БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Презентация қосу
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университет

БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН
БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ

Орындаған: Куанаев Е.А. ПГС-41 топ студенті
ТЕМІРБЕТОН НЕГІЗІ. БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМIРБЕТОН
КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР.
Темірбетон дегеніміз–бетон мен арматураны біртұтас етіп біріктіруді айтады.
Темірбетонның негізгі артықшылығы оның беріктігі, тозбайтындығы, қалаған
формада құюға болатындығы. Бетон сығу күшіне қарсыласады, ал бетон созу күшіне
бетоннан әлдеқайда артық кедергі көрсетеді. Бетон болатпен жақсы ұстасады және
оны коррозиядан сақтайды.
Қолданылуы: көпір салуда, гидротехникалық құрылыста, тұрғын үй, қоғамдық
ғимараттарды салуда т.б. құрылыстарда кеңінен қолданылады.

Қатқан, күштi көтере алатын бетон өзiнiң құрылымы бойынша негiзгi бөлiгi-ұсақ
шағыл тастан, қиыршық тастан және цемент ерiтiндiсiнен (цемент, құм және судан)
тұратын бiркелкi емес материал.

Цемент тасында (судың цементпен қосындысы) химиялық процестер ұзақ уақыт
жүредi. Сондықтан бетон қатқан сайын берiктiгi артады, көлемi кiшiрейедi (ауада
кiшiрейедi, шөгедi), ал ылғал ауада iсiнедi. Мұның бәрi бетонның құрамына (ондағы
цемент құрамына) байланысты. Сөйтiп, бетонның құрылымы оның берiктiк және
деформативтiк қасиеттерiне өте үлкен әсер етедi. Мұны түсiну үшiн, бетонның
физикалық-химиялық түзiлу процесiн қарастырайық.
Цемент пен толтырғыш
тастардың қоспасына су
қосқанда, химиялық
реакция (гидротация)
басталады, соның
нәтижесiнде сiлiкпе зат –
гель пайда болады,
қосылымның кей бөлiгi
химиялық реакцияға
түспейдi, кристалл ретiнде
бөлiнедi. Араласу
процесiнде гель
толтырғыш тастардың
түйiрлерiн бiрiктiрiп, уақыт
өткен сайын iрi кристалл
бөлшектерге
айналдырады. Гель
қатайып, цемент тасына
айналады да, бiртұтас
қатты бетон пайда болады.
Сөйтiп, бетон құрылымы
бiркелкi емес, цемент
тастарынан тұратын кеңiстiк
тор, ол құм мен iрiлiгi
әртүрлi ұсақ шағыл тастан
құралады, бұл толтырғыш
түйiрлердің арасында
қуыстар (микропоры,
капилляры) болады. Ол
қуыстар химиялық жолмен
байланыспаған судан, су
буынан және ауадан тұрады.
Физикалық жағынан

қарағанда бетон дегенiмiз
құрылымы бiркелкi емес, үш
түрлi күйде - қатты, сұйық
және газ түрiнде болатын
капиллярлы-саңылаулы
(қуысты) материал.
Бетонның сығылуға берiктiгi,
созылуға қарағанда, 15-20 есе
үлкен. Осыған байланысты
иiлуге немесе созылуға
жұмыс iстейтiн бетон
конструкциялар өте үлкен
көлемдi және ауыр салмақты
болып, практикалық жағынан
қолдануға тиiмсiз болар едi.
Керiсiнше, болат созылуға да,
сығылуға да жақсы жұмыс
жасайды. Осындай
қасиеттерiн пайдалана
отырып, бетон iшiне болат
арматура орналастыру
арқылы жаңа темiрбетон
конструкциясын жасауға
мүмкiндiк туды.
Темiрбетон - бетон және
арматурадан тұратын, бетонның
сығылған және созылған бөлiгiне
арматура тиiмдi орналасқан,
өзара ілінісуіне байланысты
сыртқы күш әсерiне бірігіп
жұмыс iстейтiн, кешенді
құрылыстық материал. Бұл
материал қасиеті бойынша өзінің
құрамдас бөліктерінен
ерекшеленеді.
Темiрбетон конструкцияларды

