацевтикалық өнеркәсіпті дамыту

Қазақстан Республикасының 2015-2019
жылдарға арналған индустриалды-
инновациялық даму мемлекеттік
бағдарламасына сай жүргізіледі.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӨНДІРІСТІ
ЗЕРТТЕУДІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ:

ақпараттық ізденіс негізінде дүниежүзілік
және қазақстандық фармацевтикалық
өнеркәсіптің заманауи жағдайы мен
беталысын анықтау;
фармацевтикалық өндірісті ұйымдық

жобалаудың ғылыми-әдістемелік амалын
жасау;
фармацевтикалық өндірістегі инновациялық

жобалардың тартымдылығы мен тиімділігін
бағалау жүйесін қалыптастыру;
Қазақстан Республикасындағы

фармацевтикалық инжинирингтің ғылыми-
әдістемелік амалын жасау.
ЖОБАЛАУ

Жобалау - техникалық құжаттардың
немесе мағлұматтардың жиынтығы, яғни
өндіріс аумағын жабдықтау. Жобалау
термині жоспар, негізгі мақсат деген
мағынаны білдіреді. Жобалауға:
түсіндірмелі хаттамалар, сызбалар, барлық
жабдықтаудағы шығындар, өнімнің өзіндік
құны туралы мәліметтер, шикізатты
қолдану және өндіріс қалдықтарын жою
мәліметтері, процесті бақылау
әдістемелері, құрылғыны монтаждау және
барлық өндірістік аумақтардың байланысы
кіреді.
ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫННЫҢ
ЖОБАСЫ ДЕГЕНІМІЗ
Принципиалды негіздемелері, есептеулері,
сызбалары, жасауға, даярлауға немесе
қайта жасақталынуға тисіті
құрылымдардың, қондырғылар, машиналар,
аппараттар және т.б. арналған макеттердің
техникалық құжаттарының кешені.
КӘСІПОРЫННЫҢ
ЖОБАЛАУҒА
ТАПСЫРМАСЫ
Кәсіпорынның аты; жобалау үшін негіздеме,
аудан, пункт және құрылыс алаңы; өнімнің
номенклатурасы және оның негізгі түрлері
бойынша толықтай дамуы мен бірінші
кезеңдегі өндірістің қуаты; кәсіпорынның
жұмыс істеу режимі және меңзелінген
мамандандырылуы; кәсіпорынның
құрылысын жүргізу және оны пайдалану
(эксплуатациялау) кезінде шикізатпен,
сумен, жылумен, газбен және электр
энергиясымен қамтамасыз етудің негізгі
көздері; ; бас жобалаушы ұйымның аты; бас
мердігердің құрылыс мекемесінің аты т.с.с.
ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ЖОБАСЫ НЕГІЗГІ
ҮШ БӨЛІМНЕН ҚҰРАЛАДЫ:
1.Халық шаруашылығының белгілі бір немесе аралас
салаларында ғылым мен техниканың ең жаңа жетістіктеріне
негізделінген өнімді даярлауға арналған қондырғылардың
жүйесі секілді өндіріс технологиясы;
2.Тиімді технологиялық үдерісті оның үздіксіз дамуын,
экономды инженерлік құрылыстық шешімдердің
қарапайымдылығы мен әмбебаптығын, жұмысшы
қызметкерлерге еңбектік және тұрмыстық ыңғайлылықпен
жайлылықты, құрылымның кескінің көркемдік-идеялық
сәнділігін және оның бөлек бөлшектерінің әдемілілігін
қамтамасыз ететін көлемдік-жоспарлық шешемдер;
3. Технологиялық үдерісті ұйымдастыруды ең жақсы
шарттармен және оның уақыт өте дамуын қамтамасыз етуді
және құрылыстық өндірістің механизацияланған шарттарына
сай келетін және құрылымдар мен кешендердің көлемдік-
жоспарлық құрылыстарының үйлесімді негізі болатын тиімді
құрылыстық құрылымдармен инженерлік қондырғылар.
ӨНДІРІС АУДАНЫ ТАҢДАЛЫНЫП АЛЫНҒАННАН
КЕЙІН КЕЛЕСІ ФАКТОРЛАРДЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП,
ҚҰРЫЛЫС АЛАҢЫН ТАҢДАУ ЖҰМЫСТАРЫ
ЖҮРГІЗІЛЕДІ:

