Биология бойынша зерттеушілік әрекетке үйрету
Презентация қосу
Биологияны
оқытудағы оқу
зерттеу іс-әрекеті

Дәріс жоспары
1. Кіріспе.
2. Биологияны оқытудағы оқу-зерттеушілік
жұмысының маңызы
3. Биология дан оқу-зерттеушілік жұмыстарды
жоспарлау
4. Биологиядан оқу-зерттеушілік жұмысқа
білімалушыларды үйрету
5. Биология дан мектептік зерттеу
жұмыстарының түрлері
6. Биология дан реферат жазу.
7. Оқу-зерттеушілік жұмыстардың формасы.
Биологияны оқытудағы оқу-зерттеушілік
жұмысының маңызы
Биологиялық білімдерін кеңейтуге
бағытталған, нәтижесі белгісіз
шығармашылық есептерді шығару;
Оқушылардың интеллектуальдық
және әлеуеттік шығармашылық
қабілеттерін айқындау мен дамытуға
мүмкіндік береді;
Мәселені шешу және іздеуге
бағытталған ойлау үрдістерін
қозғайды;
Әртүрлі салалар бойынша 3
Биология бойынша оқу-зерттеушілік
жұмыстарды жоспарлау
Мұғалім мынаны ескеру қажет:
зерттеу тақырыбы оқушылар үшін
қызықты болу керек;
оқушы мәселенің мәнін жақсы түсіну
керек, әйтпесе оны шешу мен зерттеу
жүргізудің мағынасы болмайды;
Зерттеу мәселесін шешу бойынша жұмыс
мұғалім мен оқушының өзара
жауапкершілігі мен көмегінің негізінде
құрылу керек;
Мәселені ашу ғылымға емес, бірінші
оқушыға қандай да бір жаңалық алып
Оқу -зерттеу жұмысын табысты орындау
үшін
Оқушыларға төмендегідей әрекеттерді
меңгеру керек :
Мәселені (проблема) қоя білу және оның
көкейкестілігін айқындай алуы керек;
Зерттеудің болжамын құрастыру және
болашақ әрекетінің мәнін түсіну;
Зертеу жұмысын жоспарлау және қажетті
құралдарын таңдап алу;
Зерттеуді жүргізу міндетті түрде біртіндеп
бақылау мен жұмыстың нәтижесін түзетумен
қатар жүзеге асу керек;
Оқу-зерттеу жұмысының нәтижесі соңғы өнім
ретінде рәсімделу керек;
Зерттеудің нәтижесін талқылауға және мүмкін
Биология бойынша зерттеушілік
әрекетке үйрету
1.Зерттеуді дұрыс жолға қоя білетін
тәжірибесі мен білімі бар ғылыми жетекші
табуға үйрету. Ол мұғалім немесе ғылыми
мекемелердің қызметкері болуы мүмкін.
2.Ғылыми жетекшімен бірге зерттеудің
мақсатын анықтап - міндеттерін құру
керек.
3.Осы мәселені шешу бойынша басқа
зерттеушілер не істеді соны біл. Ғылыми
жетекшімен бірге қандай ғылыми
әдебиеттерге талдау жасау керек соны
шешіп ал.
Биология бойынша зерттеушілік әрекетке
үйрету
4.Зертеу нысаны қол жетімді және арзан
болу керек. Жануарға тәжірибе жасау
кезінде жәбірлеуші әрекеттер жасамау
керек екені есінде болсын.
5.Өлшеу жүргізген кезде оларды дәл
бағалауға тырысу керек. Егерде өлшем дәл
болса, алынған нәтижеде қол жетімді
болады.
6.Жұмысты орындау барысында әдісті
негізге алып отыру керек.
7.Зерттеу нәтижесін хаттамаға кіргізіп
отыру керек (бөлек дәптерге).
8. Алынған нәтижені жетекшімен талдап
отыру керек. Ол оны математикалық 7
Биология бойынша
зерттеушілік әрекетке үйрету
9.Ғылыми есептің ең маңызды бөлігі кіріспе
болып табылады. Кіріспеде таңдалып алынған
тақырыптың көкейкестілігін негіздеу керек.
Содан соң, оның нысаны мен жұмыстың әдістерін
бөлшектеп жазу керек. Қорытындысында
алынған нәтижені қысқаша және анық етіп
құрастырып жазу керек. Ғылыми есепті
пайдаланған әдебиеттерді алфавит бойынша
орналастырумен аяқтау керек.

