Қазақстанның халықаралық байланысың дамуы
Презентация қосу
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік

Медицина университеті

Студенттің өзіндік
жұмысы

Мамандығы:
Мамандығы: Жалпы
Жалпы медицина
медицина
Дисциплина:
Дисциплина: Қазақстанның қазіргі
Қазақстанның қазіргі заманғы
заманғы тарихы
тарихы
Кафедра:
Кафедра: Қазақстан
Қазақстан тарихы
тарихы жəне
жəне қоғамдық
қоғамдық пəндер
пəндер
Тақырыбы:
Тақырыбы: Қазақстан
Қазақстан Республикасының
Республикасының қазіргі
қазіргі заманғы
заманғы сыртқы
сыртқы
саясаты
саясаты және
және әлемдік
әлемдік қауымдастықтағы
қауымдастықтағы бітімгершілік
бітімгершілік рөлі
рөлі
Тобы:110 Б
Тобы:110 Б
Орындаған:Төреахмет.Ұ.Б
Орындаған:Төреахмет.Ұ.Б
Тексерген:Мусашева.Д.Қ
Тексерген:Мусашева.Д.Қ

Ақтөбе, 2017ж.
ЖОСПА
РЫ
• Кіріспе
• Егеменді Қазақстанды Дүниежүзілік
қауымдастықтың тануы
• Қазақстанның сыртқы саясаты
• Қазақстанның халықаралық
байланысың дамуы
• Қазақстан жәнехалықаралық
ұйымдар.
• Қорытынды.
Кіріспе:

Қазақстан
Қазақстан Республикасының
Республикасының сыртқы
сыртқы саясаты
саясаты белсенділігімен,
белсенділігімен, тепе-
тепе-
теңдік
теңдік сақтауға
сақтауға ұмтылысымен,
ұмтылысымен, прагматизмдігімен,
прагматизмдігімен, сындарлы
сындарлы сұхбат
сұхбат
жүргізуге
жүргізуге талпынысымен
талпынысымен және және көпжақты
көпжақты ынтымақтастыққа
ынтымақтастыққа
бағытталғандығымен
бағытталғандығымен ерекшеленеді.
ерекшеленеді. Халықаралық
Халықаралық аренада
аренада мемлекетіміз
мемлекетіміз
өзінің
өзінің тарихи,
тарихи, геосаясаттық
геосаясаттық және
және экономикалық
экономикалық факторларына
факторларына
байланысты
байланысты көп көп ғасырлар
ғасырлар бойы
бойы сыртқы
сыртқы саясатын
саясатын халықаралық
халықаралық
ынтымақтастық,
ынтымақтастық, көршілес
көршілес мемлекеттермен
мемлекеттермен татуластық
татуластық және
және олардың
олардың
аймактық
аймактық біртұтастығын
біртұтастығын кұрметтеу
кұрметтеу принципіне
принципіне негіздеп
негіздеп жүргізіп
жүргізіп келеді.
келеді.
Қазақстанның
Қазақстанның өзге өзге мемлекеттермен
мемлекеттермен тең тең құқылы
құқылы және
және екі
екі жаққа
жаққа да
да тиімді
тиімді
қарым-қатынас
қарым-қатынас құруға
құруға дайындығы
дайындығы оның
оның бүгінгі
бүгінгі күні
күні дипломатиялық
дипломатиялық
байланыс
байланыс орнатқан
орнатқан шет
шет мемлекеттердің
мемлекеттердің санының
санының көптігімен
көптігімен дәлелденіп
дәлелденіп
отыр.
отыр. 1991
1991 жылы
жылы тәуелсіздік
тәуелсіздік алған
алған сәттен
сәттен бастап
бастап біздің
біздің республика
республика
әлемнің
әлемнің 130130 мемлекетімен
мемлекетімен дипломатиялық
дипломатиялық қарым-қатынас
қарым-қатынас орнатты.
орнатты.
