Мәдениет семиотикасы
Презентация қосу
«Мәдениет
семиотикасы».

Орындаған: Рахметжанов
Тексеруші: Айдынұлы Т.
Жоспар:

1. Мәдениет семиоткасы туралы түсінік,
теорияларын оқыту.
2. Рәміздік мәдениетті әр түрлі тұрғыда
саралау
3. Мәдениет семиотикасы ұғымының
мәнін ашу.
Семиотика туралы түсінік
Семиотика— таңбалық белгілер жүйесі туралы ғылым,
адамзат қоғамына қызмет ететін салалардағы (тіл,
мәдениет, салт-дәстүр, кино т.б.), табиғаттағы (жануарлар
дүниесіндегі коммуникация) немесе адамның өз қызмет-
қабілетіндегі (заттарды көру, есту арқылы қабылдау,
логикалық пайымдау) ақпараттың сақталуы мен
қабылдануына қатысты әр түрлі таңбалық жүйелердің
құрылымы мен қызметінің жалпы мәселелерін зерттейтін
ғылыми пән.
"Таңбалар жайындағы ғылым" ретінде Семиотиканың алғашқы
негізгі ұстанымдары табиғи тілді байкауға байланысты Ч. С. Прис
пен Ф. де Соссюрдің еңбектерінде айтылған. "Семиотика" термині
алғашкы кезде формалды логика-математика саласы үшін
қолданылған, ал оның заттық-мазмұндық жағы Еуропа дәстүрі
бойынша семасиология деп аталған, кейін бұл екі термин синоним
ретінде қолданылатын болды. Семиотиканың көлемді
объектілерінің ішінде неғұрлым ортақ сипат тіл мен көркем
әдебиеттің арасында айқын байкалады. Сол себепті тіл мен
әдебиет Семиотикасы гуманитарлық Семиотика сының өзегі
Тіл мен әдебиет Семиотиканың негізін қалағандар
1920—30 жылдары Прага лингвистикалық мектебі
мен Копенгаген лингвистикалық үйірмесінің өкілдері
(Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон, Л. Ельмслев, В.
Брёндаль т.б.). Семиотика зандылықтары
Семиотикалық жүйелердің негізгі құрылымдық
элементтерінің (фонема, морфема, сөз, сөйлем,
дауыс ырғағы) бір-біріне қарама-қарсы келуі арқылы
анықталады. Ғылыми еңбектерде Семиотиканың үш
денгейде жіктелетіні көрсетілген
«Таңбалар әлемінің өзегінің бірі –
оның әртектілігі», дейді Лотман. –
Уақыт осіндегі циклдік
қозғалыстарда түрлі қосалқы жү­
йелер қатар орналасады. Мәсе­лен,
қазіргі заманда Еуропада әйел­дер
модасының айналым жыл­дамдығы
жылмен өлшенсе, тілдің
фонологиялық құрылымы баяу
өзгеретіні соншалық, тіпті біз оны
өзгермейтін дүние деп қабылдауға
бейім болады екенбіз».
Назарларынызға рақмет!

Ұқсас жұмыстар
Мәдениетті зерттеудің семиотикалық тәсілі
Семиотика қорытындылаушы жүйе
Мәдениеттің белгілер жүйесінің типологиясы
Мәдениет тілі
Мәдениет семиотикасының сипаты
Мәдениет - тарихи құбылыс
Мәдениеттің белгілер әлемі типологиясы
Мәдени код
Икондық таңбалар
Пирс ойлары
Пәндер