Онтология мен метафизика
Презентация қосу
«Тұран Астана» университеті

Болмыс. Онтология мен
метафизика

Орындаған: Қанатбеков Бексұлтан ИС 19-1
ЖОСПАР
Онтологияның негізгі ұғымдары мен
принциптері.
Онтологияның негізгі типтері. Болмыс
және биболмыс мәселесі.
М.Хайдеггердің адам болмысының
заттар дүниесіне жинақталуы мәселесі.
Адам болмысының экзистенциялары.
Қорқыныш, қасірет шегу, бақытсыздық
феномені. (А. Шопенгауэр).
Болмыс – санадан тыс,
тәуелсіз объективті әлем,
материяның тіршілік етуін
білдіретін философиялық
ұғым.
ОНТОЛОГИЯ
Бұл термин
(грекше on, ontos - болмыс, философия тарихында
logos - ілім) ХҮІІ ғ. бастап қолданылады.

Болмыс мәселесі – Бірақ жалпы болмыстың
діни иллюзиялардан және ол туралы
бас тартқан философиялық ойлардың
философиялық қалыптасуы
рефлексиялардың бірі.
өте ерте кезеңнен басталады.
“Онтология” терминін енгізген

Р. Гоклениус И. Клауберг
(“Философиялық лексикон”, (“Онтософия”,
1613) 1656)

Практикалық қолданыста
ұғымды негіздеген Христиан Вольф.
Шығыстық мәдениетте
болмыс мәселесі
шынайылық пен
өткіншіліктің баламасы
ретінде Үнділердің
«Ригведа» гимндерінде
талданады.
Әлем мен адам
тұрақтылығының кепілі -
универсалды, толыққанды,
абсолюттік ақыл-ой.
Абсолюттік ақыл-ой -
абсолюттік болмыстың
бейнесі.
Болмыс сезім мен ақыл-ой арқылы
қабылданбайтын, аскеттік мәнге ие - Брахман.
Брахман – жалғыз, мәңгілік, ол бір мезетте мәнді де
мәнсіз, мәңгілік әрі шексіз, өлшенбейді өлмейді,
бұзылмайды әрі жоғалмайды, ол бүтін әрі тұтас.
Антик мәдениетінде болмыс адам мен әлемнің
ара қатынасын,
әлемдегі адамның орнын іздеуден бастау
алып,
адамның ақыл-ойына тәуелді нақты әрі
шынайы болмыс болып қалыптасты.

Парменид: “нағыз болмыс – ақыл-
оймен игерілетін, бүтін, тұтас және
әрқашан бар”.
Парменид
(540/539)
Левкипп пен Демокрит
болмыс ұғымы ретінде
атомды ұсынды.
Олар әлемді «болмыс»
және «биболмыс» деп
екіге бөлді: “болмыс” -
өздеріне тең атомдар
болса,
“биболмыс” – бос
кеңістік деп атады.
Платон “идеалдық әлем”
болмысы ойын ұсынып,
болмыс парадигмасының екі
жағын ашты:

“Феноменалды болмыс”
- пайымдау арқылы жетуге
болатын көрінетін деректі
болмыс;

“Метафеноменалды болмыс”
- көрінбейтін, түсінілмейтін,
дерексіз болмыс.
Аристотель: “метафизика - ойдың эмпирикалық
әлем шеңберінен шығып, метаэмпирикалық
нақтылыққа жетуге ұмтылуы”.

Ол милеттіктерден Платонға дейінгі
философиялық ой дамуы бағытын түйіндей
отырып, метафизиканың 4 анықтамасын
берді:

1. Бастапқы немесе жоғарғы бастаулар себебін
зерттеу;
2. Болмысты тану;
3. Субстанция туралы білім;
4. Құдай туралы білім.
Метафизика – бастапқы
себептер туралы білім:
Формалды;
Материалды;
Әрекеттік;
Финалдық.
Болмыс

акт және
категория акциденция ақиқат
потенция

метафизикалық логикалық
зерттеу зерттеу
Плотин
бойынша:
Тұтастық – болмыс пен интеллектен
жоғарғы тұрған материалдық
емес шексіздік.
Ол – барлығының бастауы және
потенциалдық формадағы
барлық мәнділіктің жоғары
концентрациясы.

Плотин Нусты, яғни әлемдік рухты құрайтын
«меон» ретінде көрсетеді.
Гегельге дейін болмыс тұрақты субстанция, абстрактылы
жалпылық және тұлғасыз каузалдық
ретінде пайымдалды.