Көптеген
Көптеген себептерге
себептерге байланысты
байланысты Орталық
Орталық Азия
Азия мен
мен Қазақстан
Қазақстан аймағы
аймағы
әлем
әлем саясатында
саясатында қазіргі
қазіргі кезде
кезде ерекше
ерекше назарға
назарға ие
ие
Егеменді Қазақстанды дүниежүзілік
қауымдастықтың тануы

• 1991 жылғы 16 желтоқсанда
Қазақстан тәуелсіздік туралы
Декларация жариялады, сөйтіп
дүниежүзілік қоғамдастыққа енуге
мүмкіндік алды. 1992 жылы
қаңтардан 9 шет мемлекетпен
дипломатиялық қатынас орнатты.
Тәуелсіз Қазақстанды әлем
мемлекттерінің арасында бірінші
болып бауырлас Түрік
республикасы таныды. 1992
жылдың ортасына қарай
республика тәуелсіздігін жер
шарының 30-дан астам елі
мойындады: АҚШ, Қытай, Иран,
Пакистан, Канада, Швейцария т.б.
Егеменді Қазақстанды дүниежүзілік
қауымдастықтың тануы

• 1999 жылдың басына қарай дүние жүзінің 150
мемлекеті танып, 106 мемлекетпен
дипломатиялық қатынас орнатылды.
• Қазіргі Қазақстан шет елдерде 30-дан астам
диплоамтиялық және консулдық өкілдіктер
ашты. Алматы мен Астанада 50-ден астам
шетелдік елшілік және халыаралық, ұлтаралық
ұйымдардың 16 өкілдігі жұмыс істейді.
Республикамыздың сыртқы саясат ведомствосы
ұлттық мүддемен жалпы адамзаттық мүдделерді
үйлестіріп жүргізетін дипломатиялық саясатқа
кірісті.
Қазақстанның сыртқы саясаты
Қазақстанның халықаралық
байланысының дамуы

Қазақстан сыртқы саясатында басты үш мәселеге
ерекше назар аударады:
• 1. ТМД, Азия, Европа елдері, АҚШ, Тынық мұхит,
Таяу Шығыс аймағы елдерімен халықаралық
байланысты өркендету.
• 2. Мәдени-экономикалық байланысты күшейте
отырып, алдыңғы қатарлы өркениетті елдердің
қатарына қосылу.
• 3. Қазақстанның сыртқы саясатында ерекше назар
аударатын мәселе – ең жақын және ірі көрші
мемлекеттермен, солтүстікте – Ресеймен, шығыста –
Қытай халық Республикасымен ойдағыдай қарым-
қатынас орнату.
• Қазақстан екпінді даму қарқынының арқасында ipi трансұлттық
корпорациялардың, өзге мемлекеттердің үлкен қызығушылығына ие.
Бұл түсінікті де, Қазақстан Орталық Азиядағы географиялық сипаты
бойынша ең ipi мемлекет болып табылады, оған қоса экономикалық
даму қарқыны бойынша біздің мемлекет аймактағы көшбасшы. Осы
ретте еліміздің болашақта даму мүмкіндіктерінің мол екендігін ескере
кету керек. Бүгінгі күні қазақстандық сыртқы саясат басымдылығы ең
алдымен Ресей, Қытай, АҚШ, ЕО, Орталық Азия аймағындағы көршілес
мемлекеттермен, ислам әлемімен тең құқылы қарым-қатынас құруга
бағытталып отыр. Бұл тұрғыда 2006 — 2007 жылдары аталмыш
мемлекеттермен және аймақтармен ей жакты байланыс едәір алға
басты. Ел мүддeciнe қатысты бірталай маңызды құжатқа қол қойылған
мемлекет басшылығының Вашингтон, Мәскеу, Брюссель, Лондон,
Пекин, Каир, Тегеран, Ташкент, Бішкек және тағы да басқа
мемлекеттердің астаналарына ресми сапарларының қорытындылары
да осыны айғақтай түсуде. Осылайша мeмлeкeтiмiздiң әлемнің жетекшi
державалары мен көршілес ТМД мемлекеттepi арасындағы
стратегиялық серіктестігі жаңа деңгейге көтерілді деуге болады
Орталық Азия мемлекеттерімен
ынтымақтастық
• Азиялық Одақ идеясын жүзеге асыру үшін айтарлықтай серпін беріп
отыр.
