Сатылай кешенді талдау технологиясы
Презентация қосу
1. Дамыта оқыту технологиясы
2. Модульдік оқыту технологиясы
3. Жобалау технологиясы
4. Сатылай кешенді талдау
технологиясы
Дамыта оқыту – күрделі құрылымды, біртұтас
педагогикалық жүйе. Оның нәтижесінде әр оқушының
өзін-өзі өзгертуші субьект дәрежесіне көтерілуі
көзделіп, оқыту барысында соған лайық жағдайлар
жасалады.
Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудан
айырмашылығы: көздеген мақсатында, мәнінде,
мазмұнында, дамытудың негізгі факторында,
мұғалімнің рөлі мен атқаратын қызметінде, әдіс-
тәсілдерінде, оқушының білім алу белсенділігінің
түрінде, оқыту үрдісі мүшелерінің әрекеттестік
ерекшеліктерінде, олардың қарым-қатынас сипатында,
танып-білу үрдісін ұйымдастыру түрлерінде көрінеді.
Оқушы дамуының негізі-оқу әрекеті. Оқу әрекеті-әрбір сабақтың
өзегі. Оқыту мен дамыту арасында тығыз байланыс бар. Дамыта
оқытудың В. В. Давыдов жасаған жүйесінің көздеген мақсаттарына
жету тек баланың белсенділігіне байланысты. Осыған орай, бұл
жүйенің әдіс – тәсілдері де оқушының белсенділігін ұйымдастыруды,
талдап, көмектесіп отыруды көздейді. Дамыта оқытуда баланың
ізденушілік-зерттеушілік әрекетін ұйымдастыру басты назарда
ұсталады. Дамыта оқыту технологиясы негізінде сабақ үш құрамдас
бөліктен тұрады:
• Оқу мақсаттарының қойылуы
• Оны шешудің жолдарын бірлесе қарастыру
• Шешімнің дұрыстығын дәлелдеу
Бұл үшеуі – дамыта оқытудың В.В. Давыдов жасаған жүйесінің
негізгі компоненттері. Мақсатты шешу іштей талқылау, сонан соң
жинақтау арқылы жүзеге асады. Мұғалім сабақ процесін
ұйымдастырушы, бағыттаушы ролінде. Шешім табылған кезде әрбір
оқушы оның дұрыстығын өзінше дәлелдей білуге үйретеді.
Дамыта оқыту технологиясы-жеке тұлғаны өз бетімен дамыту
құралы.Ол баланың білім алуға әрекет етуін ұйымдастыратын оқыту.
Онда мұғалім жай ғана мұғалім емес, танымдық іс әрекетті
ұйымдастыратын ұжымдық істердің ұйтқысы, бала интеллектісінің
көзін ашуға, шығармашылығын дамытуға, баланы ойлауға үйрететін
ерекше күш болып табылады. Мұндай сабақтарды, яғни, баланы
ойлауға үйрететін сабақтарды біз дамыта оқыту сабақтары дейміз.
Дамыта оқыту сабақтары арқылы біз оқушының
• Сезімін, түйсігін;
• Ынтасын, қабылдауын;
• Зейінін, есте сақтау қабілетін;
• Ой, логика, қиял, болжамын;
• Ерік-жігерін;
• Оқу іс-әрекетін, дағдысын
• Өз бетінше ізденісін, т.б. жеке сапалық қабілеттерін дамыта
аламыз.
Дамыта оқытудың маңыздылығы: Жеке
тұлғаның шығармашылықпен еркін
айналысуына, ізденуіне, жан-жақты
дамуына жағдай жасау.

Дамыта оқытудың тиімділігі:
Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру,
яғни ақыл-ойы мен өзіндік тұжырымы
арқылы ғана жаңа тақырыпты саналы түрде
меңгеру дағдыларын қалыптастырады.
Дәстүрлі және дамыта оқыту жүйелерінің негізгі
белгілерінің салыстырмалы сипаттамасы

Педагогикалық Дәстүрлі
процесінің иллюстрациялық Дамыту оқыту
компоненттері түсіндірме әдісі

Мақсаты Оқушыларда білім, білік, Байқампаздығын,
ойлауын, практикалық
дағды қалыптастыру әрекетін дамыту

Факторлар, мысалдар, Заңдылықтарды,
Бастапқы мазмұны тақырыптар, дәлелдер теорияларды, ұғымдарды,
ережелерді қорыту

