Ырықсыз зейін Зейіннің бөлінуі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Танымдық
үрдістер
психологиясы
с п ар
Жо

I. КіріНсепге
ізгі
ө л і м і
а лы қ ү рдіс
II. бихик
Пс
с і нқігүі р д істің
үды
Танытм л е р і к ш е ліктер
і
түр дылығы іенруі, е
үр л ері заеңйін,бөл иял
Түйсік
т З л е
т у
те,қу
л аыу ер
,қсөзй
й м д
Теасн,оы рі
әдістенды
Қ о р ы ты
III.
Психи
- Танымдық
калық
үрдіс-
терді
ң Эмоционалді
мына-
дай
түрле
-рі Еріктік
бар
танымдық іс-
танымдық әрекеттің
іс-әрекеттің
тәсілдерін
дербестігін
қалыптасты қалыптастыр
ратын у.
өзіндік
жұмысты
ұйымдасты оқу іс-
ру мен оқу әрекетін
міндеттерін өздігінше
іріктеп
бақылауды
шешу
арқылы. дамыту
арқылы
Түйсік
Сыртқы дүние заттары мен Мәселен, жолдасыңнан көзiн жұмуын
өтiнiп, оның алақанына
құбылыстарының жеке
белгiсiз бiр затты тигiзсең, сосын одан
қасиеттерiнiң сезiм оның не екенiн сүрасаң, ол:
мүшелерiне тiкелей әсер “қатты, жылтыр, мұздай, жүмсақ,
етуiнен пайда болған жылы, кедiр-бұдыр бiр нәрсе” деп
жауап бередi. Заттардың нақты атауы
мидағы
емес, тек түрлi қасиеттерiн
бейнелердi түйсiк деп бiлдiретiн осы сөз тiркестерi түйсiк
атайды. болып табылады.
Экстерорецептор – көру, есту,
иісті сезу, сипап сезу және т.б.
жатады (сыртқы құбылыстар)

Интерорецептор – дәм
түйсіну, ауруды түйсіну және т.б.
( ішкі құбылыстар)

Проприорецептор –
бұлшықеттер, діріл, тамыр
тартылу ( қозғалысты түйсіну)
Түйсік негізгі
заңдылықтар
ы Бірізді бейнелер –аз ғана
уақыт
болса да, түйсіктің
1. Сезгіштік – адамның
түйсіне алу қабылеті. қалатын кездерін бірізді
Ол екіге бөлінеді : бейнелер деп атайды
абсолюттік және
айырма. Синестезия –
Адаптация – сезім
тітіркендіргіштер сезім
мүшелерінің біртіндеп мүшелерінің біреуінде
бейімделуін айтамыз. ғана түйсік
Сезгіштіктің туғызудың орнына сол
артуын және сәтте басқа түйсіктердің
төмендеуін көрсетіп пайда болуына да жағдай
отырады жасайды.
Сенсибилизация –
сезгіштіктің артуын
ғана көрсететін
құбылыс. Біреуінің
әсерінен
басқаларының
сезгіштігі артады.
ЕРЕКШЕЛІКТ
ЕРІ
түйсік сыртқы қабылдау заттар
дүние заттары мен мен
қүбылыстарының
құбылыстардың
жеке қасиеттері
мен
мида
сапаларының тұтастай
миымызда бейнеленуі болып
бейнеленуі болса, табылады. заттар мен
құбылыстард
ың түсі,
дыбысы, дәмі, иісі,
ҚАБЫЛДАУ формасы
Қасиеттері
түтас күйінде
бейнеленеді
Адамның психикалық әрекетінің белгілі біл
нәрсеге бағытталып шоғырлануы
З
Адам өміріндегі алатын орны ерекше болып
келеді Е
Й
Зейін қою көбінесе адамның айналасқан іс- І
әрекетінің сипаты Н

Және оның іс-әрекетінің маңыздылығы Д
Е
Сондай-ақ жеке бас
ерекшеліктеріне
Г
Е
Және оның мүддесіне, талап- Н
тілегіне
І
Мақсат-мұраты мен ерік- М
жігеріне І
Темпераментіне, мінез-бітіміне З
байланысты
Ырықты зейін