Гегель болса болмысты тарихи қозғалысты
жүзеге асыратын субъект-субстанция
деп тұжырымдап, оған аластатылған
күйдің субъекті және формалдық
түзілімдердің сыртқа айналған
шынайы субъекті –
Абсолюттік идея деп анықтама берді.
Болмыс мәселесі:
Антик философиясында
космоцентристік;
Ортағасырда теоцентристік;
Жаңа дәуірде ғылыми
сипатқа ие болды.
Гегельше - болмыс
формаларын жіктеп сапа,
сан, өлшем формаларына
бөлді.
Батыстық өркениеттің кеңістіктік-уақыттық
өсуі адамзаттың белсенді әрекеті
шекарасын кеңейту қажеттілігін барған
сайын алға тарта отырып, табиғи және
әлеуметтік әлем туралы идеяларды
негіздейтін жаратылыстанымдық-
ғылыми және философиялық
концепцияларды дүниеге әкелді.

Субстанция – абсолюттік бастауды,
түпнегізді бейнелеу үшін қолданылатын
ұғым.
БЕНЕДИКТ СПИНОЗА:

«Мен, субстанцияны
өзімен-өзі өмір сүретін,
яғни басқа нәрседен түзілетіндей
өзге затпен салыстыруға
келмейтін нәрсе деп түсінемін»
Француз және ағылшын
философтары әлемде
адам өмір сүруінің қажетті
шарты “табиғат” , ал
табиғаттың онтологиялық
негізі субстанцияның
алуан түрлі көріністерінің
бірі ретіндегі материя деп
тұжырымдады.
Маркс бойынша:
қоғамдық болмыс –
қоғамның материалды
өмірі, әлеуметтік өмірдің
онтологиясы.
Философ В.П.Тугариновтың
пікірінше:
БОЛМЫС–
органикалық емес құрамдастардың
өмір сүруі болып табылатын
“органикалық емес” әлем,
“органикалық” әлем - өмір түрінде,
ал қоғам - өмір қамының
нақты процесі ретінде
К Ө Р І Н Е Д І.
Болмыс
түрлері

Заттар
Мен
Адам Рухани Әлеуметтік
Табиғи
болмысы болмыс болмыс
Процестер
болмысы
Мартин Хайдеггер: «Болмыс мәселесі
кім үшін маңызды және оның қандай
мәні бар?» деген сұрақ қойып, болмысты
талдауда ғылыми танымға айрықша мән
береді.

Ол адам болмысын «осы-болмыс» деп
атап, осы болмыстың болмысы
онтологиялық мәселе, осы болмыс
әрқашан әлемдегі болмыс, ал әлем
«болмыс ішінде де» және «болмысқа
қарай» өлшемдерімен беріледі.
Осылайша ол «адам өзінің көретін бүкіл
нәрселерін ненің арқасында көре
алады» деп ой толғайды.
«Осы-болмыс»
Постмодернизм бағыты болмыстың жаңа
ережесін дайындау категориялық тіл мен
интеллектуалдық әрекеттің жаңа
стратегиясын қалыптастырудағы негізгі
міндеттер деп санады.
Олар классикалық философияның негізгі
жағдайларын сынаудан бастап, идеалдар
мен құндылықтар иереархиясының
абсолюттігін қамтамасыз ететін
тұрақтылықтың абсолютті кепілі ретіндегі
ақыл-ойдың билігін сынаумен
жалғастырды.
Әлемге деген постмодернистік көзқарас
антропоцентризм, еуропоцентризм,
логоцентризм, этноцентризм сынды
көптеген центризмдерді орнату арқылы
еуропалық әлемнің болмыс
стратегиясының жарамсыздығын
дәлелдеді.
Постмодерн тұрақсыздық, өзгермелілік,
ағымдылық мойындалатын әлем
үлгілері өміріндегі эклектизмді
насихатады.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА

РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
МЕТАФИЗИКА ОНТОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ ТАРИХЫ
ФИЛОСОФИЯ ТАРИХЫ. ПӘН ФИЛОСОФИЯ
Философия пәні, әдістері және қызметтері
Ежелгі заман философиясы
ПОСТМОДЕРНИЗМ ЖӘНЕ БОЛМЫСТЫҢ ЖАНА
Материалдық болмыс
ФИЛОСОФИЯ ТАҚЫРЫП
ФИЛОСОФИЯ ТАҚЫРЫП. ФИЛОСОФИЯ ПӘНІ
Философия дүниегекөзқарастың тарихи түрі
Пәндер