алаңның көлемінің жеткіліктілігі және оның келешекте кеңейтілу
мүмкіндігі;
жер телімінің конфигурациясының ыңғайлылығы;

жер телімінің және оған іргелес жерлердің алаңдарын ғимараттар

мен көліктік жолдарға арнап осы жерлерде жасалынатын
жұмыстарға жұмсалатын шығынның минималды болуына ықпал
ететін топографиялық шарттары;
құны қымбатқа түсетін жасанды іргелер мен терең фундаменттерді

қолданбай-ақ құрылысты жүргізуді қамтамасыз ететін
қанағаттанарлық деңгейдегі геологиялық және гидрогеологиялық
шарттар;
магистральді байланыс жолдарына (темір жол, су және автокөлік)

тиімді жанасу мүмкіндіктері;
алаңның су көзіне, тастанды суларды шығару жерлеріне, энергия

көздеріне және халық қоныстанған жерлерге қатысты тиімді
орналасуы.
Архитектуралық жоба адамның
ғылыми-негіздемелі құрылымдық
идеясын кеңістікте ұтымды
ұйымдастыруын жүзеге асыруы үшін
болашақ ғимараттың, құрылымның
немесе кешеннің негізі кез-келген
көркемдік әдіс арқылы (макет, сурет,
сызба, фото) материалдық
(құрылыстық-техникалық) және идеялы-
көркемдік (эстетикалық) жүзеге
асырылған құжат болып табылады.
GхP талаптарына сәйкес фармацевтикалық
өндірістің құрылысын жасау кезіндегі жобалық
инжинирингтің жалғасымдылығы, жобаны
пайдалану мен жабдықтарға техникалық
қызмет көрсету үдерісіндегі жобалық жобалық
инжинирингті жүргізудің жалғасымдылығы,
Тиісті практиканың (GxP) халықаралық
стандарттарына сәйкес жобалық инжинирингке
қойылатын жалпы талаптар, Жобалық топтың
ұйымдастырушылық құрылымы, қызметі және
жауапкершілігі фармацевтикалық өндірістің
инновациялық жобасын жасау кезінде
фармацевтикалық кәсіпорынның тәжірибелік
қызметіне енгізілуі мүмкін.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

Основы проектирования химических
производств: Учебник для вузов / Под ред. А.
И. Михайличенко. – М.: ИКЦ «Академкнига»
2010. – 371 с.
2. Технология чистых помещений. Основы
проектирования, испытаний и эксплуатации /
В. Уайт. - Изд-во «Клинрум», 2008.
3. Проектирование чистых помещений. Под
ред. В. Уайта. Пер. с англ. - М.: изд. "Клинрум",
2004. - 360 стр.
http://adilet.zan.kz
http://www.ndda.kz
http://kodeksy.kz
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Ұқсас жұмыстар
Фармациядағы шаруашылық субъектілерге банктік қызмет көрсету
Қазақстандық фармацевтикалық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету
Қазақстанның дәрілік препараттар нарығының жалпы сипаттамасы
Фармацевтикалық көмек түсінігі
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҮЙЕСІ. БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ
Өндірісті ұйымдастыру және жобалау
Кәсіпорын түсінігі, мақсаты және міндеттер Кәсіпорындардың ұйымдастырушылық, құқықтық формалары
Дәрілік заттар айналымы саласындағы қатынастарды мемлекеттік реттеу
Ұйымды басқару негіздері
Мемлекеттік орган мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымының жүйе құрушы элементі ретінде
Пәндер