Биологиядан оқу -зерттеудің
кезеңдері
I.Тақырып таңдау (қыркүйектің 1-ші
жартысы).
II.Мәселені құрастыру, мақсат,
зерттеудің болжамы, міндетті анықтау
(қыркүйектің 2-ші жартысы –қазанның 1-ші жартысы).
III.Ғылыми ақпараттарды жинау, оны
оқу және алдын- ала талдау жасау (қазанның
2-ші жартысы).
IV. Әдіс таңдау теориялық немесе
( және) тәжірибелік зерттеу , оны негіздеу
(желтоқсанның 1-ші жартысы).

Биологиядан оқу -зерттеудің
кезеңдері
V.Тәжірибе жүргізу немесе ғылымға
белгілі териялық талдау (желтоқсан мен
қаңтардың 2-ші жартысы. Жұмыстың бұл кезеңін жазғы
демалыс кезінде жүргізуге болады).
VI. Алынған нәтижені жалпылау ,
олардың өз ойын ғылыми баяндап беруі
және қорытындыны құрастыру (ақпан).
VII. Зерттеу жұмысының мәтін
рәсімдеу , баяндаманың тезисін жасау
(наурыз).
VIII. Зерттеу нәтижесінен
презентация дайындау (сәуір).
IX.Есепті презентациялау (мамыр). 10
Биологиядан зерттеу жұмыстарының түрлері
Проблемалық-
реферативті:
бірнеше әдеби көздер негізінде
жазылған шығармашылық жұмыс;
берілген әртүрлі әдеби көздерден
салыстыру, қойылған мәселе
бойынша өзіндік ойын білдіру.

Биологиядан зерттеу жұмыстарының
түрлері
Тәжірибелік:
тәжірибені орындау негізінде
жазылған, ғылымда белгілі және
белгілі нәтижесі бар;
Белгілі бір объектіге физикалық
және химиялық факторлардың
әсерін зерттеуге болады;
иллюстративті сипатта болуы
мүмкін, басындағы шартқа
байланысты нәтиженің ерекшелігін
өз бетінше ұсыну. 12
Биологиядан зерттеу жұмыстарының
түрлері
Натуралистік және
суреттеу:
қандай да бір құбылыстарды
сапалық тұрғыдан суреттеу немесе
зертханалық және табиғи жағдайда
бақылауға арналаған ;
жаңалық элементтері болуы
мүмкін .

Биологиядан зерттеу
жұмыстарының түрлері
Зерттеушілік:
оқушылар соның көмегімен өзінің
тәжірибелік материалдарын алатын,
ғылыми әдістің көмегімен
орындалатын шығармашылық жұмыс;
Зерттелген биологиялық
нысандар мен құбылыстар сипаты
бойынша қорытындылар мен
талдаулар жүргізеді.
Биологиядан реферат жазу
рефераттардың
тақырыптары мыналарды
қамтуы мүмкін:
биология бағдарламасынан тыс
теориялық сұрақтар болуы мүмкін
«Жүрек хирургиясы саласындағы заманауи
жетістіктер» );
Тарихи зерттеулер («Түр түзу
процесіне көзқарастардың дамуы», «Ғалымдардың
іс-әрекеттері мен оның маңызы »).

Биологиядан реферат жазу
Рефераттардың түрлері :
аналитикалық талдау – бір
проблеманы оқу тарихын мазмұндау
(«Жасушаның дамуы туралы ілімнің тарихы») немесе
бір мәселенің заманауи жаңдайына талдау
(«Биологиялық ырғақ және оның адам өміріндегі маңызы
»);
Ғылыми пікірталасқа сыни
тұрғыдан талдау жасау («Клондауды:
жақтау және қарсы пікір», «Мүшелерді ауыстыру: шешілген
және шешілмеген мәселелер );
проблеманың көкейкестілігін
негіздеуге, теориялық қағидаларды 16
Оқу-зерттеушілік әрекеттерді
ұйымдастыру формалары
Сабақта
• зерттеу -сабағы,
• зертханалық -сабақ,
• шығармашылық есеп - сабағы,
• Ғалым туралы әнгіме – сабағы,
• зерттеу жобасын қорғау – сабағы,
• Эксперттік талдау – сабағы,
• «жаңалықты петенттеу –сабағы,
• ашық ойлар-сабағы.

