Әдістанымның жалпы сипаты
Презентация қосу
2 апта
1. Әдістанымның жалпы
сипаты

Орындаған :Дәуіт Салтанат
Жансұлтанқызы
Педагогика – адамзат қоғамының
даму тарихымен бірге өмір сүріп,
дамып келе жатқан, адамдардың
тәрбие, оқыту, білім беру деп
аталатын саналы әрекетін
зерттейтін ғылым.
Педагогиканың әдіснамасы - бұл
педагогикалық теориялардың
негіздері мен құрылымы,
білімдердің жүйесі, педагогикалық
құбылыстармен үрдістерді зерттеу
амалдары және білім алу
амалдарының түрлері туралы
білімдер жиынтығы.
Педагогика әдіснамасының деңгейлері:

Логикалық гносеологиялық

Ғылыми мазмұндық

Дүниетанымдық

Гносеологиялық
Әдіснама үшке бөлінеді:

Жалпы ••қоршаған
қоршаған әлем
соның
әлем құбылыстары
соның жағдайында
құбылыстары мен
жағдайында адамдарды
мен
адамдарды оқыту
оқыту

әдіснама мен
мен тәрбиелеуүрдісіне
амал
тәрбиелеуүрдісіне диалектикалық
амал тұрғысынан
тұрғысынан келу.
диалектикалық
келу.

Арнайы •• адам
адам психикасы
оған
психикасы мен
мен санасының,
оған педагогикалық
санасының,
педагогикалық және
ықпалдың
және тәрбиелік
ықпалдың мүмкіндіктері
тәрбиелік
мүмкіндіктері туралы
туралы
әдіснама көзқарасты
көзқарасты қарастырады.
қарастырады.

Жеке •• мінезқұлықтық
мінезқұлықтық құбылыстармен
үрдістерді
ұстанымдары
ұстанымдары және
құбылыстармен
үрдістерді зерттеудің
зерттеудің әдістері
әдістері мен
және т.б.
т.б. кіреді.
кіреді.
мен

әдіснама
Э.Г.Юдин пікірінше, әдіснамалық білімнің төрт деңгейі
белгілі:

• ғылымның категориялдық тізбегі мен
Философиялық танымның жалпы ұстанымдары кіреді.

• ғылымның көбінде қолданылатын
Жалпы ғылыми
деңгей
теориялық тұжырымдамалар жатады.

• нақты пәнде қолданылатын процедура,
Нақты ғылыми
деңгей
ұстаным, әдістердің жиынтығы.

• зерттеу әдістемесі мен техникасы
Технологиялық
деңгей
Педагогикадағы әдіснамалық амалдар:

Тұлғаға
Тұтастық
Тұлғаға бағдарланған
Тұтастық амал
амал амал
бағдарланған амал
Құзырлылық
Жүйелілік
Жүйелілік амал
Құзырлылық амал
амал
амал
Әдіснаманы меңгеру арқылы мұғалім оның принциптеріне сүйене отырып, ойлауға үйренеді.
Бұл оған педагогикалық үдерістің заңдылықтары мен мақсаттарының, принциптері мен
ережелерінің күрделі сипатын түсінуге мүмкіндік береді. Ең бастысы, әдіснаманы тек ғылыми
зерттеулерге қатысты жүйе ретінде ғана қарамай, оның күнделікті оқыту, тәрбиелеу және
дамыту практикасындағы, тұтас білім беру үдерісін жетілдірудегі мәнін жете түсіне білу қажет.
Ғылыми-педагогикалық
зерттеудің əдістері.
Кез келген ғылыми зерттеу әдістері
негізінде дамып, жетіліп отырады.
Зерттеу әдісі нақты нәтижеге жету
тәсілі. Педагогикалық зерттеулер білім
берудің заңдылықтары, құрылымы,
тетіктері, мазмұны, ұстаным және
технологиялары туралы жаңа білімдер
алуға бағытталған ғылыми әрекет
үрдісі мен нәтижесі.
Педагогикалық зерттеулерді үшке
бөлеміз:

Өңдемел
Іргелі Қолданбалы
і
Іргелі
Қолданбалы
Бұл нәтижесі
қорытындылаушы Өңдемелі
тұжырымдамалар болатын
зерттеулер.Ол
педагогиканың теориялық
Педагогикалық үрдістің
және практикалық жекелеген қырларын
терең зерттеуге Ғылымда белгілі болған
жетістіктерін немесе
педагогикалық жүйелердің педагогикалық қағидаларды ескеретін
даму моделін практиканың нақты ғылыми
жобалаушылық негізде заңдылықтарын ашуға практикалық
ұсынады. бағытталған зерттеулер. ұсынылымдарды
(рекомендация)
негіздеуге бағытталған.
Кезкелген ғылыми зерттеу белгілі әдіснамалық
өлшемдерді анықтауды білдіреді. Яғни, бұл зерттеу
тақырыбы, нысаны, пәні, мақсаты, міндеттері,
ғылыми болжамы және ұсынылатын қағидалары.
Ғылыми зерттеудің сапасын бағалау өлшемі оның
тақырыбының өзектілігі, ғылыми аппаратының
дұрыс анықталуы, ғылыми жаңалығы және
теориялық және практикалық мәнділігі.
Ғылымдардың бәріне ортақ әдістермен қатар,
қоғамдық ғылымдар саласындағы педагогика
ғылымын зерттейтін зерттеу әдістері бар.
Талдау

Классификац
Жинақтау
иялау

Теориялық
зерттеу әдістері

Тұжырымдау Модельдеу

Салыстыру
Бақыла
Эмпирикалық у
зерттеу әдістері

Әңгіме Анкета

Тест
Математикалық
зерттеу әдістері

Шкалалық Регистрациялы
көрсеткіш қ тіркеу
Активті
Қатысушылар
сипатына қарай
Пассивті

Бір сәттік
Өткізу уақытына
Зерттеу әдістері
қарай
Ұзақ

Лабораториялық
Өткізу орнына
қарай
Мектептік
Зерттеу нәтижесінде алынған
мәліметтерді өңдеу түрлері
табиғи, модельдік,
Эксперименттік
зертханалық.

сандық, сапалық,
Диагностикалық
шкалалау.

Эксперименттік
емес.

Ұқсас жұмыстар
Қазіргі заманғы сабақты талдау
Етістік түбірі
Тәрбие шараларын дайындау және өткізу технологиясы
ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ ТҮСІНІКТЕРІ
Ландшафт туралы түсінік
Урбандалу көрсеткіші
Мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйелерінің өзара байланысы
Саяси режимдер. Қоғамды демократия ландыру және саяси жаңару
ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ ТУРАЛЫ
Қарым-қатынаc қызметтері
Пәндер