Оқытудың формалары Жеке, топтық, фронтальді Бірлескен
әрекет
ұжымдық іс-

Ауызша түсіндіру, Проблемелық баяндау,
Оқыту әдістері көрнекілік, практикалық ізденушілік,
зерттеушілік, ойлау
Оқытудың нәтижесін Өзін-өзі бақылау, өзін-өзі
Бақылау, бағалау мұғалімнің бақылауы, бағалау, рефлекция
бағалауы
Дамыта оқытуда мұғалімнің басты міндеті:

Оқу материалдарын оқушыға дайын күйінде көрсету емес, оқушымен
бірлесіп, жалпы іс - әрекетті ұйымдастыра отырып, алға қойған
міндеттерді түсіндіру, оларды шешудің тәсілдерін, жолдарын
іздестіру арқылы өз іс-тәжірибесінде қалай қолданады?

1. Оқу әрекетін қалыптастыру, айналадағы дүниемен белсенді
әрекеттестік, этикалық, эстетикалық қарым-қатынасқа дайындау,
дара тұлғалық адамгершілік нормаларын меңгерту.
2. Оқу барысында баланың бойындағы дамытуды
қалыптастыруды дағдыға айналдыру.
3. Оқу мен тілдің арасындағы байланыстылыққа аса көңіл бөлу.
4. Сөздік қоры мен тілдің арасындағы байланыстылыққа аса көңіл
бөлу.
5. Оқушының сезіміне әсер етіп, логикалық ойын дамыту.
6. Жалпы оқушының жан дүниесін дамыту.
• Жоба – ол баланың мақсатқа жетуде қоршаған
ортасын кезеңді процестер мен алдын-ала
жоспарланған тәжірибелік іс-әрекет арқылы
қабылдайтын педагогикалық әдіс.
• Жобалау технологиясы ХІХ ғасырдың ІІ
жартысында АҚШ ауылшаруашылығы
мектептерінде пайда болған.Оның негізін қалаған –
Джон Дьюн атты психолог және педагог,философ.
Дьюндің ілімін жалғастырушы – Колумбия
университеті жанындағы мұғалімдер колледжінің
профессоры Уильям Херд Килпатриктің
ойынша,балаларды өз жұмысының жемісін көруге
ынталандыру арқылы үнемі өмірге дайындау – бұл
технологияның негізі.
• Басты Идеясы: Балалардың танымдық қызығушылығын дамыту,өз
беттерінше және тәрбиешісі мен ата-анасының көмегі арқылы өз
білімдерін дұрыстап ақпараттық кеңістікте жөн таба білу сыни ойлауды
дамыту.
• Жобалау әдісі – мәселені жете зерттеу арқылы,нақтылы нәтиже бере
алатын,рәсімделген дидактикалық мақсатқа жету тәсілі.
• Жобалау әдісі – барлық кезде қандай да бір мәселенің шешміні
жорамалдайды.
• Жобалау әдісі – жеке басқа бағытталған оқыту әдісі.

