ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ
МИНИСТІРЛІГІ
ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
САУДА УНИВЕРСИТЕТІ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ:
«МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР»

Орындаған:2 курс студенті Марден Абылайхан

Тексе
ЖОСПАР:
Маркетингтік ақпарат жүйесі.
Маркетингтік ақпарат жүйесін құраушылар
және оларды жіктеу
Маркетингтік зерттеулер ұғымы, олардың рөлі
және қажеттілігі. Маркетингтік ақпаратты
жүргізу принциптері
Маркетингтік зерттеулер жүргізудің негізгі
бағыттары
МАРКЕТИНГТІК АҚПАРАТ ЖҮЙЕСІ

Маркетингтік ақпарат жүйесі – маркетинг саласында
шешімдер қабылдау үрдісінде қолданылатын ақпаратты
жүйесі, жоспарлы түрде жинақтаудың, талдаудың және
таратудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.
Ол ішкі ақпарат, маркетингтік зерттеулер, ағымдағы сыртқы
ақпаратты өңдеу және талдау секілді салыстырмалы
ерекшеленген төрт жүйеден тұрады. Маркетингтік ақпарат
жүйесі дұрыс қалыптаспаған болса, онда маркетингтің
дұрыс жүзеге асырылуы да екіталай. Сондықтан
шетелдік БАҚ, әсіресе АҚШ, Еуропа БАҚ-ы маркетингтік
ақпарат жүйесіне аса мән береді
МАРКЕТИНГТІК АҚПАРАТ ЖҮЙЕСІН
ҚҰРАУШЫЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖІКТЕУ

Маркетинг бойынша менеджер, фирманың клиенттерін, оның
бәсекелестерін жақсы білуі үшін, маркетингтік зерттеу жүргізуі
қажет. Мысалы, «Проктер энд Гэмбл» типті ірі компаниядағы
маркалы тауар жөніндегі менеджер, жыл сайын үш-төрт
маркетингтік зерттеу жүргізуді тапсырады.
Маркетингтік ақпараттық жүйені жіктеу.
Ф.Котлердің айтуы бойынша маркетингтік ақпараттық жүйенің моделі
төрт құраушыдан тұрады:
- ішкі есептілік жүйесі;
- маркетингтік бақылау, маркетингтік барлау;
- маркетингтік зерттеу;
- маркетингтік ақпаратты талдау жүйесі.
МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР ҰҒЫМЫ, ОЛАРДЫҢ РӨЛІ
ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІЛІГІ. МАРКЕТИНГТІК АҚПАРАТТЫ
ЖҮРГІЗУ ПРИНЦИПТЕРІ

а) ішкі есептілік жүйесі негізгі МАЖ болып табылады.
Ішкі есептілік жүйесі – бұл фирманың ішінде болатын
оқиғалар туралы ағымдағы ақпаратты білдіретін, үнемі
жұмыс істейтін тәсілдер мен ресурстардың жиынтығы.
Кез келген фирмада ағымдағы өткізу көрсеткіштерін,
дайын өнім мен шикізат қорларын, шығындар
сомаларын және қолма-қол ақшаны, дебиторлық және
кредиторлық қарыздарды білдіретін, ішкі есептілік бар
болады. Ішкі есептілік жүйесінің негізгі тағайындалуы
– тұтынушылардың сұраныстарын қанағаттандыру
бойынша фирманың ішкі мүмкіндіктерін қадағалау.
б) маркетингтік бақылау.
Маркетингтік бақылау – бұл маркетингтік
жоспарларды әзірлеу үшін де, түзету үшін де
қажетті, маркетингтің сыртқы ортасындағы
өзгерістер туралы ағымдағы ақпаратты жинау
бойынша тұрақты қызмет
в) маркетингтік зерттеулер жүйесі.
Маркетингтік зерттеу маркетингтік бақылаудан ерекшелігінде әр
түрлі тексерістерді дайындау мен жүргізуді, фирманың алдында
тұрған, нақты маркетингтік міндет бойынша алынған деректерді
талдауды болжайды.
Отандық тәжірибені жалпылап қорытып, маркетингтік зерттеу деп
фирманың алдында тұрған маркетингтік проблеманы шешуге,
міндеттерді қою, маркетингтік ақпаратты алу, оны жоспарлау
мен ұйымдастыру, талдау және нәтижелері туралы есепті ұсыну
процесіне мақсатты бағытталған зерттеуді түсіну керек.
Кез келген маркетингтік зерттеудің соңғы мақсаты нақты
қалыптасқан және перспективада ықтимал шарттар мен
факторларды есепке алып, оңтайлы стратегия мен тактиканы,
фирманың потенциалын есепке алып, рынок субъектісін құру
болып табылады.
г) маркетингтік ақпаратты талдау жүйесі (МАТЖ).
МАТЖ – бұл басшыға сәйкес деректерді түсіндіруге
және оларды өз қызметі үшін жіберу нүктесі
ретінде пайдалануға көмектесетін, шешім
қабылдауды қолдау үшін ақпаратты өңдеу және
талдау мүмкіндігін білдіретін, үнемі жұмыс істейтін
тәсілдердің, әдістер мен ресурстардың жиынтығы.
Маркетингтік ақпаратты талдау жүйесінің негізін
статистикалық банк және модельдер банкі құрайды.
МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР ЖҮРГІЗУДІҢ НЕГІЗГІ
БАҒЫТТАРЫ

