ҚҰБЫРЛЫ ПЕШТЕР
Презентация қосу
МҰНАЙДЫ АЛҒАШҚЫ
АЙДАУДЫҢ НЕГІЗГІ
АППАРАТТАРЫ

ОРЫНДАҒАН:ХТОВ-31 ТОБЫНЫҢ СТУДЕНТІ
СҰРАҚТАР:

БІРІНШІЛІК МҰНАЙ АЙДАУДАҒЫ НЕГІЗГІ
АППАРАТТАР
РЕКТИФИКАЦИЯЛЫҚ КОЛОННА,
ЖЫЛУАЛМАСТЫРҒЫШ АППАРАТТАР, ҚҰБЫРЛЫ
ПЕШТЕР, ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРЛАР
РЕКТИФИКАЦИЯЛАУ
КОЛОННАЛАРЫ

МӨЗ-да қолданып жүрген ректификациялау
колонналары технологиялық міндетіне, қысымына,
бу мен сұйық арасындағы жанасуды іске асыру
тәсіліне, қоспа өнімдерді бөлгенде алынған
заттардың санына байланысты жіктеледі.
Ректификациялау аппараттары атқаратын
міндетіне байланысты мұнайды атмосферада айдау
колоннасына, бензинсіздендіру, мазутты вакуумды
болып, жанасуды іске асыру тәсіліне байланысты-
табақшалы және отырғышты болып бөлінеді.
Көпшілік технологиялық қондырғыларда мұнайды
өңдеуде тек табақшалы колонналар қолданылады
РЕКТИФИКАЦИЯЛАУ ТАБАҚШАЛАРЫ
ТАБАҚША ДЕГЕН – МЕТАЛДАН ЖАСАЛҒАН, БОЙЫНДА
БУЛАРДЫҢ ӨТУІНЕ АРНАЛҒАН КӨПТЕГЕН ТЕСІГІ БАР
ДИСК
РЕКТИФИКАЦИЯЛАУТАБАҚШАЛАРЫНЫҢ ӘР ТҮРЛІСІ
БОЛАДЫ - ҚАҚПАҚТЫ, ҚАҚПАҚСЫЗ, БАҒЫТТАЛҒАН-
АҒУШЫ ЖӘНЕ Т.Б.
ҚАҚПАҚТЫҢ ӘР ТҮРЛІ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ – НАУАЛЫ,
ДӨҢГЕЛЕК, АЛТЫҚАБЫРҒАЛЫ, S-ТӘРІЗДІ БОЛАДЫ. МӨЗ-
ДА 1960 ЖЫЛҒА ДЕЙІН НАУАЛЫ ҚАҚПАҚТЫ
ТАБАҚШАЛАР ҚОЛДАНЫЛЫП КЕЛДІ. ОЛАРДЫҢ
КОНСТРУКЦИЯСЫ ҚАРАПАЙЫМ ЖӘНЕ ЖЕҢІЛ
ЖИНАЛАДЫ. НАУАЛЫ ТАБАҚШАЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ
КЕМШІЛІКТЕРІ – БАРБОТАЖ БЕТІНІҢ АЗДЫҒЫ (ТАБАҚША
БЕТІНІҢ 30%-ҒА ДЕЙІН ҚҰРАЙДЫ), БҰЛ БУ
ЖЫЛДАМЫҒЫН ӨСІРІП, ФЛЕГМАНЫҢ ОНЫМЕН ІЛЕСІП
КЕТУІНЕ ӘКЕЛІП СОҒАДЫ
1-ПАТРУБОК; 2-ҚАҚПАҚ; 3-ТАБАҚША ДИСКІ; 4-ҚҰЙЫЛУ ҚҰБЫРЫ; 5-
ҚҰЙЫЛУ ҚАЛҚАНЫ; Н-ҚҰЙЫЛУ СТАКАНДАҒЫ
СҰЙЫҚТЫҚТДЕҢГЕЙІНІҢ БИІКТІГІ; ҺСТ-СТАКАН БИІКТІГІ; ҺСЛ-
СҰЙЫҚТЫҚТЫ АҒЫЗУДАҒЫ СҮЙЕУ БИІКТІГІ; LСЛ-ТАБАҚША ҮСТІНЕ
ШЫҒЫП ТҰРАТЫН ҚҰЙЫЛУШЫ ҚАЛҚАНЫҢ БӨЛІГІ НЕМЕСЕ ҚҰБЫР
БИІКТІГІ
СУРЕТ 1. ҚАҚПАҚТЫ ТАБАҚШАНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ЖҮЙЕСІ
АҒЫНДЫ ЖАСАУ
ӘДІСТЕРІ
беттік сыбағалы
Ағынды жасау