2007 жылдар аралығында Орталық Азия мемлекеттері
президенттерінің Астанаға іс-сапарлары барысында және Қазақстан
басшылығының аталмыш аймақ мемлекеттеріне ресми сапарлары
барысында мемлекетаралық саяси-экономикалық және әлеуметтік-
мәдени қарым-қатынастардың дамуына негіз болатын маңызды ек
Қазіргі кезде Қазақстанның көп ғасырлар бойы туысқандық, мәдени,
саяси және экономикалык, қарым-қатынаста болып келген көршілес
Орталық Азия мемлекеттерімен ынтымақтастығы ерекше cepпін
алып отыр. Аймактың ең ipi мемлекеті ретінде ғана емес,
экономикасы едәуір алға басқан Қазақстан аймақ бойынша көршілес
елдермен тығыз қарым-қатынас орнатуға қызығушылық білдіруде.
Біздің мемлекетіміздің ендігі жердегі қарқынды дамуы аталмыш
республикалармен қалыптасатын қарым-қатынаспен де тығыз
байланысты. Сол себепті Қазақстан Орта Азиялық Одақ құру идеясын
алға тартып отыр. Бұл бірлестікке Қазақстаннан баска аймактың
Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменістан сияқты
мемлекеттері де кipyi мүмкін. 2006 - 20і жақты келісімдер
қабылданды. Бұл құжаттар Қазақстанның көршілес мемлекеттерімен
байланысын нығайта түсіп, Орта
• Ресей Федерациясымен
ынтымақтастық
• Қазақстанның сыртқы
саясатының басты
бағыттарының бipi Ресеймен
қарым-қатынас болып
табылады. Бұл мемлекетпен
біздің ел көп жылдар бойы
тығыз қарым-қатынаста болып
келеді. Өзара бөлісіп жатқан
мемлекеттік шекараның
ұзындығының өзі 7591
шақырымға созылып жатыр.
Мемлекетаралық достастық
екі бipдeй президенттің және
екі ел халқының өзара тығыз
байланысы арқасында дамып
отыр. Қазақстан мен Ресей
арасында отын-энергетикалық
кешен, көлік және
коммуникация, әскери-
техникалық және қорғаныс
өнеркәсібі caлалары бойынша
байланыс орныққан.
•• .
Қазақстан-ресейлік қарым-
қатынастың біртұтас спектрі
көптеген екі жақты құжаттар және
келісімдермен реттелуде. Екі жақты
қарым-қатынаспен қоса екі бipдeй
мемлекет аймақтағы әскери-саяси
және экономикалық сипаттағы
көптеген аймақтық ұйымдар
шеңберінде өзара белсенді
әрекеттесуде. Сөз тиегі болып
отырған Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы, Еуразиялық
Экономикалық Қауымдастығы,
Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы
және Коллективті қауіпсіздік туралы
келісім Ұйымдары. 2012 жылы
Қазақстан мен Ресей өзара
дипломатиялық қарым-қатынас
құрғанының 20 жылдығын атап
өтеді.
Кытай Халық Республикасымен
ынтымақтастық
• Біздің мемлекетіміздің тағы
да бір көршілес елмен
қарым-қатынасы серпінді
даму үстінде. Бұл - Кытай
Халық Республикасы. Жыл
сайын екі ел арасындағы
тауарайналымы өсіп,
экономика, мәдени-
гуманитарлық
ынтымактастық
салаларында көптеген ipi
жобалар жүзеге асырылып
отыр. Ұдайы қарым-қатынас
арқасында екі ел
басшылылығының
арасындағы байланыс
нығайып келеді.
Мұсылман елдерімен
ынтымақтастық
• Қазақстанның ислам әлемімен қарым-
қатынасының тереңдей түcyi турасында
2006-2007 жылдар аралығында бұл
байланыстың қарқындылығы
байқалғанын атап өтуге болады. 2007
жылы ҚР Президенті Н.Назарбаев
Мысыр, Иордания, Катар, Сирия, Біріккен
Араб Әмірліктерінде ресми сапармен
болып қайты. Ал Қазақстанға Мысыр
Президенті X.Мубарак және Иордания
королі Абдалла II келді. Бұның бәрі біздің
еліміздің және ислам мен араб әлемі
арасындағы қарым-қатынасының жаңа
деңгейге көтерілгендігінің бірден-бір
белгісі болып табылады. Мысалға 2007
жылдың қараша айында Елбасының
Сирия Араб Республикасына ресми
сапары елеулі оқиға болды. Бұл біздің ел
Президентінің араб және мұсылман
әлемінде ықпалы зор Сирия мемлекетіне
деген алгашқы сапары болды.
