Ойында бала адамзат
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Педагогика факультеті
Психологиялық-педагогикалық және арнайы білім беру кафедрасы кафедрасы

№4 ОМӨЖ
Ойын технологиясы

Орындаған: 7М01101 – педагогика және психология
мамандығының 2 курс магистранты Жұбаныш
Аружан
Тексерген: п.ғ.к., доцент Тогайбаева А.К.
Жоспары
1.Ойын туралы ұғым.Ойын технологиясы

2.Ойын түрлері мен рөлі

3. Ойын технологиясының зерттелуі мен тиімділігі
Текст
«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып,
оның шығармашылық қабілетін дамытады
ойынсыз ақыл- ойдың қалыптасуы мүмкін емес».
В.А. Сухомлинский
Ойын технологиясы
дегеніміз – педагогикалық
жұмысты ойын түрінде
ұйымдастырудың әдістері мен
тәсілдерінің жиыны.

Ойын - оқу үрдісіндегі
оқытудың формасы, әрі әдісі
ретінде дербес дидактикалық
категория.
Ойын
технологиясы
Қызығушылықты Ұлттық ойын салт-
дамытып, дәстүрді білуге
Дұрыс сөйлеу
қалыптастырады тәрбиелейді
дағдыларын
қалыптастыру

Ойын сабақтың
басында – өткен
сабақты еске түсіреді.

Сабақтың ортасында – көңіл-күйін
сергітеді, ерік-жігерін дамытады,
сабаққа ынтасын арттырады.

Сабақтың соңында – тақырыпты бекіту, сабақта алған
білімді жинақтау мақсатын көздейді.
ОЙЫН

Сабақта ұтымды пайдаланса

НӘТИЖЕ
Пәнге қызығушылық
артады,сөздік қоры
молайғанына көз
жетеді.
Ойнаушының өзіне таңдаған рөлдері;

Сол рөлдерді іске асыру құралы ретіндегі ойын элементтері;
құрылымына:
ойын құрылымына:

Нәрселердің ойындық қолданылуы, яғни шынайы нәрселердің шартты түрде не ойын түріне
ауыстырылуы;

Ойнаушылар арасындағы шынайы қарым-қатынастар;
ретінде ойын

Сюжет (мазмұн) – ойын барысында шартты түрде алынатын шындық саласы.
Үрдіс ретінде

Тек қана нәтижесінен ғана емес, әрекет үрдісінің өзінен де ләззат алу үшін баланың
тілегімен ғана қабылданатын, еркін дамытушы әрекет (әрекеттік (процедуралық) ләззат)

Елеулі мөлшерде суырып салмалық, шығармашылық, осы әрекеттің белсенді сипаты
Үрдіс

(«шығармашылық аясы»).

Әрекеттің эмоцияналды көтеріңкілігі, бәсекелестік, жарыс («эмоционалдық қуат»).

Ойын мазмұнын, оның дамуын логикалық және мерзімдік, уақыт тұрғысынан бейнелейтін
тікелей және жаңа ережелердің болуы.
Баланың танымдық
белсенділігін,
интеллектісін
дамытатын
ойындардың бірнеше
тобы бар Олар
Ойындар ерекшеліктеріне қарай мына топтпрға
бөлінеді:

а/
оқыту,жаттығу,бақыла б/ таным,тәрбие,даму:
у және қорытындылау;

г/
в/ еске
коммуникативтік,таным
алу,өнімділік,шығармаш
әдісі,кәсіпке бағдарлау
ылық;
және т.б.
Ойындық әрекет бағдарламасын зерттеген ғалымдар пікірінше ойын
педагогикалық мәдениет феномені ретінде төмендегідей қызметтерді
атқарады:

Ұлтаралық қатынас Ойынның
Ойында бала «адамзат
Әлеуметтендіру құралы қызметі. тәжірибесі аясында» өзін-өзі қатысымдық
қызметі. Өйткені, Себебі, ойын – балаға көрсету қызметін көрсетеді. қызметін – балаға
ойын – баланы күшті жалпы адамзаттық
Өйткені, ойын бір жағынан шынайы күрделі
баланың практикада өмірлік
қоғамдық қатынастар құндылықтарды, адамдық қатысым
нақты қиындықтарды жою
жүйесіне енгізу және түрлі ұлт өкілдерінің жобасын тексеруге және аясына енуге
оған мәдениет мәдениетін игеруге құруға мүмкіндік берсе, екінші мүмкіндік беретін
байлығын игерту жағынан тәжірибесінің олқы дерегі айқын
мүмкіндік туғызады тұстарын айқындауға
құралы. мүмкіндік береді
көрсетеді.

Ойынның диагностикалық
қызметі педагогқа Ойынның емдік қызметі Ойынның түзеу қызметі деп
баланың әр қырынан: – баланың қарым- – баланың тұлғалық Ойынның
интеллектуалдық, қатынаста, оқуда, мінез- құрылымының дамытушылық
шығармашылық, құлқында туындайтын көрсеткішіне жағымды қызметі, оның ең
эмоционалдық және т.б. әр түрлі қиындықтарды өзгерістер, толықтырулар маңызды
көрінуін жеңу құралы ретінде енгізу түсініледі. Ойын
қолданылуымен қызметтерінің бірі.
диагностикалауға әрекетінде бұл үрдіс басқа
мүмкіндік береді. түсініледі. кездегіден гөрі неғұрлым
жұмсақ өтеді.
Н. Крупская

