Дәнді ақтау
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық министрлігі
Жәңгір-хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

«Агротехнология» институты
«Тағам және қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» жоғары мектебі

5В072700 – «Азық – түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының 3 курс білім алушыларына арналған
«Тамақ өндірістерінің жалпы технологиясы » пәнінен

Жармалық концентраттар өндірісіндегі негізігі технологиялық сұлбалар

Орал – 2020ж.
Жарма - дақыл тұқымдастарға жататын бидай, арпа,
сұлы, тары, күріш, жүгері және қарақұмық дәнінен
алынатын дәндердің жалпы атауы.
Жарма ретінде бұршақ тұқымдастарлық (бұршақ,
фасоль, жасымық, ірі бұршақ) дәндерін де
пайдаланады.

Дәнді өңдеу өнімдерінің біріне
жармалар жатады. Халықтың
тамақтануында қарақұмық, арпа,
сұлы,тары, ұнтақ жармалары
пайдаланылады. Ұнтақ жарма бидай
дәнінің орталық бөлігінен жасалады.
Тары, күріш, арпа, бидайдың Ұлттық тағамдардың
тағамдық қасиеті жоғары жұғымдыларының бірі саналып,
және жұғымды калориялы біраз ас түрлерінің дәмін
болады. Олар балалар мен келтіретіні – тары. Тары өте
ауруға шалдыққан адамдарды құнарлы дақыл. Оның құрамына
тамақтандыру үшін ерекше назар аударсақ, ақуыздың 10-15,
қажет. Бұлар көмірсу мен көмірсудың 59, майдың 38,
өсімдік ақуыздарының негізі күлдің 3,6 пайызы барын
болып табылады. анықтауға болады.

ТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ
Дәнді дақылдарды өндірудің
негізгі операциялары:
1) Шикізатты өндіріске дайындау:
- Астық партиясын сақтау, қалыптастыру;
- астықты қоспалардан тазарту.
2) гидротермиялық өңдеу II кезең-пиллинг-Келесі технологиялық операцияларды
біріктіреді:
3) Астықты мөлшері бойынша сұрыптау;
4) қабыршақтану (опырылу);
5) аршу өнімдерін тазалау және сұрыптау;
6) жарманы ажарлаужәне жылтырату. Тегістеу және жылтырату өнімдерін сұрыптау;
7) ұсақтау өнімдерін ұсақтау және сұрыптау;
8) орау алдында жарманы, жанама өнімдер мен қалдықтарды бақылау;
9) өнім сапасын бақылау;
10) өлшеп-ораужәне сақтау.
Астықты гидротермиялық өңдеу, астықты фракцияларға
бөлу
9-аспираторларда
8-триерлерде қысқа немесе ауа-Елек
1-Астық бункерлері және ұзын сепараторларында
қоспаларды бөлу; жеңіл
қоспалардыбөлу;

7-тас бөлетін
10-Астықты
машиналарда
2-Автоматты таразы гидротермиялық
минералды
өңдеу.
қоспаны бөлу;

3-Астықты ауа-Елек
6-фракцияларға
сепараторларында
сұрыптау
алғашқы тазарту

5-ауа-Елек
4-астық кесетін сепараторларында
машиналарда екінші рет тазалау
өңдеу
Дәнді қоспалардан тазалау. Қоспаларды тазалау үшін астықты екі рет желді-електі сепаратордан өткізеді.
Сепаратордың бірінші жүйесінде тек ірі және жеңіл қоспаларды бөліп алады.Майда қоспаларды, майда дәннің
фракциясымен бірге 2,2х20 мм лік електің тесігінен өткізіп бөледі.

Ірі фракцияны екінші сепараторлық жүйеге жіберіп одан ірі және жеңіл қоспаларды және қосымша майда
фракцияны бөліп алады. Дәннің ірі фракциясынан қара сұлыны бөлу үшін қара сұлы бөлгіш триерді қолданады.

Сепаратордың бірінші және екінші жүйелерінен алынған дәннің майда фракциясын жарма бөлгішке немесе
елеуішке жібереді, олардан 1,8x20 мм-лік електі пайдаланып, майда қоспалар мен майда дәндерді бөледі, ал
сырғылмаларды қарамықша бөледі де (куколеотборник) машинаға бағыттайды.

Дәнді дайындауда ірілігі бойынша екі фракцияға бөледі. Оларды ылғалдауға, булауға бірге немесе жеке жіберуге
болады.

Майда қоспаларды буратты қолданып тексереді, онда (1,3-1,5) 20мм-лік електе елеп, майда қоспаларды бөледі.

Дәнді ылғалдау(булау). Сұлы дәнін ылғалдау (булау) оның технологиялық қасиеттерін жақсартып ащы дәмін
кетіреді.

Ылғалдаудың немесе булаудың көп тараған тәсілі – булау, кептіру және дәнді суыту. Сұлы дәнін булауға үздіксіз
немесе үздікті булағыштарды қолданып, дәнді алғашқы ылғалдылығына қарай, 2 - 6%-ке дейін ылғалдайды.