• Бұл мемлекет территориясында Қазақстанның
тарихына тікелей байланысы бар ұлы ғұламалар
жерленген. Олар қазақ даласынан шыққан бүгінде
Дамаскеде жерленген ұлы ғалым, ағартушы Әбу
Насыр Әл-Фараби мен аты аңызға айналған
қолбасшы, әмірші Сұлтан Бейбарыс. Осы ретте
тарихи және мәдени мұраларды әрдайым сақтап,
дәріптеген Қазақстанның Дамаскедегі Әл-Фараби
кесенесін салуға және Сұлтан Бейбарыстың
кесенесінде жөндеу жұмыстарын жүргізуге қаржы
бөліп отырғандығы да кездейсоқтық емес. Бүгінгі
күні республикамыз әлем ауқымындағы өзекті
Батыстың жетекші мемлекеттері мен ислам әлемі
арасындағы «Батыс — мұсылман әлемі» диалогын
дамыту идеясын алға тартып отыр, әзірше бұл
сыртқы істер министрлері деңгейінде жүзеге асуда.
Қазақстан аталмыш идеяны әлем діндерін
біріктірген және дінаралық сұхбат кұруға мүмкіндік
берген өзінің халықаралық тәжірибесіне сүйене
ортаға салуда. Бұған мысал мемлекетімізде 2003,
2006 және 2009 жылдарда үш рет өткен және
халықаралық деңгейде жоғары бағаға ие болған
Әлем және дәстурлі діндер басшыларының Съезі.
БҰҰ Бас Ассамблеясының 62-i сессиясында
сөйлеген сезінде ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев
болашақ съездің БҰҰ аясында өткізілуі туралы
ұсыныс жасады.
Еуропа Одағымен
ынтымақтастық
• Соңғы жылдары Казақстан Еуропа Одағына (ЕО)
мүше елдер арасындағы қарым-қатынас едәуір алға
басты. Бұл ретте мемлекетіміздің ЕО-мен «ЕО үштігі —
Орталық Азия елдері» диалогы шеңберіндегі ара-
қатынасын атап өту қажет. «ЕО үштігі — Орталық Азия
елдері» аясындағы соңғы кездесу 2007 жылдың
көктемінде Казақстан Республикасының Елордасы
Астана қаласында өтті, оның барысында ЕО-ның
Орталық Азиядағы 2007-2013 жылдарға арналған
стратегаясы талқыланды. Сол жылдың 30
маусымында Берлин қаласында Еуроодақтың
Орталық Азияға қатысты Стратегиясының тұсаукесер
рәсімі өтті.
• Демократиялық реформалар
нәтижесінде қол жеткізілген
Қазақстанның саяси, экономикалық
жетістіктерін халықаралық
қауымдастықтың мойындауы және
әлемдегі энергетикалық
қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі
біздің республиканың ықпалының
өcyi мемлекет басшысы Н.Ә.
Назарбаевтың ТМД Төрағасы
ретінде 2006 жылы Санкт-
Петербургте өткен G-8 саммитіне
қатысуға мүмкіндік берді. Саммит
аясында Н.Ә. Назарбаев әлемдік
және аймактық державалардың
басшыларымен кездесіп, олармен
болған сұхбат барысында екі жақты
және көпсалалы ынтымақтастыққа
байланысты көптеген мәселелерді
талқылады.
Қазақстан-АҚШ байланыстары.

• Қазақстанның сыртқы саясатында АҚШ-пен қарым-
қатынастың маңызы өте зор. 1991 жылғы 25 желтоқсанда
АҚШ Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тәуелсіздігін таныды. Қазіргі кезде АҚШ-Қазақстан
экономикасының аса ірі инвесторы. 1997 жылы
Қазақстан мен АҚШ арасында экономикалық әріптестік
бағдарламасы жасалды.
