ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІК ТЕҢДЕУІ
Презентация қосу
Алматы Технологиялық Университеті

Тақырыбы: «Жылу өткізгіштік»

Дайындаған:Мұхамбет Д;
Тобы: ТММП 19-12
Тексерген:Мухамадиева К.К.
1 Жылу алмасу процестерінің теориясы
Жылуөткізгіштік құбылыстары табиғатта кеңінен
таралған. Заманауи технология мен техниканың
көптеген процестерін шешуге байланысты жылу
тасымалы процессі заманауи физиканың түсініктеріне
сәйкес екі көзқарас тұрғысынан зерттеледі және
сипатталады. Олар феноменологиялық және
статистикалық зерттеу тәсілдері. Феноменологиялық
және статистикалық тәсіл қарастырылатын
физикалық құбылысты тұтасымен анықтайтын
параметрлердің арасындағы кейбір жалпы
қатынастарды анықтауға негізделеді. Бұл зерттеу
тәсілінде негізгі мәселе

I q f T
2 . ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІК ТЕҢДЕУІ
Біз мұнда жылуөткізгіштік теңдеуін “классикалық”
қорытамыз. Сақталу заңдарының бірінің теңдеуін
(энергияның сақталу заңы) және Фурье заңын
қолданамыз. Жылуөткізгіштік теңдеуін энергияның
сақталу заңының теңдеуімен, Фурье теңдеуінен
тұратын жүйенің математикалық эквиваленті
ретінде қарастырамыз. (1)

u

div pmv I q : qradw I K FK
K
Энергияның сақталу заңының теңдеуін қолданамыз. Бұл
жағдайда жүйенің массалар центрінің өзгерісі жоқ
деп, яғни w=0 деп қарастырамыз. Бұл жағдайда (1.)
теңдеу ықшамдалады, келесі түрге келеді:
Жылуөткізгіштік коэффициенті координаталарға, ал тығыздық
пен жылусыйымдылық уақытқа тәуелсіз десек,
жылуөткізгіштік теңдеуі келесі түрге келеді:

1 T
2T w1
a
Максвелл бойынша жылуөткізгіштік . коэффициенті
немесе Кельвин бойынша жылу диффузиясының
коэффициенті:
1 w
w

Стационар процестер үшін жылуөткізгіштік
теңдеуі Пуассонның әдеттегі теңдеуіне
келеді:

2T w1
Ішкі жылу көздері болмаса,теңдеу Лаплас теңдеулеріне
келеді:
Заттардың жылу жүргізгіштігі әр түрлі және өте көп
санды факторларға байланысты. Газдар үшін, елеулі
болып, температурасы мен қысымдары жатады.
Мысалы, газ үшін, температураның көбеюінен, жылу
жүргізгіштігі артады, ал өте қыздырылған бу үшін, сол
сияқты артады, қысымы да, дәл солай артады; сұйықтар
үшін, температураның артуынан біраз азаяды. Бұған, су
қосылмайды, оның шамамен 120°С температура кезінде,
жылу жүргізгіштігі максимумда болады, ал одан ары
температурасын көбейткен сайын, судың X кемиді. Көп
металлдар үшін, температура ұлғайған сайын, X кемиді.
құрылыс материалдары үшін, кеуектілігі мен
ылғалдығы ерекше шамасында болады. Кеуектілігі
көбейген сайын, X азаяды, себебі материалдардың кеуегі
газбен толып, аз жылу өткізгішті болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Денелер арасындағы жылу алмасу еркін электрондар, атомдар және
молекулалардың өзара энергия алмасуы арқасында болады. Жылу
алмасуда қатынасатын денелерді жылу тасымалдағыштар деп
атайды. Жылу өту бұл жылу тарату процестері жөніндегі ғылым.
Жылу процестеріне ысыту, суыту, конденсациялану және буландыру
жатады. Көптеген масса алмасу және химиялық процестердің
өтуінде бұл процестердің маңызы үлкен.

Жалпы жылу масса алмасу – жылу алмасу мен жылу берілу
процесстері негізінде жүреді. Жылу берілу мен жылу алмасу
дегеніміз кеңістікте және ортада өздігінен жылудың таралуын
қайтымсыз процесстерды айтамыз. Мұндағы жылудың таралуы
дегеніміз қарастыратын орта аймағымен және жеке элементтер
арасындағы ішкі энергияның алмасуы болып табылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Исаченко В.П. Теплообмен при конденсации. Москва:
Энергия, 1977.
Керташов Э.М. Аналитические методы в теплопроводности
твердых тел. Москва: Высшая школа, 1979.
Крейт Ф., Блэк У. Основы теплопередачи, Мир, 1983.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Сәуле шығарудың таралуы
Италян ғалымы
Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері Жылулық құбылыстар - температураның өзгеруімен байланысты құбылыстар
Жылу берілу
Жылу алмасу
Жылулық құбылыстар
Жылу мөлшері
Термиялық сәулелену - денелердің ішкі энергиясына байланысты шығаратын электромагниттік сәуле
Рекуперативтік жылуалмастырғыштардағы жылуберіліс
Бернулли теңдеуі
Пәндер