Басқару жүйесінің маңызды бөлігі қоғамның қалыпты қызмет етіп, қолайсыз жағдайларға жол бермеу үшін әлеум
Презентация қосу
І.Кіріспе

ІІ.Негізгі бөлім

1. Әлеуметтік зерттеу
Жоспары
: 2. Әлеуметтік болжау
3. Әлеуметтің
жоспарлау
ІІІ. Қорытынды
ӘЛЕУМЕТТІК
ЗЕРТТЕУ — қоғамды
біртұтас әлеуметтік-
мәдени жүйе ретінде
қарастыратын және
бастапқы
социологиялық
ақпараттарды
жинаудың, өңдеп,
талдаудың айрықша
әдістері мен тәсілдеріне
сүйене жүргізілетін
зерттеу түрі.
Ол әр алуан негіздемелер
бойынша бірнеше түрге:

танымдық
жүргізілу жиілігіне мақсаттары мен
теориялық және
орай бір мәртелік міндеттеріне,
эмпириялық
және қайталанбалы (пилотаждық,
зондаждық)

Бұл зерттеулердің
зерттеу барысында зерттеу
қай-қайсысы да
алатын білім масштабына орай
арнаулы
ауқымы мен жергілікті,
даярлықты қажет
тереңдігіне қарай аймақтық, жалпы
ететін, күрделі,
баяндамалық және мемлекеттік және
жан-жақты, көп
таңдамалық халықаралық
салалы процесс.
Бұл
зерттеулерд Ол жүйелі үш негізгі сатыны
ің қай- құрайды:

қайсысы да 1. Әлеуметтік зерттеу
бағдарламасын
арнаулы әзірлеуді;
даярлықты 2. Бастапқы социологиялық
қажет ақпараттарды жинауды;
ететін, 3. Жинақталған.
күрделі, деректерді өңдеп,
талдауды, қорытуды
жан-жақты, және ұйғарым түйіп,
көп салалы ұсыныстар мен
болжаулар жасауды
процесс. қамтиды;
Әлеуметті
к болжам
Ол зерттелетін
объектіні алдын-ала
талдау негізінде
ұсынылатын әлеум.
деректер, құбылыстар
мен процестер туралы
ғылыми тұрғыдан
дәлелді, әйтсе де, растау
мен теріске шығаруды
қажетсінетін әлеуметтік
жорамалдар жасайды.
Әлеуметтік болжам үш тәсілмен жүзеге
асады
Экстраполюстеу (яки,
ықтимал ауытқуларды
есепке алу);

модельдеу (тиісті
үлгілерді жасау);

эксперттік сауалдама
(сарапшыларды
сауалдамаға қатыстыру);
Әлеуметтік
жоспарлау
ұғымы
Осы әлеумттік болжам
атауымен тікелей
сабақтасып, желілесіп
жатады. өйткені, ол
әлеумттік даму
процестерінің мақсат-
міндеттерін, оны жүзеге
асыру жолдарының
ғылыми негізделген
көрсеткіштерін қамтиды.
Әлеум. жоспарлау
қажеттілігі бір салаға тән
ерекшеліктердің
әлеумттік-эконмикалық
мәселелермен тығыз
байланыстылығынан
туындайды.
Әлеуметті
к бақылау
Басқару жүйесінің маңызды
бөлігі қоғамның қалыпты
қызмет етіп, қолайсыз
жағдайларға жол бермеу
үшін әлеум. бақылаудың
маңызы зор. Бұл — арнайы,
жүйелі де тікелей қабылдап,
түсінуге, таңдап алынған
әлеум. объектінің нақты
әлеуметтік зерттеулер үшін
қажетті сипаттамаларын
тіркеуге байланысты
эмпириялық (нақты)
деректерді жинау әдісі.
Ол — кең мағынасында,
қоғамның бақылау түрлерін
қамтиды, ол тар мағынада —
әлеуметтік пікір, яғни адамның
іс-қимылы мен тәртібіне
берілетін баға ретінде
түсіндіріледі. Әлеуметтік пікір
мен қоғамдық сана өзара Әлеуметті
байланысты әрі адам мүддесінің
материалдық жай-күйінен к бақылау
өрбиді. Көбінесе, әрқилы
әлеуметтік топтардың бүгінгі күн
проблемаларына, деректері мен
құбылыстарына айқын немесе
жасырын көзқарастары түрінде
кездеседі.
Барлау зерттеу – социологиялық зертеулердің ең
қарапайым түрі. Ол шағын зерттеу жиынтығын
қамтиды және қарапайым бағдарлама мен көлемі
қысылған инструментарийге негізделеді. Барлау
зерттеу терең және көлемді зерттеудің алдын ала
сатысы ретінде қолданылуы мүмкін (егер қиындық аз
немесе мүлде зерттелмеген жағдайда). Бастапқы
ақпарат жинаудың ең қарапайым әдісі қолданылады
(әдейі әдебиеттің анализі, эксперттерді сұрау).