жасаудағы негiзгi мақсат бетонды
сығылуға, арматураны созылуға
жұмыс iстеуге пайдалану. Бетон
және темiрбетон конструкциялар
жұмысындағы
айырмашылықтарды олардың
жүктеме астындағы жұмысын
салыстыруға болатын төмендегі
суреттен байқауға болады
Бетон мен болат арматураның бірігіп жұмыс істеуінің негізі
– табиғи қасиеттерінің тиімді үйлесуі.
Темірбетонның негізгі жетістіктеріне оның отқа қарсы

тұрғыштығы, мәңгілігі, жоғары механикалық беріктігі,
әртүрлі әсерлерге үлкен кедергісі, түрліше тиімді
конструкциялар жасау мүмкіндігі, тұтыну шығынының
аздығы, жергілікті материалдарды қолдану мүмкіндігі.
Темірбетонның негізгі кемшіліктері: үлкен тығыздығы,

жоғары жылу және дыбыс өткізгіштігі, жөндеу қиындығы,
керекті беріктігіне жеткенше уақыттың керектігі, қата
бастағанда және күш әсер еткенде жарықтың пайда болуы.
Арматуралық болат шығынын азайту және жарыққа

төзімділікті арттыру мақсатымен қазіргі уақытта құрылыста
алдын-ала кернеуленген темірбетон қолданылады.


Темiрбетон конструкцияларына арналған бетонның қажеттi
берiктiгi болуы, арматурамен жақсы жалғасуы, арматураны
коррозиядан сақтау үшiн жеткiлiктi тығыздығы болуы
керек. Құрылыс талаптарына байланысты бетон арнайы
қасиеттермен қамтамасыз етiлуi керек: аязға төзiмдiлiк,
жоғарғы температура ұзақ әсер еткенде ыстыққа төзiмдiлiк,
агрессивтi ортада коррозияға шыдамдылық, су
өткiзбеушiлiк және тағы да басқалары.
БЕТОНДАР КЕЛЕСI БЕЛГIЛЕРI АРҚЫЛЫ
ТОПТАЛАДЫ:
Құрамы Тығыздығы
бойынша- тығыз, бойынша- өте
кеуектi қуысты, ауыр , ауыр ,
iрi қуысты; орташа ; жеңiл

Тұтқыр қоспа түрi
бойынша–
цементтi,
полимерцементтi,
iзбестi, гипстi,
аралас және
арнайы қоспалы;
Толтырғыш түрi
бойынша - тығыз
толтырғышты
(гравий, щебень,
кварц құмы),
қуысты арнайы
Қуысты толтырғыш
толтырғышты. ретiнде табиғи (перлит, пемза,
ракушечник), жасанды (керамзит, шлак және т.б.)
толтырғыштар қолданылады.
Соңғы жылдары
полимербетон және
фибробетон сияқты арнаулы
бетондар қолданыла бастады.
Полимербетон кәдiмгi
бетонға полимер немесе
мономер сiңiру арқылы
алынады, шашыраған талшық
арматура қосылған бетон
фибробетон деп аталады.
Полимербетон - берiк, әсiресе

созылуға және соққыға,
химиялық әсерлерге, ал
фибробетон соққыға жақсы
қарсы тұрады. Фибробетон -
жол және аэродром
жабындары, өндiрiс үйлерінің
едендерi үшiн қолданылады.
Темiрбетон конструкцияларда арматураны көбiнесе созылу
күштерiн қабылдауға және бетонның сығылу бөлiгiн
күшейтуге қолданады. Конструкция элементтерiн күштер
әсерiне есептеу арқылы арматура мөлшерiн қабылдайды.
Есептеу арқылы алынатын арматура-жұмыстық,