• Екі ел арасында Қарашығанақ кеніші жөнінде және
Каспий қайранын бөлісу жөнінде келісімдерге қол
қойылды.
• 1999 жылғы желтоқсанда Қазақстан мен АҚШ
арасындағы келісімде – екі ел арасындағы серіктестікті
одан ары дамыту, АҚШ-тың Қазақстанға демократиялық,
экономикалық өркендеуде қолдау көрсету, аймақтық,
ғаламдық негізде тұрақтылықты қамтамасыз ету
мақсатында ынтымақтастық үшін барлық мүмкіндіктерді
пайдалану сияқты мәселелер қаралды.
• АҚШ Қазақстанға мәдениет пен білімді дамыту
саласында үлкен қолдау көрсетуде “Болашақ”
бағдарламасы шеңберінде қазақстандық студенттер
АҚШ, Франция, Германия оқу орындарында оқиды.
Қазақстан және
халықаралық ұйымдар
• Халықаралық коғамдастықтағы
еліміздің позитивті образының
қалыптасуы және оның халықаралык
мәртебеге ие болуы сыртқы саясатты
жүргізудегі республика
басшылығының көрегендік
шешімдерімен мүмкін болды. Бұл
тұрғыда ядролық қаруды таратпау,
діни экстремизмге қарсы тұру, әлем
діндері арасында толерантты қарым-
қатынас құру мәселелерін атап өтуге
болады. Осының негізінде еліміз
аймақтык, және ғаламдық қауіпсіздік
мүддесі турасында халықаралық
аренаға өз бастамаларымен шығуға
мүмкіндік алды.
Қазақстан және ЕҚЫҰ
• 1996 жылы шілденің 8-
інде республика ЕҚЫК-нің
Хельсинки қорытынды
актісіне, ал қыркүйектің
23-інде – Жаңа Еуропа
үшін Париж хартиясына
қол қойды Тәуелсіздіктің
алғашқы жылдарында
Қазақстан әлемдік
державалар мен беделді
халықаралық ұйымдардың,
соның ішінде ЕҚЫҰ-ның
қолдауын қажет етті.
• Бұл кезде дүниежүзілік қоғамдастық та тарихтың еркімен қуаты жағынан
әлемдегі төртінші ядролық арсеналға ие болып қалған жас мемлекетпен
сындарлы сыртқы саясатты жүргізуге мүдделі болды. Осыны ескере отырып,
еліміз сыртқы және ішкі саясатта теңдестірілген амал-көзқарастар пайдасына
саналы түрде таңдау жасады. Көпжақты әріптестік, экономика мен қоғамды
ырықтандыру стратегиясы сол амалдардың өзегіне айналды.Батыстың
жетекші елдерінің Ұйымға кіруге шақыруы Қазақстанда еуропалық
қауіпсіздіктің тең құқылы және бөліну сызықтары жоқ жағдайлардағы жаңа
архитектурасын қалыптастыруға бағытталған қадам ретінде қабылданды.
• Жалпыеуропалық кеңестің
толыққанды қатысушысына
айналған Қазақстан оны одан әрі
дамыту, сонымен бірге
халықаралық ұйым болып қайта
құрылуы үдерісіне белсене
қатысты. Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев ЕҚЫҰ-ның
Хельсинкиде (1992 ж.),
Будапештте (1994 ж.),
Лиссабонда (1996 ж.) және
Стамбұлда (1999 ж.) өткен
саммиттерінің жұмысына
• ЕҚЫҰ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСІНІҢ
ЖЫЛСАЙЫНҒЫ ОТЫРЫСТАРЫНА
ҚАЗАҚСТАН АТЫНАН СЫРТҚЫ
САЯСАТ ВЕДОМСТВОСЫНЫҢ
БАСШЫСЫ ӨКІЛДІК ЕТЕДІ.
