Жер құқығы қатынастары
Презентация қосу
Жер құқығының
стері,жүйесі және сабақтас құқ
салаларымен байланысы

Дайындаған:ЮК-71 тобының студенті
Калабекова Шырайлым
Тексерген: Тлеубердина Умсын Темирбайқызы
Жоспар:
1.Жер құқығының әдістері
2.Жер құқығының жүйесі
3.Жер құқығының сабақтас құқық салаларымен байланысы
Жер құқығының әдістері дегеніміз – жер қатынастарын реттейтін, яғни,
жер құқық қатынастары субъектілеріне әсер ету амалдары мен тәсілдерінің
жиынтығы.

Императивті әдіс – билік пен Диспозитивті әдіс:жер құқық
бағыныштылыққа негізделген, қатынастары қатысушыларының
міндетті қатысушысы мемлекет теңдігіне, шарт еркіндігіне
немесе мемлекет мүддесін негізделген. Бұл әдістер жерге жеке
білдіретін билік органдары болады. меншік құқығын жүзеге асыру
Императивті әдістер жер
ресурстарын мемлекеттік басқару
саласында және жерде дербес
саласында, мемлекеттік басқару шаруашылық жүргізуде
функциясын жүзеге асырудың қолданылады. Яғни, жер құқық
тәртібін анықтауда, жер учаскесінің қатынастары қатысушыларына жер
шекті мөлшерін анықтауда, жер учаскесіне қатысты өз бетінше шешім
учаскесін тек нысаналы мақсатта қабылдауға мүмкіндік береді.
пайдалану шектеулерін
белгілегенде, т.б. жағдайларда
қолданылады.
Жер құқығының жүйесі дегеніміз - өзара тығыз байланысты жер құқық
институттарының жиынтығы. Өзге құқық салалары сияқты жер құқығының
жүйесі келесі бөлімдерден тұрады: жалпы бөлім және ерекше бөлім.

Жалпы бөлімде жалпы ережелер, яғни жер құқығының түсінігі, пәні,
әдістері, қағидалары, қайнар көздері қарастырылған. Сонымен бірге, жерге
меншік құқығы, жер пайдалану құқығы, жер қатынастарын мемлекеттік реттеу
және жер заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілік мәселелері көрініс тапқан.

