Ұйымдағы мінез - құлық пен эмоцияны басқару
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Моөж. Ұйымдағы мінез-құлық пен эмоцияны басқару

.

Алматы, 2019 жыл
Басқару психологиясы әлеуметтік
функцияның қазіргi кездегі негізі
тарауларының бірі, ол әртүрлі
әлеуметтік құрылымдағы
адамдардың бір- бірімен қарым-
қатынасы мәселесін зерттейді
Кез келген кесіпорын
өзінің қызметкерлері сол
уйымның денгейіне сейкес
болуын қалайды. Тұлғаның
мінез-кұлқы-калыпты
позицияга сейкес өзіннің
орындауға тиісті
функциялардың түсінуімен
ерекшеленетін,
уғынылған, әлеуметтік
манызы бар қызметтердін
жиынтығы. Ұйым ушін
оның қызметкерлердің
мінез-кұлқының тиімділігі
ол-кызметкерлер өздерінің
міндеттерін берік жене
адал орындауы, жумыс
процессін жоғары сапада
жүзеге асыру ушін өзінін
тікелей міндеттерінен тыс
белсенділік танытып,
косымша күш салуға
әзірлігі.
Ұйымда қызметкерлердің мінез-кулкының тиімділігін арттыру бойынша бірнеше
жолдарды керсетуге болады. Осы мәселені шешуге бағытталған бірінші жолы-
қызметкерлер мінез-кулкы бойынша уйымға қажетті адамдарды тандап алу.
Бірак бул жолды кеп уйымдар колдана бермейді, ейткені біріншіден, қажетті
мінездемесі бар адамдар табылмайды, екіншіден, тандалған адамдар уйымның
койған талабына сайкес хабарлар болатынына кепілдік жок, ушіншіден, уакыт
ете келе уйымның басшлылығы тарапынан қызметкерлердің мінез-кұлкына
койылатын талаптар өзгеруі мүмкін, ягни кызметкерлер жумыска кабылдану
барысында койылған критерилермен салыстырмалы турде. керекті бағытта
Келіспеушілік қарама-
қайшылық, адамдар жене
коллектив арасындағы жал
жұмыс атқарған кездегі
түсінбеушілік, екі жене одан
да көп жактардың
келісімнің жоктығы.
Ұйымда пайда болатын
шиеленіс, уйымдық шиеленіс
де аталады.
Келіспеушіліктің терт
негізгі түрі бар: -iшкі
тұлғалық келіспеушілік- бір
адамға қарама-қайшы
талаптары айтылғанда
пайда болады.
Кесіпорында персоналдын мінез-кұлқын басқарудын
тағы бір маңызды жолы ол, ұйымда iскерлік қарым-
қатынас этикасын ұстану. Адамдармен қарым-
қатынаста езін ұстай білу кесіпкерлік қызметте
табыстарға жетудің ен бір манызды факторы деп
айтсак да болады.
Өткен ғaсырдың 30-шы жылдары Дейл Карнегидін
байкағаны бойынша, адамның қаржылы- техникалык
немесе инженерлік салаларда жетістіктері 15%-Fа
өзінің біліктілігіне, ал 85%-fa-адамдармен қарым-
қатынасына байланысты. Булай болса, кептеген
зерттеушілердің кызметтік карым-қатынас этика
устанымдарын зерттеп шығару талаптары тусінікті
болады. Қызметтік қарым-катынас этикасы - бул
кызметтік қарым қатынастағы имандылык пен
едептілік.
Қызметтік карым-катынас этикасының негізі болып үйлесімдік жене
сәйкестілік болып табылады. Қызметтік қарым-катынас
устанымдары кез келген мекеменің өрбір қызметкерге оның шешім
жасау, ic- ерекетінің сілтемесін береді. Негізгі устаным ретінде
келесі жағдай болып табылады: Лауазымдык міндеттемелерді
аткарғанда өзіне багынатын кызметкерлермен, басшы жене
еріптестерімен, клиенттермен этикалык карым- болу.