Мақсаты:
• Әр түрлі дерек көздерінен қажетті білімді қз бетімен және шын көңілен қуана
алады;
• Танымдық және тәжірибелік міндеттерді шешу үшін бар білімін пайдаоануды
үйренеді;
• Әр түрлі топтармен жұмыс істей отырып,қарым-қатынас дағдыларын
меңгереді;
• Өзінің зерттеу дағдыларын дамытады (проблеманы коре білу,ақпарат
жинау,бақылау,эксперимент жасау,талдау, болжам құру,жинақтау)
Жобалау түрлері
Жобалауда көбіне қолданылатын
әдістер:зерттеу,шығармашылық,рөлдік-
ойындық,таныстыру-бағыттау,т.б
Жобаны бағыттау: тікелей,жасырын.
Қарым-қатынас: бір мектеп,бір
сынып,қала,аймақ,халықаралық оқушылар
арасында.
Жобаға қатысушылар саны;
Жоба уақыты: тақырып ауқымына сай.
Жобалау түрлері
Шығармашылық,ойын
Зерттеу әдісті жоба
әдісті жобалар
• Мұндай жобалар жан-жақты Бұл жоба түрінде құрылыс
ойластырылған,мақсаты нақтыланбайды,тек
айқын,барлық қатысушылар жоспарланып,күтілетін нәтиженің
үшін өзектілігі бірдей,әлеуметтік жанрфна бағына отырып дамиды.Бұл
маңызы бар.Алынатын жағдайда күтілетін нәтижені ұсыну
нәтижені өңдеу, жасалатын түріне қарай ойластыру керек.
тәжірибелер мұқият (Шығармашылық)
қарастырылған.Зерттеу Мұндай жобада құрылым соңында
қисынында толықтай дейін,ашық күйінде қалады.Қатысушылар
бағындырылып,нағыз ғылыми жоба түрі мен мазмұнына қарай өздеріне
зерттеулерге мейлінше әр түрлі рөлдерді таңдап алады.Күтілетін
нәтиже жоба басында анықталуы немесе
жақындастырылған.
соңында көрінуі мүмкін.Бұл жбада
шығармашылық деңгей өте жоғары
болады.Дегенмен,әрекет рөлдік, ойындық-
шытырмандық болып қала береді.
Модульдік оқыту технологиясы – білім мазмұны,
білімді игеру қарқыны, өз бетінше жұмыс істей алу
мүмкіндігі, оқудың әдістері мен тәсілдері бойынша
оқытудың дербестігін қамтамасыз етеді.
Ал «модуль» дегеніміз – іс-әрекеттің мақсатты
бағдарламасы белгілеген деңгейіне (жоспарланған алдағы
нәтиже) жету үшін сұрыпталған, дидактикалық өңделген
білім, білік, дағдының белгілі мазмұнының бірлігі және
оның әдістемелік нұсқауы немесе аяқталған оқу ақпараты
болып табылатын модульдік бағдарламаның негізгі құралы.
Басқаша айтқанда, адамның өзіндік дамуының шамасы.
Жалпы «модуль» сөзі «оқытудың мазмұны мен
технологиясын» білдіреді. «Модуль мазмұны» өзіндік
мағына беретін оқу материалының көлемі ретінде
ұсынылады.
Модульдік оқыту
технологиясының мақсаты: Міндеті:
1. Жеке тұлғаның
қажеттіліктерін
Оқу үрдісінде қанағаттандыру;
оқушының 2. Таным үрдістерін
шығармашылығын дамыту;
3. Танымдылық
дамытуға қолайлы қабілеттерін дамыту
жағдай туғызу, 4. Сөздік қорын дамыту;
эстетикалық сезімін, 5. Өзара көмек және
бірге бастан өткізу;
зейінін тәрбиелеу. 6. Оқу себептілігінің
өзгеруі.
2) сөйлесу бөлімі
(оқушылардың
өзара сөйлесуін
ұйымдастыру);
1) кіріспе 3) қорытынды
(модульге, бөлімі
тақырыпқа (бақылау,
енгізу); тест).
Оқыту модулі
үш
құрылымдық
бөлімнен
тұрады
Кіріспе және қорытынды бөлімге 1-2 Тілді оқытуда сөздікпен жұмыс оқушының
сағат мөлшерде уақыт бөлінеді. Кіріспе тілін байытуда ерекше орын алады. Бұл
бөлімде оқушылардың осы модуль жұмыс оқушының сөздік қорын молайтып,
тілін, ойлау қабілетін дамытады. Сөйлесу
бойынша алатын негізгі ұғымға, іс-
сабағы оқушыларды тек қана қазақ тілінде
әрекеттерге айрықша мән беріп, негізі ауызекі сөйлеуге үйретіп қоймайды, оларды
ұғымдардың модуль ішінде алатын ойлау, талдау, сараптау және қорытындылау
орнына көңіл бөлулері керек. Кіріспе қабілеттерін жетілдіреді. Оқушылар қандай
бөлім мынандай оқу әрекеттерінен да бір деңгейдегі тапсырмаларды өзінің