Жер құқығының ерекше бөлімінде жер қорының жекелеген санаттарының
құқықтық режимі мен оларды қорғау жағдайлары қарастырылған. Атап айтсақ,
ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлердің құқықтық режимі, елді
мекендердің жерінің құқықтық режимі, өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс
және өзге де ауылшаруашылығы мақсатына арналмаған жерлердің құқықтық
режимі, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру мақсатындағы,
рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлердің құқықтық режимі,
орман қорының жері, су қорының жері, босалқы жерлердің құқықтық режимі.
Ерекше бөлімі келесі
Жалпы бөлімі келесі институттардан (тараулардан) тұрады: институттардан (тараулардан)
1) Жер құқығының түсінігі, пәні, әдісі және жүйесі. тұрады:
Жер құқығының сабақтас құқық салаларымен арақатынасы; 1)Ауыл шаруашылық мақсатындағы
2)Қазақстан Республикасы жер заңдарының міндеттері, жерлердің құқықтық режимі;
мақсаттары және қағидалары; 2)Елді мекен жерлерінің құқықтық
3) Жер құқығының тарихы; режимі;
4) Жер құқығының қайнар көздері; 3) Өнеркәсіптік, көлік, байланыс,
5) Жер құқығы қатынастары; қорғаныс
6) Жерге меншік құқығы; және ауыл шаруашылығынан өзге
7) Жер пайдалану құқығы; мақсатқа арналған жерлердің
8)Жеке меншік құқығы мен жер құқықтық режимі;
пайдалану құқығындағы жер учаскелерінің 4)Ерекше қорғалатын аумақтар
құқықтық режимі; жерлерінің құқықтық режимі;
9)Жерге жеке меншік құқығы мен жер пайдалану құқығын 5)Су қоры жерлерінің құқықтық
қорғау және зияндарды өтеу; режимі;
10) Жер үшін төленетін төлем; 6)Орман қоры жерлерінің құқықтық
11) Сервитуттар; режимі;
12)Жер құқығы қатынастары саласындағы басқару 7)Босалқы және пайдалануға жарамс
органдарының құзыреті және мемлекеттік басқарудың ыз жерлердің құқықтық режимі.
жалпы мәселелері;
13) Жерді қорғау, мемлекеттік бақылау, жерге орналастыру,
мониторинг және жер кадастры;
14)Жер заңдарын бұзғаны үшін заңды жауаптылық;
15) Жер даулары.
Жер құқығы Сабақтас құқық салалары
Конституциялық құқық Қазақстан
1. Қазақстан Республикасының жер құқығы жерге Республикасының құқықтық жүйесінің барлық құқық
меншіктің құқықтық режимін, жер учаскелеріне жеке салалары үшін басты ережелерді анықтайтын
меншіктің негіздерін, шарттарын және шектерін, нормалардан тұрады. Жер құқығы саласында мұндай
жерді қорғаудың негіздері мен тәртібін, жер нормалар болып жер меншігі нысандары, соның
учаскелері меншік иелері мен жер ішінде, жерге жеке меншік құқығы шарттары туралы
пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін ережелер, табиғатты, соның ішінде, жер ресурстарын
анықтайды. қорғау туралы ережелер, жер учаскелері иелері мен
жер пайдаланушылардың тең құқықтары туралы
ережелер жатады.

2.Үкіметтің, орталық уәкілетті органның, жергілікті 2. Әкімшілік құқық.Жер құқығының әкімшілік
өкілдік және атқарушы мемлекеттік құқықпен байланысы жер қорын әкімшілік-аумақтық
органдардың және өзін-өзі басқару органдарының жер басқару саласында және жер туралы заңнаманы
қатынастары саласындағы құзыретін реттейді; олар бұзған тұлғаларды жауаптылыққа тарту саласынан
құқықтың ерекше саласын — жер құқығын құрайды. көрініс табады.Жер қатынастарын реттеу әкімшілік
Бұл құқық саласына жерлер, орман мен жер қойнауы тәртіпте жүзеге асырылады.
бағынады.

3.Жер туралы заңнама жер қорын 3.Азаматтық құқық. Жеке меншіктегі немесе жер
мақсатына сәйкес пайдалану қағидаларын пайдаланудағы жер учаскесін сату-сатып алу шарты,
және әрбір жер учаскесінің мақсатты пайдалануын, жер учаскесін сатушының, сатып алушының таңдауы,
жеке меншікке және жер пайдалануға берілетін оның құнын анықтау; учаскені жалға беру, жалға
жер учаскелерінің шектерін анықтауды; берудің мерзімдері, жалға берудің төлемі; жер
оларды пайдалану мен қорғаудың құқықтық режимін, учаскесінің мұрагерін анықтау азаматтық құқықтың
жер сервитуттарын құқықтық реттеуді анықтайды; нормаларымен реттеледі.
жеке меншікке немесе жер пайдалануға берілетін жер
учаскелері үшін төленетін төлемдерді орнықтырады.
Назарларыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Жер пайдалану құқығы және жерге өзге де құқықтар
Жер құқығы басқа да құқық салалар сияқты өзіне тән құқықтық реттеу
Жер құқығы қатынастарының дамуы
Жерге меншік құқығы
Жер құқығының әдістері
ЖЕРГЕ МЕНШІК
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ
Жер қатынастары негізінде туындайтын құқық бұзушылықты реттеу
ЖЕР ҚҰҚЫҒЫ НЕГІЗДЕРІ
Жер құқығығының негіздері
Пәндер