Адам санасы
Презентация қосу
Психика мен сананыҢ
дамуы
ПСИХИК
А
объективті шындықты адамның жан-
түйсік, қабылдау, дүниесінің сапалық
елестету, сезім, ерік, күйі мен сипатын
ойлау арқылы белсенді
жинақтайтын рухани
бейнелейтін мидың
жүйелі қасиеті бірлестігі.
Психика дамуыныҢ кезеҢдері

Қарапайым сезімталдыҚ

Заттай Қабылдау

ЗатаралыҚ байланыстарды
бейнелеу
Қарапайым сезімталдыҚ

• бҰл сатыда тек ӨкілдерініҢ
инстинкттері, яҒни белгілі орта
жаҒдайларына бейімделудіҢ
тума формалары Қалыптасады.
Заттай Қабылдау

• БҰл кезеҢніҢ нӘтижесі
– даҒдылар, яҒни тек
ӨкілініҢ жеке-дара
тӘжірибесімен
игерілген Әрекет-
ҚылыҚтар формасы.
ЗатаралыҚ байланыстарды
бейнелеу

• заттар арасындағы байланыс –
Қатынастарды бейнелеуші
психикалыҚ ӘрекеттердіҢ
кҮрделі формасы.
С АҒзаныҢ тҮйсіне білу Қабілеті, яҒни, аҒзаҒа
Әсер еткен заттар мен ҚҰбылыстарды
Е бейнелей білу Қасиеті.

З
Г органикалыҚ материяныҢ кейінгі
І даму сатысы.
Ш
Т
АлҒашҚы тҮрінде бҰл тҮйсіне
І Қабілеті жануарлардыҢ жҮйке
к жҮйесініҢ алҒашҚы Қалыптаса
бастаҒан кезінде, тіпті оданда ерте
кезде пайда болуы мҮкін.
У.ДжеймстіҢ
пікірінше;
психиканыҢ негізгі
Қызыметі сырттай
болмысты
бейнелеу негізінде
жеке Әрекет
ҚылыҚты басҚару
жӘне ретке
келтіру,сонымен
бірге оны адам
САНА
Психикан ең таяу ортаны адамның
тану және өзін қоғамдық
ың ең
түсіне бастаған тарихи
жоғары индивидтен тыс дамуының
формасы басқа жемісі.
адамдардан
және заттардан
арадағы
шектеулі
байланысты
тану болып
сана ҚҰрылымында тӨрт негізгі сипат байҚалады:

Сана ҚоршаҒан Санада субъект пен МаҚсат болжастыру
дҮние объектініҢ Әрекетін Қамтамасыз ете
жӨніндегі айырмашылыҚтары алады. Адам табиҒат
білімдердіҢ бекиді. ОрганикалыҚ берген заттыҢ формасын
жиынтыҚ бірлігі Әлем тарихында тек Өзгерте алады, сонымен
, оныҢ адам Өзін басҚалардан бірге Өзін Өзгерту ісін
ҚҰрамына бӨлектей, олармен заҢдыҚ сипатҚа ие
барша салыстыра алады. саналымаҚсатпен
танымдыҚ ЖалҒыз адам Ғана Ұштастырып, іс-
процестер тіршілік иелері арасында ӘрекетініҢ сипаты мен
енеді: тҮйсік, Өзін тануҒа, психика тӘсілдерін алдын ала
Қабылдау, ес, ӘрекетініҢ баҒытын белгілейді, ерік кҮшіне
ойлау, Қиял
Сана Өзіне бҰруҒа Қабілетті. баҒындырады. Осыдан
ҚҰрылымындаӘрекетке орай
сана Қызметі: маҚсат
Қатынастар орныҒады. Адам санасы
Қалыптастыру,себеп
міндетті тҮрде Өз ішінде кҮрделі
салдарын аныҚтау, еріктік
объектив, еҢ алдымен адам ҚатысҚан
шешім Қабылдау, іс-
ҚоҒамдыҚ Қатынастарды бейнелейтін
ӘрекеттіҢ орындалу
сезімдер жҮйесін Қамтиды.
жолдарын айҚындау
жӘне т.б.
Тірі организмніҢ психикалыҚ дамуыныҢ бҮкіл
ҰзаҚ процесі
Үлкен екі кезеҢнен тҰрады:

1. ЖануарлардыҢ
психикасыныҢ дамуы (ол 2. Адам санасыныҢ
биология заҢдарына, тҰҚым дамуы ҚоҒамдыҚ-тарихи
ҚуалаушылыҚ,
ҚҰбылмалылыҚ, табиҒи заҢдылыҚтарҒа сӘйкес
сҰрыпталу заҢдарына дамиды.
баҒынады).
Жануарлар дҮниесініҢ дамуында Үш
тҮрлі Әрекет бар.

Инстинкт
• жануарлардыҢ биологиялыҚ Өмірінде тҮҰым Қуалай отырып, бойына
біткен мінезініҢ пайдалы тума тҮрін айтады.

ДаҒды

• Бір ӘрекеттіҢ Қайталана беруініҢ нӘтижесінде бірте-бірте
жасалҒан іс-Әрекеттер

Интеллект

• хайуанныҢ жеке Өзіне Ғана тӘн, оныҢ Ғана тапҚан
Назаларынызга
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Сана және өзіндік сана
Құқықтық сана
Сезімдік таным мен рационалдық
САНА ҚАСИЕТІ
Сананың бұзылысы
Сананың философиялық тұжырымдамасы
Психиканың перцептивті сатысы
Джон Локк өмір баяны
Болмыс ұғымы
Денсаулық критерийлері
Пәндер