Тұтас педагогикалық процесс теориясының дамуы
Презентация қосу
Жоғары мектеп педагогикасы

Тұтас педагогикалық процесс теориясының дамуы

Орындаған: Мамырбеков
Дидар
Қабылдаған: Сауатова Т.К.

Нұр-Сұлтан 2020ж.

Жоспар:

1. Тұтас педагогикалық процесс теориясының даму
тарихы
2. Тұтас педагогикалық процесстегі студент пен
мұғалімнің өзара әрекет етуі
3. Қазақстандық зерттеуші ғалымдардың еңбектері

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Педагогикалық үдеріс – білім
беру, тәрбиелеу және дамыту
міндеттерін шешуге бағытталып,
арнайы ұйымдастырылған
мұғалім мен оқушы арасындағы
өзара ықпалды қызметті
атқарады.

Педагогикалық процесс - кәсіптік іс-
әрекеттің бір түрі, негізгі мақсаты
мектеп және әртүрлі оқу
орындарының оқушыларын оқыту,
тәрбиелеу, білім беру және дамыту.
Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі
сипаты - педагог пен оқушының
біріккен іс-әрекеті, яғни оны мақсатты
түрде оқыту, тәрбиелеу, дамыту.

Тұтас педагогикалық үдеріс
теориясының тарихи дамуы төрт
тармақпен байланысады

4. Тарихи
1.Өткендегі 2.Зерттеулер, ол педагогикалық
педагогикалық үшін өткен 3. Өткен кезеңдегі
білімдердің
оқиғаларды кезеңдегі педагогикалық
педагогикалық оқиғаларға жүгіну алдында
зерттеу кезінде оқиғаларды зерттеу олармен диалогтық аталғандардың
ең бастысы білім берудің байланыс негізінде педагогикалық
оларды қайта теориясы мен білім беру теориясы зерттеу түрлерін
құру, сипаттау, практикасындағы мен практикасының жүзеге асырудың
түсіндіру және қазіргі жағдайды мәселелерін әдістемелік
түсіну түсіндіру мен түсінуді кеңейту, құралдарын
түсінудің, сондай- тереңдету және жасау
мәселелерін ақ педагогикалық байыту тәсілі болып
шешу болып мәселелерін
болжау мәселелерін табылатын
шешуге
табылатын шешудің бір жолы зерттеулер.
болып табылады бағытталған
зерттеулер. зерттеулер.
Педагогикалық процесте тұлғаның қалыптасуы мен дамуы жүреді,
бұл ажырамас білім. Тәрбиеленуші тұлғасының тұтастығы
объективті түрде оған әсер ететін процестердің тұтастығын талап
етеді.

Педагогикалық процесті зерттеуге
Педагогикадағы педагогикалық маңызды үлес қосқан П.Ф. Каптерев,
процестің тұтастығы туралы түсінік оның жоспарына сәйкес мектептің жалпы
«мектеп қызметінің әкімшілік, білім беру курсы жеке тұлғаны жан-жақты
тәрбиелік және тәрбиелік жетілдіру үшін білім мен тәрбиенің дұрыс
элементтерінің» бірлігі туралы К.Д. тепе-теңдігін қамтамасыз етуі керек.
Ушинский идеясының әсерінен Избранные педагогические сочинения. - М. :
қалыптасты. "Три элемента школы" Педагогика, 1982.

Кеңестік педагогиканың қалыптасу Ю.К. Бабанский педагогикалық процесті
кезеңінде педагогикалық процестің тұтас қабылдауға ықпал етті. 1980 жылдары
ол педагогика бойынша университеттік
тұтастығы туралы идеяларды П.П. оқулықтардың авторы және ғылыми
Блонский, Н.К. Крупская, А.С. редакторы бола отырып, оларға интегралды
Макаренко, А.П. Пинкевич, С.Т. педагогикалық процесс теориясының
Шацкий және басқалары. мәселелерін енгізді.
Посткеңестік кезеңдегі тұтас педагогикалық
процесс теориясының дамуы негізінен В.А.
Сластениннің ғылыми мектебімен
байланысты. Авторлары В.А. Сластенин,
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов университеттің
педагогика оқулығын дайындады (1998 ж.
Шыққан), онда білім беру және білім беру
тек тұтас педагогикалық процестің
аясында қарастырылды. Мысалы, кітапта
дәстүрлі «Оқыту теориясы» және «Тәрбие
теориясы» бөлімдері жеке жеке емес, тұтас
педагогикалық процестің әдістерінің
бірыңғай жіктемесі ретінде ұсынылды,
сынып тәрбиелік ұжым ретінде қаралды,
сабақ тек оқытудың ғана емес, сонымен
қатар тәрбиенің де негізгі формасы болды.