Дәнді вертикалды кептіргіште кептірсе, онда оның соңғы ылғалдылығы, оны ақтаудың тәсіліне байланысты
таңдайды. Егер, дәнді ақтауға қауыздағыш поставты қолданса, онда оның соңғы ылғалы 10%-тен аспау керек, ал
Сұлы жармасын алу технологиясы
Сұлы дәнінен сұлы жапалағын, және сұлы
ұнын (толокно) ажарланған жарма алады.
Басқа жарма өнімдеріне
қарағанда,сұлыдан алынған даяр
өнімдердің калориясы жоғары,
құрамында нәруыз бен майдың мөлшері Дәнді қоспалардан тазалау.
көп болады. Олардың құрамында көптеген Қоспаларды тазалау үшін астықты екі
витаминдердің, минералдық заттардың, рет желді-електі сепаратордан өткізеді.
микроэлементтердің болуына байланысты Сепаратордың бірінші жүйесінде тек ірі
диеталық қасиеттері де ерекше. және жеңіл қоспаларды бөліп
алады.Майда қоспаларды, майда
Дәнді жарма алуға дайындау. Дайындауда дәннің фракциясымен бірге 2,2х20 мм
қолданылатын негізгі операциялар: лік електің тесігінен өткізіп бөледі.
қоспаларды бөліп алу және дәнді булап
ылғалдау.
Дәнді ылғалдау(булау). Сұлы дәнін ылғалдау (булау) оның
технологиялық қасиеттерін жақсартып ащы дәмін кетіреді.

Ылғалдаудың немесе булаудың көп тараған тәсілі – булау,
кептіру және дәнді суыту. Сұлы дәнін булауға үздіксіз
немесе үздікті булағыштарды қолданып, дәнді алғашқы
ылғалдылығына қарай, 2 - 6%-ке дейін ылғалдайды.

Дәнді вертикалды кептіргіште кептірсе, онда оның соңғы
ылғалдылығы, оны ақтаудың тәсіліне байланысты
таңдайды. Егер, дәнді ақтауға қауыздағыш поставты
қолданса, онда оның соңғы ылғалы 10%-тен аспау керек, ал
обойкалы машинада 13,5-14,0 %-ке жеткізеді.

Дәнді суытқыш колонкада суытады.
Дәнді кептіру оның қабығына қарағанда,
ядроның ұсақталғыш қабілетін ұлғайтады.
Сондықтан ақтауға дәнді температурасы 50 °С
жіберсе, ақтаудың сапасы жақсарады. Дәннің
алғашқы ылғалдығы неғұрлым жоғары болса,
соғұрлым булаудың сапасы жоғары болады.
Ылғалдығы 14-15% дәнді буламай ақтауға болады, онда тек жарманы булайды. Дәнді
немесе жарманы булау олардың сақтау төзімділігін арттырады.

Ылғалдаудан немесе булаудан кейін дәнді екі фракцияға бөледі. Ол үшін желді-електі
сепараторды немесе басқа елегіш машиналарды қолданады. Оларға 2,2;2,3x20 мм елегіш
қояды. Бұл електен сырғып түскені –ірі фракцияға, тесігінен өткендері –майда фракцияға
жатады.

Сұлы дәнінен жармалар өндіру. Сұлы дәнін ақтаушы поставтарды, обойкалы машиналарды,
ортаға тепкіш ерекшеліктер бар ақтаушыларды қолданып өңдейді. Ақтаудан алынған
заттарды бураттарды, центрофугал машиналарын, желдеткіштерді қолданып сорттайды.
Ақталған және ақталмаған дәндерді ажырату үшін триерлер, падди-машиналар, жарма
бөлгіштер қолданады. Сұлы дәнінен жарма өндірудің жалпы схемасы 2-суретте көрсетілген.

Дәнді ақтау. Негізгі ақтаушы машина-ажарлаушы постав. Дискасының айналу жылдамдығы
18-20 м/сек, екінші рет ақтағанда 16-18м/сек. Бірінші рет ақтағанда ақтау коэффиценті ірі
фракция үшін 90-96% , майда фракцияны өңдегенде 80-85%-тен жоғары болуы тиіс. Майда
дәннің мөлшері 3-4%-тен аспауы қажет. Сырғыма өнімдерді (ақталмаған дән) қайта
ақтағанда, ақтау коэффиценті 90-95%-тен кем болмайды,ал майдаларды өңдеуде 5-6%-тен
аспауы керек.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Қарақұмық жармасын өндіру технологиясы
Желдету қондырғыларына қойылатын талаптар
Батыс Қазақстан экономикалық ауданы
Қазақстан Республикасының шөлді аймақтары
Ақтау қаласы
Ақтау Теңіз Порты АЭА туралы
Каспий бассейнінің порттары арасындағы контейнерлік тасымалдар көлемін арттыру және жүктердің жаңа түрлерін тарту
Компьютер тілінде адам
Мәтін туралы түсінік
Криминалистік идентификация және диагностика
Пәндер