Суреттеу зерттеу. Мақсаты мен міндеті бойынша, ол
зерттеу құбылысы және оның құрылымдық
кезеңдері жөнінде біршама тұтас түсінік беретін
эмпирикалық мағлұматтарды алуды көздейді. Толық
өңделген бағдарлама бойынша жүргізіледі. Суреттеу
зерттеу түрі талдау объектісі — үлкен адамдар
қауымдастығы (қала, аудан, облыс, аумақ халқы)
болған кезде қолданылады.
Аналитикалық зерттеу – зерттелетін құбылыстың
құрылымдық элементтерін бейнелеуді ғана мақсат қоймайды,
сондай–ақ тәжірибелік құндылығы жоғары болып келетін
негізінің себептерін айқындауға бағытталған, социологиялық
зерттеудің тереңдетілген түрі болып табылады. Аналитикалық
зерттеу дайындығы біршама уақыт талап ететін, мұқият
құрастырылған бағдарлама мен инстументарийды талап етеді.
Зерттеу объекті жөнінде көрініс алу үшін, барлау және
бейнелеу зерттеу түрлерін қолданады.
Қолданылған әдістер негізінде бұл зерттеу жиынтық
сипатқа ие болады. (зерттеудің әртүрлі әдістері қолданылады)
Социологиялық зерттеу түрін таңдаудан кейін, социологиялық
зерттеу бағдарламасын құрастыруға көшеді. Бұл құжаттың
ғылыми негізделу дәрежесінен жүргізілген социологиялық
зерттеудің сапалық деңгейі айқындалады.
Социологиялық зерттеу бағдарламасы – ғылыми құжат,
әдістемелік тәсілдердің жан-жақты теоретикалық негізделуін
және барлық бөлімдері бір тұтасқа біріккен, әлеуметтік үрдіс
немесе құбылысты зерттеуде әдістемелік амалдарды
қолданудан тұрады.
Зерттеу бағдарламасы екі
бөлімнен тұрады –
әдістемелік және әдістік.
Әдістемелік бөлім
мәселенің негізделуі мен
тұжырымдауын, зерттеу
мақсаты мен міндетін
суреттеу, зерттеудің обьекті
мен пәнін анықтау, негізгі
ұғымдардың логикалық Бағдарлама жұмыс
талдауын жасау, жұмыс жоспарымен
гипотезаларын толықтырылады. Онда
тұжырымдаудан тұрады. жұмыс кезеңдері, зерттеуді
Бағдарламаның әдістік жүргізу уақыты, ғылыми,
бөліміне зерттеу ұйымдастыру және қаржы
жиынтығын анықтау шығындарының көлемі
(сұрыптау), бастапқы реттеледі.
ақпарат жинауда
қолданылған әдістерге
сипаттама беру, ақпарат
жинаудағы
инструментариялардың
логикалық құрылымы,
логикалық кестелер және
оның ЭВМ-да өңдеу
элементтері кіреді.
Социологияның атасы Огюст Конт оның көптеген
замандастары сияқты әлеуметтік процестерді табиғаттағы
процестер секілді математикалық дәлдікпен есептеуге,
модельдеуге және болжамдауға болады деп армандаған. 19
ғасырда социологияны көбінесе “әлеуметтік физика” деп
атады. Социологиялық ойдың классиктері, Конттан бастап
Дюркгеймге дейін социологияның ұғымдық аппаратына
математика, физика, биология, басқа жаратылыстану
ғылымдарының терминдерін енгізуге барынша тырысты.
Алайда, Веберден бастап, қоғамтануда “қоғам -
математикалық аппараттың көмегімен талдау үшін тым
күрделі шындық” деген өзге түсінік қалыптаса бастады.
Бүгінде қоғамдық ғылымдарға өзінің атомдары мен
гендерін ашуға тура келетінін айқын байқап отырмыз.
Қазіргі статистикалық қорытындылау мен математикалық
есептеулер эйфориясы әзірше әлеуметтік қатынастар
механизмінің күрделілігін және көбінесе шешілмегендігін
ескеретін танымның өзге құралдарын іздеумен
алмастырылды.
Осы ізденістің негізгі кезеңі социологиялық
зерттеулер стратегиясын таңдауда сандық және
сапалық әдістер арасындағы біршама тең
құқылықты бекіту болды.
Сандық әдістер сапалық әдістерге қарағанда
әлеуметтік ақпарат жинау және талдау кезінде
әлдеқайда ертерек қолдана бастады. 19 - 20
ғасырдың басында зерттеушілер халық санағы,
арнайы статистикалық зерттеулер мәліметтерін
белсенді пайдаланды. К.Маркстің “Капиталы”,
Ф.Энгельстің “Англиядағы жұмысшы табының
жағдайы”, Э.Дюркгеймнің “Өзін-өзі өлтіру” сияқты
өткінші емес, даңққа ие болған еңбектері
статистикалық ақпаратты ғылыми социологиялық
талдаудың тамаша үлгілеріне айналды.
“Сандық” және “сапалық”
әдістердің жақтаушылары
арасындағы соңғы ірі
қақтығыс 90-шы
жылдардың бірінші
жартысында ТМД
мемлекеттері сахнасына
орын алды. Қолданбалы
социологиялық
зерттеулердің кеңестік
мектебінде сапалық
тұрғының нақтылы
дәстүрлері болмады.
Сондықтан ТМД елдерінің
көптеген жетекші
қолданбалы социологтары
“сапалы социологияға”
бірден қарсы шықты.
Сапалық және сандық тұрғылар арасындағы айырмашылықтардың теориялық негіздемелері
Э.Дюркгейм мен М.Вебердің социологиялық тұжырымдамаларына барып тіреледі, яғни мәселе
қоғамды жеке даралық үстіндегі шындық және жеке даралық әлеуметтік маңызды әрекетердің
нәтижесі деп түсінулер арасындағы айырмашылықтар жайында болып отыр. Сандық және
сапалық әдістер арасындағы айырмашылықты ары қарай мына сызықпен жүргізуге болады:

