ЖОО БАСҚАРУ
Презентация қосу
14 ДӘРІС.
ЖОО БАСҚАРУ
Орындаған: 7M01503 – химия
Қараман Мариям
Кенжебаева Жансая
Тексерген: аға оқытушы Молдасан Қ.Ш.
Жоспары:

Кіріспе
ЖОО басқару модельдері
ЖОО кадр саясатының принциптері
ЖОО құрылымдық ұйымы
ЖОО басқару міндеттерінің кешені
Қорытынды
Бақылау сұрақтары
Пайдаланылған әдебиеттер
Мақсаты: ЖОО басқару модельдерін, олардың
ерекшеліктерін және негізгі принциптерін
түсіндіру.
Міндеті:
ЖОО кадр саясатын айқындау және принциптерін
білу;
ЖОО басқару міндеттерінің кешенін ашып көрсету.
Кіріспе
ЖОО басқару жүйесі - бұл оқу орнының құрылымы шеңберінде басқару
қызметін бөлу, үйлестіру және іске асыру нысаны, ол оның ішкі
бөлімшелерінің, басқару органдарының ерекшелігімен, олардың өзара іс-
қимылымен және өзара байланысымен айқындалады.
Жоғары оқу орындарының заң шығарушы, атқарушы және алқалы
органдарының басқарушылық қызметі қаншалықты формализацияланған
және объективті түрде шартталғандығына, жоғары оқу орны жұмысының
осы саласын дамытудың нәтижелілігі байланысты. Демек, жоғары оқу
орындарының алдында заң шығарушы, атқарушы және алқалы
органдардың қызметін қалай тиімді ұйымдастыру, жоғары оқу орнын
басқару жүйесінің тиімділігін арттыру үшін қандай пәрменді шаралар
қабылдау қажеттігі туралы мәселе туындайды.
Жоғары оқу орнын басқару оқу орнының мақсаттары мен міндеттеріне қол
жеткізуге бағытталған.
ЖОО басқару модельдері
Кадр саясаты білім беру жүйесін басқарудың, оның барлық
ресурстарының тиімділігін арттырудың, ұзақ мерзімді перспективада
оның дамуының тұтастығы мен тұрақтылығын қамтамасыз етудің
сенімді тетігі болып табылады.

Еңбек жағдайлары
ЖОО ЖОО кадр саясаты
және еңбек
философиясы
қатынастары

Персоналды басқару жүйесінің ұтымды тұжырымдамалары мен
модельдерін қалыптастыру жолдары
Университеттің мақсаттарын, міндеттері мен принциптерін
анықтайтын жоғары оқу орнының философиясы - бұл ұжым
таңдаған, жасаған, бөлісетін және қолдайтын нормалар, шарттар мен
құндылықтар жүйесі. Ол университет қызметкерлерінің күш-жігерін
біріктіруді және өз мақсаттарына жету шығындарын азайтуды
қамтамасыз етуі керек, қызметкерлерде олардың университет
қызметіндегі рөлі туралы нақты түсінік қалыптастыруға ықпал етуі
керек. Жоғары оқу орнының философиясында әр қызметкер қол
жеткізуге ұмтылуы керек университет басшылығының идеялары
көрсетілуі керек.
Жоғары оқу орнының кадрлық саясаты, ол университеттің
философиясын толықтыра отырып және еңбек жағдайлары мен еңбек
қатынастарын ескере отырып, ұзақ мерзімді перспективада
қызметкерлермен жұмыс істеудің негізгі бағыты мен негізгі
шарттарын анықтайды. Бұл блок модельде шешуші мәнге ие, өйткені
басқару әлеуетін дамыту нәтижесі даму процесін жоспарлаудың,
ұйымдастырудың және бақылаудың дұрыстығына байланысты.
Психофизиология, еңбек эргономикасы, техникалық эстетика, топтық
және жеке қарым-қатынастарды, басшылықтың ЖОО
қызметкерлеріне қатынасын реттеу талаптарын қамтитын еңбек
жағдайлары мен еңбек қатынастары:
қызметкерлердің еңбегін тиімді ұйымдастыру, олардың
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жағдай жасау;
қызметкерлер арасында еңбек функцияларын әділ бөлу;
қызметкерлер еңбегін ынталандыру;
әр қызметкердің тиімді жұмысы;
қызметкерлер мүдделерінің сәйкес келуіне жәрдемдесу;
қабылданған еңбек жағдайларының экология және қауіпсіздік
санитариясының талаптарына сәйкестігі;
заманауи оқу жабдықтарымен қамтамасыз ету;
компьютерлік техниканың қолжетімділігі және оның заманауи
мүмкіндіктері;
оқу және ғылыми әдебиеттердің қолжетімділігі және жоғары
ЖОО кадр саясатының принциптері