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАРЛАМЕНТШІЛЕР
ҰЙЫМНЫҢ ПАРЛАМЕНТТІК
АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫНА
БЕЛСЕНДІ ҚАТЫСУДА.1994 ЖЫЛЫ
БУДАПЕШТ САММИТІНІҢ
ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША, ОДАН ӘРІ
ИНСТИТУТТАНДЫРУ МАҚСАТЫНДА
КЕҢЕС ЕУРОПАДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК
ЖӘНЕ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӨНІНДЕГІ
ҰЙЫМ БОЛЫП ҚАЙТА ҚҰРЫЛДЫ.
• 1995 жылы еліміздің ЕҚЫҰ-ға тікелей қатысуын қамтамасыз еткен,
Қазақстанның Венадағы халықаралық ұйымдар жанындағы Тұрақты
Өкілдігінің іргетасы қаланды. Ал 2008 жылдан бастап алдағы төрағалық
тұрғысында Елші Қайрат Әбдірахманов басқаратын Қазақстанның ЕҚЫҰ
жанындағы Тұрақты өкілдігі жұмыс істеуде.
• 1995 жылы Ташкенттегі офисімен ЕҚЫҰ-ның Орталық Азиядағы өңірлік
Бюросы ашылды. 1999 жылы ЕҚЫҰ-ның Алматыдағы Орталығы ашылды,
сосын ол 2007 жылы ЕҚЫҰ-ның Астанадағы Орталығы болып қайта
құрылды. Орталықты қазір Елші Александр Кельчевски (Франция)
басқарады.
• Соңғы бірнеше жыл бойында Қазақстан ЕҚЫҰ-ның бірқатар ірі шараларын
өткізді, олардың арасында:
• «Адам саудасына қарсы күрес – өңірлік жауап» атты өңірлік Орталықазиялық
конференция (Астана, 2006 ж. 18-19 мамыр);
• Еуропадағы әдеттегі қарулы күштер туралы шарт бойынша ІІІ шолу
конференциясында Қазақстанның төрағалық етуі (Вена, 2006 ж. 29 мамыр – 2
маусым);
• ЕҚЫҰ-ның жоғары деңгейдегі «Мәдениетаралық, дінаралық және
этникааралық түсінік» атты Кеңесі – Толеранттық жөніндегі кеңес (Алматы,
2006ж. 12-13 маусым);«Минасыздандыру саласындағы сенім шаралары мен
өңірлік ынтымақтастық» атты өңірлік семинар (Алматы, 2007ж.26-27
наурыз);ЕҚЫҰ-ның Парламенттік ассамблеясының 17-ші жылсайынғы
сессиясы (Астана, 2008 ж. 29 маусым – 3 шілде).2009 жылғы қаңтарда
қазақстандық дипломат, Елші Вячеслав Ғиззатов ЕҚЫҰ Қазіргі төрағасының
мұсылмандарға қатысты төзімсіздік пен кемсітушілікке қарсы күрес жөніндегі
Жеке өкілі болып тағайындалды.
Біріккен Ұлттар Ұйымы
• Тәуелсіз Қазақстан тарихында 1992 жылдың 2
наурызы Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымына
мүшелікке қабылдануымен ерекшеленеді. Еліміз
БҰҰ Бас Ассамблеясы­ның 46-сессиясында Ұйымның
жаңа мүшесі ретінде ғана емес, қазіргі заманның ең
өзекті халықаралық проблемалары бойынша бел­
сенді позиция ұстанатын мемлекет ретінде мүше
болды.
• БҰҰ Бас Ассам­блеясының 47-сессиясында Мемлекет
басшысы Н.Назарбаев Қазақстанның халықаралық
саясаты туралы айта келіп, екі маңызды ұсынысты
алға тартты. Оның біріншісі – барлық үкіметтердің
ізгі ниет білдіру тәртібімен “бір+бір” формуласы
бойынша БҰҰ-ның бітімгершілік күш-жігерінің
қорын құруды бастау. Бұл формула әрбір мемлекет
оған өзінің қорғаныс бюджетінен бір пайыз бөліп,
жыл сайын оны бір пайызға ұлғайтып отыруды
көздейді. Осылай еткенде он жылдан соң
бітімгершілік сомасы он есеге өседі. Екінші
ұсынысы – Азиядағы Өзара Ықпалдастық және
Сенім Шаралары жөніндегі Кеңес (АӨСШК)
шақыру. Мемлекет басшысының бұл бастамасы
көпшілік елдер тарапынан, сондай-ақ БҰҰ-дан
қолдау тауып, Қазақстанның сыртқы саясатын
айқындауда айтарлықтай рөл атқарды.
