АГРАРЛЫҚ - ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МИНИСТІРЛІГІ
КеАҚ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
АГРАРЛЫҚ -ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Ветеринарлық медицина және мал шаруаш
институты

Тақырыбы:
Қазақстан Республикасының "Ғылым туралы", Білім
туралы»,
«Қазақстан Республикасының Ғылыми және ғылыми-
техникалық саясатының тұжырымдамасы туралы

Орындаған:ВМ-41топ студенті Сүндетқалиева Г.І
Тексерген: о.Нұржанова Ф.Х
Жоспар:
Қазақстан Республикасының "Ғылым туралы",
« Білім туралы», «Қазақстан Республикасының Ғылыми және
ғылыми-техникалық саясатының тұжырымдамасы туралы»
Заңдары негізінде

-ғылым мақсаттары мен міндеттерін
-ғылым субъектілері мен объектілерін
- ғылым классификациясын көрсету
Ғылыми және ғылыми-техникалық саясаттың
негiзгi қағидаттары,мақсаттары мен мiндеттерi

1) Ғылыми және ғылыми-техникалық саясаттың негiзгi қағидаттары
Республиканың ғылыми және ғылыми-техникалық саясатының аса маңызды
қағидаттары: ғылыми және ғылыми-техникалық дамудың басым бағыттарын
ұлттық мүддеге, елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуының қажеттерiне сәйкес
ынталандыру және мемлекеттiк қолдау; ресурстарды басым ғылыми бағыттарға
шоғырландыру; ғылым мен техника жөнiндегi мемлекеттiк тапсырыстарды
конкурстық негiзде қалыптастыру және орналастыру; ғылыми-техникалық
саясатты қалыптастыру мен iске асыру кезiнде ғылым мен ғылыми-техникалық
қызмет саласындағы мемлекеттiк органдардың ғылыми жұртшылықпен өзара iс-
қимылын демократияландыру және қамтамасыз ету, ғылыми, ғылыми-техникалық
шығармашылықтың еркiндiгiн қамтамасыз ету және ғылыми қызметкерлердiң еңбек
жағдайын жақсарту; ғылымды, өндiрiс пен бiлiмдi ықпалдастыру болуға тиiс;

2) Ғылыми және ғылыми-техникалық саясат
саласындағы негiзгi мiндеттер мен мақсаттары

Ғылыми-техникалық саясаттың негiзгi мақсаты - өмiрдiң
сапасын арттыруға бағытталған зерттеулердi дамыту,
жоғары технологиялы өнiмдердi экспорттауға
бағдарланған, ғылымды қажетсiнетiн, ресурстарды
үнемдейтiн және экологиялық жағынан таза өндiрiстер
әзiрлеу, шикiзатқа бағытталған экономиканы бiртiндеп
технологиялық, ал технологиялықты - интеллектуалдық-
ақпараттық экономикаға ауыстыру және осы мақсат үшiн
жоғары бiлiктi мамандар даярлау болып табылады.
Оларды iске асыру үшiн:
ғылым мен ғылыми-техникалық қызметтi ұйымдастырудың жүйесiн, нормативтiк құқықтық және әдiстемелiк
базаны, соның iшiнде, ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру
саласындағы базаны, оларды конкурстық iрiктеудi және нәтижелердi практикалық игерудi, интеллектуалдық
меншiк құқығын қорғауды және басқаларын жетiлдiрудi;
iргелi зерттеулердi оңтайландыруды; экономиканың базалық салаларының қажеттілiгiн ғылыми-
техникалық қамтамасыз етуге арналған қолданбалы зерттеулердiң бiрiншi кезектегi бағыттылығын;
ғылымды қажетсiнетiн жаңа өндiрiстердi ұйымдастыру "зерттеу - әзiрлеу - өнеркәсiптiк игеру" бiрыңғай
ғылыми-өндiрiстiк циклға көшуге ықпал ететiн инновациялық қызметтi дамыту үшiн қолайлы жағдай
жасауды;
ғылымды қажетсiнетiн өнiмдер шығару жөнiндегі импортты алмастыратын (экспортқа бағдарланған) жаңа
технология әзiрлеуді, меншiктi тәжiрибелi-эксперименттiк және өндiрiстiк-техникалық базаны одан әрi
нығайтуды (қайта жаңарту, техникалық жағынан қайта жарақтандыру) және дамытуды;
қызмет бейiнiн сақтай отырып, ғылыми-техникалық саланың жекелеген объектiлерiн қайта
құрылымдандыруды және жекешелендiрудi;
ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстi ұйымдастыру мен дамыту үшiн инвестиция тартуды, ресурстар үнемдейтiн
және экологиялық жағынан таза технологиялар енгiзудi;
ғылым мен ғылыми-техникалық қызмет саласында шағын және орташа кәсiпкерлiктiң тұрақты дамуын
қамтамасыз етудi, нарықтық инфрақұрылым элементтерiн қалыптастыруды және дамытуды;
зерттеу институттарын, салалық ғылыми-техникалық орталықтарды және жоғары оқу орындарын, оқу
процесi мен ғылыми қызметтi ықпалдастырудың тиiмді тетiгiн әзiрлеудi;
басым бағыттар бойынша кадрлар, соның iшiнде жоғары бiлiктi кадрлар даярлауды, осы негiзде елдiң
интеллектуалдық әлеуетiн сақтауды және дамытуды қамтамасыз етудi;
озық шетелдiк технологияларды отандық жағдайға таңдау мен бейiмдеуге және өнеркәсiпте игеруге елдiң
ғылыми күштерiн тартуды; қазақстандық ғылымды әлемдiк ғылыми-техникалық кеңiстiкке ықпалдастыру
процесiн жеделдету мiндеттерiн шешу қажет.
Ғылым субъектілері мен объектілері:

1. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар
ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері болып табылады.
2. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілеріне шығармашылық еркіндікке,
жосықсыз бәсекелестіктен қорғауға, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметке қатысуға,
оның ішінде мемлекеттік бюджеттен және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым
салынбаған өзге де көздерден қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен
бағдарламалар конкурстарына қатысуға тең құқыққа кепілдік беріледі және олар қамтамасыз етіледі.
Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері ұжымдық пайдаланымдағы ғылыми
зертханалар көрсететін қызметтерді уәкілетті орган айқындаған тәртіппен пайдалануға құқылы.
3. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерінің Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттармен сату немесе сатуға ұсыну құқығын қоса алғанда,
зияткерлік меншік объектілерін пайдалану құқығы бар.
4. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері ұлттық қауіпсіздікке қатер
төндірмеуді қамтамасыз ететін ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асыруға міндетті.
Ғылым классификациясы
Əр ғылыми таным мен білімнің деңгейлері мен типтеріне тоқтаудың алдында ғылымның жіктелуіне
тоқтайық. Қазіргі ғылымның классификациясы:
1) таным əдісі мен пəні бойынша:
a) табиғаттану - табиғат туралы ғылымдар;

b) қоғам туралы білімдер (гуманитарлық пен əлеуметтік ғылымдар);

c) таным мен ойлау туралы (логика, гносеология, диалектика, эпистемология жəне т.б.);

d) техникалық ғылымдар;

e) қазіргі математика - табиғаттану ғылымдарға қатысы жоқ, бірақ олардың ойлауының күрделі
элементтеріне жатады.
2) практикадан «қашықтау» бойынша:

a) фундаменталды, яғни, нақты əлемнің негізгі заңдары мен қағидаларын анықтайды, практикаға

тікелей қатысы жоқ;
b) қолдану - фундаменталды ғылымдармен орнатылған заңдылықтарға негізделіп ғылыми танымның

нəтижелерін тікелей нақты өндірістік пен əлеуметтік-практикалық мақсаттарды шешуге арналады.
3) табиғаттану ғылымдарының негізгі аумақтары бойынша (материя, өмір, адам, Жер, Ғарыш): a)

физика - химиялық физика - химия;
b) биология - ботаника - зоология; c) анатомия - физиология - эволюциялық ілім - тектілік туралы ілім;

d) геология - минералогия - петрография - палеонтология - физикалық география жəне Жер туралы

басқа ғылымдар;
e) астрономия - астрофизика - астрохимия жəне Ғарыш туралы басқа ғылымдар.

4) гуманитарлық ғылымдар өз ішінде де бөлінеді: тарих, археология, экономикалық теория, саясаттану,

мəдениеттану, экономикалық география, əлеуметтану, өнертану жəне т.б

Ұқсас жұмыстар
Ақиқат теориясы қағидалары
Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық өнімін сапасын жақсарту проблемалары
Қазақ ұлттық университеті
Жылу оқшаулау материалдарының әсер ету технологиясы
Азық - түлік тауарларын тану
Тұмшаланған ыдыстағы консервілердегі ақау түлері
«Балықтарды гельминтозооноздарға және басқа да инвазиялық ауруларға тексеріпзерттеу,ВСС және санитариялық сапасын бағалау»
Қылмыстық құқық жайлы
Экологиялық және жер құқығының негіздері
Серпін - 2050 әлеуметтік жобасы бойынша білікті мамандар даярлау мәселесі
Пәндер