Оқу-зерттеушілік әрекеттерді
ұйымдастыру формалары
сабақта
• жоспарлау, тәжірибе жүргізу, нәтижсін
талдау, қорытындылау сияқты зерттеу
әрекеттерінің элементтерін меңгеруді
ұйымдастыруға мүмкіндік беретін - оқу
тәжірибе сабағы;
• уақыт бойынша созылған оқу -
зерттеулерін жүргізуге мұмкіндік беретін
зерттеу сипатындағы үй жұмысы.

Оқу-зерттеушілік әрекеттерді
ұйымдастыру формалары
Сабақтан тыс
• оқушылардың зерттеушілік
практикасы;
• білімдік экспедициялар – саяхаттар,
нақты білім беру мақсаты белгіленген, іс-әрекет
бағдарламалары, ойластырылған бақылау
формалары бар топсаяхаттар, қарастырылған
зерттеушілік әрекеттер;
• зерттеушілік әрекеттерін жүзеге асыруға
үлкен мүмкіндік беретін, пәнді терең
оқуды қамтамасыз ететін факультативтік
сабақтар;
Оқу-зерттеушілік әрекеттерді
ұйымдастыру формалары
Сабақтан тыс
• оқушылардың оқу-зерттеушілік
қоғамы – сабақтан тыс әрекеттің формасы,
нәтижені ұжыммен талдау, дөнгелек стол,
конференция ұйымдастыру.
• дистанциондық, пән апталығы,
интеллектуальдық марафондарға олимпиадаға,
конкурстарға, конференцияларға қатысу.

Өсімдік қауымдастығын оқыту
бойынша зерттеу жұмыстары
Зерттеу нысандары:
Қалалық ортаның– орман саябағының,
бақтардың, су қоймаларының т.б.
өсімдіктер қауымдастығы;
Ауылдық жердің– табиғи өсімдік
бірлестіктері (орман, жайылымдық, дала,
су, батпақ), даланың сегетальді өсімдіктер
бірлестігі және рудеральді
қауымдастық.

Геоботаникалық зерттеуді
жүргізу

1.Шалғындық өсімдіктер
бірлестігінің құрамына топырақ
ылғалдығының әсерін зерттеу .
2. Жайылымдық дигресияны
зерттеу.

Инвазивті өсімдіктердің түрін
зерттеуге мысалдар
1.Нақты экотоптағы инвазивті түрлердің
ортасын анықтау
2. Инвазивті түрлердің популяциясын
оқу.
3. Инвазивті түрлердің тұқымдық
өнімділігін зерттеу .
4. Инвазивтік түрлердің маусымдық
ритмін зерттеу.
5. Инвазивтік түрлердің санына бақылау.

Биология бойынша зерттеу
− Зерттеу жобасы:
идеядан нәтижеге.
− Ағзалардың даму
тұрақтылығы ортаға
тәуелді ме.
− Жануарлар зерттеудің
нысаны ретінде .
− Құстардың тіршілігін
зерттеу .
− Өсімдіктерге
биоэкологиялық
зерттеуді қалай дұрыс
жүргізуге болады .
− Қаладағы газондардың 24
Оқу үрдісінің құрылымдық моделі

Оқудың
мақсаты

Оқу
материалының
мазмұны

Оқу материалын мазмұндаудың құрылымдық тәсілі

қайталау қайталау

1 тақ/п 2 тақ/п 3 тақ/п 4 тақ/п 5 тақ/п 5 тақ/п
Сызықтық құрылым
4 тақ/п
3 тақ/п

2 тақ/п

1 тақ/п 1 тақ/п

2 тақ/п
1 тақ/п 1 тақ/п
3 тақ/п бұранданың өн бұранданың өн
4 тақ/п бойынан өтеді бойынан өтеді
Бұранда бойымен
Концентрлі құрылым
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Сүтқоректілердің бүршік
Сауат ашу сабақтарына қойылатын негізгі педагогикалық талаптар
Ақпараттық жоба
Экскурсия өткізу өткізуге оқушыларды даярлау, оларға жеке тапсырмалар беру Экскурсияны қортындылау
Бастауыш сынып оқушылары
Диалогтік оқыту технологиялары
БИОЛОГИЯ ПӘНІ БОЙЫНША ОЛИМПИАДАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ДАЙЫНДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН МӘНІ
Негізгі интерактивті әдістер
Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер
Жұптық Биология жабдықтармен құрылысы және дамыту
Пәндер