Реализм

Жасампаздық бағыт

Кешенділік
Кадр саясатының
принциптері
Демократия

Гуманизм

Заңдылық
Жоғары оқу орнының кадр саясатының негізгі
мақсаттары:

1. Жоғары кәсіптік және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің ең дарынды,
құзыретті түлектерін, сондай-ақ ғылымның және практикалық кәсіби
қызметтің әртүрлі салаларының жетекші қызметкерлерін тарту арқылы
жоғары мектептің кадрлық әлеуетін жан-жақты қолдау.
2. Білім беру жүйесінің оқытушыларға болжанатын қажеттіліктеріне, елдің
және оның өңірлерінің еңбек нарығының жай-күйіне, қолданыстағы
заңнаманың қағидаттарына және белгіленген кадрлық қатынастарға сәйкес
кадрлық процестерді жүзеге асырудың оңтайлы режимін қамтамасыз ету.
3. Академиялық қоғамдастықта білім беру құндылықтарын, мұраттары мен
нормаларын сақтауға және дамытуға бағытталған, оқытушылар корпусын
оқытудың тиімді әдістері мен құралдарын шығармашылық іздеуге
итермелейтін ұйымдастырушылық мәдениетті қалыптастыру үшін жағдай
жасау.
4. Қазақстандық жоғары оқу орындары оқытушыларының халықаралық
кәсіби-педагогикалық бірлестіктердің құрылымына, мазмұны мен
талаптарына сәйкес келетін біліктілікті арттыру бағдарламаларын игеруі.
5. Жоғары оқу орындарының дарынды жас оқытушыларын жан-жақты қолдау
жүйесін қалыптастыру және кадрлық әлеуетті молықтыру нәтижелерін тиімді
ұйымдастырушылық және экономикалық шаралармен бекіту.
ЖОО құрылымдық ұйымы

ЖОО - бұл қызметкерлердің жалпы интеллектісі жоғары мекеме. Басқа
бірде-бір кәсіпорын немесе мекеме ғалымдар мен жоғары білікті
мамандар саны бойынша жоғары оқу орнымен салыстыра алмайды.
Мұндай ұйым өз мақсаттарына жетуге тырысып, өте ұтымды әрекет етуі
керек сияқты. Алайда, іс жүзінде ЖОО күрделі ұйым ретінде әрекет етеді,
онда жеке шешімдер ұжымдық, басқалары жеке қабылданады.
Жоғары оқу орнының мәртебесі оның атауына енгізіледі және оның
түріне, ұйымдық-құқықтық нысанына, мемлекеттік аккредиттеудің
болуына немесе болмауына байланысты айқындалады.
Жоғары оқу орнының жарғысын (жарғыны өзгерту және оған
толықтырулар) қызметкерлердің профессорлық-оқытушылық және
ғылыми құрамының, сондай-ақ ЖОО-ның қызметкерлері мен білім
алушыларының басқа да санаттарының өкілдерінің жалпы жиналысы
(конференциясы) қабылдайды.
Жоғары оқу орындары ЖОО орналасқан жерден тыс орналасқан
оқшауланған құрылымдық бөлімшелер болып табылатын филиалдарын
қоспағанда, өз құрылымын қалыптастыруда дербес болады.
Учебный совет Ректор Ректорат