макросоциология - микросоциология;

объективті - субъективті;

жалпы - ерекше;

қарапайым - бірегей;
Кешенді зерттеу
жобаларында сапалық
зерттеулер сандық
зерттеудің алдында, сол
сияқты соңында да жүруі
мүмкін. Бірінші жағдайда
бұл зерттелетін объект
туралы аз біліп, құралдар
жиынтығын формализмге
негіздей алмаумен
байланысты, екінші
жағдайда сандық
әдістемелерден сапалық
әдістемелерге өту
жиналған фактілерді
терең түсінумен,
ерешелігі мен өзгешілігін
белгілеумен, нақтылау
қажеттілігімен
байланысты.
Жалпы, Әлеуметтік зерттеулерді
жүргізіп, қоғамдық пікірді екшеу
барысында қолданылатын әдістер
көп. Сол зерттеулердің ішіне
әлеуметтік сауалдама, әлеуметтік
эксперимент тәрізді түрлері де
кіреді.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Әлеуметтік болжам
Әлеуметтік талдау негізінде болжам ұсынылатын әлеум
Жүргізілген сандық зерттеулер анық нәтижелер бермеген нарық аспектілері жайлы нақты ұсыныстар алу
Кәсіпкерлік қызметті бақылау
САЯСИ ЖҮЙЕ ТУРАЛЫ ҰҒЫМ
Ақша-несие саясаты туралы
Пациент және жақындарының қауіпсіз қоршаған ортасы
Мақсаты Әкімшілік құқық құқықтың және басқару жүйесі
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕСІ - БҮГІНГІ ТАҢДАҒЫ АДАМЗАТ ӨРКЕНИЕТІНІҢ АСА АУҚЫМДЫ
Экономиканы мемлекеттік реттеудің құралдары
Пәндер