Прокурорлық қадағалау актілерініңміндеттілігі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыбы:Прокуратура
органдарының құқықтық
актілері

Орындаған:Жусип Жанәділ
Жоспар:
1.ҚР Прокуратурасы туралы
2.Прокурорлық қадағалау актілерініңміндеттілігі
3.Прокуратураның ұйымдық құрылымы
4.Прокуратура кадрлары
5.Прокуратураның құқықтық актілері
Қорытынды:
Қолданылған әдебиеттер:
Қазақстан Республикасының прокуратурасы — Қазақстан Республикасының
аумағындағы заңдардың, Қазақстан Республикасы Президенті
жарлықтаҚазақстан Республикасының прокуратурасы —
ҚазақстанРеспубликасының аумағындағы заңдардың, ҚазақстанРеспубликасы
Президенті жарлықтарының және өзге денормативтік-құқықтық актілердің
дәлме-дәл және біркелкіқолданылуын, жедел-іздестіру қызметінің, анықтау мен
тергеудің,әкімшілік және атқару-орындаушылық іс жүргізудің
заңдылығынжоғарыдан қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік
орган.Прокуратура органдары төменгі прокурорларды жоғары
тұрғанпрокурорларға қатаң бағындыратын бірыңғайорталықтандырылған
жүйені құрайды. ҚазақстанРеспубликасының Бас прокуратурасын Парламент
сенатыныңкелісімімен қызметке бес жыл мерзімге Президенттағайындайтын Бас
прокурор басқарады. Бас прокурордыңұсынуы бойынша Қазақстан
Республикасының Президентітағайындайтын бірінші орынбасары және
орынбасарларыболады.
Прокурорлық қадағалаудың актілері - бүл өкілеттіліктерін іскеасыру тәртібінде тек
қана прокурорлардың ентізетін өзгешеқұқықтық актілері. Бәрімізге белгілі,
прокурор қадағалауды іскеасыратын мемлекеттік тұлға ретінде әкімшілік билікті
иеленбейді,яғни заңдардың орындалуына қадағалауды ол іске
асыратыноргандарға өкім беруте құқықсыз. Осыған байланысты заңсызқұкықтық
аістілерді тікелей өзі бұзуға, заң бұзушылықты қалпынакелтіруте, кінәлі
адамдарды әкімшілік немесе өзге дежауаптылыққа тартуға құқығы жоқ.
Прокурорлық қадағалауактілеріне сәйкес прокурор заң бұзушылықты жою және
кінәліадамдарды жауаптылыққа тарту туралы талаптармен құзыреттіоргандарға
өтініш жасай алады.Анықтау және алдын ала тергеу органдарында
заңдардыңорындалуына қадағалауды іске асыру кезінде прокурорларентізген
актілер кейбір өзгешеліктерімен ерекшеленеді.Ұсынымдарды қоспағанда, осы
актілер анықтау және алдын алатергеу органдарын белгілі әрекеттерді атқаруға
міндеттейтінтарату сипатына ие болады.
Прокурорлық қадағалау актілері - белгіліфактілерге
(заң бұзушылық) байланысты өзгеоргандарға және
лауазымды адамдарғаарналған жеке актілер.
Прокурорлық қадағалауактісі басқа органның,
лауазымды адамныңбелгіленген заң түрінде ол
арқылы реттелуін:оны қарауға, тиісті шаралар
қолдануға және оныентізген прокурорға
хабарлауды міндеттейді.Прокурорлық қадағалау
актілерін дұрыс жасау,заңда бекітілтен
прокурорлардың өкілеттіліктерінжәне олардың
нетізті талаптарын дел әрі толықкөрсету -
заңдардың орындалуына қадағалаудыңәрекет
етуінің бөлінбес шарттары.
Прокуратура органдары жүйесінің ұйымдық құрылымы аумықтық-аймақтықпринцип
бойынша түзілген. Әрбір әкімшілік-аумақтық бөліністепрокуратураның ауданнан бастап
барлық тиісті тармақтары бар. Бұғанқоса, мамандандырылған прокуратуралар болады-
көлік, табиғат қорғауарнайы объектілері прокуратуралары. Олар аудандық
прокуратуралардыңқұқықтарына орай әрекет етеді және өз қызметтерінде тиісті
облыстықпрокуратураға бағынады.Мамандандырылған прокуратураларға сондай-ақ
түзілісі армиядақабылданған ұйымдар құрылымына сәйкес келетін әскери
прокуратураларда жатады.Прокуратура жүйесіндегі ең жоғарғы орган - Бас
прокуратура. ОныПарламент Сенатының келісімімен бес жыл мерзімге
Президенттағайындайтын Бас прокурор басқарады.Орталық аппарат Бас прокурордың
ұсынымы бойынша Президентқызметке тағайындайтын және жұмыстан босататын
бірінші орынбасардан,3-4 орынбасардан, сондай ақ секретариаттан, басқармалардан
жәнебөлімдерден тұрады.