Тұтас педагогикалық Оқушылар мен мұғалімдердің,тәрбиеленушілер мен
процесс(ТПП) тәрбиешілердің келісілген қызмет жүйесінен тұратын
ғылыми талаптарға сәйкес құрылған оқу-тәрбие
процесі

ТПП қасиеттері ТПП заңдылықтары
1.ТПП оны құрастырған процестерді 1.ТПП мақсаттары, мазмұны ,
өзара күштейді. міндеттері, қалыптары,және әдістері
2.ТПП оқыту және тәрбие әдістерінің қоғамның әлеуметтік-экономикалық
тереңдеуіне мүмкіндік береді. қажеттіліктерімен шарттандырылған.
3.ТПП педагогикалық және оқушылар 2.ТПП бұл процесс өтіп жатқан
ұжымының біртұтас жалпы мектеп жағдайға байланысты болатын
ұжымына айналуына әкеліп соғады әдістермен және қалыптармен жүзеге
асады

Тұтас педагогикалық процестің заңдылығын педагогикалық процестердің
табиғаты мен ағымына қажетті, маңызды, анықтаушы әсер ететін тұрақты
тенденциялардың көрінісі ретінде анықтауға болады. Педагогикалық
процестің заңдылықтары нақты ерекшеліктерге ие, оларды қысқаша
сипаттауға болады:

2) Бұл заңдылықтар тұтас 3) Педагогикалық
педагогикалық процестің процестің көптеген
негізгі мазмұндық үлгілері қысқа
1) Ең алдымен, компоненттері арасындағы мерзімді, олар тарихи
бұл адамдардың қажетті, маңызды сипатта болады және
мақсатты, саналы байланыстарды көрсетеді. білім беру мен
қызметінің Олардың көмегімен тәрбиелеу
үлгілері (жедел- педагогикалық процестерді парадигмаларының
әрекет). ұйымдастыру және басқару, өзгеруіне және
білім беру мен оқыту олардың
мазмұнын таңдау ауысуларына
принциптері белгіленеді; ұшырайды.

Педагогикалық процестің мазмұнды тұтастығы

Міндеттері Мазмұны Нәтижесі

• Оқыту • Білім • қоғамда
• Тәрбие • тәжірибе пайдалы және
• Дамыту белсенділігі, табысты,
дағдылар үйлесімді
• қарым- дамыған
қатынас тұлғаны
тәжірибесі қалыптастыру

3.Қазақстандық зерттеуші ғалымдардың еңбектері

Iзгiлiк, имандылық, адамгершiлiк қасиеттердi паш еткен Жүсiп Баласағұнидың “Құтты бiлiк”
дидактикалық поэмасы көне түркі тілінде жазылған, түркі тектес халықтардың ортақ қазынасы.
Көптеген зерттеушілер бұл поэманы саясат, мемлекет басқару, әскери іс жөніндегі философиялық
трактат деп жүр. Шындығында да, бұл жалаң әдеби дүние емес. Бұл бүтін бір тарихи кезеңнің мінез
құлқын бойына сіңірген, қоғамдық саяси, әлеуметтік бітімі қанық, моральдық этикалық, рухани
қазынамыздың негізі, арқау боларлық дүние.

Ахмет Йүгінекидiң “Ақиқат сыйы” шығармасында дүние жаратылысы
мәселелерін ислам қағидалары негізінде түсіндіреді. “Барлық нәрсе бір
Алланың еркінде” екендігін және оның даралығын дәріптейді.

Қожа Ахмет Яссауидiң “Диуани хикмет” атты еңбектерiнiң ХI-ХII ғ.ғ
этикалық-педагогикалық мән-мағынасының зор болғаны, бұл еңбектердiң он ғасыр
өтсе де өзiнiң тағылымдық қадiр-қасиетiнiң бiр сәт төмендетпейтiнi сөзсiз.

Ы.Алтынсарин тәрбие жұмысы барысында қазақ халық ауыз әдебиетiнiң
үлгiлерiн пайдалануды қуаттады. Осы принцип негiзiнде құрастырылған өзiнiң
“Қазақ хрестоматиясын” (1879 ж.) жазып, ұсынды.