• 1992 жылдан бері Қазақстан тек қана халықаралық
қауымдастықтың мүшесі ретінде қабылданып
қоймай, сонымен бірге онда өзінің лайықты орнын
Шанхай Ынтымақтастық
• 2001 жылдан бастап Қазақстан
Ұйымы
Республикасы Шанхай Ынтымақтастық
Ұйымын (ШЫҰ) құру бастамасына ат
салысты және де дәл осы ұйым
аясындағы қызметі сыртқы саясаттағы
негізгі бағыттардың біріне айналды.
Қазіргі кезде ШЫҰ Қазақстан,
Қырғызстан, ҚХР, Ресей, Тәжікстан
және Өзбекстанның басын қосып отыр,
ал бұл ұйымдағы бақылаушы
мемлекеттерге Моңғолия, Иран,
Үндістан және Пәкістан кіреді. ШЫҰ
шеңберіндегі диалогарқасында
Қазақстан саяси, сауда-экономикалық
және гуманитарлық салалар бойынша
көптеген мәселелерді шешуге
бағытталған сындарлы сұхбат жүргізу
мүмкіндігіне ие және де бұл ұйым
аясында терроризм, экстремизм және
сепаратизммен күресуде күш
жұмылдыру мәселелері талқыланады.
ШЫҰ саяси тұрақтылық және
қауіпсіздік қамтамасыз етудегі маңызды
рөлі оны халыкаралық деңгейдегі
беделді ұйымға айналуына септік етті.
Ислам Конференциясы
Ұйымы
• Қазақстан 1995 жылы Ислам Конференциясы
Ұйымының мүшелігіне қабылданды. Ислам әлемімен
белсенді ықпалдастық - Қазақстанның сыртқы
саясатының басым бағыттарының бірі. Өз жағынан
Ислам әлемі Қазақстанды мұсұлман қоғамдастығының
ажырамас мүшесі ретінде қарастырады.
• ИҚҰ-ның қатарына енгеннен кейін Қазақстан Бас
хатшылықпен, субсидиялық мүшелермен және Ұйым
институттарымен қарым-қатынасын тұрақты дамытуға
тырысуда. Қазақстан делегациялары ИҚҰ-ның барлық
ірі шараларына қатысты, олар: (1997 ж. желтоқсанда
Тегеранда (Иран) өткен ИҚҰ-ның 8-ші Саммиті, 2000ж
қарашада Доха (Катар) қаласында ИҚҰ-ның 9-ші
Саммиті және 2003 ж.қазанда Путраджайяда (Малайзия)
10-ші Саммит), Сыртқы Істер министірледің
мәслихаттары (24-ші СІММ-нен Джакартада
(Индонезия) 1996 ж. желтоқсанда өткен 33-ші СІММ-ге
Бакуда (Әзірбайжан) 2006 ж. маусымға дейін), осыған
қоса әржылдық үйлестіру СІММ БҰҰ-ның Бас
Ислам Конференциясы
Ұйымы
• Қазақстанның мұсылман елдерімен қарым катынастарын
арттыру еліміздің ұзақ мерзімді мүдделерімен қатар, ҚР
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2006 жылғы 1 мамырдағы
жолдауына сәйкес келеді.
• Қазақстан полиэтникалық және көпконфессионалдық ел бола
отырып, өркениеттер мен діндер арасындағы диалогті
дамытуға бағытталған глобалдық процесті толығымен
жақтайды. Сондықтан, Қазақстанның ИКҰ жұмысына басқа да
ірі аймақтық және глобалдық ұйымдармен қатар, белсенді
қатысуы, қазіргі таңда үлкен маңызға ие.
• ИКҰ шеңберінде мәдениеттердің жақындасуы және өркениет
диалогы дамуы мәселелерінің артуына байланысты
Қазақстанның әлемдік және дәстүрлі діндердің жиналысын
шақыру туралы бастамасына қолдау көрсету жөніндегі 2005 ж.