конденсатор
қолданумен
әдістері

суық, буланушы
(өткір) ағынмен 1-колонна; 2-сыбағалы конденсатор-тоңазытқыш; 4-
рефлюкс ыдысы; 5- сорап; 6-жылуалмастырғыш
айналушы, (тоңазытқыщ); I-колоннадан шығатын бу; IIағын; III-
буланушы суытушы агенті (су, ауа, суық шикізат); IV-ректификат Сурет 2
ағынмен - Ректификациялау колонналарының сыбағалы
конденсаторды (а) 6 суық (өткір) ағынды (ә) және қайта
айналушы ағынды (б) пайдалану жүйесі
Сыбағалы конденсатор (2, а-суретті қара) – құбырлы жылу алмастырушы колоннаның
өзінде орналасқан аппарат. Аппарат құбырына су немесе суық шикізат береді. Құбыр
аралығында түзілген конденсат колоннаға флегма түрінде қайтадан ағып түседі.
Жылу өткір ағынмен алғанда (2, б-сурет), колоннаның жоғарғы жағына құрамы
ректификат құрамына сәйкес сораппен суық сұйық береді.
Бұл сұйықтық жоғарғы табақшаларда төменгі табақшалардан көтерілуші булармен
жанасып, буланады. Нәтижесінде, төменнен көтерілуші булар суыйды да, аздап
ҚҰБЫРЛЫ
ПЕШТЕР
• ОЛАР МҰНАЙ МЕН МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН, ОТЫНДЫ ЖАҒУДАН БӨЛІНЕТІН ЖЫЛУ АРҚЫЛЫ,
ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАҒА ДЕЙІН (200 С – ТАН ЖОҒАРЫ) ҚЫЗДЫРУҒА АРНАЛҒАН.
ТЕРМИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДЕ ПЕШТЕР КӨБІНЕСЕ РЕАКТОР РӨЛІН АТҚАРАДЫ.
• ҚҰБЫРЛЫ ПЕШТЕР, ӘДЕТТЕ, ЕКІ – РАДИАЦИЯ ЖӘНЕ КОНВЕКЦИЯ КАМЕРАЛАРЫНАН
ТҰРАДЫ. РАДИАЦИЯ КАМЕРАСЫНДА ОТЫН ( ГАЗ НЕМЕСЕ МАЗУТ) ЖАНАТЫН ШІЛТЕР
ЖӘНЕ СӘУЛЕ ЖЫЛУЫН ҚАБЫЛДАЙТЫН РАДИАНТ ҚҰБЫРЛАРЫ ОРНАЛАСАДЫ. ЖАНУ
ГАЗЫ (ТҮТІН ГАЗЫ) РАДИАЦИЯ КАМЕРАСЫНАН КОНВЕКЦИЯ КАМЕРАСЫНА ТҮСЕДІ. БҰЛ
ЖЕРДЕ РАДИАЦИЯ КАМЕРАСЫНАН 950 С ТЕМПЕРАТУРАҒА ДЕЙІН ҚЫЗҒАН ҚАЛДЫҚ
ТҮТІН ГАЗДАРЫНЫҢ ЖЫЛУЫН ҚАБЫЛДАЙТЫН КОНВЕКЦИЯ ҚҰБЫРЛАРЫ ОРНАЛАСАДЫ.
СУЫТЫЛҒАН ТҮТІН ГАЗДАРЫ ГАЗЖИҒЫШ АРҚЫЛЫ ТҮТІН ҚҰБЫРЫНА ЖІБЕРІЛЕДІ.
• ҚҰБЫРЛЫ ПЕШТЕРДІ ТӨМЕНДЕГІ БЕЛГІЛЕРІНЕ: 1) ПАЙДАЛЫ ЖЫЛУ ҚУАТЫНА; 2)
ҚУАТЫНА, ЯҒНИ, БЕЛГІЛІ УАҚЫТТА ҚЫЗДЫРЫЛАТЫН ӨНІМ МӨЛШЕРІНЕ; 3)
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАҚСАТЫНА; 4) КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ ҚАРАП
КЛАСТАРҒА БӨЛЕДІ
атмосфералы
қ айдау
атқаратын міндетіне
байланысты МӨЗ
мазутты
Технологиялық
вакуумда
пештері айдау
бензинді
тұрақтандыру
каталитикалы
қ
риформингтеу
а – конвекция пеші; ә – конвекция камерасының қабырғаға
пиролиздеу орналасқан бір камералы пеші; б- конвекция камерасының
төменде орналасқан бір камералы пеші; в- конвекция
МӨЗ-да әр түрлі конструкциялы құбырлы камерасының жоғарыда орналасқан бір камералы пеші; гтік
пештер бір – бірінен жылуды беру әдісімен
(радиантты, конвекциялы, радиантты-
цилиндрлі пеш; ғ- панельді шілтер мен жалынсыз жанушы бір
конвекциялы), қыздыру камерасының санымен( камралы пеш; д- екі камералы екі ағымды горизонталды
бір және көп камералы), отынды жағу әдісімен күмбезді пеш; е-екі ағымды екі камералы қиғаш күмбезді пеш;
(жалынды және жалынсыз жағу пештері), 1-шілтерлер(форсункалар); 2-радиантты имек
құбырды сәулемен әрекеттеу түріне байланысты құбырлар; 3-
(біржақты және екіжақты сәулемен әрекеттеу),
қыздырылатын шикізат ағындарының санымен конвекциядағы имек құбырлар; 4-түтін жүргіш; 5-асу
(бір, екі және көп ағымды), имектелген қабырғасы; 6-панельді шілтерлер
құбырдың орналасуымен (құбырдың
Сурет 3 - Құбырлы пештердің негізгі түрлерінің жүйесі
горизонталды және тік орналасқан
пештері)ерекшеленеді
ЖЫЛУ АЛМАСТЫРҒЫШТАР