Қызметкерлердің мінез-құлқы әр алуан, әр адам
жеке тұлға екенін ескеріп, оның тұлғалық
ерекшелігі мен қызметі, ұйымның дамуына
қосатын үлесі арасындағы байланысты басқару
аса маңызды. Қарамағындағы қай қызметкер
қандай мінез-құлық көрсететінін, ол жалпы
ұжымның қызметіне қалай әсер етіп, ұйымның
табысқа жетуіне немесе кері ықпал ететінін
білу – әр басшының, әсіресе HR-менеджердің
міндеті.
Ұйымда қызметкердің мінез-кұлғына сәйкес
бірнеше ынталадыру жолдары болады.
Ынталандыру-адамның мінез-кулғын түсінуге
жене оған одан жоғары жетістікке жетуіне
кемек беретін басты кілт. Қабылдау- коршаған
өлем жайында тусініктің интерпретациясы жене
акпаратты дұрыс уйымдастыру процессі. Баскаша
айтқанда, акпаратты қабылдау жене реттеу
бойынша санағa негізделген белсенді қызмет.
Қабылдау кебіне субъективті процесс болады,
ейткені, толык немесе жекелей турде ақпарат
жоғалуы мумкін.
Ұжымды дұрыс басқару, қызметкерлер
мотивациясын арттыру, оған кері әсер ететін
кертартпа элементтерді анықтау, олармен
жұмыс істеу, үздік мінез-құлық үлгілерін
анықтап, оларды ынталандыру – психология,
әлеуметтану және менеджмент тоғысындағы
ілімді меңгеруді талап ететін күрделі жұмыс.
Осы күрделі тақырыпқа арналған Стивен
Роббинс пен Тимати Джадждың әлемге
танымал еңбегінің қазақ тіліне 14-басылымы
Кәсіби топ қызметкерлерінің мінез-құлқының қандай да бір
конфигурациялары «индивидуализм — коллективизм»шкаласы
бойынша олардың мінез-құлқының түрін анықтайды. Отандық
зерттеулерде вконце 1970-ші жылдары (Н. Гришина) зерттелді
психологиялық сипаттамалары жұмысшы жұмыс істеді, жеке
және топтық құрастыру. Соңғыларда үлкен қарым-қатынас,
ашықтық, Достық, басқа адамдармен байланыс сезімі, ашық
ынтымақтастыққа бейімділік, қайырымдылық (кәсіби топ басқа
кәсіби топтармен ынтымақтастыққа көбірек ашық) табылды. Ал
біріншісі үлкен тұйықтылық, ұстамдылық, суықтық, иеліктен
айыру (кәсіби топ осындай ынтымақтастыққа аз ашық, кейде
мүлдем жабық).
Адамның қоғамдағы мінез-құлқын белгілеу үшін «әлеуметтік мінез-
құлық» термині пайдаланылады, оның түрі үлкен әртүрлілікке ие.
Сондықтан біз тек негізгі сорттарды ғана таңдаймыз.

Бұқаралық мінез-құлық - бұл белгілі бір мақсатқа қол жеткізе
алмайтын адамдардың жалпы массасы. Мысалы, паника, сән,
әлеуметтік немесе саяси партиялар және т.б.

Топтық мінез-құлық - бұл әлеуметтік топтағы адамдардың келісілген
іс-әрекеті.

Проблемалық мінез-құлық - бұл адамдарға көмектесу мен қолдау
ниетіне негізделген әрекет.
НАЗАРЛАРЫНЫЗҒА РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Көшбасшының жеке тұлғалық қасиеттерінің теориясы
Эмоция және эмоционалдық интеллект
БАСҚАРУ ШЕШІМІ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
ҰЙЫМДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ЖОСПАР
Басқару мәдениеті мен этикасы
Менеджмент туралы ғылымды қалыптастыру және дамыту
Ұйымдағы қақтығыс және оның табиғаты
Эмоциялар және эмоционалдық интеллект
Эмоциялар мен сезімдердің қызметтері
Ұйымның корпоративтік мәдениеті
Пәндер