Ырықсыз зейін Зейіннің бөлінуі
Үйреншікті
зейін

Зейіннің ерекшеліктері бөлінеді

Ауқымд
Тұрақ- Ауыспа- Алаңдау
-шылық
ы- Бөліну
тылық лылық
лылық
Психикалық
белсенділікке қарай

Ес
түрлері

Қозғалыс еңбек әрекетіне байланысты қимыл-қозғалыстарды
есі есте қалдырып, оны қайта жаңғырту есі

Сезімдік бұл адамның басынан өткізген сезімдерін есте
есі қалдыру

заттар мен құбылыстардың қасиеттерінің нақты
Бейнелі ес
бейнесін есте қалдырып және қайта жаңғырту

Сөз
бұл адамның ойыныңтүрлі формаларын есте
логикалық
қалдыруды айтамыз
ес
Обьективті
Дүниетану
шындықты
мен игерудің
бейнелеудің
жоғары

ОЙ жоғары
формасы
сатысы

Ойлау Тұлғаның
құрылымдары танымдық
ан ым дық мен әрекеті
Т их и-
т а р құрылымдары болып
және ттік
еу м е болады табылады
әл есі
і ри б
тәж
бар
м ейтін Бір не бірнеше
Б із бі л
ы пікір қоспасынан
Материалд заттар м
ен
қ және ы старды шыққан жаңа
қ ұ бы л
рухани а рқылы пікір түріндегі
ой л а у
і ойлау формасы
мәдениетін жүзеге
з
ң асырамы
і
нәтижелер
н
қорытылға
ҚИЯЛ

Сыртқы дүние заттары ү рлер
Т
1. мен құбылыстарының і
к тив
субьективтік образдарын А
қайтадан жаңартады
ас си
П м а
в ға р
Шы ылық
2. Және өңделген -ш
бейнелеуде көрінеді

Арма
н

Тек адамға ғана тән
психикалық процесс
Ғылыми
Әдіс – бұл
танымны белгілі бір
ң әдісі қорытындыға
жетуге
көмектесетін
әрекеттердің
ғылыми
жиынтығы.
зерттеулерд
ің ұқсас
нәтижесін
алуға ықпал
Әрбір адамның ойлау етеді
қабілетінің деңгейі
әртүрлі. барлық
адамдардың жетістікке
жетуге деген
мүмкіндіктерін теңестіру
үшін
белгілі бір құрал керек
2) суреттеу –
1) бақылау – объектілер туралы
Эмпирикалы объективті
шынайылықты арнайы
мәліметті табиғи
және
қ әдістерге түрде жасанды тілдің
қабылдау; көмегімен бекіту;

3) өлшеу-
4) тәжірибе жасау –
объектілерді ұқсас
құбылысқайталанған кезде қажетті
қасиеттері немесе
жағдайлар қайталакғанына
белгілері бойынша
байланыстыөзгерістерді
салыстыру;
арнаулы дайындалған орындар
арқылы бақылау.
Ғылыми
зерттеу
әдісі
формаланд аксиомаланды
ру
ыру

гипотетикалық
- дедуктивтік
әдіс
Ақыл парасат, сана – сезім иесі
ретінде адамның ең басты
қасиеттерінің бірі — өзін қоршаған
ортаны танып – білуге деген
ерекше ұмтылыс.
Қорытынд Таным барысында адам өзін қоршаған
ортаны игереді, ол туралы білім

ы кеңейіп, тереңдей түседі; адамның
заттар мен құбылыстар туралы жалпы
мәлімет ңшкі мәнге қарай
ұмтылып, жүйелі, шынайы білімге
айналады.

Ұқсас жұмыстар
Зейін дегеніміз
Зейін туралы ұғым
Зейіннің физиологиялық негізі
Жалпы психология
Ырықты зейін
Зейін туралы түсінік
Зейiнділіктің қалыптасуы
Ырықты зейін ерекшелігі
Зейін - адамның психикалық әрекетінің белгілі бір нәрсеге бағытталып шоғырлануы
ЗЕЙІН ЗЕЙІННІҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
Пәндер