Ш.Уәлиханов «Жоңғария очерктері», «Қырғыздар туралы жазбалар»,
«Қазақтың халық поэзиясының түрлері туралы», «Ыстықкөл сапарының
күнделігі», «Қытай империясының батыс өлкесі және Құлжа қаласы» атты
еңбектерін жазуға пайдаланады. Табиғатты және ел тұрмысын Шоқан
жазушылық шеберлікпен суреттейді. Осыдан барып оны орыс достары «Қазақ
тақырыбына жазатын орыс жазушысы» деп атаған.

Абай — «Ескендір», «Масғүд», «Әзім әңгімесі» поэмалары мен этикалық-
философиялық еңбегі «Қара сөздерді» жазды. Ақынның 1890-1898 жылдар
аралығында жазылған «Қара сөздерінде» XIX ғасырдың екінші жартысындағы
қазақ халқының болмысы зерделенді. Абай «Біраз сөз қазақтың түбі қайдан
шыққаны туралы» еңбегінде қазақ жерінде ислам дінінің қалай тарағандығын
және оның шаманизммен байланысын арнайы талдайды.
Әлихан Бөкейханов «Ресей. Жалпы географиялық сипаттама» атты көп томдық еңбектің
қазақ даласына арналған 18 томына автор ретінде қатынасқан. Ол ғылыми жұмыспен қатар
қоғамдық-әлеуметтік саяси қызметтерге де белсене араласа бастайды.
1904 жылы қазақ даласына қоныс аудару қозғалысын даярлап берген Ф.А. Шербина
экспедициясының құрамында болды.
1911-14жж. Әлихан Бөкейхан «Жаңа энциклопедиялық сөздіктің» 4-21 томдарына автор
ретінде қатысты.

Ахмет Байтұрсынов «Оқу құралы» (1912), «Тіл құралы» (1914); ересектердің сауатын ашуға
арнап «Әліпби» (1924), «Жаңа әліпби» (1926) атты оқулықтар мен тың еңбектер ұсынды. Қазақ
грамматикасына қатысты категориялардың әрқайсысына қазақша ғылыми термин жасап,
морфологиялық тұлға-тәсілдерді жаңаша талдау, жаңаша анықтамалар берді. Қазақ фонетикасы мен
грамматикасын талдауда тілдің типологиялық ерекшеліктері мен өзіндік даму барысын ескеру
принципін ұстады.

Мұхтар Әуезовтің мұраcының аса қомақты бөлігі – оның ғылыми зерттеулері. Ол қазақ ауыз
әдебиетін жинақтап, жүйелеп, қазақ әдебиеті тарихы, Абайдың өмірі мен шығармашылығы,
әдебиеттану мен фольклордың теориялық-проблемалық мәселелері жөнінде іргелі еңбектер жазды.
Қоғам және мемлекет қайраткері ретінде Әуезов жиырмадан астам шет елдерде болып, адамзат
қоғамының дамуы, рухани ынтымақтастық үшін өз көзқарасын білдірді. Әлем халықтары оның
«Абай жолы» роман-эпопеясын айрықша құбылыс ретінде таныды.

М. Жұмабаевтың «Педагогика» атты еңбегі алғаш рет 1922 жылы Орынбор қаласында жарық
көрген. Коптеген практик мұғалімдердің сынынан өткен еңбегі туралы М.Жұмабаев былай дейді:
«Тәрбие ғалымдарының пікірлерін таңдап алуға ұмтылдым. Шамам келгенше қазақ жанына
қабыстыруға тырыстым».Оқулықтың бірінші бөлімі педагогиканың жалпы мәселелеріне арналған.
Онда дене тәрбиесі мен ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі мен әдеп-құлық тәрбиесі ретінде төрт
тұрғыдан сөз қозғалып, олардың бір-бірімен табиғи тамырластығы түсіндірілген. «Баланы
тәрбиешінің дәл өзіндей қылып шығару емес, келешек заманына лайық қып шығару»,-дейді
М.Жұмабаев.