Оқу Ғылыми істер Экономикалы АХЖ Ректордың
әдістемелік жөніндегі қ істер қызметкерлер
жөніндегі
істер проректор жөніндегі жөніндегі
проректор көмекшісі
жөніндегі проректор
проректор
• • ҒЗЖ • • •
Әдістемелі бөлімі Бугалтери Жатахана хатшылық
к кеңес • аспирантур я • Көлік • Қызметкер
• ТЖҚ бөлімі а бөлімі • Комерциял қызметі лермен
• ОӘБ • Диссертац ық бөлім • Студентте басқару
• Кітапхана ия қорғау және тағы р мен кері қызметі
және тағы бойынша басқалары байланыс және тағы
басқалары кеңес басқалары
бөлімі

Факультет Факультет Факультет ---------- Факультет

• Деканат • Деканат • Деканат • Деканат • Деканат
• кафедра • кафедра • кафедра • кафедра • кафедра
Жоғары кәсіптік
білім берудің
базалық
құрылымдық
бөлімшелері:

факультет;·
кафедра.
Факультет
Факультет жоғары оқу орнында білім беру процесін ұйымдастырудың негізгі
міндеттерін шешеді. Факультет деңгейінде шешілетін негізгі мәселелерге мыналар
жатады:
студенттік оқу қызметін ұйымдастыру;
оқу-әдістемелік және ғылыми жұмысты үйлестіру және ықпал ету;
жоғары оқу орнын басқару органдарында және басқа да ұйымдарда Ұжымның
мүддесін білдіру;
бөлімшелер қызметін үйлестіру және қолайлы жағдайлар жасау;
факультеттің жалпы сұрақтары және персоналды басқару;
студенттік жатақхана қызметтерімен өзара іс-әрекет жасау;
халықаралық қызметті үйлестіру және жәрдемдесу;
талапкерлер арасында оқу қызметін ұйымдастыру;
қабылдау конкурстық емтихандарын және бірінші курсқа қабылдау процесін
ұйымдастыру және т.б.
Кафедра

Кафедра факультет шеңберіндегі құрылымдық бөлім болып табылады. Ол
оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады.
Кафедра ЖОО-ның басқа бөлімшелерімен бірлесіп студенттерді,
аспиранттар мен докторанттарды дайындайды, басқа кәсіпорындар мен
ұйымдардың қызметкерлерін қайта даярлау мен біліктілігін арттыруға
қатысады. Кафедра құрамында оқу және ғылыми зертханалар, оқу
кабинеттері, кітапхана және ғылыми және оқу процесін қамтамасыз
ететін басқа да бөлімшелер болуы мүмкін.
Кафедра шеңберінде бір пән бойынша оқу процесін жүргізуге
байланысты немесе бір факультетке қызмет көрсететін оқытушылар
топтары (секциялары) құрылуы мүмкін.Кафедра факультет деканының
ұсынысы, жоғары оқу орны кеңесінің шешімі және ректордың бұйрығы
негізінде құрылады. Кафедрада білім беру процесінің мазмұнын,
ұйымдастырылуын және жүзеге асыру әдістемесін көрсететін
нормативтік-ұйымдастырушылық құжаттама жүргізіледі. Бұл
құжаттаманың тізімін университет анықтайды.
Кафедраның негізгі міндеттері:

Оқу- оқу процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу; оқулықтар, оқу
құралдарын, монографиялар, ғылыми еңбектерді дайындау; оқу
әдістемел процесін әдістемелік қамтамасыз етудің сапасын арттыру; оқытудың
жаңа технологияларын әзірлеу.
ік
ғылыми зерттеулер жүргізу; теориялық ғылым мен практиканың жаңа
Ғылыми жетістіктерін зерделеу және қолдану; кәсіпорындар мен ұйымдардың
тапсырыстары бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және
жүргізу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды орындау.
кафедраға бекітілген оқу жұмысының барлық түрлерін жүргізу;
оқушылардың кәсіби білім деңгейін арттырудағы қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін жағдай жасау; терең теориялық және қажетті
Білім беру практикалық білімі бар жоғары білікті мамандарды даярлау;
кәсіпорындар мен ұйымдардың олардың қызметкерлерінің біліктілігін
арттырудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру.