технологиялық пiкiр бойынша алынатын - монтаждық,
есепсiз қойылатын - конструктивтiк деп аталады.
Монтаждық арматура жұмыстық арматурадағы және жеке
сырықтардағы (стерженьдердегі) күштi бiр қалыпты
тарату үшiн қойылады.
АРМАТУРА ТӨРТ БЕЛГIСI БОЙЫНША
ТОПТАСТЫРЫЛАДЫ:
Жасау технологиясына байланысты
сырықты және сымды арматура
болып бөлiнедi (олардың ), шыбық
( , ұзындығы -ге дейiн), оралған сым
/байлам/ ( массасы -ға дейiн).
Нығайту тәсiлiне байланысты

ыстыққа қақталған, термиялық
өңделген (нығайтылған) немесе созу
арқылы суық түрде нығайтылған
арматура болып бөлiнедi.
Бетiнiң пiшiнi бойынша периодты

кескiндi және тегiс болады.
Қолданылу тәсiлi бойынша

кернеуленген арматура, яғни,
алдын ала созудан өткiзiлген
және кернеуленбеген болып
бөлiнедi.
Бетон маркалары оның
үлгілерін престе сығу
арқылы анықталынады.
Бетон маркаларының
жоғарғы шегі - 60 МПа
дейін. Бірақ бетонның созу
күшіне беріктігі өте төмен:
сығу кұшіне беріктігінен
10-17 рет аз; ұзындығы бір
метр бетон 1- 2 мм-ге ғана
созылады, яғни бетонның
созылғыштығы өте төмен.
Сондықтан кәдімгі бетон
ию, осы арқылы созу
күштері әсеріне тап
болатын бұйымдар,
конструкциялар жасау
үшін әдетте
қолданылмайды.
Темірбетон бұйымдар өндірісінің төхнологиясы мынандай
кезек пен жұретін негізгі операциялардын түрады; бетон
араласпасын және арматураны дайындау, арматураны
қалыпқа орнату және оған бетон араласпасын салып
(құйып) нығыздау, ыстық бумен өңдөу, бұйымдарды
қалыптан босату, қалыптарды тазалау және майлау.
Сыртқы қабырға панелі нығыздау операциясы кезіндө,
қажетті жағдайда, жылу өткізбейтін қабатпен
(материалмен) толықтырылады да беті декоративті
өңделеді. Жоғарыда көрсетілген технологиялық
операциялардың қандай жағдайда өткізілетініне
байланысты құрама төмірбетон бұйымдары мынандай үш
схема: 1) әр операцияны сәйкесінше постан постқа
жылжитын қалыпта орындау. 2) барлық операцияларды
бірінен соң бірін жерде жылжымайтын қалыпта орындау.
3) бұйымдарды лентада (қалыпсыз) үзіліссіз дірілдетіп
прокаттау сығыздау) арқылы өндіріледі.
1 - сурет. Дірілдеткіш І-қалып 2-дірілдеткіш рама; 3-сөріппе; 4- білік; 5-
дебаланс эксцентрик-айналу өсі өз цөнтрінен өтпейтін диск; 6-подшипник
(біліктің тірегі); 7-ілінісу муфтасы; 8-электромотор.
Темірбетон бұйымдарының түрлерімен таныстыру.
Темірбетон бұйымдары негізгі өлшеміне қарай ұзын

(бағаналар, арқалықтар, формалар, қадалар,
ригельдер), жалпақ жабындық және этажаралық
плиталар, қабырғалық панельдер), қалын массивті
құрама фундамент және цоколь блоктары) және
көлемді санитарлық техника бөлмелері, лифті
шахтасының көлемді элементтері, блок-бөлмелер,
құдық сақиналары болып өндіріледі.
БАҒАНАЛАР
АҚАЛЫҚТАР
РИГЕЛЬ
ПЛИТАЛАР
БЛОКТАР
НАЗАРЛАРЫҢЫЗ
ҒА РАХМЕТ

Ұқсас жұмыстар
Бетон және бетонтану
Темірбетон бұйымдарын өндіру технологиясы
Құрылыс алаңы
Бетондаудың жаңа технологиялары
Каналдың ішкі бетін қаптау тәсілдері
ТҰТАС ҚҰЙМАЛЫ БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН
Бетон қоспасын төселген бетон
Кремний қышқылы және силикаттар
Темірбетон арматурасы
Химиялық қоспа қосылған бетондар
Пәндер