Бала дамуының жақын аймағы
Презентация қосу
Дамудың көкейтесті
мәселелерін кеңестік
ғалымдарының
зерттеулері.

Орындаған:Мендибаева Д
ЖОСПАРЫ

• Әйгілі ғалым В.М. Бехтеревтың жас ерекшелік психологиясына қосқан үлесі
• Психиканы диалектикалық – материалистік ұғыну және кеңес психологиясының
дамуының алғашқы сатыларында өркендеуі / К.Н. Корнилов, П.П. Блонский, Л.И.
Божов/
• С. Выготскийдің мәдени-тарихи даму теориясы.
• «Дамудың жақын аралық аймағы” ұғымы, оның теориялық және психологиялық
мәні.
• С. Выготскийдің жоғары психикалық функцияларды дамыту теориясы
• Ақыл-ой дамудағы оқытудың рөлі /П.Я.Гальперин, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин,
А.А.Люблинская, В.В.Давыдов.
• Психикалық дамудағы оқытудың жетекші рөлі.
• Кеңес психологиясындағы психикалық дамудың қозғаушы күші жайлы мәселелер
Әйгілі ғалым В.М. Бехтеревтың жас
ерекшелік психологиясына қосқан үлесі

• Адам психикасын объективті-эксперименттік зерттеу
идеяларымен байланысты. Оның өкілдері – көрнекті отандық
физиологияшылар И.M. Сеченов, В.M.Бехтерев, И.П.Павлов.
Олардың идеялары рефлексологияның негізін – ғылыми бағытты
қалыптастырды, оның негізін қалаушы В.M. Бехтерев болды. Бұл
бағыттағы психология пәні ретінде олардың әрекетін тудырған
сыртқы стимулдарға қатысты ми қыртысықатысуымен пайда
болатын рефлекстер деп санала бастады. Психикалық
белсенділік нерв процестерінің ағымына байланысты зерттелді,
психикалық құбылыстарды түсіндіру үшін жоғары нерв
қызметінің физиология теориялары қолданылды.
Психиканы диалектикалық – материалистік ұғыну және
кеңес психологиясының дамуының алғашқы сатыларында
өркендеуі / К.Н. Корнилов, П.П. Блонский, Л.И. Божов /

• Диалектикалық материализм — революцияшыл пролетариаттың дүниеге көзқарасы,
маркстік ілімнің бір саласы, оның ғылыми философиялық негізі, марксизм философиясы
• Гартли мен Пристли деген оқымыстылар эмперикалық ассоциативтік
• психологияның материалистік ағымын дамытты. Бұлардың пікірінше
• ассоцияциялық байланыстар Юм айтқандай елестеулерде амес, мидың ӛзінде
• болады; әсер етуші қоздырғыштар мидың түрлі салаларын қоздырып, бірбірімен
байланысып отырады, кейіннен мидың бір жүйесі қозса еріксізденеріксіз ассоцияция
арқылы мидың басқа салалары да қозады
• Психологиялық кеңес дегеніміз рухани жағынан көмекке мұқтаж адамдарға ақыл-
кеңес беру, жол көрсету. Психологиялық кеңес арнайы жабдықталған орында, бөгде
адамдардан оңашаланған жерде өткізіледі, кеңесті өткізуге арнайы уақыт
белгіленеді.
С. Выготскийдің мәдени-тарихи
даму теориясы
• .
Қазіргі мәдени тұлғаның дамуы бала кезінен
дамудың нәтижесі ғана емес, сонымен бірге
Л.С.Виготскийдің
тарихи дамудың жемісі. Тарихи даму
айтуы бойынша,адам
процесінде адамдардың сыртқы байланыстары
өзінің тарихи даму
өзгеріп қана қоймай, адам мен табиғат
процесінде өзінің мінез
арасындағы қарым-қатынас өзгерді, адамның
құлқының жаңа
өзі өзгеріп дамып, өзінің табиғаты өзгерді.
қозғаушы күштерін
Сонымен бірге адамның өзгеруі мен дамуының
құруға көтерілді
фундаменталды, генетикалық бастапқы негізі
оның еңбек қызметі құралдардың көмегімен
жүзеге асырылды.
Дамудың жақын аралық аймағы” ұғымы, оның
теориялық және психологиялық мәні