тұрады: орындау мүмкіндігіне қарай тандауға еркін.
- оқу-проблемалық жағдаятын жасау; Оқу модулінің сөйлесу бөлімінің тағы бір
- оқу мақсатын қалыптастыру; ерекшелігі бар. Оқытудың белсенді және
- өзін-өзі бақылау, мүмкіншілігін бағалау ойын формаларын кеңінен қолдану
оқушылардың оқу материалына бірнеше
арқылы модульдің тақырыптарын
мәрте қайта-қайта оралып, жұмыс істеуіне
меңгеруге дайындау; мүмкіндік береді. Сөйлесу бөлімі
- модуль бойынша жұмыстарды оқушылардың өзін-өзі оқытуына және
жоспарлап, бірге талдау; бірін-бірі оқытуына құрылады
Негізгі
Сөйлесу
бөлімде:
бөлімі
Негізгі бөлімде әр оқушы бір-біріне
мәтінді оқып береді, танысады, негізгі
Сөйлесу жаттығуларын, тілдік
ұғымдарды ажыратады. Әр деңгейге
материалдарын керек кезінде,
қойылған сұрақтарға жұппен бірге
айтылатын ойға байланысты оқушы
отырып жауап береді. Сөздік көмегімен
орынды қолдана алуын көзднеу керек.
оқу мен қатар аудару жұмысын жасайды.
Оған: сұраққа дұрыс жауап беру; өзі
Сонымен осы бөлімде оқушылардың
сұрақ қоя білу; тілдік жаттығуларда
мәтінді қаншалықты түсінгені
меңгерген сөйлем үлгілерін сөйлеуде
анықталады. Бірінші, екінші сабақтарда
еркін қолдану; тақырып бойынша
оқушылар жаңа білім алады. Негізгі
мазмұндама, шығарма жазу; сурет
сұхбат бөлімде модульді әр түрлі
арқылы әңгімелеу; оқыған мәтіннің
бөлімдерге бөліп, саралап, жеңілден
мазмұнын әңгімелету; мақал-
күрделіде өту жағы қарастырылады.
мәтелдерді сөйлеуде дұрыс қолдануға
жаттықтыру; тақпақ, өлең айтуға, ән
салуға үйрету. Кей модульдерде
ізденіс, шығармашылық ашатын
тапсырмалар ұсыну.
Сабақ өткізу, оқыту барысында өткізілетін ең күрделі жұмыс
түрлерінің бірі – сабақта мәтінмен жұмысты ұтымды ұйымдастыру.
Мәтінмен жұмыс дегеніміз – сабақта мәтінмен жұмысты ұтымды
ұйымдастыру. Мәтінмен жұмыс дегеніміз – сабақта өтілетін әртүрлі
жұмыстардың жиынтығынан құралады. Олар:
1) Дыбыстармен жұмыс;
2) Сөздіктермен жұмыс;
3) Сөздік қорларын жетілдіру;
4) Тіл дамыту;
5) Ережемен жұмыс;
6) Ауызша сөйлей білуге дағдыландыру.
Мәтінмен жұмыс істеу мынадай кезеңдерге бөлінеді:
1) Мәтінді оқығанға дейінгі жұмыс.
2) Мәтінмен жұмыс кезеңі.
3) Мәтінді оқығаннан кейінгі кезең.
1) Мәтін алдындағы жаттығулар мен соған сәйкес жұмыс түрлері мынадай бағытта
жүргізіледі: тілдік тұлға мен сөйлем үлгілерін мәтінде танып, айыра білу және
әртүрлі құрылымдық материалдарды (сөзжасам элементтері, етістіктің жақ, шақ
түрлері, т.б.) меңгерту.
2) Келесі мәтінмен жұмыс кезеңі. Бұл кезеңде мәтіннің тілдік материалы мен
құрылымы орындалады. Мәтін ішінен қажет мәліметті бөліп алу, айыра білуге
машықтандыру жаттығуларын әртүрлі тәсілмен орындау. Мәтінмен жұмыс
былайша ұйымдастырылады: оқығанның мазмұнын айту, мәтін бойынша сұраққа
жауап беру, жоспар жасату, бірнеше бөлімге бөліп оқыту, негізгі жанама ойды
таптыру, қорытынды жасату.
3) Шартты түрде алып отырған үшінші кезеңде мәтінді оқып, түсініп, негізгі ойды
қазақ тілінде жеткізе білу.
Мәтінді оқығаннан кейінгі жұмыстар:
1) Логикалық сұрақтар;
2) Сөздік жұмыстар;
3) Фонетикалық жаттығулар;
4) Сөйлем құру;
5) Мәтінге жоспар құру;
6) Аударым;
7) Мәтінге ат қою;
8) Диалог, ситуация құру;
9) Мәтіннің мазмұнын жоспар бойынша айту.
Модульдің 3-ші бөлімі қорытынды бақылау бөлімі. Қорытынды
бөлімде оқушы өзінің сөйлесу бөлімінде алған білімін, білігі мен
дағдыларын ешкімнің көмегінсіз көрсетуі тиіс. Оқушылардың білім-
білік дағдыларын тексеруге арналған бақылаудың бірнеше түрлері
ұйымдастырылады.Олар:

1) Тест;

2) Диктант, мазмұндама,
шығарма;

3) Нәтиже сабақтары (Сайыс, әр
түрлі интеллектуалды ойындар).
Сатылай кешенді талдау дегеніміз – оқыту мақсаты, міндеттері, әдіс-тәсілдері,
өзіндік ерекшелігі бар және оқушыларға білімді ғылыми негізде сатылай, жүйелі,
кешенді меңгертіп, оларға ұлттық құндылықтарды бағалай, қолдана білуге
машықтандыратын оқыту. Сатылай кешенді талдау оқушыларға әр пәннің
ғылыми мазмұны мен жүйесін, құрылымын терең меңгерте отырып, сөйлеу
тілінің байлығын және әдеби тіл нормасын үйретіп, дұрыс сөйлеу, сауатты жазу
дағдысын қалыптастырады. Сатылай кешенді талдау технологиясының басты
қағидаларының бірі – жоғары қиындықта оқыту.
“Сатылай кешенді талдау” технологиясының мақсаты:
Қазақ тілінде ойын еркін жеткізе алатын, өз ана тілінде толық орындай
алатын, қазақтың тарихы мен мәдениетін меңгерген жан-жақты білімді
ұлттық тұлға қалыптастыру.
ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ
ТАЛДАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:
Пәндік материалдарды оқушының жас ерекшелігін ескере отырып
ғылыми негізде меңгерту.
Сатылай кешенді талдау арқылы әр пәннің теориялық материалдарын
тілдік қатынас теориясы (жазылым, айтылым, тыңдалым, сөйлесім)
арқылы практикалық тұрғыдан талдап, тұжырым жасап, оны өмірде
қолдана білуге машықтандыру.
Әр пәннің табиғатын танытуда оқушының жеке мүмкіндігін ашуға
ықпал ету.
Оқушылардың логикалық ойлау жүйесін дамыту мақсатында әртүрлі
пәндердің мазмұнына сай түрлі сөзжұмбақтар, танымдық , ұлттық
ойындар үлгілерін кеңінен қолдану және ондай ойындарды олардың өзіне
құрастырып, жасауына бағыт-бағдар беру.
Кез келген шаршы топта өз көзқарасын дәлелдей отырып, шешен де
шебер жеткізе білуге машықтандыру. Сол арқылы әр оқушының өз ана
тілін, тарихын, ділін, ұлттық құндылықтарын жете меңгеріп, басқаларға
таныта, бағалай білуге баулу.
"Сатылай кешенді талдау "
технологиясының деңгейлері
Бірінші деңгей Бесінші деңгей
Тілдік бірліктерді толық жазылым Диалог арқылы талдау.
бойынша сатылай кешенді талдау.
Алтыншы деңгей
Екінші деңгей
Жат жазу.
Тілдік бірліктерді қысқаша жазылым
бойынша талдап, айтылым бойынша
Жетінші деңгей
толық ауызша сатылай кешенді
Уақытқа талдау:
талдау.
а) Өте жылдам – 3 минутта
Үшінші деңгей ә) Жылдам – 5 минутта
Тілдік бірліктерді жазылым бойынша б) Баяу – 7минутта.
ықшамдау принципімен өрнектеу,
айтылым бойынша ауызша толық Сегізінші деңгей
сатылай кешенді талдау. Компьютерлік талдау.
Төртінші деңгей
Тоғызыншы деңгей
Тілдік бірліктерді жазылым бойынша
Ашық тест.
символдар арқылы өрнектеу, айтылым
бойынша ауызша толық талдау.
Оныншы деңгей
Шығармашылық жұмыс..
Бабалар