маусымда ИКҰ-ның СІМ 32-кеңесінің резолюциясын қабылдау
жұмыстары атқарылды.
ЮНЕСКО
• ЮНЕСКО – Қазақстанда биологиялық
әртүрлілікті сақтау мақсатында елдің ерекше
қорғалатын табиғи аймақтарын ЮНЕСКО-
ның Дүниежүзілік табиғи және мәдени
мұрасы және “Адам мен биосфера”
бағдарламасы шеңберіндегі аймақтар тізіміне
кіргізу туралы шараларды іске асыруда,
бірлесіп жұмыс атқаруда. Бұнымен қатар,
Қазақстан халықаралық ұйым ЮНИСЕФ –
Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар Қоры.
ЮНИСЕФ Қазақстан Республикасындағы
өзінің жұмысын 1992 жылы бастады,
негізінен, денсаулық сақтау саласында,
шұғыл жәрдем көрсетуді насихаттайды.
• ЮНИСЕФ-тің Арал аймағының халқын
сауықтыру жөніндегі бағдарламасы - әйелдер
мен балалардың денсаулығын қорғау, білім
беру, балалардың тамағын жақсарту, сумен
қамтамасыз ету, санитарлық қызметті
жақсарту жөніндегі нақты шараларды жүзеге
асыруға бағытталған. Сонымен бірге
Қазақстан 800-ге жуық мемлекетаралық және
үкіметаралық келісім-шарттарға қол
қойылды.
Қорытынды

Тәуелсіз Қазақстан дүние жүзінің көптеген елдерімен тең деңгейде
дипломатиялық және экономикалық қарым-қатынастар орнатты.
Тәуелсіздік жылдары еліміздің сыртқы саясаттағы күш-жігерінің арқасында
орасан зор тарихи маңызы бар міндеттер орындалды. Қазақстан
дүниежүзілік қауымдастықта лайықты өз орнын алды. Егер 1991 жылы
әлемдік қоғамдастықтың іс жүзінде Қазақстанға қандай да бір ықыласы
аумай келсе, бүгінгі күні Қазақстанды әбден танып, құрметтеп отыр.
Қазақстан Орталық Азияның көшбасшысына, халықаралық құрметті
әріптеске, халықаралық лаңкестікке, есірткінің жайылуы мен ядролық
қарудың таралуына қарсы белсене күресетін мемлекетке айналды.

Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан әлемдік қауымдастықтың толыққанды
мүшесі болды, оның бастамалары тәжірибе жүзінде әрқашан кең қолдау
тапты және нақты іс жүзіне асырылып отырды. Бүгін біздің еліміз
халықаралық дәрежеде танылудың жаңа сапалық деңгейіне көтерілді.
Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық
ұйымына төрағалық етуі туралы шешім оның сенімді дәлелі болды.
Пайдаланған әдебиеттер

• 1.Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как
суверенного государства. – Алматы, 1992
• 2.Қазақстан-2030. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы//
Ақиқат 1997, №12.
• 3.Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. -Алматы: Атамура, 2003
• 4.Актуальные проблемы внешней политики Казахстана. Сб.статей /
ред.совет К.К.Токаев. М., МИД РК 1998.
• 5.Абулпатаев С. Қазақстан дипломатиясының кезеңдері // Ақиқат
1997, №8.
• 6.Асқар асулар алда. Елдегі жағдай және 2002 жылғы ішкі және
сыртқы саясаттың негізгі бағыттары туралы Республика Президентінің
Қазақстан халқына жолдауы. //Ақиқат 2001, №10

Ұқсас жұмыстар
Жер, су, әуе көлігі және құбыр желесі
Қазақстан –әлем мойындаған ел
Қазақстанның сыртқы саясаты
Ислам даму банкі туралы
Орталық Азия мемлекеттерімен ынтымақтастық
Мәдени мұра Мемлекеттік бағдарламасы
Қазақстанның сыртқы саясаты туралы
Мәжіліс депутаттарының кезекті сайлауы
Қазақстан Республикасының халықаралық және аймақтық ұйымдармен ынтымақтастығы
Қазақстандағы экотуризмді талдау
Пәндер