Педагогика әдіснамасы
Презентация қосу
Жоғары мектеп педагогикасының
әдіснамасы

Орындаған: Мұқаметжан Мейіржан
Геодезия 1 курс магистранты
Заголовок слайда

1 Әдіснама туралы жалпы түсінік

2 Педагогика әдіснамасы
Жоғары мектеп педагогикасының
3 ғылыми-зерттеу әдістері
Педагогикалық тәжірибені
4 зерттеу әдістері

Әдіснама – әдістер туралы ілім, оларды
зерттеушінің ойлау сипатын, оның танымдық
үдерісінің дамуының жолын анықтаушы
ретінде қарастыру қажет.

Әдіснама:
• ғылыми әдістер туралы теориялық ілім;
• әдіс жөніндегі ғылым негізін педагогикалық зерттеулер
құрайтын неғұрлым жалпы қағидалар мен әдістер жүйесі;
• жаңа педагогикалық білімдерге қол жеткізу тәсілдері
жөніндегі білімдер жүйесі;
• белгілі бір немесе одан басқа теория мен зерттеу
бағдарламасын қабылдауға немесе қабылдамауға ықпал
ететін ереже болып табылады.
Әдіснамалық зерттеу түсінігі

зерттеу
педагогикалық тақырыбын қалай
қызметтің құрастыру
заңдылықтарын керектігін,
және құрастыру мәселелерді
1970 жылдардан жүйесін анықтау шешу жолдарын,
бастап міндеті бар болжамды
қарастырылды арнайы-ғылыми құруды, зерттеу
зерттеулер логикасының
жүргізу үшін қалай болу
бағыт ретінде керектігі туралы
қызмет етеді білімдер
жиынтығы
Біріншісі, философиялық әдіснаманың деңгейлік
Э.Г. Юдин мазмұны, таным ұстанымы мен ғылымның
әдіснамалық категориялық апаратын құраса, сонымен
бірге философиялық білім жүйесі әдіснамалық қызмет
білімдер құрылымын атқарады.
Екінші деңгейде, жалпы ғылыми әдіснама теориялық
төрт деңгейге бөледі: тұжырымдаманы құрып, көптеген ғылыми пәндерге
• философиялық бағыт-бағдар береді.
Үшінші деңгей – нақты ғылыми әдіснама, бұл арнайы
• жалпы ғылыми ғылыми пәннің әдістерін айқындап, зерттеудің
ұстанымдары мен ұйымдастыру жолдарын белгілейді.
• нақты ғылыми Төртінші деңгей – технологиялық әдіснама, зерттеудің
әдістемесі мен техникасын құрайды. Мысалы,
• технологиялық тәжірибелік-эксперимент материалдарын жинақтау,
оларды алғашқы талдау, қорытындылау, ұсыныстар беру,
т.б. жатады. Сонымен, әдіснаманың барлық деңгейлері
бір-бірін толықтырып тұратын жүйені құрастырады.
Педагогика әдіснамасы

Педагогика әдіснамасы кең мағынасында – оның пәнін
зерттеудің жалпы ғылыми және арнаулы әдістері мен
теориясын, ал тар мағынасында – жаңа ғылыми-
педагогикалық ақпараттарды алу, оны талдау мен
түсіндіру әдістері жүйесін қамтитын жаңа педагогикалық
білімдерді алудың тәсілдері туралы жүйе, яғни:
педагогикалық ғылымдағы зерттеу қызметінің
бағыттарын, оның мақсаттары мен құрылымын, сондай-
ақ, жаңа білім алу қағидалары мен әдістерін анықтайтын
жалпы гносеологиялық нұсқаулар жүйесі.
Педагогика әдіснамасының
пәні

Әдіснамашы-ғалым В.Е.Гмурман педагогика әдіснамасының
пәнін нақтылауға ұмтыла отырып, оның пәні ретінде
педагогикалық шынайылықты тану үдерісі мен оның нәтижесі
деп педагогикалық білімдердің жүйесін (жиынтығын) түсіндірді.
М.А. Данилов педагогика әдіснамасының келесідей анықтамасын
ұсынды: «Педагогиканың әдіснамасы педагогикалық қызметті
көрсететін педагогикалық теорияның құрылымы мен
негіздемелері туралы, білімді алу тәсілдері мен әдістері,
қағидалары туралы білім жүйесі болып табылады».
Педагогикалық шынайы
болмысты тану

Педагогикалық шынайы болмысты тану үдерісін зерделегенде
мына сұрақтар қойылып, мәселелер шешіледі:
- зерттеу әдістері, олардың ерекшеліктері мен өзара байланысы
- сапалық және сандық сипаттамалардың арақатынасы
- мазмұндық және құрылымданған әдістердің мазмұны
- ұғымдар мен бейнелердің, ғылыми дәйектер мен
болжамдардың мазмұны
- зерттеудің типтері мен деңгейлері (логикалық және тарихи;
эмпирикалық және теориялық)
- педагогика ғылымының дамуын болжаудың әдіснамалық
мәселелері және басқалар
Жоғары мектеп педагогикасының ғылыми-зерттеу
әдістері

Зерттеу әдісі – күрделі таным сатыларының реті, зерттеудің таным
операцияларының іске асуының белгілі бір тәртібін белгілейтін
әртүрлі әдіс-тәсілдерінің жиынтығынан тұрады.
Теориялық әдіс –талдау, жинақтау, тұжырымдау, салыстыру,
жіктеу, моделдеуге құрылады.
Эмпирикалық әдіс деректер жинау, сұрыпталған айғақтарды ғылыми
жүйеге келтіру. Бұл әдіске бақылау, қажетті құжаттарды зерттеу,
әңгімелесу, сауалнама, сұхбаттасу, т.б. енеді. Жобалық болжамды
тиянақты айқындай түсу үшін эксперименттер қолданылады.
Математикалық әдіс – құбылыстар мен қолданыстағы жүйенің
арақатынасындығы межелік айырымды сандық сапа арқылы
белгілейді. Бұл әдіске регистрациялық тіркеу, шкалалық көрсеткіш,
көлемі мен деңгейіне қарай сапқа түзу, т.б. енеді.
Педагогика саласындағы
зерттеулер