Прокуратура органдарының қызметкерлігіне денсаулығына қарайжұмыс істеуге
жарамды, жоғары білімі бар азаматтар қабылдануымүмкін. Бұрын сотталған, мемлекеттік
қызметтен қуылған прокуратурақызметкерлері, құқық қорғау органы, әділет
министрлігіндегіқызметкерлер прокуратура органында жұмыс істей алмайды.Әскери
прокурорлар, бұған қоса, әскери қызметшілер болуы керек.Облыстардың және оларға
теңестірілген прокурорлардың, аудандыққалалық және оларға теңестірілген
прокурорлардың прокурорлығынажасы 25-ке толған, прокуратура органдарында кем
дегенде үш жылеңбек өтілімі бар адамдар тағайындалады. Прокуратура
органдарыныңқызметкерлері үш жылда бір рет аттестациядан өткізіледі.
ҚазақстанРеспубликасының прокуратура органдарына бірінші рет қызметкеалынып
отырған адамдар ант қабылдайды. Прокурорлыққызметкерлерді аттестациялау олардың
істеп отырған қызметінелайықтылығын немесе сәйкес келмейтіндігін анықтауға, сондай-
аққызметін жоғарылату, кезекті дәрежелік шен беру жөнінде шешімқабылдауға
мүмкіндік береді. Прокуратура органдарыныңқызметкерлері мемлекеттік билік өкілдері
болып табылады жәнемемлекеттің қорғауында болады. Олардың:1.ату құралдарын және
оқ-дәрілерді алуға, алып жүруге және сақтауға;2.Республиканың Бас прокуроры
белгілеген тәртіп бойынша қорғануғақажет болған және өте мәжбүр болған жағдайда
Прокуратура өз қызметінің барысында атқарылуы міндетті түрлі
актілердіқабылдайды. Бұлар — наразылық қаулылар, тапсырмалар,
арыздар,санкциялар, нұсқаулар, ұсыныстар, заңды түсіндірме түріндегі
прокурордыңқадағалау актілері.Наразылық — оны прокурор мемлекеттік
органдар мен лауазым иелерініңКонституцияға, Республика Президентінің
заңдары мен актілеріне қайшыкелетін шешімдер мен әрекеттеріне
байланысты шығарады.Қаулы — прокурор заңды бұзу сипатына
байланысты қылмыстық іс қозғау,тәртіптік іс жүргізу, әкімшілік құқық
бұзушылық туралы іс жүргізу жөніндегіқаулы шығарады.Тапсырма—
заңның бұзылғандығы айқын және оны тез арада түзетпесе
олмемлекеттің, кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың
немесеазаматтардың құқықтары мен заңды мүдделеріне зиян келтіруі
мүмкін болғанжағдайда беріледі.Арыз — прокурор заңнамаға сәйкес
мемлекеттің, заңды және жекетұлғалардың бұзылған құқықтары мен
мүдделерін қалпына келтіру үшін сотқаталап-арызбен шағымдануға
құқылы.Санкция — прокурордың тергеушінің іс-жүргізу әрекетіне берген
Нұсқау. Прокурор жедел іздестіру шараларын жүзеге
асыратынорганның қылмыстық іс қозғауына және қарауына
байланыстыанықтау және тергеу органдарына нұсқау береді, ол
басқажағдайларда заңнамада белгіленген шарттарға
байланыстыберіледі.Ұсыныс. Прокурор өз құзыретінің шегінде заң
бұзушылықты жою,қылмыс және өзге де құқық бұзушылық жасауға
итермелегенсебептер мен жағдайларды болдырмау жөнінде
белгіленгензаңға сәйкес осы құқық берілген адамдарды
қолсұғылмаушылыққұқығынан айыру мәселесі жөнінде ұсыныс
жасайды.Заңды түсіндіру. Заңдарды білмеу немесе дұрыс
түсінбеуоргандардың немесе лауазым иелерінің не азаматтардың
дұрысқолданбауына әкеліп соқтыруы мүмкін деп ойлауға
жеткіліктінегіз бар жағдайда прокурор заңның мазмұным, ал қажет
болғанжағдайда заңды бұзғаны үшін онда қандай
Қолданылған әдебиеттер

1. https://ppt-online.org/165174
2. Төлеуғалиев Ғ. ҚР Азаматтық құқығы. Оқу құралы. Алматы 2001 ж.
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі /ерекше бөлім/, 1
шілде 1999 ж.

Ұқсас жұмыстар
Сотта мемлекеттің мүддесін қорғау
Қазақстан Республикасының прокуратурасы
Есірткі және денсаулық
СОТ ТӨРЕЛІГІНДЕГІ ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУДЫҢ РӨЛІ
Құқық қорғау қызметінің мақсаты
Прокуратураның ұйымдық құрылымы
Прокуратура органдары қызметінің мазмұны және негізгі бағыттары
Ішкі істер Прокуратура органдары Құқық қорғау органдарына жататындар
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ҚҰҚЫҒЫ
Құқық қорғау органдары
Пәндер