• ЖЫЛУАЛМАСТЫРҒЫШТАР МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ
МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТТАРЫНЫҢ БАРЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ
АППАРАТТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАМЫНА КІРЕДІ.
ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ҚОНДЫРҒЫЛАР ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ
ЖАЛПЫ ҚҰНЫНЫҢ ШАМАМЕН 15 ПАЙЫЗЫН 1-сыртқы қубыр; 2-ішкi құбыр; З шешуге
ҚҰРАЙДЫ.ЖЫЛУАЛМАСТЫРҒЫШТАРДЫ арналған құбыр бөлігі; 4 балқытылып
ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫ ӨНІМДЕРДІ жалғанған құбыр
ҚЫЗДЫРУДА,БУЛАНДЫРУДА,
КОНДЕНСАЦИЯЛАУДА,КРИСТАЛДАУДА,БАЛҚЫТУ Сурет 5 - Төртжолды «құбырдагы
құбыр» типтес жылуалмастырғыш
ДА ЖӘНЕ ҚАТЫРУДА,СОНЫМЕН ҚАТАР БУ
ГЕНЕРАТОРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚАЗАН
ЕСЕБІНДЕ ҚОЛДАНАДЫ
Алғашқы өңдеу
қондырғыларында
ғы
жылуалмастырғыш
тар

«Құбырдағы құбыр»
қаптама құбырлы тікелей араласумен
ауамен суыту типтес
жылуалмастырғышта жылуалмастырғышта
аппараттары жылуалмастырғышта
р р
р
• АЙНЫМАЛЫ БАСТЫ ЖЫЛУАЛМАСТЫРҒЫШТАР (6-СУРЕТ)-ҚАЗІРГІ ЖАҢА МӨЗ ЖЫЛУАЛМАСТЫРУ
АППАРАТНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРІ. МҰНАЙДЫ АЛҒАШҚЫ АЙДАУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНДА ОЛАР МҰНАЙДЫ
ШЫҒУШЫ ӨНІМДЕР ЖЫЛУЫ АРҚЫЛЫ ҚЫЗДЫРУҒА, СУ КОНДЕНСАТОР-ТОҢАЗЫТҚЫШЫ,ШИКІЗАТТЫ
ТҰРАҚТАНДЫРУ ҚЫЗДЫРҒЫШТАРЫ ЖӘНЕ Т.Б ЕСЕБІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ

1-корпус; 2-құбыр шоғыры;3-айнымалы бас; 4-бөлу
камерасы; 5-қақпақ;6-түбі; 7- ұстауыш

Сурет 6 - Айнымалы басты қаптама
құбырлы жылуалмастырғыш

Ұқсас жұмыстар
МҰНАЙ ӨҢДЕУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰБЫРЛЫ ПЕШТЕР
Құстардың сүті суфлесі
Жартылай кокстеу процесі
Қаптамада линзалы компенсаторы бар қаптама құбырлы жылуалмастырғыш
Қаптама құбырлы жылу алмастырғыштар
Жылуалмастырғыш аппараттар
ЛАСТАНУЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨЗДЕРІ
Арналы рециркуляциялық жылытқышы бар туннельді пештер
Химиялық зертханаларда қолданылатын құрал- жабдықтары
Қиды залалсыздандыру туралы
Пәндер