Еңбектің психологиялық қатынасындағы оқыту аспектерін, еңбек әрекеті процесінің бір қыры
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Педагогика факультеті
Психологиялық-педагогикалық және арнайы білім беру кафедрасы кафедрасы

№5 ОМӨЖ
А.Н.Леонтьевтің іс-әрекеттік
теориясының әдіснамалық негіздері
мен негізгі теориялық тұжырымдары

Орындаған: 7М01101 – педагогика және психология
мамандығының 2 курс магистранты Жұбаныш
Аружан
Тексерген: п.ғ.к., доцент Тогайбаева А.К.
Жоспары
1. Іс-әрекет психологиясы туралы түсінік

2. Іс-әрекет түрлері мен құрылымы

3. А.Н. Леонтьевтің теориясы
- еңбек - оқу

Жалпылай
қарастыратын
болсақ, іс-әрекеттің
негізгі 4 түрі бар.
Олар:

- қарым-қатынас
- ойын
Еңбек әрекетінің мәні – өнім
(материалды не рухани) өндіруде Оқу әрекеті – тұлғаның
нәтижеге жету.Бұл еңбек өндірісі жалпымен қабылданған білім,
әлеуметтік негізделген, саналы дағды, іскерлікті арнаулы
аңғарылған, ал нәтижесі – алдын ұйымдасқан, белсенді түрде
ала болжанған, жоспарланған. игеруі. Бұл мұғалім мен оқушы
Еңбектің психологиялық қатынасындағы оқыту
аспектерін, еңбек әрекеті процесінің бір қыры. Бұл өз-
жағдайындағы психиканы мақсат- өзін өзгертуге бағытталған
бағдарлы түрде психологияның оқушы әрекеті, яғни оның пәні
арнаулы саласы – еңбек – оқу әрекетінің субъектісі
психологиясы қарастырады.

Әрекет ретіндегі қарым-
қатынасқа екі қасиет тән.
Ойын әрекетінде шынайы Біріншіден, қарым-қатынас пәні
өмірді белгілер арқылы келесі адам болады, субъект не
бейнелеу, үлгі ету адамдар тобы. Екіншіден, бұл
атқарылатыны белгілі. әрекет үш аспектіні
біріктіретін кешен: перцепция
Сонымен қатар, ойынның (қарым-қатынасқа
түрткісі әрекет нәтижесі қатысушылардың бірін-бірі
емес, қолданылуы мен қабылдауы), коммуникация
әрекет ету процесі болады. (әңгімесушілер арасындағы
ақпарат алмасу) және
интеракция (әрекеттесу).
Іс-әрекет құрылымы
Іс-әрекет үш қырлы анықталады, яғни бір
уақытта үш кеңістікте іске асырылып, көрініс
береді, ол:

тұлға (іс-әрекет
объект (іс-әрекет пәні)
субъекті),

ішкі праксис (түрліше
белсенді процесстер)
А.Н. Леонтьев

А.Н. Леонтьевтің іс-әрекет теориясында
көрсетілгендей «іс-әрекет пен әрекет
арасында ерекше бір қатынас бар. Іс-
әрекет түрткісі жылжи отырып әрекет
затына (мақсатына) айналуы мүмкін.
Нәтижесінде әрекет іс-әрекетке
айналады... Дәл осы жолмен жаңа іс-
әрекеттер туындайды, шындыққа деген
жаңа қатынастар пайда болады».
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

1.Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект: исследования
феномена // Вопр. психол. -2006.№ 3.С. 78-86.
2.Гарскова Г.Г. Введение понятия «эмоциональный
интеллект» в психологическую теорию // Тез. науч.-практ.
конф.
3.«Ананьевские чтения». – СПб.: Изд-во СПб. ун-та. 1999. – С.
25-26.

Ұқсас жұмыстар
Педагогтың кәсіби біліктілігі
Бастауыш мұғалімі қандай болуы керек?
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАС
Оқыту процесі Тәрбие процесі
Психологияны оқыту әдістемесі оқу пәні ретінде
ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУ ПСИХОЛОГИЯСЫ
МҰҒАЛІМНІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫ
Психикалық дамуында ауытқуы бар балалар
Мәдениеттану тарихы
Педагогикалық қарым - қатынас психологиясы
Пәндер