1. Бұл сөз: екі құрамнан тұр. Баба+лар
2. Тұлғасына қарай – баба - негізгі түбір. Себебі, сөздің әрі қарай
бөлшектенбейтін мағына беретін негізгі бөлігі.
3. Құрылысына қарай - дара, себебі, бір ғана негізгі түбірден тұрады.
4. Сөзде бір лексикалық, екі грамматикалық мағына бар.
5. Лексикалық мағынасы -табиғаттың бір бөлшегі, тіршілік иесі.
6.1. Бірінші грамматикалық мағынасы лексикалық мағынаның жалпылануынан
жасалған жалпы грамматикалық мағына - зат есім.
6.2. Екінші грамматикалық мағынасы -(-лар) көптік жалғауы арқылы берілген
категориялық грамматикалық мағына - көптік мағына.
7. Бабалар кімдер? деген сұраққа жауап береді.Ендеше, бұл - зат есім. Зат есім
дегеніміз - Кім? Не? Кімдер? Нелер? т.б.сұрақтарға жауап беріп заттың, нәрсенің,
құбылыстың тағы басқалардың атауын білдіретін сөз табы.
8. Мағынасына қарай
а) Жалпы есім. Себебі, біркелкі заттардың жалпылай аталуы.
ә) Жанды. Себебі, тіршілік иесі.
б) Деректі. Себебі, көзбен көріп, қолмен ұстап тануға боларлық тіршілік иесі.
в) Нақты. Себебі, деректі болған нәрсе нақты болады.
САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ ТАЛДАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ
ЕРЕКШЕЛІГІ:
Оқу материалының жүйелілігі, бірізділігі.
Табиғилығы.
Дағдыға басым бағыт беруі.
Оқушыларға берілетін білімнің саралануы.
Оқыту мен тәрбиенің бірлігі.
Ұлттық құндылыққа ерекше орын берілуі.
Оқу үрдісінде пәнаралық байланыстың мақсатты
енгізілуі.
Барлық оқушыны табысты оқыту.
Білім алуға деген ынтасы мен іскерлік қабілетіне
ықпал ету.
Шығармашылық қабілетін дамыту.
Ғылыми ізденіске жетелеу.
“Сатылай кешенді талдау” технологиясымен
жұмыс жүргізу төмендегідей он түрлі
проблеманы шешуге мүмкіндік береді:
6. “Сатылай кешенді талдау” технологиясы –
1. “Сатылай кешенді талдау” технологиясы
баланың білімді өз бетімен ізденуі арқылы
мұғалім мен оқушының арасындағы
қарым-қатынасты жаңаша құруға, олардың меңгеруіне қолайлы жағдай туғызады.
бірігіп шығармашылықпен жұмыс 7. Оқушылардың сөздік қорын, тіл
жасауына ықпал етеді. байлығын, танымдық қабілетін, логикалық
2. “Сатылай кешенді талдау” технологиясын ойлауын арттыруда “Сатылай кешенді
енгізу арқылы барлық баланың дамуы талдау” технологиясының рөлі зор.
үшін қолайлы жағдай туғызылады, әр 8. Баланың талап-тілегін, сұраныстары мен
баланың даму жолында жұмыс жүргізіледі. қажеттіліктерін қанағаттандыруда,
3. “Сатылай кешенді талдау” технологиясы көптілділік, “Тілдердің үштұғырлылығы”
басқа технологиялармен жақсы үйлесім проблемаларын шешуде “Сатылай кешенді
табады. талдау” технологиясының мүмкіндіктері
4. Жоғары қиындықта оқыту – “Сатылай мол.
кешенді талдау” технологиясының басты 9. “Сатылай кешенді талдау” технологиясы –
қағидаларының бірі. Соған байланысты мұғалімнің шығармашылық әлеуетін
бұл технология мемлекеттік білім дамытудың құралы. Осы технологияны
стандартының толық меңгерілуіне кепілдік қолдану, іс-тәжірибеге енгізу арқылы
береді. мұғалім шығармашылық ізденіске қол
5. Оқыту тиімділігін арттыруда “Сатылай жеткізеді.
кешенді талдау” технологиясынының 10. “Сатылай кешенді талдау” технологиясы
мүмкіндігі мол, өйткені бұл баланың ізденушілік, зерттеушілік
технологияның әдістері, тәсілдері, әрекеттерін ұйымдастыруға ықпал етеді.
құралдары, оқыту ұйымдастыру Олардың арасында зерттеу жұмыстарымен
формалары өте тиімді. айналысатын оқушылар саны артады.

Ұқсас жұмыстар
Сатылай кешенді талдау
Қазақтың киелі сандары. Сатылай кешенді талдау технологиясын қолдана отырып сөздерге талдау жасау түрлері
Инновациялық технологиялар
Сөйлем мүшесі
Шығарманың аты
Бітеу буын қазақ сөздерінде
Сын есімнің жасалуы (грамматика) Мемлекеттік мерекелер (лексикалы қ) Наурыз мейрамы
Сын есімнің жасалуы
Мультимедиалық оқыту технологиясы
Сыр сандық өлеңі
Пәндер