Кадрлық жоғары білікті кадрларды іріктеу; кафедра қызметкерлерінің
біліктілігін арттыру.
ЖОО басқару міндеттерінің кешені

Жоғары оқу орнындағы әкімшіліктің басқару шешімдері қос
функцияны орындайды:

Біріншісі – ЖОО Екіншісі - шешімнің
басшылығы ЖОО өзі (оның салдары)
қандай жағдайда ЖОО
екенін түсінуге айналасындағы
және ең жақсы оқиғаларға әсер
шешімді таңдауға етіп, жағдайды
тырысады. өзгерте алады.
ЖОО қызметі бойынша басқару міндеттерінің бүкіл кешенін көлемді пирамида түрінде
ұсынуға болады. Оның деңгейлері - тапсырмалардың уақытша топтары, ал тік қабаттар -
басқарудың функционалды бағыттары.
1. Басқарудың тұжырымдамалық міндеттеріне университет қызметінің
тұжырымдамасын әзірлеу, ұжымдық құндылықтар мен ұжымдық ынталандыру
жүйесін құру, жеке ынталандыру жүйесін құру кіреді.
2. Менеджменттің стратегиялық міндеттері ұзақ мерзімді салдарлармен,
университет қызметінің барлық аспектілеріне айтарлықтай әсер етумен, іске
асыру салдарының күрделілігі мен белгісіздігімен ерекшеленеді. Стратегиялық
басқару міндеттерінің мысалдары жаңа мамандықтарды, кафедраларды,
факультеттер мен филиалдарды ашу, ғимараттар салу, қымбат оқу
жабдықтарын сатып алу және т.б. менеджменттің стратегиялық міндеттеріне
университеттің ішіндегі қызмет тетіктерін құру және енгізу жатады. Бұл
еңбекақы төлеу және қосымша ынталандыру, кадрларды іріктеу, қаржы
ағындарын бөлу және т. б. қағидалары мен ережелері болуы мүмкін.
3. Тактикалық тапсырмалар орындалу уақытына нақты байланысты. Оларға
жылдық жұмыс жоспарларын, семестрлік кестені, жөндеу жоспарларын құру,
мұғалімдер арасында оқу жүктемесін бөлу, оқу құралдарын басып шығару және
т. б. жатады.
4. Басқарманың жедел міндеттері күн сайын шешіледі және ЖОО-ның жұмыс
істеуінің ағымдағы процесін қамтамасыз етумен байланысты.
Университеттің басқару жүйесінің тиімділігі көбінесе басқару деңгейлері бойынша
құқықтар мен жауапкершіліктің бөлінуіне байланысты. Шешімдердің жеделдігі, іс-
қимылдарды үйлестіру, ресурстарды пайдаланудың тиімділігі осыған байланысты.
Бөлім басшысының жоғары деңгейге қатысты тәуелсіздік дәрежесіне байланысты
келесі ұйымдастырушылық нұсқаларды бөлуге болады:

Ішкі Дербестіктің
Заңдық
дербестік болмауы
дербестік

Ішінара заңды Ішінара ішкі
дербестік дербестік
Бақылау сұрақтары

ЖОО миссиясын анықтаңыз.
ЖОО мақсаттарына жету үшін негізгі міндеттерді тұжырымдаңыз.
Факультеттің символын ойлап табыңыз.
Басқару міндеттерінің кешенін сипаттаңыз.
Пайдаланылған әдебиеттер

Богомолова И.С., Бечвая М.Р. Исследование основ коллегиального
управления в образовательных организациях высшего образования. //
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5:
Экономика. – 2013. – №4 – С.213-218
Нестеров А.К. Управление вузом // Энциклопедия Нестеровых -
http://odiplom.ru
UK 'second best education in Europe' / BBC. – URL:
http://www.bbc.com/news/business-27314075
https://poisk-ru.ru
https://www.kazportal.kz/upravlenie-sovremennyim-vuzom/
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
БІЛІМ БЕРУДЕГІ САПА МЕНЕДЖМЕНТІ
Жоғары білім беру жүйесіндегі психология
ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ САПАСЫНЫҢ МЕНЕДЖМЕНТІ
Жоғары оқу орындарында тәрбие жұмысының жобасы
ЖҰМЫСЫН ЖҮРГІЗУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ
Электрондық жорнал модуліне қойылатын талаптар
ПЕДАГОГ КӘСІБИ СТАНДАРТЫ
Бағдарлама нәтижесін алу
Заманауи білім беру
Пәндер