«Бала жас болғандықтан ғана
ойнамайды, балалықтың өзі
оған ойнау үшін, яғни жат-
тығу арқылы өмірде қажетті
дағдыларды игеру үшін бе-
рілген»,- деген пікір айтады.
В. В. Николина жүргізген зерттеу нәтижелері негізінде
ойын технологиясының бірнеше компонент-
терін бөліп көрсетті, мәселен:

- мотивациялық;

- бағдарлаушылық;

- мақсаттылық;

- мазмұндық-тәсілдік;

- бағалаушылық

- құндылық-еріктік;
1. Мотивациялық компонент
балалардың іс-әрекеттің маз-
мұнына, үрдіске деген қаты-
насымен байланысты олар-
дың ойынға қатысу мотивін,
қызығушылығы мен қажет-
тілігін көрсетеді.
2.Бағдарлаушылық
компонент балалардың
оқу-танымдық іс-
әрекеттің,
адамгершіліктің,құндылы
қтың мақсатын түсініп,
қабылдауымен
3. Мазмұндық-тәсілдік
байланысты болып келеді.
компонент күнделікті
балабақшадағы оқытылатын
оқу мате- риалының
мазмұнын
меңгеруін,сонымен қатар,
олардың өздерінде бұрыннан
бар білімді және іс-әрекет
тәсілдерін тірекете білу
қабілетін көрсетеді. .
5.
Бағалаушылы
қ компонент
4. Құндылық-
ойын
еріктік
нәтижесінің
компонент
ойынның
танымдық
мақсатымен
белсенділіктің
үйлесіп келуін
нақты
қамтамасыз
мақсатқа
етеді. Яғни,
бағытталуын
баланың
қамтамасыз
танымдық іс-
ете отырып,
әрекет
зейінді
барысында
шоғырландыр
тиісті
ады және
ақпараттарды
ойынға
(білім,
эмоциялық өң
іскерлік,
береді.;
дағды) жүйелі
меңгеруі
жатады.
Белгілі педагог ғалым Г.К.Селевко педагогикалық ойындарды
төмендегідей жіктейді:

Әрекет
саласына дене; интеллектуалдық; еңбек; әлеуметтік; психологиялық;
қарай:

Педагогикалық білімділік, тренингтік, бақылаушылық, қорытындылау;
үрдіс сипатына танымдық, тәрбиелік, дамытушылық; қатысымдық,
қарай: диагностикалық, кәсіптік бағдарлық, психотхникалық.

Ойын пәндік; сюжеттік; рөлдік; іскерлік; иммитациялық;
әдістемесіне драмалық;
қарай:
математикалық, химиялық, биологиялық, физикалық,
экологиялық; музыкалық, театрлық, әдеби; еңбек,
Пәндік саласына техникалық, өндірістік; дене шынықтыру, спорттық,
қарай: әскери-қолданбалы, туристік, халықтық; қоғамтану,
басқарушылық, экономикалық, коммерциялық
нәрселік-нәрсесіз; үстел үстінде, бөлмеде, көшеде
Ойнау ойналатын, жергілікті; компьютерлік, теледидарлық, ОТҚ;
ортасына техникалық қозғалыс құралдарымен ойналатын ойындар
қарай: деп жіктеледі
Жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін ойын
түрлері арқылы дамытудың негізігі мақсаттары
төмендегідей:

оқытушылық –
тәрбиелік – ойын дамытушылық –
оқытудың
барысында бітірушінің
белгілі бір деңгейін барабар әлеуметтік өзін –
дүниеге эмоциялық –
қамтама- өзі бағалауын
құндылық-
сыз ету,өтілген қалыптастыру
тық қарым –
материалды үшін жалпы адамзаттық
қатынасын қабілеттерін дамыту.
қорыту және
қалыптастыру;
бекіту;
Ойын – қызмет ретінде төмендегі
жағдайларда қолданылады:

Жеке Кең көлемді
технология технология
ретінде бөлігі ретінде

Оқу пәнінің Сыныптан тыс
бөлімін,тақырыбы
н ұғып меңгеру жұмыстар
үшін; технологиясы
Қорытынды
Қорыта келе, білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің
үздіксіз үрдісі болса, қазіргі кездегі білім беру – оқушының
пікірін бағалау, оқушыны тыңдай білу. Ұстаз бен
шәкірттің бірлесе жасаған еңбегінің нәтижесі – сапалы
білім болып табылады. Белгілі педагог В.А.
Сухомлинский айтқандай: «Ойынсыз, музыкасыз,
ертегісіз, шығармашылықсыз, фонтазиясыз толық
мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды!». Ендеше, баланы
ойынға қатыстырып үйрету арқылы ойыны қайсы,
үйретуі қайсы екенін балалар айырмастай, сезбестей
етіп сабақ өткізген ұтымды.
Пайдаланылған әдебиеттер

Тілдерді оқыту үрдісінде инновациялық технологияларды
қолдану. Алматы 2010ж

Бастауыш мектеп, №3, 2003, А.Әбішева «Ойын
элементтерін пайдаланудың педагогикалық
ерекшеліктері»,

Интернет желісі

Ұқсас жұмыстар
Балалардың дәрігер мамандығы жайлы білімдерін кеңейту
Ақыл-ойында кемістігі бар балалардың ата-аналарына психологиялық-педагогикалық көмек ерекшеліктері
Мектеп жасына дейінгі балалардың дамуындағы ойынның психологиялық - педагогикалық ерекшелігі
Балалар ойынының жіктелуі
ІС - ӘРЕКЕТ
Қара топырақтың структурасы
БАЛА БІЗДІҢ БОЛАШАҒЫМЫЗ
СӨЖ
Дидыктикалық ойындар
Ойын терапия: негізгі түсініктері, мақсаттары, процедуралары
Пәндер