• Адамның жан дүниесінің сыр-
сипатын терең зерттеген
Л.С.Выготский адам психикасының
мәдени-тарихи дамуы және «бала
психикасының жақын арадағы даму
аймағы» дел аталатын
тұжырымдарын айрықша атап
көрсетуді қажет етеді
Дамудың жақын
аралық аймағы”
ұғымы,
• Л.С.Выготскийдің психология ғылымында. ерскше орын
алатын теориясы — бала дамуының жақын арадағы
аймағы деп аталады. Бұл теорияның түпкі мәні — баланы
тәрбиелел оқыту, оған білім беріл, дүниетанымын
қалыптастыру үнемі онын табиғи даму деңгейінен
оздырып отыруды талап етеді. Мұндай талап біріншіден,
баланың психикасын, оның жан дүниесінің дамуын, ақыл-
ой деңгейін өрістетіп, оны жетілдіруде шама-шарқы
жетерлік оқу-білім алуға, оны ездігінен ойлантып-
толғантуға, әрбір зат пен құбылыстың мазмұн-мағынасын
пайымдап білуіне жетектеп отырады.
С. Выготскийдің жоғары психикалық
функцияларды дамыту теориясы
• 20—30-жылдары JI. С. Выготскийдің жоғары
. психикалы
функцияларды дамыту теориясы қалыптасады
Выготский Ф.Энгельстің адамның
табиғатқа икемделудегі және
өндіріс процесінде құралдардың
көмегімен табиғат күштері
өзгертудегі еңбектің ролі
жөніндегі идеяларына сүйене
отырып, еңбек — адамның
құралмен істейтін іс-әрекеті, ол
адамның мінез-құлық типін
өзгертуге, адамды жануарлардан
ерекшелеуге жеткізеді деген ой
айтты. Адамның бұл ерекшелігі
оның іс-әрекетінің жанама
сипатта болуынан білінеді
Ақыл-ой дамудағы оқытудың рөлі /П.Я.Гальперин, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, А.А.Люблинская, В.В.Давыдов .

• Оқыту мен дамыту арасында тығыз байланыс бар екенін
психология ғылыми жеткілікті дәрежеде дәләлдеп берді деп
айтуға болады. Бұл мәселені түбегейлі зерттеп, бала
дамуындағы оқытудың рөлін, алар орнын анықтаған көрнекті
психолог Л.С. Выготский.Ең алғаш рет бала дамуының
төмендегідей екі аймағы болатындығы жайлы теория
ұсынды.
1.Бала дамуының жақын аймағы – 2.Бала дамуының қол жеткен
аймағы – баланың үлкендердің
баланың тек үлкендердің көмегі
арқылы атқара алатын істері. көмегінсіз істей алатын істері.
• Л.В.Занков ақыл-ой қызметінің төмендегідей көрсеткіштері
дамуды іске асырады деп есептейді. Олар байқампаздық, өз
ойын еркін жеткізе білу, практикалық іс-әрекеттер атқара
білу. 1. Оқу 2. Оны Шешімнің
мақсаттары шешудің дұрыстығын
ның жолын дәлелдеу.
қойылуы. бірлесе
қарастыру.
• Бұл – үшеуі дамыта оқытудың Д.Б.Элконин – В.В.Давыдов
жасаған жүйесінің негізгі компоненттері. (17.21.)
Психикалық дамудағы оқытудың
жетекші рөлі.
• «Даму» ұғымының психологиялық
анықтамасы-жаңарту процесі, жаңаның
өмірге келіп, ескінің жоғалуы деген
мағынаны береді. Барлық табиғат
құбылыстары сияқты бала психикасы да
үнемі диалектикалық жолмен дамып,
өзгеріп, бір деңгейден екінші деңгейге өтіп
отырады.
• Оқу – адамның психикалық дамуының
формасы, элементі. Кез келген оқыту
белгілі бір мөлшерде адамды дамытады
Кеңес психологиясындағы психикалық
дамудың қозғаушы күші жайлы мәселелер

• Психика дамуының қозғаушы күші - психиканың мән-жайы мен
деңгейін, бағытын дамытуға ықпал етіп отыратын сыртқы және ішкі
факторлар мен жағдайлардың жиынтығы. Мұндай жағдай адамның
жеке басының дамып жетілуінде қажеттіліктерін қанағаттандыруы
мен нақты болмыстар арасындағы қайшылықтарды реттеу болып
табылады. Психикалық дамудың заңдары — адамның бір жастан
екінші жас шағына өтудегі психологиясы мен қылығында болатын
өзгерістерді, яғни ондай өзгерістердің себептерін сипаттайтын
заңдылықтар. Психикалық дамудың функционалдық теориясы —
психикалық функциялардың дамуы өмірде практикалық жиі және
қарқынды қолданғанға тікелей тәуелді екеніне сендіретін теория.
ҚОРЫТЫНДЫ
• Оқушының дамуы,психологиядағы
кеңес психологиясы туралы көптеген
ақпарат білдік. Көптеген
ғалымдардың даму психологиясына
қатысты ойлары мен даму
сатыларымен таныстық

Ұқсас жұмыстар
СКАФФОЛДИНГ ТАРЫ
Аномальды және қалыпты даму заңдылықтарының бірлігі туралы
Отбасы мен балабақша арасындағы өзара әрекеттестік
Дамыта оқыту мақсаттары, міндеттері
Балалар психологиясының даму тарихы,теориялар туралы негізгі түсініктер
Эриксон бойынша тұлғаның даму сатылары
Дамыта оқыту
ОҚЫТУДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
Мария Монтессори өсиеттері
Қарым - қатынас процесіндегі қоршаған ортаны қабылдау
Пәндер