Екінші реттік ақпаратты алу көздерін ішкі және сыртқы деп
бөлуге болады. Ішкі көздерге фирманың пайдалар және
шығындар туралы есептері, баланстық есептер,
шотфактуралар, тауарматериалдық құндылықтардың есептік
ведомостері, алдыңғы зерттеулер туралы есептер кіреді.
Сыртқы көздердің құрамында, басты түрде, статистикалық,
анықтамалық, шолу, аналитикалық және болжамдық және
арнайы немесе салалық мәліметтер бар. Жалпы шаруашылық
конъюнктураны зерттеу кезінде - жалпы экономикалық
сипатты басылымдар, ал жеке рыноктар конъюнктурасын
зерделеу кезінде салалық басылымдар зерделенеді, өйткені
олар осы рынок пен шектес рыноктар үшін барлық маңызды
өзгерістер туралы жаймаланған ақпаратты береді
Коммерциялық емес ұйымдардың көпшілігі оларға да
маркетингтік зерттеулер керек екенін байқайды.
Өткізу шығындары шексіз жоғары болмау үшін, ал екінші
жағынан менеджерге ең сәтті шешім қабылдауға
мүмкіндік беретін ақпарат алу үшін,
менеджерлер маркетингтік зерттеу процесімен жақсы
таныс болу керек.
Маркетингтік зерттеу процесі:
Маркетингтік зерттеудің мақсаты кәсіпорынның шығаратын өнімін тұт
ынушылар талаптарына бейімдеу жолымен, тауар өндірушінің бәсеке
лік рынокта (немесе оның сараланымында) бәсекелік ұстанымдарды
иелену мүмкіндіктерін айқындау болып табылады.
Маркетингтік зерттеудің маңызды міндеттері: біріншіден, ол кезде рын
октағы тауарлардың сұранысы мен ұсынысы арасындағы оңтайлы ара
қатыстарға қол жеткізілетін күштерді анықтау және рыноктағы фир
малардың қызметін, олардың ұстанымдарын бағалау болып табылад
ы.
Екіншіден, кәсіпорын өнімінің нақты түрлерінің және зерделенетін рын
октағы кәсіпорынның өзінің бәсекелік ұстанымдарын анықтау және ө
ндірісті оларға нақты рыноктарда өткізуге кепілдік берілген тауарлар
ды шығаруға бағдарлау.
Көптеген маркетингтік зерттеулердің алғашқы деректер
ді жинауды болжайтынын есепке алу керек. Алғашқы
деректерді жинау үшін арнайы жоспарды әзірлеген
жақсы, онда зерттеу әдістерін, зерттеу қаруын, таңда
маны құрастыру жоспарын және аудиториямен байла
ныс тәсілдерін анықтау керек, алғашқы деректерді ж
инаудың төрт негізгі әдісі бар: сұрау, бақылау,
эксперимент және еліктеу.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Қазақстанның сауда жүйесінде маркетингті қолдану ерекшеліктері
Маркетинг және Маркетингтік зерттеулер
МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР
Маркетинг тік зерттеулер
Ақпарат жинау әдістері
Бақылау әдісі
Слайдтарды біріктіру
Кәсіпорынның маркетингтік қызметі
Білім беру ұйымындағы маркетинг
Мейрамхана мейманхана бизнесі маркетингінің ұғымы, мақсаттары мен міндеттері
Пәндер