Ж.Аймауытовтың педагогика ғылымы саласындағы жүйелі ой-пікірлері оның
1924 жылы Орынборда басылған “Тәрбиеші жетекші” атты еңбегінен жақсы
байқалады. Бұл еңбекте Аймауытов “Баланы оқытудың белгілі ереже заңдарын
баяндайтын, оқытудың дұрыс жүйесін тауып, білімге тез жету шарттарын
көрсететін педагогиканың негізгі бөлімі – дидактикаға ғылыми анықтама берген.
1926 жылы «Психология», «Комплексті оқыту жолдары» еңбектері жарық көрді.
Тәжібаев Төлеген Тәжібайұлы
Психология и педагогическая психология К.Д.Ушинского, 1948;
Философские, психологические и педагогические взгляды Абая Кунанбаева, 1957;
Просвещение и школы Казахстана во второй половине XIX в. 1965;
Абай Кунанбаев о воспитании молодежи, 1965;
Педагогическая мысль в Казахстане

Қартбай Бержанов 1965 жылы Жоғары оқу орындарының
студенттеріне арнап қазақ тілінде тұңғыш “Педагогика тарихы”
оқулығын жазған.

Құбығұл Бозайұлы Жарықбаев
Краткий библиографический указатель по психологии (1917 — 1967), А.-А., 1967;
Развитие психологической мысли в Казахстане, А.-А., 1968;
Тұрмыс және денсаулық, А., 1970; Әдеп және жантану, А., 1996;
Қазақ психологиясының тарихы, А., 1996;
Этнопсихология, А., 1998;
Жүсіпбек Аймауытұлының психологиялық көзқарастары, А., 2000.
“Общая психология в педагогическом училище: Учебник”,
“Психологические воззрения Жусупбека Аймауытова: Монография”.

Ауданбек Көбесов «Әл-Фарабидың педагогикалық мұрасы»
деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады. Көбесов
300-ден астам ғылыми, ғылыми-көпшілік жарияланымның,
оның ішінде Әл-Фарабидің ғылыми-педагогикалық мұрасына
арналған көптеген мақала топтамасының авторы.
Дұрыс немесе бұрыс? True or false?

Педагогикалық үдеріс – білім беру, тәрбиелеу және
дамыту міндеттерін шешуге бағытталып, арнайы
ұйымдастырылған мұғалім мен оқушы арасындағы
өзара ықпалды қызметті атқарады. (Дұрыс)
Педагогикалық процесс - өткен кезеңдегі
педагогикалық оқиғаларға жүгіну олармен диалогтық
байланыс негізінде білім беру теориясы мен
практикасының мәселелерін түсінуді кеңейту. (Бұрыс)
Тұтас педагогикалық үдеріс теориясының тарихи
дамуы төрт тармақпен байланысады. (Дұрыс)
Ю.К. Бабанский педагогикалық процесті тұтас
Сұрақтарға жауап беріңіз
Этикалық-педагогикалық мән-мағынасының зор
болған “Ақиқат сыйы” еңбегінің авторы? (Ахмет
Йүгінеки)
1965 жылы Жоғары оқу орындарының студенттеріне
арнап қазақ тілінде тұңғыш “Педагогика тарихы”
оқулығын жазған ғалым? (Қартбай Бержанов)
1996 жылы «Қазақ психологиясының тарихы»
еңбегінің авторы? (Құбығұл Бозайұлы Жарықбаев)
1879 жылы жарық көрген “Қазақ хрестоматиясының”
авторы? (Ыбырай Алтынсарин)
17
Пайдалынлған әдебиеттер тізімі

1. Бережнова, Е.В.. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов/
Е.В.Бережнова, В.В. Краевский. - М., 2005. – 128 с.

2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования / В.И.
Загвязинский., Р. Атаханов. – М., 2005. – 208 с.

3. Исследовательская деятельность студентов; учебное пособие / Авт.-состав. Т.П.Сальникова.
– М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с.
4. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. -
Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2001. - 244 с.
5. Отырар. Энциклопедия. – Алматы. «Арыс» баспасы, 2005 ISBN 9965-17-272-2
6. “Қазақ Энциклопедиясы”
7. https://baribar.kz/student/21462/qazaqtynh-khalyq-pedagogikasynynh-damu-kezenhderi/

Назарларыңызға рахмет!


Ұқсас жұмыстар
Тұтас педагогикалық үдеріс
Педагогикалық процесс
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері
Педагогикалық процестің заңдылықтары
ЕРТЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯСЫ ЖАЙЛЫ
Педагогикалық процесс - күрделі жүйелі құбылыс
Оқыту процесі Тәрбие процесі
ЕРТЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯСЫ
Жалпы педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Педагогикалық үрдістің қозғаушы күштері
Пәндер