Педагогика саласындағы зерттеулер – бұл білім заңдылықтары,
оның құрылымы мен механизмдері, мазмұны, принциптері
мен технологиясы жөніндегі жаңа мəліметтерді алуға
бағытталған ғылыми ізденіс процесі жəне оның нəтижесі.
Педагогикалық зерттеулердің міндеті- деректер мен
құбылыстарды түсіндіру жəне оларды алдын-ала болжау
Бөлінеді:
іргелі (фундаменталды)
қолданбалы
болжам-жобалау (разработки)
Педагогика саласындағы
зерттеулер

• Іргелі зерттеулер нəтижесінде педагогиканың теориялық жəне
практикалық жетістіктерін қорытушы жалпы тұжырымдамалар
алынады немесе болжам жобалаумен педагогикалық жүйелерді
дамытудың моделдері ұсынылады.

• Қолданбалы зерттеулер – бұл педагогикалық процестің кейбір
тараптарын тереңдей тануға, алуан қырлы педагогикалық қызметтің
заңдылықтарын ашуға бағдарланған істер.
• Болжам жоба – бұрыннан белгілі теориялық көзқарастарға негізделген
нақты ғылыми-практикалық ұсыныстар дұрыстығын дəлелдеп, оларды
практикалық айналымға қосу бағытында істелетін жұмыс.
Педагогикалық зерттеу
бағдарламасы
Педагогикалық зерттеу бағдарламасы екі бөлімнен
тұрады:
тақырып көкейкестілігі негізделеді, проблема
нақтыланады, зерттеу нысаны мен дені, мақсаты
мен міндеттері айқындалады, негізгі ұғымдары
əдіснамалық белгіленеді, зерттеу нысаны бастапқы жүйелі
талдауға салынып, қызметтік болжам жасалады.

зерттеудің стратегиялық жоспары түзіледі,
іс- сонымен бірге ідер алды деректерді жинақтау
мен оларды іріктеудің реті жəне негізгі
əрекеттік(орындау- шаралары жасалады.
процедуралық)
Педагогикалық зерттеу
әдістері
Əдістер көп түрлі де сан қилы, бірақ жүйелестіре келгенде үш топқа ажыралады:
1. педагогикалық тəжірибені зерттеу əдістері, бұл дегеніміз - білім беру процесін
ұйымдастырудың көз алдымызда қалыптасқан тəжірибесін зерттеудің
жолдары. ( бақылау, əңгімелесу, интервью, анкеттеу, оқушылардың жазба,
графикалық жəне шығарма жұмыстарын көзден өткеру, педагогикалық
құжаттармен танысу )
2. теориялық зерттеу əдістері, бұл әдіс педагогикалық құбылыстың кей
тараптарын, белгілерін, ерекшеліктері мен қасиеттерін біліп, қарастыру үшін
қажет. ( талдауды біріктіру (синтез), индуктив жəне дедуктив əдістер)
3. математикалық және статистикалық əдістер, сауалнама, эксперимент жолымен
алынған деректемелерді өңдеу үшін, сондай-ақ зерттеліп жатқан құбылыстар
арасындағы сандық тəуелділіктерді анықтау мақсатында қолданылып,
эксперимент нəтижесін бағалауға, қортындылар сенімділігін арттыруға,
теориялық тұжырымдарды негіздеуге жəрдемдеседі. ( тіркеу (регистрация),
ранжирование (тəртіпке келтіру), өлшемге түсіру (декодирование) )
Қорытынды

Педагогиканың жемісті дами түсуінің басты шарты
– ғалымдар мен педагог-практиктердің бірлікті іс-
əрекеті.
Егер осы теориялық жəне тəжірибелік ізденістер
аталған педагогикалық əдістер жүйесін жете
білумен жүргізілетін болса, соның нəтижесінде
оқу-тəрбие ұйымдастыру жолындағы табыстары
мен жаңалықтары ғылыми тұғырға орнығуы сөзсіз.
Пайдаланылған әдебиеттер

1. А.К.Игибаева, А.Т.Дюсенбаева, Жоғары мектеп педагогикасы. Оқу
құралы
4. Исаева З.А. Подготовка студентов университета к научно-
исследовательской работе по педагогике: Метод. реком. КазГУ им.аль-
Фараби-1996.-25 с.
5. Баширова Ж.Р. Развитие университетского образования в аспекте
подготовки преподавателя высшей школы. Монография. –Алматы: АГУ
им.Абая, 2003. -160 с.
6. Кожахметова К.Ж.,Таубаева Ш.Т.,Джанзакова Ш.И. Методология
общей и этнической педагогики в логика –структурных схемах: учебно-
методическое пособие для студентов учебных заведений, магистрантов,
аспирантов и докторантов в области педагогики. –Алматы, 2005. -174 с.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
ЖОО педагогика ғылымының әдіснамасы мен әдістемесі
Жалпы әдіснама
Глоссари
Педагогика ғылымының әдіснамасы
Оқыту үрдісінің әдіснамалық тұғырлары
Педагогика ғылымының дамуы мен міндеттері
Педагогика мен психологияның әдіснамалық негіздері
Анықтама сөздік. Музыкалық білім беруде педагогиканың психологиямен және философиямен байланыс
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық негіздері
Педагогика ғылымындағы әдіснамалық амал тұғырларының плюрализмі
Пәндер